Miha Šimac je po končani Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani leta 2007 kot dvopredmetni študent zgodovine in teologije diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani z enotnim diplomskim delom: Vojaške bolnišnice v Ljubljani 1914–1918: Zdravstvena in duhovna oskrba. Po pripravništvu v Nadškofijskem arhivu Ljubljana in opravljenem strokovnem izpitu za arhivista je bil od leta 2008 mladi raziskovalec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom red. prof. dr. Bogdana Kolarja začel s podiplomskim študijem cerkvene zgodovine. Junija 2013 je uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom Vojaški kurati iz osrednjih slovenskih dežel v avstro-ogrskih oboroženih silah v prvi svetovni vojni. Pri Katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo deluje kot asistent ter sodeluje pri predmetih Zgodovina Cerkve in Zgodovina Cerkve na Slovenskem. Ukvarja se z raziskovanjem zgodovine Cerkve, vpetosti le-te v družbo habsburške monarhije, zlasti pa z obdobjem prve svetovne vojne in vojaške duhovščine.

Je član uredniškega odbora Acte Ecclesiasticae Sloveniae, ki jo izdaja Inštitut za zgodovino Cerkve.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMAC, Miha. Croatian military chaplains Marko Hummel and Ivan Kralj in the light of the archival records of the War Archives in Vienna. Diacovensia : Teološki prilozi. 2020, vol. 28, no. 2, str.167-187, tabela. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=348831, DOI: 10.31823/d.28.2.1. [COBISS.SI-ID 21923587]
2. ŠIMAC, Miha. Iz življenja pozabljenega mecena : oporoka Venclja Arka (1826-1901). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 207-216, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 24787971], [SNIP, Scopus]
3. ŠIMAC, Miha. "Žnidarjev gospod" : Franc Čarman (1819-1895) in nesojena župnija sv. Ane. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 3, str. 807-830, ilustr. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/2382. [COBISS.SI-ID 41338883], [SNIP]
4. ŠIMAC, Miha. "Bratje Čehi" v ljubljanskem bogoslovju (1885-1897) = "Czech Brothers" at the Ljubljana Seminary (1885-1897). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 955-970, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Simac.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Simac. [COBISS.SI-ID 8266842], [SNIP, WoS, Scopus]
5. ŠIMAC, Miha, VOLČJAK, Jure. O življenju, karieri in škofovskem grbu tržaško-koprskega škofa Matevža Ravnikarja (1776-1845). V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019. Letn. 67, št. 3, str. 447-464, ilustr. Kronika, letn. 67, št. 3. ISBN 978-961-6777-25-4. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 3941748], [SNIP]
6. ŠIMAC, Miha. Po bratovih stopinjah: Mihael Gabrijelčič (1891-1916). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 2, str. 281-292, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8151642], [SNIP, Scopus]
7. ŠIMAC, Miha. Ob nepravem času : iz kratke zgodovine delovanja bratov krščanskih šol oziroma šolskih bratov na slovenskih tleh. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 767-784. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Simac.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8021850], [SNIP, WoS]
8. ŠIMAC, Miha. ''Dušni blagor'' soške armade : oris duhovne oskrbe na soškem bojišču 1915-1917. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2018, letn.18, št.3, str. 687-715, 886, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-3, DOI: 10.32874/SHS.2018-25. [COBISS.SI-ID 15480225], [SNIP, Scopus]
9. ŠIMAC, Miha. Ljubljansko semenišče med veliko vojno. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 39-52. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/%C5%A0imac.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7711322], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
10. ŠIMAC, Miha. "Od rojstva do vojaške suknje" : k biografskim podatkom o Lojzetu Udetu st. (1896-1980). Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 88 = n. v. 53, zv. 2/3, str. 25-46, ilustr. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 93765121]
11. ŠIMAC, Miha. Upor 2. gorskega strelskega polka v Codroipu 1918. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 88 = n. v. 53, zv. 4, str. 5-20, ilustr. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 93816065]
12. ŠIMAC, Miha. Odlikovani hoški učitelj Radovan Mejovšek (1884-1971). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 65, št. 2, str. 195-204, ilustr. ISSN 0023-4923. http://kronika.zzds.si/wp-content/uploads/2017/06/Kronika_2017-2_Miha_Simac-izvlecek.pdf. [COBISS.SI-ID 7679322], [SNIP, Scopus]
13. ŠIMAC, Miha. Anton Zupan (1874-1954), profesor iz Vrbe. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Letn. 64, št. 3, str. 513-526, ilustr. Kronika, letn. 64, 3. ISBN 978-961-6777-20-9. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 7484250], [SNIP, Scopus]
14. ŠIMAC, Miha. "Opes regum corda subditorum" : drobci o odlikovanjih lavantinskih in ljubljanskih škofov. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Miscellanea. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. [št.] 38, str. 157-179, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 38. ISBN 978-961-6844-49-9. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 7452762]

1.04 Strokovni članek

15. ŠIMAC, Miha. Ana Jelovšek na Dunaju : "male rokavičarke zadnji naslov". SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2021, št. 29, str. 38-43, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 54420995]
16. ŠIMAC, Miha. A brave croatian military chaplain : fr. Mijo Jurić in 1915-1918. Croatica christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. 2020, god. 44, br. 1, str. 147-162. ISSN 0350-7823. [COBISS.SI-ID 34582787], [SNIP]
17. ŠIMAC, Miha. Spomenica župnije sv. Martina za leto 1918. Razgledi Muzejskega društva Bled. 2018, [št.] 10, str. 67-74, ilustr. ISSN 1854-9268. [COBISS.SI-ID 10889987]
18. ŠIMAC, Miha. Cesar ga je osebno odlikoval. Hoče Slivnica. dec. 2017, letn. 17, št. 5, str. 36, ilustr., portret. http://www.hoce-slivnica.si/Files/eMagazine/166/116500/Utrinki%20december.pdf. [COBISS.SI-ID 10724611]
19. ŠIMAC, Miha. Podpolkovnik Izidor Hrašovec, ena prvih žrtev prve svetovne vojne. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2017, št. 12, str. 32-33, ilustr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 7755866]
20. ŠIMAC, Miha. Iz dunajskih arhivov : s težavo do čina (Janez Soklič). Razgledi Muzejskega društva Bled. 2017, [št.] 9, str. 121-123, ilustr. ISSN 1854-9268. [COBISS.SI-ID 7730010]
21. ŠIMAC, Miha. Odlikovan med prvimi: Rudolf Kovačič (1891-1916). SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2017, št. 13, str. 30-35, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 22541621]
22. ŠIMAC, Miha. Tržiške listine v Arhivu Republike Slovenije. Tržičan : [glasilo Občine Tržič]. 1. feb. 2017, letn. 21, št. 1, str. 7, barvne ilustr. ISSN 1581-4831. https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-1-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 9802175]
23. ŠIMAC, Miha. "Štokarjev gospod": Janez Ev. Krek : (1865-1917). Železne niti : zbornik Selške doline. 2017, [št.] 14, str. 43-60, ilustr. ISSN 1581-9329. [COBISS.SI-ID 7753306]
24. ŠIMAC, Miha. Predlog za odlikovanje: Leopold Živec (1887-1953). Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2016, št. 11, str. 7-9, ilustr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 3666292]
25. ŠIMAC, Miha. Častniška izkaznica spregovori : dr. Janez (Janko) Šavs (1864-1929). Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2016, št. 11, str. 15-17, ilustr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 3666548]
26. ŠIMAC, Miha. Drobec iz dunajskega Vojnega arhiva : članek iz Jugoslavije 1917. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 56, št. 1, str. 161-175, ilustr. ISSN 0353-0329. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/137. [COBISS.SI-ID 3512180], [SNIP]
27. ŠIMAC, Miha. Iz dunajskih arhivov : izpiski blejskega župnika iz poročnih matic. Razgledi Muzejskega društva Bled. 2016, [št.] 8, str. 105-109, ilustr. ISSN 1854-9268. [COBISS.SI-ID 7369562]
28. ŠIMAC, Miha. Ignacij Holzapfl in Leonard Klofutar. Tržičan : [glasilo Občine Tržič]. 1. sep. 2016, letn. 20, št. 6, str. 10, fotogr., 3. okt. 2016, letn. 20, št. 7, str. 16. ISSN 1581-4831. https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-6-2016.pdf, https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-7-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 9577919]

1.05 Poljudni članek

29. ŠIMAC, Miha. Pismo diplomata: nevidna vez med Puškinom in Ljubljano. Zgodovina na dlani : [zgodovina je učiteljica življenja]. 20. 5. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2536-3530. https://zgodovinanadlani.si/pismo-diplomata-nevidna-vez-med-pesnikom-in-ljubljano/. [COBISS.SI-ID 64081155]
30. ŠIMAC, Miha. Franc Deu : nesojeni cesarski častnik iz Neumarktla. Tržičan : [glasilo Občine Tržič]. 1. sep. 2017, letn. 21, št. 6, str. 19. ISSN 1581-4831. https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-6-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 10148799]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

31. ŠIMAC, Miha. Ti vsem šepečeš isti molk : vojaški grobovi v Rušah in okolici. V: et al. Prelomna obdobja : [zbornik]. Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 2019. Str. 70-85, ilustr. Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost). ISBN 978-961-6752-20-6. [COBISS.SI-ID 10945539]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

32. ŠIMAC, Miha. Nekaj drobcev o Seidlovi arhivski zapuščini doma in na tujem. V: HREN MEDVED, Alenka (ur.). Seidlov zbornik : zbornik prispevkov s simpozija Johann Gabriel Seidl, Celje, 14. december 2017. Celje: Zgodovinsko društvo: Osrednja knjižnica: Pokrajinski muzej, 2018. Str. 135-140. Zgodovini.ce, 16. ISBN 978-961-6845-07-6. ISSN 1854-7591. [COBISS.SI-ID 7970906]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

33. ŠIMAC, Miha. Z mečem do časti : plemiške diplome in tridesetletna vojna v Arhivu Republike Slovenije. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [Ljubljana, Atrij ZRC, 23. - 24. maj 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2018. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 7886426]
34. ŠIMAC, Miha. Odsev vojne v ustvarjanju dijakov. V: Na marginama Velikoga rata : kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914-1918 = Na obrobjih velike vojne : kulturne in prosvetne razmere na Reki, v Pulju, Ljubljani in Gorici 1914-1918. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2017. Str. 11. [COBISS.SI-ID 42191917]
35. ŠIMAC, Miha. "Oče Radecki" - drobci iz slovenskega tiska in slovstva. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci : (ob 250-letnici rojstva) : znanstveni simpozij, 8. november 2016, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : program simpozija in povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016. Str. 11. [COBISS.SI-ID 7455834]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. ŠIMAC, Miha. Z mečem do časti v času tridesetletne vojne : paberki o najemništvu in Kranjcih v vojaški službi. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 97-138, ilustr. ISBN 978-961-05-0497-9. [COBISS.SI-ID 48372739]
37. ŠIMAC, Miha. Between bullets and prayers : Slovenian military chaplains in Galicia at the beginning of World War I (1914/1915). V: PUDŁOCKI, Tomasz (ur.), RUSZAŁA, Kamil (ur.). Wielka wojna wyzwań duchowych : kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020. Str. 95-113. ISBN 978-83-66304-78-9. [COBISS.SI-ID 61295107]
38. ŠIMAC, Miha. Od Marije Terezije do druge svetovne vojne. V: PESKAR, Robert, VISOČNIK, Julijana, ŠIMAC, Miha. Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem : 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2020. Str. 63-105, ilustr. ISBN 978-961-94163-4-1. [COBISS.SI-ID 37647619]
39. ŠIMAC, Miha. Dr. Josip Turk in njegov prispevek k zgodovini cistercijanskega reda. V: ARACKI, Nikolaj (ur.). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. Str. 91-105, ilustr. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 3942004]
40. ŠIMAC, Miha. "Vzame cesar staršem sine" : Boštjan Olip v vojaški službi. V: et al. Boštjan Olip : dnevnik 1914-1918. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2018. Leto 1, str. 73-126, ilustr. Zbornik Mestnega muzeja Radovljica, leto 1, 2018. ISBN 978-961-6687-12-6. ISSN 2630-2527. [COBISS.SI-ID 7970650]
41. ŠIMAC, Miha. Preddvorska fara v jeku prve svetovne vojne. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Preddvor - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina, 2018. Str. 158-187, ilustr. ISBN 978-961-90734-2-1. [COBISS.SI-ID 7875418]
42. ŠIMAC, Miha. "Ne delaj, kar pregrešno je" : drobci iz sodnih aktov o občanih preddvorske občine. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Preddvor - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina, 2018. Str. 402-417, ilustr. ISBN 978-961-90734-2-1. [COBISS.SI-ID 2019445]
43. ŠIMAC, Miha. K biografskim podatkom o Lojzetu Udetu st. (1896-1980). V: ŠIMAC, Miha (ur.), TORKAR, Blaž (ur.). Stražarji Karavank : Lojze Ude in boji za severno mejo. 1. izd. Kranj: Društvo general Rudolf Maister, 2018. Str. 11-25, ilustr. ISBN 978-961-288-799-5. [COBISS.SI-ID 6132686]
44. ŠIMAC, Miha. Upor 2. gorskega strelskega polka v Codroipu. V: ŠIMAC, Miha (ur.), TORKAR, Blaž (ur.). Stražarji Karavank : Lojze Ude in boji za severno mejo. 1. izd. Kranj: Društvo general Rudolf Maister, 2018. Str. 26-37, ilustr. ISBN 978-961-288-799-5. [COBISS.SI-ID 6132942]
45. ŠIMAC, Miha. Spomini Franca Heinricharja (1897-1988) na boje za severno mejo. V: ŠIMAC, Miha (ur.), TORKAR, Blaž (ur.). Stražarji Karavank : Lojze Ude in boji za severno mejo. 1. izd. Kranj: Društvo general Rudolf Maister, 2018. Str. 78-84. ISBN 978-961-288-799-5. [COBISS.SI-ID 8024154]
46. ŠIMAC, Miha. Vojaški stan : Radetzky in vojaška kariera. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 9-26, pril., ilustr., zvd. Thesaurus memoriae, Opuscula, 5. ISBN 978-961-05-0018-6. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 41787949]
47. ŠIMAC, Miha. "Oče Radecki" : drobci iz slovenskega tiska in slovstva. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 51-67, pril., ilustr. Thesaurus memoriae, Opuscula, 5. ISBN 978-961-05-0018-6. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 41789229]
48. ŠIMAC, Miha. Od Kraljevega Gradca do Ljubljane : vojaška pot topniškega častnika Karla pl. Kastla. V: PREINFALK, Miha (ur.), KASTL, Karl. Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 = Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 95-135, ilustr., uvez. pril. Thesaurus memoriae, Opuscula, 4. ISBN 978-961-254-908-4. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 3482228]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

49. ŠIMAC, Miha. Janez (Ivan) Andolšek (1885-1917) : vojaški kurat. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 807-814, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32860419]
50. ŠIMAC, Miha. Vencelj Arko (1826-1901) : mecen. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 817-820, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32888835]
51. ŠIMAC, Miha. Stotnikovo poročilo : zapisi Hermana Kunstla, poveljnika mariborske baterije leta 1919. V: ŠIMAC, Miha (ur.), TORKAR, Blaž (ur.). Stražarji Karavank : Lojze Ude in boji za severno mejo. 1. izd. Kranj: Društvo general Rudolf Maister, 2018. Str. 85-93, ilustr. ISBN 978-961-288-799-5. [COBISS.SI-ID 8024410]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

52. ŠIMAC, Miha. Winkler, Andreas (Andrej) Frh. von (1825-1916), Beamter, Politiker und Jurist. Österreichisches Biographisches Lexikon : 1815-1950. Online ed. 2020, bd. 16, lfg. 71. https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_W/Winkler_Andreas_1825_1916.xml;internal&action=hilite.action&Parameter=winkler. [COBISS.SI-ID 45510147]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

53. ŠIMAC, Miha. Janez Šumrada, Adrijan Kopitar: Kranjski Janezi, napoleonovi soldati: francoski vojaški nabor v Ilirski provinci Kranjski, 1812-1813. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2018, 496 str. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 91 = n. v. 56, zv. 2/3, str. 218-222. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 45312771]
54. ŠIMAC, Miha. Peter Zimmermann: Generalmajor Friderik Širca: vojaška biografija. Žalec: ZKŠT ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 65, št. 3, str. 551-552, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 7748954], [SNIP]
55. ŠIMAC, Miha. Blaž Otrin - Marija Čipić Rehar (ur.): Jegličev dnevnik: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015, 1131 strani. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2016, letn. 39, št. 1, str. 131-135, ilustr. ISSN 0351-2835. [COBISS.SI-ID 1881461]

1.22 Intervju

56. ŠIMAC, Miha (intervjuvanec). Dostojen pomnik na viharne čase prve svetovne vojne : Šentrupert na Dolenjskem (1914-1918) : pogovor z dr. Miho Šimacem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2019, leto 21, št. 3, str. 21-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8197210]

1.25 Drugi sestavni deli

57. ŠIMAC, Miha (avtor, fotograf). Pvacarka, Marija Petek, roj. Nosan (1922 - 2020). Tržičan : [glasilo Občine Tržič]. 1. jun. 2020, letn. 24, št. 3, str. 25, fotogr. ISSN 1581-4831. https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-3-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 19561219]
58. ŠIMAC, Miha. Janez Evangelist Krek - sto let pozneje : simpozij : Ljubljana, SAZU, 19. in 20. 10. 2017. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 277-278. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simac.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7878746], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

59. ŠIMAC, Miha. Pod cesarskim orlom : Šentrupert na Dolenjskem v času prve svetovne vojne : 1914-1918. 1. izd. Ljubljana: Reitenburg, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-288-848-0. [COBISS.SI-ID 297075968]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

60. BERNE, Dušan, ŠTEPEC, Marko, ŠIMAC, Miha, SLUGA, Miha. Spolnost na frontah I. svetovne vojne. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sledi časa. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/10/sledi-casa-38/. [COBISS.SI-ID 7603290]

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

61. GRAHORNIK, Matjaž, ANTOLIČIČ, Gregor, URLEP, Lilijana, ŠIMAC, Miha, REZMAN, Vili (avtor, urednik), GLAZER, Alenka, STAVBAR, Vlasta, TOŠ, Marjan, KOROŠEC, Tone. Prelomna obdobja : [zbornik]. Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 2019. 192 str., ilustr. Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost). ISBN 978-961-6752-20-6. [COBISS.SI-ID 299191552]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.12 Razstava

62. ŠIMAC, Miha (umetnik). "Stoleten sen" : razstava ob 100-letnici Univerze v Ljubljani in njene soustanoviteljice Teološke fakultete, Teološka fakulteta, 4. december 2019 do 31. marca 2020. [COBISS.SI-ID 8272218]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

63. ŠIMAC, Miha. The cult of personality: heroes, dictators, and fascists : Tito an Yugonostalgia : predavanje na University of Notre Dame, College of Arts and Letters, Notre Dame, Indiana, USA,19th Nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8015706]
64. ŠIMAC, Miha. Hemingway's hero Henry and the Isonzo front : lecture at the research seminar on First World War, University of Notre Dame, College of Arts and Letters, Notre Dame, Indiana, USA, 27th Mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7613786]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

65. ŠIMAC, Miha. Percepcije ljubljanskega kongresa v habsburški Kranjski : predavanje na mednarodni konferenci "Kongres po kongresu", 200 let po ljubljanskem kongresu, 11.-12. maj 2021, Slovenska matica in ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 63054083]
66. ŠIMAC, Miha. Pogačnikov rod in izobrazba : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43282179]
67. ŠIMAC, Miha. Avstro-ogrska in nemška pot k podpisu premirja in njeni odmevi v župnijskih kronikah in spomenicah iz leta 1918 : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1918, Maribor (Amfiteater, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru), 4. decembra 2018. [COBISS.SI-ID 8015962]
68. ŠIMAC, Miha. The end of the Great War and the new situation in 1918-1919 in the light of a few Slovenian parish chronicles : predavanje na študijskem dnevu La fine della Grande Guerra e la Chiesa nella Mitteleuropa : aspetti politici, istituzionali, pastorali, Venezia, 19. ottobre 2018. [COBISS.SI-ID 7991898]
69. ŠIMAC, Miha. "Kdor moliti ne zna, naj se na vojsko poda": duhovna oskrba na soškem bojišču : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1917, Maribor, 5.-7. december 2017. [COBISS.SI-ID 7777114]

3.25 Druga izvedena dela

70. ŠIMAC, Miha. "Hrast se omaje in hrib, zvestoba Slovencev ne gine: duhovniki v vojaški suknji na poljanah prve svetovne vojne" : predavanje, 17.9.2019, v prostorih Kadetnice v Mariboru. [COBISS.SI-ID 8187226]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

71. Acta ecclesiastica Sloveniae. ŠIMAC, Miha (glavni in odgovorni urednik 2020-, član uredniškega odbora 2015-2020). Ljubljana: Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, 1979-. ISSN 0351-2789. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/acta-ecclesiastica-sloveniae, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dacta+ecclesiastica+sloveniae%27&pageSize=25&frelation=Acta+ecclesiastica+Sloveniae. [COBISS.SI-ID 15981570]
72. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. ŠIMAC, Miha (področni urednik 2020-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
73. Redovništvo na Slovenskem. ŠIMAC, Miha (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti, 1984-. ISSN 2712-245X. [COBISS.SI-ID 8248922]
74. ŠIMAC, Miha (urednik), TORKAR, Blaž (urednik). Stražarji Karavank : Lojze Ude in boji za severno mejo. 1. izd. Kranj: Društvo general Rudolf Maister, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-288-799-5. [COBISS.SI-ID 296882432]

Komentator

75. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser, filmski montažer), JUHANT, Janez (scenarist, komentator). Revolucionar v talarju : Janez Evangelist Krek. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174495515. [COBISS.SI-ID 93176321]

Recenzent

76. GRDINA, Igor (urednik), OSET, Željko (urednik). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]
77. KOLAR, Bogdan. Zgodovina župnije Koprivnik v Bohinju. V: LAMOVŠEK, Marjan (ur.), et al. Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij : 1793-2018 : monografija ob 225. obletnici imenovanja Valentina Vodnika za prvega stalnega dušnega pastirja in izgradnje župnijske cerkve na Koprivniku. Koprivnik v Bohinju: Turizem Bohinj, 2018. Str. 11-144, ilustr. ISBN 978-961-288-670-7. [COBISS.SI-ID 7956570]
78. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2017. 296 str., ilustr., rodoslovne tabele. Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 6. ISBN 978-961-7004-06-9. ISSN 2350-4609. [COBISS.SI-ID 292390144]
79. CAR, Pavel (avtor, fotograf). Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja : (od 1757 do 1918). Ljubljana: Signum Laudis, 2017. 460 str., ilustr. ISBN 978-961-92497-1-0. [COBISS.SI-ID 290517760]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

  • P6-0262    Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti    1.1.2015―31.12.2020