Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SAJE, Andrej. Abusi sessuali e spirituali nella Chiesa Cattolica : dilemmi e questioni aperte. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 2020, [vol.] 40, nr. 2, str. 69-85. ISSN 0137-3420. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/2195/1947, DOI: 10.25167/sth.2195. [COBISS.SI-ID 36474883]
project: Doseženi rezultati so delno nastali v okviru projekta št. J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija in kot rezultat dejavnosti raziskovalnega programa št. P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, ki ju je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
2. SAJE, Andrej. La Facoltà di Teologia nel rapporto verso le autorità ecclesiastiche alla luce della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana = Teološka fakulteta v odnosu do cerkvenih oblasti v luči apostolske konstitucije Sapientia Christiana. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 239-252. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Saje.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7QCX6IVH, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109194, DOI: 10.34291/Edinost/74/Saje. [COBISS.SI-ID 10988035], [SNIP, Scopus up to 1. 9. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
project: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; funder: ARRS
3. SAJE, Andrej. Gregorij Rožman in njegov prispevek k razvoju cerkvenega prava in Teološke fakultete v Ljubljani. In: KOLAR, Bogdan (ed.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 115-140, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8211802]
project: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; funder: ARRS

1.02 Review article

4. SAJE, Andrej. Značilnosti zahodne in vzhodne krščanske tradicije glede sklepanja zakonske zveze = Characteristics of Western and Eastern Christian traditions regarding marriage. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 237-253. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Saje.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-72JQYAMP, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Saje. [COBISS.SI-ID 178797571], [SNIP, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARIS
5. SAJE, Andrej. Sklepanje zakonske zveze v tradicionalnem judovstvu = Contraction of marriage in traditional Judaism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 203-217. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Saje.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T7JP485U, DOI: 10.34291/Edinost/76/Saje. [COBISS.SI-ID 61889539], [SNIP, Scopus up to 14. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
6. SAJE, Andrej. Sklepanje krščanskega zakona na Zahodu in Vzhodu od pozne antike do zgodnjega srednjega veka = Celebration of Christian marriage in the West and East from the late Roman to the early medieval period. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 989-1000. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Saje.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-REUWUEA0, DOI: 10.34291/BV2019/04/Saje. [COBISS.SI-ID 8267354], [SNIP, WoS up to 5. 2. 2024: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 6.00, Scopus up to 3. 6. 2023: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 6.00]

1.04 Professional article

7. SAJE, Andrej. Duhovna zloraba : kdaj govorimo o duhovni zlorabi v Katoliški cerkvi in drugih verskih skupnostih?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 11-13, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59927811]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

8. SAJE, Andrej. Sklepanje zakonske zveze v tradicionalnem judovstvu = Contraction of marriage in traditional Judaism. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.), BEDRAČ, Marjetka (ed.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 79-80. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63293187]
9. SAJE, Andrej. Nasilje v Cerkvi in doživljanje podobe Boga. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 19-20. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84376835]
10. SAJE, Andrej. Avtoriteta v Cerkvi in njena zloraba v obliki nasilja v luči teološke refleksije. In: JEREBIC, Sara (ed.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 21. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47119619]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
11. SAJE, Andrej. Spiritual and sexual abuse in the Church - a call and opportunity for cleansing! = Duhovne in spolne zlorabe v Cerkvi - klic in priložnost za očiščenje. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 33-35. [COBISS.SI-ID 8279642]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

12. SAJE, Andrej. Izvor, narava in pravni vidik škofovskih konferenc. In: KOLAR, Bogdan (ed.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 25-39. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148293635]
13. SAJE, Andrej. Spolne zlorabe mladoletnikov : papeški dokumenti o zaščiti mladoletnikov pred spolnim nasiljem (2001-2022) = Spolno zlostavljanje maloljetnika : papinski dokumenti o zaštiti maloljetnika od spolnog zlostavljanja (2001-2022). In: IVANKOVIĆ RADAK, Ivica (ed.). Spolno zlostavljanje maloljetnika : odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava : zbornik radova XIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, otok Krk (Malinska), 11. - 12. listopada 2019. Zagreb: Glas Koncila: Hrvatsko kanoničko društvo, 2022. Str. 49-62. Biblioteka Studia canonica croatica, sv. 15. ISBN 978-953-241-689-3. [COBISS.SI-ID 144239875]
14. SAJE, Andrej. Nasilje v Cerkvi in doživljanje podobe Boga. In: BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.), JEREBIC, Drago (ed.). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. Str. 105-118. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142047747]
15. SAJE, Andrej. Avtoriteta v Cerkvi in njena zloraba v obliki nasilja v luči teološke refleksije. In: JEREBIC, Sara (ed.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 223-242. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73439235]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
project: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; funder: ARRS
16. SAJE, Andrej. Šuštarjeva izkušnja sinodalnosti in njegova vloga pri ustanavljanju Slovenske škofovske konference. In: JAMNIK, Anton (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 186-201, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37886723]
17. SAJE, Andrej. Duhovne in spolne zlorabe v Cerkvi : klic in priložnost za očiščenje = Spiritual and sexual abuse in the Church : a call and opportunity for cleansing!. In: VODIČAR, Janez (ed.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-36. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34799363]
project: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; funder: ARRS
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS

1.20 Preface, editorial, afterword

18. SAJE, Andrej. Spremna beseda ob 80-letnici p. Viktorja Papeža OFM. In: KOLAR, Bogdan (ed.). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. Str. 9-10. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 155818243]
19. SAJE, Andrej. Spremna beseda. In: KOLAR, Bogdan (ed.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 7-9. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148295171]
20. BOLJAT, Lucija, SAJE, Andrej. Riječ urednika. In: BOLJAT, Lucija (ed.), SAJE, Andrej (ed.). Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak : zbornik radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Otočec, 12. - 13. listopada 2018. Zagreb: Glas Koncila: Hrvatsko kanoničko društvo, 2022. Str. 9-11. Biblioteka Studia canonica croatica, sv. 14. ISBN 978-953-241-688-6. [COBISS.SI-ID 144234499]

1.21 Polemic, discussion, commentary

21. SAJE, Andrej. V molitvi zapuščeni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2024, letn. 73, št. 5, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 183420163]
22. SAJE, Andrej. "Ne prepusti nas skušnjavi" ali "ne vpelji nas ---"?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. maj 2024, letn. 73, št. 18, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 194982147]
23. SAJE, Andrej. Se sploh še civilno poročiti?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. mar. 2023, letn. 72, št. 10, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 145965571]
24. SAJE, Andrej. Harmonika pri maši?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. jun. 2023, letn. 72, št. 22, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 154685443]
25. SAJE, Andrej. Načrtovanje otrok. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. sep. 2023, letn. 72, št. 35, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 163052547]
26. SAJE, Andrej. Kaj narediti, ko je prostovoljec v nevarnosti?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. nov. 2023, letn. 72, št. 46, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 172498947]
27. SAJE, Andrej. Kakšno je poslanstvo novinarja?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. jan. 2022, letn. 71, št. 4, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 95887107]
28. SAJE, Andrej. Duhovnost dementnih ljudi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. jul. 2022, letn. 71, št. 28, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 115238915]
29. SAJE, Andrej. Kako naj odpustim. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135490307]
30. SAJE, Andrej. Sankcije v Cerkvi: med pravičnostjo in usmiljenjem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jun. 2021, let. 70, št. 24, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66635267]
31. SAJE, Andrej. Samo resnica nas bo osvobodila!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2019, letn. 68, št. 9, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8075610]

1.22 Interview

32. SAJE, Andrej (interviewee). Ne moremo živeti brez spoštovanja in brez upoštevanja drugih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2023, leto 59, št. 5, str. 6-10, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 150565123]
33. SAJE, Andrej (interviewee). Pot gre naprej, nismo na istem kraju : s posvečenjem in umestitvijo je škof Andrej Saje ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. okt. 2021, let. 70, št. 41, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 79544835]

1.25 Other component parts

34. SAJE, Andrej. Romanje bolnikov, invalidov in ostarelih : Brezje, 24. junij 2023. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. sep. 2023, letn. 14, št. 49, str. 74-75, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 164082947]
35. SAJE, Andrej. Sveta maša ob začetku romanja po rožnovenski poti v spomin na žrtve (po)vojnega nasilja : Brezje, 21. oktober 2023. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2023, letn. 14, št. 50, str. 79-80, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 182941443]
36. SAJE, Andrej. K resnici, zaupanju in verodostojnosti : ob molitvenem dnevu za žrtve spolnega nasilja, 3. aprila 2022. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2022, letn. 71, št. 14, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 104150019]
37. SAJE, Andrej. Večer slovenskih krščanskih izročil : Brezje, 23. maj 2022. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. jun. 2022, letn. 13, št. 44, str. 70-72, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 112561155]
38. SAJE, Andrej. Povabilo na duhovni trening : nedelja, 21. februar : 1. postna nedelja. Magnificat. feb. 2021, letn. 8, št. 2, str. 275-276. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 48846851]
39. SAJE, Andrej. Sinodalna pot in duhovni pogled z gore. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 1, str. 104-106. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 86604547]
40. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
41. SAJE, Andrej. Ko ti nekdo pove, da te ima rad! : nedelja, 17. maj : 6. velikonočna nedelja : nedelja turizma. Magnificat. maj 2020, letn. 7, št. 5, str. 216-217. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 12994051]
42. SAJE, Andrej. Vrnimo se k izviru. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 12. jan. 2020, letn. 89, št. 1/2, str. 9, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8331610]
43. SAJE, Andrej. Več kot prometni znaki. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 19. jan. 2020, letn. 89, št. 3, str. 9, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8331866]
44. SAJE, Andrej. Božja beseda, resnični zaklad. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 26. jan. 2020, letn. 89, št. 4, str. 9, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8332122]
45. SAJE, Andrej. Duhovne vaje po Zoomu v Selah. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 13. dec. 2020, letn. 89, št. 50, str. 7, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 80736771]
46. SAJE, Andrej. Čas, dragocena dobrina! : nedelja, 18. avgust : 20. nedelja med letom. Magnificat. avg. 2019, letn. 6, št. 8, str. 243-244. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8165722]
47. SAJE, Andrej. Novo leto, nova priložnost!. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 22. dec. 2019, letn. 88, št. 51/52, str. 13, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8331354]

1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

48. SAJE, Andrej. Čižman, Jožef. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 5: č, str. 152-153. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi866082/. [COBISS.SI-ID 28814083]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

49. SAJE, Andrej (interviewee), BAHOVEC, Igor (interviewee), UDOVIČ, Boštjan (interviewee), GERDEN, Tomaž (interviewer). Papež Frančišek že desetletje vodi Katoliško cerkev in Sveti sedež. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 36 sek)). Studio ob 17h. https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-1700/87/174942885. [COBISS.SI-ID 145380355]
50. LESNIK, Blaž (interviewer), SAJE, Andrej (interviewee). O človekovih pravicah (Vsi bratje). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 33 sek)). Globine. https://avdio.ognjisce.si/share//posnetki/globine/2021/globine_2021_04_13.mp3. [COBISS.SI-ID 81706755]
51. BONČAR, Karmen (author, interviewer), JAMNIK, Anton (discussant), RUGELJ, Marina (discussant), ŠTER, Andrej (discussant), SAJE, Andrej (discussant). Naredimo v življenju nekaj lepega in dobrega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174732989. [COBISS.SI-ID 46833923]
52. ZUPAN, Žan, SAJE, Andrej (discussant), BAHOVEC, Igor (discussant), CESTNIK, Branko (discussant). Katoliška cerkev : reforme rimske kurije in teološke paradigme. Ljubljana: Radio Študent, 2019. https://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/katoli%C5%A1ka-cerkev-reforme-rimske-kurije-in-teolo%C5%A1ke-paradigme. [COBISS.SI-ID 8124506]
53. DEBEVEC, Marjana (author, interviewer), SAJE, Andrej. Spolne zlorabe v Cerkvi: mnoge žrtve razočarane nad zavlačevanjem postopka. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. http://radio.ognjisce.si/sl/214/aktualno/29794. [COBISS.SI-ID 8128602]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

54. SAJE, Andrej. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. (1Jn 5,3) : prispevek v oddaji Ozare, TV SLO 1, 9. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 81648387]
55. SAJE, Andrej (discussant). Vatikan zaostruje boj proti spolnim zlorabam : oddaja Odmevi, RTV Slovenija, 1. program, 16. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 81646851]
56. SAJE, Andrej. Jahve prihaja naproti tistemu, ki z veseljem ravna pravično, tistim, ki se ga spominja na svojih potih : prispevek v oddaji Ozare, TV SLO 1, 28. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 81649923]
57. SAJE, Andrej. Svoje omejitve premagujte tako, da se z njimi soočite z ljubeznijo in pogumom. (Louise L. Hay) : prispevek v oddaji Ozare, TV SLO 1, 19. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 81649411]
58. SAJE, Andrej. Delaj, kar govoriš in govori, kar delaš : prispevek v oddaji Ozare, TV SLO 1, 2. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 81650691]
59. SAJE, Andrej. Zakaj rečeno je: tvoj sovražnik je najboljši zdravnik za tvoje hibe, zakaj bolje jih vidi kot pa prijatelj, ki jih iz vljudnosti, ali laskanje nikoli ne bo odkrito izrekel! : prispevek v oddaji Ozare, TV SLO 1, 12. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 81652227]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

60. BOLJAT, Lucija (editor), SAJE, Andrej (editor). Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak : zbornik radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Otočec, 12. - 13. listopada 2018. Zagreb: Glas Koncila: Hrvatsko kanoničko društvo, 2022. 253 str. Biblioteka Studia canonica croatica, sv. 14. ISBN 978-953-241-688-6. [COBISS.SI-ID 138318339]
61. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. SAJE, Andrej (field editor 2007-2021). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

62. FIRBAS, Filip. Pregled šolstva in poučevanja verskih vsebin v slovenskem šolskem prostoru : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Firbas], 2020. V, 40 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117108, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117108. [COBISS.SI-ID 21184771]

Author of introduction, etc.

63. BREZOVNIK, Boštjan, BECK, Astrida, RADUHA, Silvija, VUČKO, Anton. Skril me je. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo; Ljubljana: Družina, 2023. 112 str., fotogr. ISBN 978-961-7124-13-2. [COBISS.SI-ID 137796099]

Dedicatee

64. FRANKO, Blaž (editor). Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof. Novo mesto: Škofija, [2021]. [42] str., ilustr., portreti, faks. [COBISS.SI-ID 78620163]

Interviewee

65. KOCJANČIČ, Romana (author, interviewer). Človeško telo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174615887. [COBISS.SI-ID 8127322]


UNCLASSIFIED

66. SAJE, Andrej. Pojasnilo : Škof Saje osumljen davčne utaje, Delo, 7. 8. 2022. Delo. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2022, leto 64, št. 183, str. 3, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 118074371]
67. SAJE, Andrej (interviewee). Andrej Saje : intervju. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2022, leto 71, št. 299, str. 8-12, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 91063555]
68. SAJE, Andrej (interviewee). Z optimizmom, zaupanjem in vero v prihodnost : novomeški škof dr. Andrej Saje. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. nov.-dec. 2021, leto 20, št. 11/12, str. 6-8, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 89537539]
69. SAJE, Andrej (interviewee). "Zavedam se velike odgovornosti" : msgr. dr. Andrej Saje, Mirnopečan, ki je bil izbran za novega novomeškega škofa : intervju. Glasilo občine Mirna Peč. okt. 2021, št. 82, str. 14-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 82473219]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 13. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI