doc. dr. Tadej Stegu

Tadej Stegu

Docent pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo

tadej.stegu@teof.uni-lj.si
01 434 58 44

Govorilne ure:

LJUBLJANA

Sreda, 11:00-11:45 po predhodnem dogovoru, kabinet 221


MARIBOR

Po predhodnem dogovoru, zbornica

 

Izvajanje predmetov:
 • Homiletika
 • Kategorialna in zakramentalna pastoralna teologija
 • Osnovna in komunitarna pastoralna teologija
 • Pastoralna in katehetska supervizija
 • Pedagogika religij in katehetika
 • Pedagogika religije in katehetika
 • Praktična pastoralna teologija
 • Veščine in etika javnega nastopanja
 • Župnijska administracija in vodenje
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Doc. dr. Tadej Stegu je rojen v Ljubljani leta 1972. Štiri leta teološkega študija je opravil na visoki teološki šoli mednarodnega škofijsko misijonskega bogoslovnega semenišča Redemptoris Mater v Pulju in zaključil dodiplomski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob delu v različnih podjetjih po magistrskem študiju na isti fakulteti in neposrednem prehodu na doktorski študij pod mentorstvom prof. dr. Alojzija Slavka Snoja in somentorstvom prof. dr. Ane Krajnc s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 3. marca 2006 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in prejel naslov doktor znanosti.

Leta 2007 je bil prvič imenovan za asistenta na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, ponovno leta 2010 in 2013, leta 2014 pa za docenta. Na fakulteti sodeluje pri izvajanju predmetov s področja pastoralne teologije, katehetike in didaktike. Od leta 2014 opravlja službo prodekana za študijske zadeve.

Njegovo znanstveno in raziskovalno delo je povezano z njegovo katehetsko dejavnostjo in je usmerjeno predvsem na področja sodobnih izzivov evangelizacije, kateheze in pastorale ter izobraževanja odraslih. Ugotovitve objavlja v različnih strokovnih in znanstvenih revijah, kot so Bogoslovni vestnik, Kateheza, Edinost in dialog, Diacovensia, British journal of religious education in drugih. Je član Andragoškega društva Slovenije (ADS), Religious Education Association (REA), European Society for Catholic Theology (ESCT) in Equipe europea di catechesi (EEC). V letih 2013-2015 je vključen v mednarodno raziskovalno skupino, ki pripravlja prvo enciklopedijo krščanske edukacije; Encyclopedia of Christian education je izšla leta 2015 (ur. Kurian, George Thomas in Lamport, Mark A. pri Lanham: Rowman & Littlefield). Vključen je v več raziskovalnih projektov in raziskovalni program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.

Podrobnejša bibliografija je dosegljiva v sistemu SICRIS.

Dr. Tadej Stegu [32580]

Osebna bibliografija za obdobje 2000-2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STEGU, Tadej. The new evangelisation and adult religious education in Slovenia : challenges and possibilities. British journal of religious education, ISSN 1740-7931, 2015, vol. 37, issue 1, str. 53-63.http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01416200.2013.820688#.UkKxJIZcW2U, doi: 10.1080/01416200.2013.820688. [COBISS.SI-ID 6310490], [JCR, SNIP, WoS do 25. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 7. 1. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

2. STEGU, Tadej. Religijsko izobraževanje in kateheza odraslih v Katoliški cerkvi. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2014, letn. 20, [št.] 1, str. 61-73. [COBISS.SI-ID 6548826] 

3. STEGU, Tadej. Od doktrinarne prema evangelizacijskoj katehezi : suvremena usmjerenja kateheze u Sloveniji. Kateheza : časopis za vjeronauk u školi i katehezu, ISSN 0351-9007, 2009, letn. 31, št. 4, str. 299-311. [COBISS.SI-ID 5119578] 

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. STEGU, Tadej. Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 393-403. [COBISS.SI-ID 7440986], [SNIP, Scopus do 29. 5. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 

5. STEGU, Tadej. Za svobodo osvobojeni : krščanska antropologija v katehezi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 515-523. [COBISS.SI-ID 7063386], [SNIP, Scopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3] 

6. STEGU, Tadej. Simbolna teologija in povezovalna moč umetnosti. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2014, letn. 69[!], št. 1/2, str. 135-143. [COBISS.SI-ID 10181891] 

7. STEGU, Tadej. Evangelizacijski pristop sv. Cirila in Metoda na Moravskem v luči sodobnega pastoralno katehetskega načrtovanja. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2013, letn. 1, št. 1/2, str. 133-143. [COBISS.SI-ID6534234] 

8. STEGU, Tadej. Pastoralno programiranje i nova evangelizacija : primer Slovenije. Diacovensia : Teološki prilozi, ISSN 1330-2655, 2012, god. 20, br. 3, str. 365-384. [COBISS.SI-ID 6067802] 

9. STEGU, Tadej. Katekumenat i njegovo oživljavanje u Sloveniji. Kateheza : časopis za vjeronauk u školi i katehezu, ISSN 0351-9007, 2012, god. 34, br. 3/4, str. 243-258. [COBISS.SI-ID 6168410] 

10. STEGU, Tadej. Izzivi za katehumenat po Slovenskem plenarnem zboru. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2002, letn. 62, št. 1, str. 117-135. [COBISS.SI-ID 2879066] 

 

1.04 Strokovni članek

11. STEGU, Tadej. Katehistinje - župnikove sodelavke pri oznanjevanju. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2013, leto 47, [št.] 5, str. 190-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 6348634] 

12. STEGU, Tadej. Vera : med izročilom in izkušnjo. Naša pastorala, 2011, letn. 11, št. 38, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 5384282] 

13. STEGU, Tadej. Kateheza in osebna vera. Naša pastorala, maj 2011, letn. 11, št. 39, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 6067034] 

14. STEGU, Tadej. Kristjan, družina in družbena odgovornost. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2010, letn. 44, št. 3, str. 15-18. [COBISS.SI-ID 5117018] 

15. STEGU, Tadej. Kateheza odraslih - da bi ne bili nedorasli otroci (prim. Ef 4,14). Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2010, letn. 44, št. 6, str. 225-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 5273946] 

16. STEGU, Tadej. Družinski zakonik in družina. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, apr. 2010, leto 12, št. 45, str. 3-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 5119066] 

17. STEGU, Tadej. Uvajanje odraslih in katehetski pravilnik. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2009, letn. 43, št. 5, str. 199-200. [COBISS.SI-ID 4890714] 

18. STEGU, Tadej. Krstno duhovništvo - poslanstvo kristjana. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, sep. 2009, št. 27, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 4868186] 

19. STEGU, Tadej. Kristjan in družina : pogled na predlog nove družinske zakonodaje. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, dec. 2009, št. 28, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 5117274] 

20. STEGU, Tadej. Katehet in interakcija : katehetski dan na Ljubelju. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, dec. 2009, št. 28, str. 45-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 5117530] 

21. STEGU, Tadej. Od doktrinalne k evangelizacijski katehezi. Naša pastorala, 2009, letn. 9, št. 35, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 4687706] 

22. STEGU, Tadej. Katehumeni v nadškofiji. Naša pastorala, 2009, letn. 9, št. 35, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 4687962] 

23. STEGU, Tadej. Interakcija v katehezi. Naša pastorala, 2009, letn. 9, št. 36, str. 49. [COBISS.SI-ID 4880986] 

24. STEGU, Tadej. Katehumenat in integracija. Naša pastorala, 2009, letn. 9, št. 36, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 4881242] 

25. STEGU, Tadej. Izročanje otrokom v družinah na Neokatehumenski poti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2008, letn. 6, št. 22, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 4559706] 

26. STEGU, Tadej. Izobraževanje katehistov : Kristus kot norma moralnosti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2008, letn. 6, št. 24, str. 43-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 4525914] 

27. STEGU, Tadej. Odgovorno starševstvo v luči Humanae Vitae : iz katehez Janeza Pavla II. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2008, št. 21, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 4259674] 

28. STEGU, Tadej. Bog sam si je dal podobo. Naša pastorala, 2008, letn. 8, št. 32, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 4268378] 

29. STEGU, Tadej. Duhovnikovo izobraževanje. Naša pastorala, 2008, letn. 8, št. 32, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 4268634] 

30. STEGU, Tadej. Vizija oznanjevanja in kateheze po posinodalnem dnevu. Naša pastorala, 2008, letn. 8, št. 33, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 4334426] 

31. STEGU, Tadej. Izobraževanje katehistov : Kristus kot norma moralnosti. Naša pastorala, 2008, letn. 8, št. 34, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 4381786] 

32. STEGU, Tadej. Je revija oblikovala našo katehezo odraslih?. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2007, letn. 41, št. 1, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4560986] 

33. STEGU, Tadej. Trajno izobraževanje. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2007, letn. 41, št. 4, str. 151-153. [COBISS.SI-ID 4072794] 

34. STEGU, Tadej. Srečanja s starši veroučencev. Naša pastorala, 2007, letn. 7, št. 30, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 4090714] 

35. STEGU, Tadej. Katehumenat odraslih in katehetski pravilnik. Naša pastorala, 2007, letn. 7, št. 31, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 4167770] 

36. STEGU, Tadej. Katehetska uporabnost kompendija. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2006, letn. 40, št. 4, str. 134-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 4560730] 

37. STEGU, Tadej. Krščansko uvajanje kot proces zorenja v veri : srečanje škofov in odgovornih za katehezo v Evropi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2006, št. 14, str. 36-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 4558938] 

38. STEGU, Tadej. Otrokom vero posredujejo starši?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2006, št. 15, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 4559194] 

39. STEGU, Tadej. Ustanovitev in delo katehetskega urada. Poročilo nadškofije Ljubljana : za leto ..., 2006, str. 15-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 4091994] 

40. STEGU, Tadej. Pripovedovanje vzbuja vero : prevod katehetske pripovedi o izhodu iz Egipta. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2003, št. 1, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 4558170] 

41. STEGU, Tadej. Izročanje vere danes : 19. evropsko srečanje katehumenata. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2003, št. 2, str. 36-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 4558682] 

 

1.05 Poljudni članek

42. STEGU, Tadej. "Nova" pasha. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2016, leto 40 [i. e. 41], št. 6, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 7511642] 

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

43. STEGU, Tadej. Družina in njeno poslanstvo. V: JERETINA, Simona (ur.). Družina in župnija v navezi : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad. 2015, str. 9-36. [COBISS.SI-ID 6837850] 

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

44. STEGU, Tadej. Nova evangelizacija in Neokatehumenska pot. V: JERETINA, Simona (ur.). Evangelij - srce kateheze : [od doktrinalne k evangelizacijski katehezi] : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad. 2009, str. 94-99. [COBISS.SI-ID 4557658] 

45. STEGU, Tadej. Evangelizacija, institucija ali karizma?. V: SRAKA, Marija (ur.). Evangelij oznanjati ali poučevati? : zbornik. Ljubljana: Katehetski zavod. 2006, str. 125-164. [COBISS.SI-ID 4557402] 

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

46. STEGU, Tadej. Lifelong religious education and multicultural dialogue in Slovenia = Vseživljenjsko religijsko učenje in medkulturni dialog v Sloveniji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 44-45. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745626] 

47. STEGU, Tadej. Sacrifice and mercy in Slovenian Catholic religious education = Žrtev in milost v katoliški religijski vzgoji na Slovenskem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 55-57. [COBISS.SI-ID 7449690] 

48. STEGU, Tadej. Simbolna teologija in povezovalna moč umetnosti = Theology of symbol and the connecting power of art. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue. 2014, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 6702938] 

49. STEGU, Tadej. Veroizpoved - simbol vere = The creed - the symbol of faith. V: Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2013, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 6141274] 

50. STEGU, Tadej. Solidarnost v družbenem nauku Katoliške cerkve = Solidarity in the social doctrine of the Catholic Church. V: Solidarnost : mednarodna konferenca : 13. april 2011 : povzetki predavanj = Solidarity : international conference : 13th April 2011 : abstracts of papers. [Ljubljana]: Salve. [2011], str. 12-13. [COBISS.SI-ID 5396570] 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. STEGU, Tadej. Sacrifice and mercy in Slovenian Catholic religious education. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 257-264. [COBISS.SI-ID7870042] 

52. STEGU, Tadej. European Catholic universities and faculties. V: KURIAN, George Thomas (ur.), LAMPORT, Mark A. (ur.). Encyclopedia of Christian education. Lanham: Rowman & Littlefield. 2015, str. 484-485. [COBISS.SI-ID 6932058] 

53. STEGU, Tadej. Slovenia and Christian education. V: KURIAN, George Thomas (ur.), LAMPORT, Mark A. (ur.). Encyclopedia of Christian education. Lanham: Rowman & Littlefield. 2015, str. 1157-1158. [COBISS.SI-ID 6931802] 

54. STEGU, Tadej. Vpliv uveljavljanja koncepta vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v religijskem izobraževanju in katehezi. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2008, str. 191-200. [COBISS.SI-ID 4557914] 

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

55. STEGU, Tadej. Recenzija : Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), JUHANT, Janez. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob 80-letnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 173-175. [COBISS.SI-ID 7845210] 

 

1.22 Intervju

56. STEGU, Tadej (intervjuvanec). Želiš zase nekaj več? : lani na Duhovno akademijo vpisanih več kot 160 slušateljev. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. okt. 2017, letn. 66, št. 42, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 7731290] 

57. STEGU, Tadej (intervjuvanec). "Ko si priznamo, da je življenje nekaj več" : neformalno izobraževanje Duhovna akademija že drugo leto odpira vrata na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 16. okt. 2016, letn. 65, št. 42, str. 7, portret. [COBISS.SI-ID 7432794] 

 

1.25 Drugi sestavni deli

58. STEGU, Tadej. Navdušeno pričevati ali oznanjati Kristusa?. Naša pastorala, 2013, letn. 13, št. 42, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 6025306] 

59. STEGU, Tadej. Kateheza odraslih v letu vere. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2012/13, [Št.] 40, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 6062938] 

60. STEGU, Tadej. Kako v letu vere nagovoriti tudi odrasle. Naša pastorala, sep. 2012, letn. 12, št. 41, str. 23-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 6067290] 

61. STEGU, Tadej. Živeti odrešenost. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2011, letn. 6, št. 33, str. 37. [COBISS.SI-ID 5389658] 

62. STEGU, Tadej. Po katehezi k dostojanstvu človeka. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2011, letn. 6, št. 35, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 5555290] 

63. STEGU, Tadej. Odrešenik se je rodil v telesu, v družini. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, dec. 2011, [Letn]. 6, št. 36, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 6066778] 

64. STEGU, Tadej. Prihodnost Evrope je družina : v Madridu zbrane družine pozivajo Evropo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. jan. 2010, letn. 59, št. 3, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 4998490] 

65. STEGU, Tadej. Pravica do otroka : pogled na pripravo nove družinske zakonodaje. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, mar. 2010, št. 29, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 5118810] 

66. STEGU, Tadej. In glej, bilo je zelo dobro!. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, jun. 2010, št. 30, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 5118298] 

67. STEGU, Tadej. Katehetski urad v Nadškofiji Ljubljana. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, jun. 2010, št. 30, str. 12. [COBISS.SI-ID 5118554] 

68. STEGU, Tadej. Zakaj kateheza odraslih?. Naša pastorala, 2010, letn. 10, št. 37, str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 5235034] 

69. STEGU, Tadej. Bogastvo karizem : potrjen statut Neokatehumenske poti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. jul. 2008, letn. 57, št. 28, str. 17. [COBISS.SI-ID 4323930] 

70. STEGU, Tadej. Študijski dan katehistov na Ljubelju. Naša pastorala, 2008, letn. 8, št. 33, str. 59. [COBISS.SI-ID 4334682] 

71. STEGU, Tadej. Predstavitev in izročitev Svetega pisma katehumenom. Naša pastorala, 2008, letn. 8, št. 34, str. 70. [COBISS.SI-ID 4381530] 

72. STEGU, Tadej. Ustanovitev in delovanje Katehetskega urada ljubljanske nadškofije. Naša pastorala, 2007, letn. 7, št. 28, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 4559962] 

73. STEGU, Tadej. Ustanovitev in delovanje Katehetskega urada ljubljanske nadškofije. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2006, letn. 40, št. 4, str. 142-143. [COBISS.SI-ID 4560218] 

74. STEGU, Tadej. Rast in zorenje v veri : srečanje škofov in odgovornih za katehezo v Evropi. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. maj 2006, letn. 55, št. 21, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 4631130] 

75. STEGU, Tadej. Izobraževanje katehetov. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2006, št. 16, str. 44, ilustr. [COBISS.SI-ID 4559450] 

76. STEGU, Tadej. Katehetska stran na internetu : www.rkc.si/sks/. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2003, št. 1, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 4558426] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

77. GERJOLJ, Stanko (avtor, urednik), STEGU, Tadej, BENEDIK, Metod, SNOJ, Alojzij Slavko, SADAR, Silvestra. Gradimo prihodnost 9, [Veroučni učbenik za 9. razred devetletke]. Popravljena izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2009. 194 str., ilustr., note. ISBN 978-961-218-573-2. [COBISS.SI-ID 245574656] 

78. GERJOLJ, Stanko (avtor, urednik), SNOJ, Alojzij Slavko, SADAR, Silvestra, STEGU, Tadej, BENEDIK, Metod. Gradimo prihodnost 9, [Veroučni učbenik za 9. razred devetletke]. Popravljena izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2006. 194 str., ilustr. ISBN 961-218-573-5. [COBISS.SI-ID 227291136] 

79. GERJOLJ, Stanko (avtor, urednik), SNOJ, Alojzij Slavko, SADAR, Silvestra, STEGU, Tadej, BENEDIK, Metod. Gradimo prihodnost. 9, [Veroučni učbenik za 9. razred devetletke]. Popravljena izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2005. 194 str., ilustr. ISBN 961-218-573-5. [COBISS.SI-ID 221078016] 

 

2.05 Drugo učno gradivo

80. STEGU, Tadej. Andragogika : izbrana poglavja : za izključno uporabo študentom 4. letnika EMT pri predmetu Pedagogika religije in katehetika. Ljubljana: [T. Stegu], 2013. 35 f. [COBISS.SI-ID 6068058] 

81. DOLINŠEK, Igor, STEGU, Tadej. Z nami k Jezusu : bogoslužni zvezek za veroučno leto 2013/2014. 1. natis. Ljubljana: Zavod Pridi.com, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-281-090-0. [COBISS.SI-ID 267886080] 

82. DOLINŠEK, Igor, STEGU, Tadej. Z nami k Jezusu : bogoslužni zvezek za veroučno leto 2013/2014. 2. natis. Ljubljana: Zavod Pridi.com, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-281-090-0. [COBISS.SI-ID 268453632] 

83. DOLINŠEK, Igor, STEGU, Tadej. Bogoslužni zvezek : za veroučno leto 2012/2013. 1. natis. Ljubljana: Metropolitana družba za storitve, 2012. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93340-0-3. [COBISS.SI-ID 262357760] 

84. STEGU, Tadej. Andragogika : izbrana poglavja : za izključno uporabo študentom 3. letnika pri predmetu Pedagogika in andragogika. Ljubljana: [T. Stegu], 2009. 35 f. [COBISS.SI-ID 4611162] 

85. STEGU, Tadej. Versko izobraževalno delo z odraslimi : izbrana poglavja : za izključno uporabo študentom VSP. Ljubljana: [T. Stegu], 2009. 39 f. [COBISS.SI-ID 4611418] 

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

86. STEGU, Tadej, PRIJATELJ, Erika, BURGER, Magda. Kateheza odraslih : nova spoznanja za stalni izziv : priročnik za srečanja z odraslimi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-218-965-5. ISBN 978-961-93011-1-1. [COBISS.SI-ID256857344] 

 

2.08 Doktorska disertacija

87. STEGU, Tadej. Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Stegu], 2005. XVI, 509 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3765594] 

 

2.11 Diplomsko delo

88. STEGU, Tadej. Katehetski itinerarij v neokatehumenatu kot eklezialnem gibanju : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Stegu], 2000. 68 f. [COBISS.SI-ID 2605658] 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

89. KUHAR, Roman (intervjuvanec), BLAŽIČ, Mitja (intervjuvanec), FIŠTRAVEC, Andrej (intervjuvanec), STEGU, Tadej (intervjuvanec). Položaj istospolno usmerjenih v današnji družbi : pogovor v oddaji Fokus na TV Tele 59 - RTS, Maribor, 27. oktober 2009. [COBISS.SI-ID 777837] 

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

90. STEGU, Tadej. Adult catechesis in Slovenia : revival of catechumenate in Slovenia : [vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Religious education and catechesis in Europe with a special focus on Poland, England and Slovenia, Ljubljana, 25th March 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 5058394] 

 

3.25 Druga izvedena dela

91. KODELJA, Zdenko, ŠVERC, Alenka, STEGU, Tadej. Religija v šolski torbi : [okrogla miza, Nosce Te Ipsum, Teološka fakulteta, 14.12.2006]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 14.12.2006. [COBISS.SI-ID 1518935] 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

92. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja. Stegu, Tadej (področni urednik 2010-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1967-2014. ISSN 0009-0387. [COBISS.SI-ID 16181506] 

 

Mentor pri diplomskih delih

93. ŽALIK JEREBIČ, Janja. Pomen in uporabna vrednost vpeljave sistema PasIS za pastoralno delovanje v župniji Beltinci : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Žalik Jerebič], 2016. VI, 78, XXVI str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83555⟪=slv. [COBISS.SI-ID 10355203] 

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

94. CUPIN, Helena. Izzivi verskega izobraževanja odraslih v Cerkvi na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Cupin], 2016. VIII, 34, XIV str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85854⟪=slv. [COBISS.SI-ID 7367258] 

95. BLATNIK, Sandra. Dileme kontracepcije v kontekstu krščanske spolne vzgoje : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Blatnik], 2014. V, 41, VII str. [COBISS.SI-ID 6680154] 

 

Mentor - drugo

96. ZUPANČIČ, Katarina. Biti eno : kateheze za zakonske skupine : zaključna naloga. Ljubljana: [K. Zupančič], 2012. 38 f. [COBISS.SI-ID 6068826] 

97. NATEK, Majda. Molitveno občestvo kot prostor kateheze odraslih : zaključna naloga. Ljubljana: [M. Natek], 2011. 32 f., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 6068314] 

98. KRAŠOVEC, Andreja. Kateheza odraslih kot pot k veri : diplomska naloga. Laško: [A. Krašovec], 2009. 24 f. [COBISS.SI-ID 5129562] 

99. NEMEC, Vesna. Motoristični vodnik po Marijinih božjih poteh : zaključna naloga. Ljubljana: [V. Nemec], 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5129818] 

 

Prevajalec

100. Podelitev doktorata honoris causa : Kiko Argüello : Vatikan, 13. maj 2009. Ljubljana: Neokatehumenski center, 2009. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5119834] 

101. PEREGO, Jeanne. Jožef in Kiko : maček pripoveduje življenjsko zgodbo papeža Benedikta XVI.. Celovec: Mohorjeva, 2008. 40 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0313-1. [COBISS.SI-ID 238845696] 

102. Neokatehumenska pot : statut : dokončna odobritev. Ljubljana: Neokatehumenski center, 2008. 67 str. ISBN 978-961-238-993-2. [COBISS.SI-ID 242415872] 

103. COSTA, Michi. Ko te bo sin vprašal : pripoved o izhodu iz Egipta za posredovanje vere otrokom. [Ljubljana]: Slovenski katehetski svet; Celje: Mohorjeva družba, 2003. 126 str., ilustr. ISBN 961-218-427-5. [COBISS.SI-ID 123822080] 

104. COSTA, Michi. Prerokinja Mirjam. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, okt./nov. 2002, letn. 31, št. 9/10, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 215210752] 

 

Avtor dodatnega besedila

105. ZUPANČIČ, Katarina. Biti eno : kateheze za zakonske skupine. 1. izd. Ljubljana: Medškofijski odbor za družino pri SŠK, 2013. 36 str., fotogr. ISBN 978-961-269-942-0. [COBISS.SI-ID 265754368] 

106. COSTA, Michi. Ko te bo sin vprašal : pripoved o izhodu iz Egipta za posredovanje vere otrokom. [Ljubljana]: Slovenski katehetski svet; Celje: Mohorjeva družba, 2003. 126 str., ilustr. ISBN 961-218-427-5. [COBISS.SI-ID 123822080] 

 

Recenzent

107. JUHANT, Janez, ŠEGULA, Andrej (urednik). Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob 80-letnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 175 str. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 293768960] 

108. GERJOLJ, Stanko (urednik), GODAWA, Marcin (urednik). Faces of women : in search of positive prospects. Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press, 2015. 143 str., ilustr. ISBN 978-83-7438-490-2. ISBN 978-83-7438-491-9. [COBISS.SI-ID 7198042] 

 

Diskutant

109. Komunikacija na župnijski in dekanijski ravni : [prva okrogla miza na posvetu Sveta katoliških laikov Slovenije Komunikacija v Cerkvi, Ljubljana, 15. nov. 2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 4427098] 

NERAZPOREJENO


110. DOLINŠEK, Igor, STEGU, Tadej. Poklicani in poslani : bogoslužni zvezek za veroučno leto 2014/2015. 1. natis. Ljubljana: Zavod Pridi.com, 2014. [63] str., ilustr. ISBN 978-961-93525-1-9. [COBISS.SI-ID 274573824] Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote 
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 27. 6. 2018 
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017 
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 11. 2017 
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 27. 6. 2018 
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 27. 6. 2018

 • V letih 2013-2015 je vključen v mednarodno raziskovalno skupino, ki pripravlja prvo enciklopedijo krščanske edukacije; Encyclopedia of Christian education je izšla leta 2015 (ur. Kurian, George Thomas in Lamport, Mark A. pri Lanham: Rowman & Littlefield).
 • Mentor v projektu Religijsko izobraževanje odraslih za celostno vseživljenjsko rast (RCR), ki je l. 2017 potekal v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 (ŠIPK). 
 • Vključen je v raziskovalni program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem