Znanstveni svetnik in prof. dr. Bojan Žalec je raziskovalec na TEOF UL; r. 1966 v Ljubljani; na FF UL diplomiral iz filozofije in sociologije (1992), magistriral iz filozofije (1996) ter doktoriral iz filozofije na temo Realizem in reprezentacijska teorija duha (1999); na FF je bil mladi raziskovalec na oddelku za filozofijo; študiral tudi slovenski jezik s književnostjo, matematiko in teologijo; študiral filozofijo in se študijsko izpopolnjeval na oddelku za filozofijo in Inštitutu za raziskovanje življenja in dela Franza Brentana Univerze Würzburgu v Nemčiji (1992-1994). Tri leta (2001-2004) je kot raziskovalec sodeloval pri temeljnem raziskovalnem projektu Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Na TEOF UL je zaposlen od l. 2004.  

20 let je predaval kot asistent, docent (prvič habilitiran na FF UL 2001.) in izredni profesor na več fakultetah znotraj UL (TEOF, od 2004 do 2015 (antropologija, etika, zgodovina filozofije, človekove pravice …), FF, od 1996 do 2009 (zgodovina slovenske filozofije, metodologija); AG (več let predaval estetiko)) in zunaj nje (več let na FDEŠ v Kranju ter EPF v Gorici predaval etiko v javnem življenju)).

Gostujoči profesor na KBF Univerze v Zagrebu (2007/2008); gostujoči raziskovalec na Akademiji znanosti  v Varšavi, Inštitut za filozofijo in sociologijo religije (2014).

Kot raziskovalec je bil vključen v mednarodno raziskovalno mrežo, ki se je ukvarjala z (odnosom med) religijo in vrednotami v srednji in vzhodni Evropi (kratica/ime mreže je REVACERN (več kot 15 uglednih znanstvenih ustanov iz srednje in jugovzhodne Evrope)), kjer je raziskoval vrednotni pluralizem z vidika teorije državljanstva in s poudarkom na preučevanju pomena religije za delovanje demokracije.

Kot predavatelj sodeluje pri triletnem vseživljenjskem izobraževalnem Jean Monnet projektu z naslovom European Integration and Identity; Between Tradition and a Common Dialogic Future/ ERUDIT (Evropske integracije in identiteta; med tradicijo in skupno dialoško prihodnostjo), ki ga izvaja TEOF UL (ob sodelovanju domačih in tujih znanstveno uveljavljenih osebnosti), financira pa EU. Projekt se je oz. se bo izvajal v akademskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16. Je mentor pri več doktoratih na UL in pri vrsti magistrskih in diplomskih nalog.

Kot urednik, sourednik in soavtor je sodeloval pri več kot 60-ih znanstvenih monografijah, ki so izšle doma in v tujini. 10 let je bil glavni urednik humanistične knjižne zbirke Claritas pri Študentski založbi v Ljubljani (v tem času v zbirki izšlo več kot 45 znanstvenih monografij). Znanstveno monografijo Janez Juhant (ur.) in Bojan Žalec (ur.) Reconciliation: the way of healing and growth, Zürich; Münster: Lit, 2012, pri kateri je sodeloval kot sourednik in soavtor, je ARRS proglasila za izjemni znanstveni dosežek v l. 2012.

Iz nemščine je prevedel Nauk o kategorijah Franza Brentana (Lj. 1998, prvi knjižni prevod Brentana v slovenščino), iz angleščine pa knjigo Nelagodna sodobnost Charlesa Taylorja (Lj. 2000, doslej edini knjižni prevod tega avtorja v slovenščino). Obe knjigi je pospremil s spremnima študijama.

Organiziral je številne mednarodne znanstvene konference na vrhunski ravni. Je član uredništev več humanističnih knjižnih zbirk in znanstvenih časopisov, pri mnogih je sodeloval kot strokovni recenzent.

Je član slovenskega filozofskega društva (en mandat bil predsednik), Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Društva antropologov Slovenije, Društva za kognitivno znanost, European Society of Catholic Theology (ESCT) < Evropsko>, Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa , Delovne skupine pri UNESCOVI nacionalni komisiji za promocijo filozofije ter strokovnega sveta Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Bil je koordinator mednarodne skupine najuglednejših znanstvenikov iz Evrope in ZDA (prof. Benjamin Barber) »Task Force« za medkulturni dialog pri Centru za evropsko prihodnost.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽALEC, Bojan. Fair cooperation and dialogue with the other as a rational attitude : the grammarian account of authenticity = Equa cooperazione e dialogo con l'altro come atteggiamento razionale : la considerazione grammaticale dell'autenticità = Pošteno sodelovanje in dialog z drugim kot racionalna drža : slovnična pojasnitev avtentičnosti. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 383-394. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.24. [COBISS.SI-ID 45392131], [SNIP, WoS, Scopus]
2. ŽALEC, Bojan. Rezilienca, teologalne kreposti in odzivna Cerkev = Resilience, theological virtues, and a responsive Church. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 267-279. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Zalec. [COBISS.SI-ID 40823043], [SNIP, WoS, Scopus]
3. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard on the beneficial yoke of suffering. XLinguae. 2020, vol. 13, no. 3, str. 3-12. ISSN 2453-711X. http://xlinguae.eu/issue-n_3_2020.html. [COBISS.SI-ID 21017603], [SNIP, Scopus]
4. ŽALEC, Bojan. Between secularity and post-secularity : critical appraisal of Charles Taylor's account = Med sekularnostjo in postsekularnostjo : kritična ocena pojasnitve Charlesa Taylorja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 411-423. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Zalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Zalec. [COBISS.SI-ID 8226138], [SNIP, WoS do 18. 2. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, Scopus do 27. 3. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; ARRS, Ciljni projekti, J6-7325, SI, Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo; ARRS, Ciljni projekti, J6-8265, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; ARRS, Ciljni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize
5. ŽALEC, Bojan. Liberalna evgenika kot uničevalka temeljev morale : Habermasova kritika = Liberal eugenics as a destroyer of the foundations of morality : Habermas' critique. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 629-642. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Zalec.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Zalec. [COBISS.SI-ID 8261466], [SNIP, WoS do 2. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]
6. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Religious tolerance and intolerance. European journal of science and theology. 2019, vol. 15, no. 5, str. 39-48. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html. [COBISS.SI-ID 8201818], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 11. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8]
7. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Civic virtues and functions of religion in public life. European journal of science and theology. 2019, vol. 15, no. 6, str. 75-84. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html. [COBISS.SI-ID 8245082], [SNIP, WoS do 6. 2. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 11. 3. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12]
8. KRÁLIK, Roman, ROUBALOVÁ, Marie, SLIVKA, Daniel, ŽALEC, Bojan. Způsob přinášení prvotin půdy ("bikurim") do jeruzalémského chrámu : historicko-teologická analýza. Historia ecclesiastica. 2019, roč. 10, č. 1, str. 3-15. ISSN 1338-4341. https://www.unipo.sk/public/media/34589/historia_ecclesiastica_01_2019_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 8291930], [SNIP]
9. ŽALEC, Bojan. Verska strpnost in krščanstvo. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 325-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Zalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993434], [SNIP]
10. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and the ethics of sacrifice as part of the ethics of love. European journal of science and theology. 2018, vol. 14, no. 3, str. 1-11. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 7882586], [SNIP, WoS do 1. 2. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]
11. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein, faith and theology as grammar. European journal of science and theology. 2018, vol. 14, no. 5, str. 5-13. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 7966554], [SNIP, WoS, Scopus]
12. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard's method : edification and moral grammar of Christian virtues. European journal of science and theology. 2018, vol. 14, no. 6, str. 47-54. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 8044378], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 11. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2]
13. ŽALEC, Bojan. Arendt and refugees (at present) : personalist anthropological foundations of the ethics of refugeeism. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum. Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales, 2018. Vol. 23, no. 91/92, str. 207-225, 232, 238. Poligrafi, vol. 23 (2018), no. 91/92. ISBN 978-961-7058-07-9. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/03/Poligrafi_91-92_ONTOLOGIES_OF_ASYLUM.pdf. [COBISS.SI-ID 8095322]
14. ROUBALOVÁ, Marie, ŽALEC, Bojan, KRÁLIK, Roman. Smysl, nezbytnost a hodnota poslusnosti podle sidry "Lech-lecha" v rabinske tradici = Meaning, necessity, and value of obedience according to the sidra "Lech-lech" in rabbinical tradition. XLinguae. 2018, vol. 11, issue 2, str. 46-50. ISSN 2453-711X. http://www.xlinguae.eu/2018_11_02_05.html, DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.05. [COBISS.SI-ID 7866202], [SNIP, Scopus do 15. 3. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8]
15. ŽALEC, Bojan. Javni um, religija in ekskluzivizem : Rawls v luči katoliške in islamske misli. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 2, str. 395-406. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_ZALEC.pdf. [COBISS.SI-ID 7693146], [SNIP, WoS, Scopus]
16. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in politično : vera kot premagovanje nasilja in vir demokracije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 247-259. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7769434], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]
17. ŽALEC, Bojan. Preferential and non-preferential love in light of Kierkegaard's thought. European journal of science and theology. 2017, vol. 13, no. 2, str. 179-189, ilustr. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7603034], [SNIP, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9]
18. ŽALEC, Bojan. The relevance of Kierkegaard for political thought violence and the divine command. European journal of science and theology. 2017, vol. 13, no. 3, str. 75-87. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7655514], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
19. ŽALEC, Bojan. Christianity and Islam : the same god and semantical externalism. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. Vol. 22, no. 87/88, str. 71-91, 135, 139. Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88. ISBN 978-961-6964-93-7. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899738]
20. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, ljubezen kot dolžnost in žrtvovanje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 277-292. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7439194], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 9. 4. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4]
21. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein in vera : od kazanja mističnega do teologije kot slovnice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 457-470. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7574362], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]
22. ŽALEC, Bojan. On why semantic externalism, creationist theism, personalism, and Veber's philosophy fit together very well. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. 2016, vol. 61, no. 1, str. 65-82. ISSN 0352-7875. http://hrcak.srce.hr/179894, http://www.hrfd.hr/content/synthesis-philosophica, DOI: 10.21464/sp31105. [COBISS.SI-ID 7612762], [SNIP, WoS, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

23. PAVLÍKOVÁ, Martina, ŽALEC, Bojan. Boj za človekov jaz in pristnost : Kierkegaardova kritika javnosti, uveljavljenega reda, medijev in lažnega krščanstva = Struggle for the human self and authenticity : Kierkegaard's critique of the public, established order, media, and false christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1015-1026. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Pavlikova.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Pavlikova. [COBISS.SI-ID 8267866], [SNIP, WoS do 24. 5. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 18. 5. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; ARRS, Ciljni projekti, J6-7325, SI, Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo; ARRS, Ciljni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; ARRS, Ciljni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega

1.04 Strokovni članek

24. ŽALEC, Bojan. Kdo ima pravico živeti? : etika in vera v času pandemije koronavirusa in po njej. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. maj 2020, št. 121, str. 12, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 16195075]
25. ŽALEC, Bojan. EU orje ledino kompleksne demokracije : kakšna je narava, pomen in izvor ključnih problemov Evropske unije?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2019, št. 108, str. 14. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8112730]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

26. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardov personalizam. V: ŠESTAK, Ivan (ur.). Odjeci filozofije personalizma : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Personalizam - jučer, danas, sutra održanoga 1. prosinca 2017. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u Zagrebu, 2019. Str. 179-189. Biblioteka Filozofski niz, knj. 33. ISBN 978-953-231-172-3. [COBISS.SI-ID 8102746]
27. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in nasilje : primerjava z Girardom. V: REPAR, Primož (ur.), REPAR, Primož. Etična praksa med filozofijo in eksistenco. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. Str. 155-162. Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, Zbirka Revija v reviji, 12. ISBN 978-961-7054-00-2. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 7881562]
28. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein on faith : certainty, therapy, and theology as grammar. V: VALČOVÁ, Katarína (ur.), VALČO, Michal (ur.). Global and local challenges of the interaction of natural and human sciences : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina, 2017. Str. 18, portret. ISBN 978-80-554-1364-8. [COBISS.SI-ID 7821146]
29. ŽALEC, Bojan. Kjerlighed in izbranost kot temelj žrtvovanja po Kierkegaardu. V: REPAR, Primož. Pogum za dejanje. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2017. Str. 66-85, 196-197. Zbirka Revija v reviji, 11, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-6894-94-4. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 7851098]
30. ŽALEC, Bojan. Three dimensions of reality as a key to understanding human psychopathologies. V: REPAR, Primož (ur.). Repetition as event : dedicated to the memory of Edward Kasperski (1942-2016). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Central European Research Institute Søren Kierkegaard, 2017. Str. 283-295, tabela. Review within review series, 10, Special edition of the magazine Apocalypse and The Central European Research Institute Søren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-6894-95-1. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 7851354]
31. ŽALEC, Bojan. Bog, jaz in množica : tri razsežnosti stvarnosti kot ključ za razumevanje človeških psihopatologij. V: REPAR, Primož (ur.). Ponovitev kot dogodek : [kako udejanjiti eksistencialni preobrat? : subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2016. Str. 127-141, tabela. Zbirka Revija v reviji, 9, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-6894-86-9. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 7850330]
32. ŽALEC, Bojan. Cene Logar : od predmetne teorije preko Brentana do marksistične kritike fenomenologije. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 171-194, portret. ISBN 978-961-237-832-5. [COBISS.SI-ID 7298138]
33. ŽALEC, Bojan. Jože Premrov : o izseljenski duši. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 329-341, portret. ISBN 978-961-237-832-5. [COBISS.SI-ID 7298906]
34. ŽALEC, Bojan. Lojze Potočnik : oblikovanje, Masarykova filozofija in Ušeničnik. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 311-327, portret. ISBN 978-961-237-832-5. [COBISS.SI-ID 7298650]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

35. ŽALEC, Bojan. Hartmut Rosa's resonance theory from an ethical perspective. V: 6th International Conference "Visuality 2021: "Media and Communication" : abstracts : April 22, 2021 - April 23, 2021. Vilnius: Vilnius Tech, Vilnius Gediminas Technical University, 2021. Str. 28. http://visuality.vgtu.lt/files/conferences/1/ABSTRACTSofVisuality2021.pdf. [COBISS.SI-ID 61654019]
36. ŽALEC, Bojan. Buber in Kierkegaard : eksistencialni odnosni personalizem, religija in družba. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 95. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63683331]
37. ŽALEC, Bojan. Izazovi moralu i religiji u modernom sekularnom dobu : autentičnost, new age i transhumanizam = Challenges for morality and religion in the modern secular age : authenticity, new age, and transhumanism. V: Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Utjecaj suvremene tehnike na čovjeka i njegovo seberazumijevanje : Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb, 20. studeni 2020 = International symposium The impact of modern technology on the human being and its self-understanding : Faculty of philosopyh and religious studies, Zagreb, 20. November 2021. [Zagreb: s. n.], 2020. Str. 19. [COBISS.SI-ID 48233219]
38. ŽALEC, Bojan. Resilience, theological virtues, and a responsive Church = Rezilienca, teologalne kreposti in odzivna Cerkev. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 53-54. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=ZMM00a7yCos&list=PLQuSPzP5TzNE3rJr-MMPI_kYQ870Cwq1V&index=29. [COBISS.SI-ID 38968835]
39. ŽALEC, Bojan. A secular age as a source of threat to modern Western moral grammar. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [22]. [COBISS.SI-ID 8246874]
40. ŽALEC, Bojan. Grammatical account of religion and theology : some reflections on its significance, fruitfulness and implications. V: Comparative philosophy of religion 2 : abstracts of 7th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, [Tehran], January 29-30, 2019. Tehran: Kharazmi University, 2019. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 8094554]
41. ŽALEC, Bojan. Liberal eugenics as a destroyer of morality = Liberalna evgenika kot uničevalka morale. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 55. [COBISS.SI-ID 8232794]
42. ŽALEC, Bojan. Religious exclusivism, dialogue and coexistence. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki. International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2019. Str. 49-50. ISBN 978-961-7058-14-7. [COBISS.SI-ID 8141402]
43. ŽALEC, Bojan. Totalitarianism and genocide : a conceptual analysis. V: Scars of history - Goli otok : vestiges of totalitarianism in the contemporary world : 21st to 28th July 2019. [Zagreb]: NGO Magis, 2019. Str. [15], ilustr. [COBISS.SI-ID 8167514]
44. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and Levinas on suffering. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 37. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964506]
45. ŽALEC, Bojan. Joyful anxiety as an implication of Christianity = Radostna tesnoba kot implikacija krščanstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 37-38. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988570]
46. ŽALEC, Bojan. Existential violence. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2018. Str. 33. ISBN 978-961-7058-03-1. [COBISS.SI-ID 7983706]
47. ŽALEC, Bojan. Contemporary cultural frame and religion : secularity and authenticity = Sodobni kulturni okvir in religija : sekularnost in pristnost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 50-51. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7747162]
48. ŽALEC, Bojan. Religion, inclusivism and exclusivism. Studii si cercetari de antropologie. 2017, nr. 5, str. 87. ISSN 2344-2824. http://journalstudiesanthropology.ro/ro/acasa.html, http://www.journalstudiesanthropology.ro/adm/jsq/kcfinder/upload/files/Nr.%205%2C%202017%20%28Abstracts%29.pdf. [COBISS.SI-ID 7728986]
49. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein in Ule o veri. V: Filozofski simpozij o delu prof. dr. Andreja Uleta = Symposium in honor of prof. dr. Andrej Ule : Modra soba, Filozofska fakulteta, UL, petek, 8. 4. 2016 in sobota, 9. 4. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. [12]. http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/April%202016%20OK/simpozij%20ule%20program%20in%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 7216218]
50. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, love and sacrifice = Kierkegaard, ljubezen in žrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 63-63. [COBISS.SI-ID 7450714]
51. ŽALEC, Bojan. Compatibility of semantic externalism and creationist theism. V: Putnamova pot : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Putnam's path : International Conference : abstracts booklet : Maribor 15.11.-16.11. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 2016. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 7485018]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

52. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard on joyful anxiety and suffering. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 41-52, 184-185. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21762819]
53. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and becoming an image of God. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 11-20, 119. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47005187]
54. ŽALEC, Bojan. Islamophobia as a false image of Islam and a negative factor of intercultural dialogue. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 103-117, 124-125. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47031299]
55. ŽALEC, Bojan. Nadškof Alojzij Šuštar s filozofskega vidika : eksistencialna etika osebne odločitve. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 119-142, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37876739]
56. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein o veri : gotovost, terapija in teologija kot slovnica. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 203-211. ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 69571938]
57. ŽALEC, Bojan. Charles Taylor on religion in a modern cultural frame : secularity and authenticity. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 39-48, ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154714]
58. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardova duhovna edukacija i okrepljenje. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 187-201. Biblioteka Zbornici radova, knj. 6. ISBN 978-953-6420-12-4, ISBN 978-953-11-1195-9. [COBISS.SI-ID 8071258]
59. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, love, and sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 69-76. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867482]
60. ŽALEC, Bojan. Evropsko državljanstvo in vrline. V: JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 67-80, 141-142. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 7752282]
61. ŽALEC, Bojan. Nacizmus a stalinizmus vo svetle Kierkegaardovej myšlienky. V: KRÁLIK, Roman (ur.). Kierkegaard and the crisis of the contemporary world = Kierkegaard a kríza súčasného sveta. Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard, 2017. Str. 336-346. Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, vol. 6. ISBN 978-0-9878168-4-9. [COBISS.SI-ID 7655258]
62. ŽALEC, Bojan. Solidarni personalizem in religija kot dejavnika sožitja in človečnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 19-42. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 7726426]
63. ŽALEC, Bojan. Human refusal of the basic truth about self as the origin of violence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 29-39, 171-172, tabela. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7539546]
64. ŽALEC, Bojan. Philosophy as conceptual enrichment, and as rationality without rationalism and classical foundationalism. V: OSLIĆ, Josip (ur.). Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije : zbornik radova. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost, 2016. Str. 117-137. Zbornici radova Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2. ISBN 978-953-11-0979-6. [COBISS.SI-ID 7217242]
65. ŽALEC, Bojan. Radical Islamism and totalitarianism. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. Str. 23-34. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 7521370]
66. ŽALEC, Bojan. Origins of nihilism and instrumentalism and the ways to overcome them : the importance of backgrounds. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 49-58, 195. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7135322]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

67. ŽALEC, Bojan, LENGHART, Patrik, WEBB, Carson. Kierkegaard and classical Greek thought, Acta Kierkegaardiana vol. 7, Toronto - Nitra:Trinity College, University of Toronto 2017, 227 pages, ISBN: 978-0-9878186-5-6. Konštantínove listy. 2019, vol. 12, issue 1, str. 173-175. ISSN 2453-7675. http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2019_v12_iss1/CL_v12_iss1.pdf. [COBISS.SI-ID 8149594], [SNIP, WoS]
68. ŽALEC, Bojan. Leksikon filozofije. Pravna praksa : PP. 18. apr. 2019, leto 38, št. 16, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16707153]
69. ŽALEC, Bojan. Moralna bolezen liberalizma : Anton Jamnik, Svet osamljenih tujcev, komunitarna in postmoderna kritika liberalizma. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. feb. 2019, št. 106, str. 12, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8073818]

1.20 Predgovor, spremna beseda

70. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Etika rezilientnosti = Ethics of resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 251-252. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 46258179], [SNIP]
71. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 9-10. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21782531]
financer: ARRS, Programi, P2-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
72. GODAWA, Marcin, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 7-9. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 48899075]
73. JAMNIK, Anton, ŽALEC, Bojan. Uvod. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 11-14. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37868547]
74. ŽALEC, Bojan. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 587-588. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 8313434], [SNIP]
75. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 9-11. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154202]
76. ŽALEC, Bojan. Nov filozofski mejnik. V: STRES, Anton. Leksikon filozofije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. xxiii-xxiv. ISBN 978-961-278-405-8. [COBISS.SI-ID 8102234]
77. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 10-11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7998042]
78. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 11-16. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866970]
79. ŽALEC, Bojan. Beganja človeka tekoče moderne : spremna beseda. V: BAUMAN, Zygmunt, LEONCINI, Thomas. Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 71-89. ISBN 978-961-04-0528-3. [COBISS.SI-ID 8103002]
80. ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga : uvodnik. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 7-9. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 7727194]
81. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 9-12. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7539034]
82. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7446618]
83. STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. Str. 9-12. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 7522650]
84. JUHANT, Janez, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 11-15. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7137626]

1.22 Intervju

85. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). "Da bomo dojeli, da smo presežni, ne pa zamaknjeni v instrumentalizem". Časnik : spletni magazin z mero. 17. feb. 2016. http://www.casnik.si/index.php/2016/02/17/bojan-zalec-da-bomo-dojeli-da-smo-presezni-ne-pa-zamaknjeni-v-instrumentalizem/. [COBISS.SI-ID 7293786]
86. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). dr. Bojan Žalec. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2016, leto 52, št. 2, str. 68-71, portreta. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7140698]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

87. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. 263 str., ilustr. Posebne izdaje, 66. ISBN 978-961-7054-31-6. [COBISS.SI-ID 43115011]
88. ŽALEC, Bojan. Čovjek, moral i umjetnost : uvod u filozofsku antropologiju i etiku. Zagreb: Lara, 2019. 327 str. ISBN 978-953-8258-60-2. [COBISS.SI-ID 8250458]

2.02 Strokovna monografija

89. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), JUSTINEK, Gorazd, ROZMAN, Til, STROJIN ŠTAMPAR, Anja, SVETLIČ, Rok, ŽALEC, Bojan, VATOVEC, Katarina, AVBELJ, Matej. Slovenski državni holding, d. d., in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Kranj: Nova Univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (37 str.)). ISBN 978-961-6901-15-4. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Slov.drzav_.holding-JLC.pdf. [COBISS.SI-ID 13089795]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

90. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (diskutant), NOVAK, Leon (diskutant), GODINA, Zmago (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
91. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831. [COBISS.SI-ID 8067418]
92. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje), ŽALEC, Bojan (diskutant). Etične implikacije enega Boga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174571791. [COBISS.SI-ID 8004186]
93. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽALEC, Bojan (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Dialog - religija. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sveto in svet. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174503851. [COBISS.SI-ID 7760218]
94. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), JAKOP, Pavle

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS projekt J6-5565 Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (vodja)

ARRS projekt J5-3322 Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje