Anton Jamnik  graduated in 1987 In the University of Ljubljana. Then He worked on his dissertation Rawls' Try of Ethical Argumentation of Liberalism and he finished his doctor degree in Ljubljana and  studied also in University of Oxford (Campion Hall Jesuit college) in 1996.  Since 2012 he is a professor for Philosophy  and Ethics in the Theological Faculty of the University of Ljubljana. 

In August 2000 became the director of St. Stanislav's college in Ljubljana. In 2008 became the member of European Academy for Arts and Science in Salzburg. In last Years has many lectures in Oxford, Cambridge, Barcelona, Harvard University, Boston, Argentina, Tokyo, Cochin, Mumbai, Seoul and other countries. He is the professor in University of Ljubljana, and visiting professor in some European Universities

Among his publications (all together more than 300 units) the most important book was issued in 1998 by Nova revija with the title Liberalism and the Question of Ethics. Some other papers from the field of ethics and social questions have been published. In 2008 published another book about relation betwen liberalism and communitarism, 2012 third book about lieberalism, ethical valus of European Union, and other questiones of modern ethics.

Full Curriculum Vitae

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. JAMNIK, Anton. Paul Tillich and the courage to be in the time of covid. Àomén Lìshì xuéshè xuékān ; The journal of the Macau Rici Institute. 2022, issue 9, str. 54-63. ISSN 2520-7903. https://mrijournal.riccimac.org/articles/issue_09/MRI_Journal_Issue_Nine.pdf. [COBISS.SI-ID 110876163]
2. JAMNIK, Anton. Paul Tillich’s theological circle betwen fear and the courage to be. Diacovensia. 2022, vol. 30, no. 3, str.327-345. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/file/414132, DOI: 10.31823/d.30.3.1. [COBISS.SI-ID 132830467], [SNIP, Scopus]
3. JAMNIK, Anton. Rawls' theory of justice as fairness as foundation and challenge for local self-government. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Jul. 2022, vol. 20, no. 3, str. 641-665. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1881, DOI: 10.4335/20.3.641-665(2022). [COBISS.SI-ID 112424963], [JCR, SNIP, WoS up to 20. 1. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 26. 11. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
4. JAMNIK, Anton. Liberalism and code of ethics in local self-government and management. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Apr. 2021, vol. 19, no. 2, str. 397-413. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/issue/view/101, DOI: 10.4335/19.2.397-413(2021). [COBISS.SI-ID 65558019], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

1.02 Review article

5. JAMNIK, Anton. Reconciliation as an act of courage and inner freedom ; Reconciliation as the challenge of modern Europe. Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. 2023, vol. 27, no. 1, str. 83-99. ISSN 1512-5513. https://hrcak.srce.hr/file/444438. [COBISS.SI-ID 167573763]
6. JAMNIK, Anton. Med upanjem kot darom in iluzijami samozadostnega subjekta = Between hope as a gift and illusions of a self-sufficient subject. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 807-824. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Jamnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Jamnik. [COBISS.SI-ID 91381763], [SNIP, WoS up to 16. 5. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 3. 8. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
7. JAMNIK, Anton. Rawls' theory of justice as fairness : philosophical - theological interpretation. Bogoslovska smotra. 2021, [god.] 91, [br.] 5, str. 1037-1058. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/file/397000, DOI: 10.53745/bs.91.5.3. [COBISS.SI-ID 101633539], [SNIP, WoS, Scopus]

1.03 Other scientific articles

8. JAMNIK, Anton. Ethics, communication, religious dialogue in global world. Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. 2021, god. 25, br. 1, str. 41-56. ISSN 1512-5513. [COBISS.SI-ID 70844163]

1.04 Professional article

9. JAMNIK, Anton. Srce govori srcu = Cor ad cor loquitur. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. dec. 2023, leto 25, št. 4, str. 7-9, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 178864387]
10. JAMNIK, Anton. Sredi vojne sošolec France Bučar pripešači do nadškofa Šuštarja. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2021, leto 63, št. 145, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 70817539]
11. JAMNIK, Anton. Upanje je melodija brez besed. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2021, leto 63, št. 299, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 91235843]
12. JAMNIK, Anton. Narediti nekaj lepega in dobrega. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 15. feb. 2020, leto 62, št. 37, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8320858]
13. JAMNIK, Anton. Učenje, veselo pričakovanje samega sebe. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 7. sep. 2019, leto 61, št. 206, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8194906]

1.05 Popular article

14. JAMNIK, Anton. Skrivnosti velikega tedna odsevajo v našem življenju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 6-7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8361306]

1.08 Published scientific conference contribution

15. JAMNIK, Anton. Moral theories and application in business ethics (ethical code). In: BENAZIĆ, Manuel (ed.), et al. "Tourism, innovations and entrepreneurship - TIE 2019" : 9th International scientific conference : 26th -27th September 2019 : Poreč, Istria, Croatia : conference proceedings. 9th International scientific conference "Tourism, innovations and entrepreneurship - TIE 2019" 26th -27th September 2019 Poreč, Istria, Croatia. Pula: Juraj Dobrila University of Pula: Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 2020. Str. 227-246. ISBN 978-953-8278-53-2, ISBN 978-953-8278-54-9. https://fet.unipu.hr/_download/repository/Conference_Proceedings_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 55528195]

1.09 Published professional conference contribution

16. JAMNIK, Anton. Odgovornost in sočutje kot pot medicinske etike = Responsability and comapassion in medical ethics. In: FRLAN, Nina (ed.), KLOPČIČ, Luka (ed.). XI. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije : zbornik : Ljubljana, 5. in 6. oktober 2021. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2021. Str. 34-40. ISBN 978-961-6700-32-0. [COBISS.SI-ID 82191363]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

17. JAMNIK, Anton. Is there still a place for man and God in technical rationality? = Ali je v tehnični racionalnosti še prostor za človeka in Boga?. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 26-28. [COBISS.SI-ID 172179203]
18. JAMNIK, Anton. Affecitve resonance of networks - social media = Afektivna resonanca omrežij - družbenih medijev. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 22-24. [COBISS.SI-ID 130095363]
19. JAMNIK, Anton. Between hope as a gift and illusions of a self-sufficient subject = Med upanjem kot darom in iluzijami samozadostnega subjekta. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 84705539]
20. JAMNIK, Anton. Communitarian ethics as a ground of resilience = Komunitarna etika kot temelj rezilientnosti. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 26-27. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38151171]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

21. JAMNIK, Anton. Hope as a basic feature of human life : Kierkegaard on faith and hope. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 75-90, 225. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170260483]
22. JAMNIK, Anton. Zavzemanje Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) za slovensko osamosvajanje. In: KOLAR, Bogdan (ed.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 129-152, ilustr. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148294659]
23. JAMNIK, Anton. Theological foundation of Christian witnessing and the courage of resilience. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 95-114, 245. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119945987]
24. JAMNIK, Anton. The question of personal identity in time of transhumanism. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 119-126, 219. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75680515]
25. JAMNIK, Anton. Ethical implacations [!] in the ground of God commands theory as natural law and challenge for dialogue. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 69-78, 186. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1. [COBISS.SI-ID 21766659]
26. JAMNIK, Anton. Nadškof Alojzij Šuštar, eden od očetov slovenske samostojnosti. In: JAMNIK, Anton (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 32-80, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37874179]
27. JAMNIK, Anton. Religious and cultural tensions and their overcoming in the time of globalisation. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 77-91. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155226]

1.20 Preface, editorial, afterword

28. JAMNIK, Anton, ŽALEC, Bojan. Uvod. In: JAMNIK, Anton (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 11-14. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37868547]

1.21 Polemic, discussion, commentary

29. JAMNIK, Anton. Katoličan v nekatoliškem mediju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2024, letn. 73, št. 9, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 187929347]
30. JAMNIK, Anton. Zakaj pravica do samomora ne more biti pravica?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. maj 2024, letn. 73, št. 21, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 196598787]
31. JAMNIK, Anton. Zakaj dve veroizpovedi?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2023, letn. 72, št. 2, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 137592835]
32. JAMNIK, Anton. Trpim za svojo in občo "prenažrtostjo". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2023, letn. 72, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 149298947]
33. JAMNIK, Anton. Ali lahko kemija ustvari zavest, čustva?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 72, št. 25/26, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 157710595]
34. JAMNIK, Anton. Tudi ob vremenskih ujmah pozabljamo na Boga. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. sep. 2023, letn. 72, št. 38, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 167476227]
35. JAMNIK, Anton. Se lahko zgodi vsesplošna vojna?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. dec. 2023, letn. 72, št. 49, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 177053955]
36. JAMNIK, Anton. Spoštovati starše tudi, če te zlorabljajo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2022, letn. 71, št. 7, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 98011395]
37. JAMNIK, Anton. Kam gre nemška Katoliška cerkev?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2022, letn. 71, št. 31, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119108611]
38. JAMNIK, Anton. Beg pred svetom in odgovornostjo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2022, letn. 71, št. 42, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 126875139]
39. JAMNIK, Anton. Cepivo proti polarizaciji in konfliktom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. jan. 2021, letn. 70, št. 3, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 46821379]
40. JAMNIK, Anton. Je večnost tudi za živali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56758787]
41. JAMNIK, Anton. Je usmiljenje res za vse rodove?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66483971]
42. JAMNIK, Anton. Kaj nam ostaja skupnega?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. avg. 2021, letn. 70, št. 33, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73731331]
43. JAMNIK, Anton. Človek brez vesti?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2021, letn. 70, št. 42, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 80403715]
44. JAMNIK, Anton. Katera molitev je več "vredna"?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 51/52, str. 40, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 89555459]
45. JAMNIK, Anton. Mi in oni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2020, letn. 69, št. 8, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8320602]
46. JAMNIK, Anton. Ko nas obsije svetloba z neba. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jul. 2020, št. 123, str. 1, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 21998851]
47. JAMNIK, Anton. Vedno bolj smo si odtujeni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8062042]
48. JAMNIK, Anton. Evropska barka. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2019, letn. 68, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8096346]
49. JAMNIK, Anton. Suženj novic. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. sep. 2019, letn. 68, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8185434]
50. JAMNIK, Anton. "Da malo zaboli". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8234330]

1.22 Interview

51. JAMNIK, Anton (interviewee). Bodímo kompas Evrope : "evropski" škof dr. Anton Jamnik o krščanskem humusu stare celine. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jun. 2024, št. 170, str. 4-6, portreti. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 197616899]
52. JAMNIK, Anton (interviewee). Da pravičnost ne bo stvar mešetarjenja : prof. dr. Anton Jamnik o pojmu ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. jan. 2023, letn. 72, št. 4, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 140541955]
53. JAMNIK, Anton (interviewee), GABERŠČEK, Silvester (interviewee). Kjer je bratstvo, tam je življenje : s škofom Antom Jamnikom in Silvestrom Gabrščkom o vsebini, pomenu in razsežnostih Foruma za dialog in mir na Balkanu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. jun. 2023, letn. 72, št. 22, str. 4-5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 154678275]
54. JAMNIK, Anton (interviewee). "Ne bojmo se, v Božjih rokah smo!". Naša luč : mesečnik za Slovence na tujem. jun. 2023, letn. 72, št. 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 1408-9726. [COBISS.SI-ID 153668611]
55. JAMNIK, Anton (interviewee). Vatikansko "prehitevanje po desni" : škof dr. Anton Jamnik ob 30. obletnici vatikanskega priznanja samostojne slovenske države. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. jan. 2022, letn. 71, št. 3, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 100443907]
56. JAMNIK, Anton (interviewee). Obsijala nas je svetloba z neba : pogovor z ljubljanskim pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom ob jubileju tridesetletnice samostojnosti države Slovenije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2021, letn. 70, št. 25, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 70647043]
57. JAMNIK, Anton (interviewee). Raje kozarec vina kot grozdje : nadškof dr. Alojzij Šuštar ... samobitnost in zavest. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 17. jun. 2021, leto 31, št. 162, str. 4-5, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 70819587]
58. JAMNIK, Anton (interviewee). "Milostni trenutki naše slovenske zgodovine" : čez približno ... smo se pogovarjali z ljubljanskim pomožnim škofom Antonom Jamnikom. Virtuti & musis : interno glasilo Marijine kongregacije slovenskih duhovnikov in bogoslovcev. maj 2021, letn. 58, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 66644739]
59. JAMNIK, Anton (interviewee). "Božji blagoslov, da moremo živeti v samostojni državi Sloveniji" : intervju z ljubljanskim pomožnim škofom msgr. dr. Antonom Jamnikom. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2020, letn. 11, št. 35, str. 4-7, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 18505987]
60. JAMNIK, Anton (interviewee). Upam, da nas je pandemija prebudila. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2020, leto 30, št. 97, str. 10-12, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 18487299]

1.25 Other component parts

61. JAMNIK, Anton. Praznik Gospodovega razglašenja - Božič duše : Sobota, 6. januar : Gospodovo razglašenje, slovenski praznik : prvi petek. Magnificat. jan. 2024, letn. 11, št. 1, str. 89-90. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 178769923]
62. JAMNIK, Anton. Matjaž Muršič Klenar : Razumevanje sekularne dobe pri Charlesu Taylorju kot napetost med imanenco in transcendenco, doktorska disertacija, mentor: Anton Jamnik. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2022, V, 202 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1102-1103. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Jamnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 179225091], [SNIP]
63. JAMNIK, Anton. Brezmadežno spočetje Device Marije : Brezje, 8. december 2022. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2023, letn. 14, št. 47, str. 72-73, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 153537539]
64. JAMNIK, Anton. Občestvo dialoga v iskrivosti duha. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 22-23. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157792515]
65. JAMNIK, Anton (interviewee). Jože Kastelic : (1945-2022). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2022, letn. 71, št. 37, str. 20. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 122486019]
66. JAMNIK, Anton. Vseslovensko srečanje gasilcev : Brezje, 7. maj 2022. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. jun. 2022, letn. 13, št. 44, str. 68-69, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 112560899]
67. JAMNIK, Anton. 30. obletnica razglasitve rezultatov plebiscita za samostojno državo Slovenijo : Brezje, 26. december 2020. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2021, letn. 12, št. 39, str. 64-66, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 57818371]
68. JAMNIK, Anton. Praznik Lurške Matere Božje in Svetovni dan bolnikov : Brezje, 11. februar 2021. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2021, letn. 12, št. 39, str. 69-71, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 57818883]
69. JAMNIK, Anton. 800 let prvega vodila Frančiškovega svetnega reda Memoriale Propositi (1221-2021) ; 30. obletnica samostojne države Slovenije : Brezje, 25. junij 2021. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. sep. 2021, letn. 12, št. 41, str. 69-72, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 76539395]
70. JAMNIK, Anton. Blagoslov prvega poklicnega prapora v Sloveniji : Brezje, 18. oktober 2021. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2021, letn. 12, št. 42, str. 78-80, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 89225475]
71. JAMNIK, Anton. Koronavirus, in kje je tukaj Bog?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360282]
72. JAMNIK, Anton. Virtualne maše. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16201987]
73. JAMNIK, Anton. Spoved je praznovanje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19977731]
74. JAMNIK, Anton. Pot do resnice je dialog. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2020, letn. 69, št. 32, str. 24, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25510659]
75. JAMNIK, Anton. Plitva vera. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2020, letn. 69, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27769347]
76. JAMNIK, Anton. Obhajilo na roko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2020, letn. 69, št. 43, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34274051]
77. JAMNIK, Anton. Boleča razdeljenost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2020, letn. 69, št. 48, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40749827]
78. JAMNIK, Anton. 113. obletnica kronanja milostne podobe Marije Pomagaj : Brezje, 6. september 2020 : pridige in nagovori. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2020, letn. 11, št. 38, str. 57-58, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 41609219]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

79. JAMNIK, Anton. Liberalizem, komunitarizem in vprašanje etike. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (289 str.)). Priročniki Teološke fakultete, e5. ISBN 978-961-7167-04-7. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e5_Liberalizem.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 113048579]

2.05 Other educational material

80. JAMNIK, Anton. Filozofija religije : nekatere uvodne teme : študijsko gradivo I. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 100441603]
81. JAMNIK, Anton. Filozofija religije in nekatera vprašanja etike : študijsko gradivo II. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 100441347]
82. JAMNIK, Anton. Nekatera vprašanja aplikativne etike : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 112430339]
83. JAMNIK, Anton. Sodobna etika med individualizmom in občestvenostjo : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 112429059]
84. JAMNIK, Anton. Filozofske osnove liberalizma : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86547203]
85. JAMNIK, Anton. John Rawls in njegova teorija pravičnosti kot poštenosti : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86548483]
86. JAMNIK, Anton. Komunitarizem in liberalizem : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86535939]
87. JAMNIK, Anton. Postmoderna etična perpektiva in liberalizem : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86545411]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

88. JEREBIČ, Marta (interviewer), JAMNIK, Anton (interviewee), PEVEC ROZMAN, Mateja (interviewee). Sodelovanje in soodgovornost laikov in duhovnikov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 20 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/share/vc_2023_03_26. [COBISS.SI-ID 147982339]
89. BONČAR, Karmen (author, interviewer), JAMNIK, Anton (discussant), RUGELJ, Marina (discussant), ŠTER, Andrej (discussant), SAJE, Andrej (discussant). Naredimo v življenju nekaj lepega in dobrega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174732989. [COBISS.SI-ID 46833923]

2.25 Other monographs and other completed works

90. JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : [eden od očetov slovenske samostojnosti]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (499 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048503637]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

91. JAMNIK, Anton. Znanost in tehnika potrebujeta srce, ki ljubi in služi : predavanje na XII. konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, 5. in 6. oktober 2023, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 167586051]
92. JAMNIK, Anton. Etični principi in nove tehnologije : kako nadaljevati vizijo Reneja Favalora = Ethical principles and new technologies : how to continue the vision of Rene Favaloro : predavanje na mednarodnem simpoziju kardiovalskularne bolezni MC Medicor Slovenija, Portorož, 16. in 17. december 2022. [COBISS.SI-ID 135235331]
93. JAMNIK, Anton. Medicinska znanost v primežu epidemije : kako ohranjati etične vrednote? = Medical science in the grip of the epidemic : how to maintain ethical values? : predavanje na mednarodnem simpoziju kardiovaskularne bolezni MC Medicor Slovenija, Ljubljana, 17. december 2021. [COBISS.SI-ID 90507267]
94. JAMNIK, Anton. Odgovornost in sočutje kot pot medicinske etike : predavanje na 11. konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, 5.-6- oktober 2021. [COBISS.SI-ID 79618819]
95. JAMNIK, Anton. Odločitev za solidarnost, odgovornost in sočutje : predavanje na Zdrastvenem razvojnem forumu, 17. junij 2021, Portorož (platforma Zoom). [COBISS.SI-ID 70821379]
96. JAMNIK, Anton. Paul Tillich & the courage to be in pandemic : lecture at the MRI Online Symposium 2021, 6.-8. October 2021. [COBISS.SI-ID 80078851]
97. JAMNIK, Anton. SARS COVID-19 epidemija kot opozorilo medicini in svetu = SARS COVID-19 epidemic warning for medicine and world : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija, Ljubljana, 19. december 2020. [COBISS.SI-ID 43635971]
98. JAMNIK, Anton. Ethics and economics: how can they be integrated into good business decision-making? : lecture at the 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019", Poreč, Istria, Croatia, 26th September 2019. [COBISS.SI-ID 8201562]
99. JAMNIK, Anton. Etični principi sodobne medicine v času uvajanja novih tehnologij - kaj prinaša prihodnost = Ethical principles in the era of medical technology - what the future brings us : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija, Portorož, 14. december 2019. [COBISS.SI-ID 110881795]
100. JAMNIK, Anton. Moral theories and aplication in bussines ethics (ethical code) : lecture at the 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019", Poreč, Istria, Croatia, 26th September 2019. [COBISS.SI-ID 8201306]
101. JAMNIK, Anton. Mysticism, contemplation, Christian life : lecture at Symposium to honor the 20th Anniversary of the Macau Ricci Institute In actione contemplativus: contemplation, mission and martyrdom, Gratia Hall, St. Joseph Seminary, Lardo de Santo Agostinho, Macau, 18. October, 2019. [COBISS.SI-ID 8219226]

3.25 Other performed works

102. JAMNIK, Anton. Uspešna pot MC MEDICOR Slovenija posvečena srčnim bolnikom : uvodno predavanje na mednarodnem simpoziju kardiovaskularne bolezni MC Medicor Slovenija, 15. in 16. december 2023, Portorož, Kongresni center, Hotel Slovenija. [COBISS.SI-ID 177812995]
103. JAMNIK, Anton. Slovenija pred izzivi globalizacije : predavanje na novoletnem srečanju treh Slovenij, Slovenski sedaj med izkušnjami preteklosti in vizijo prihodnosti, Dom prosvete v Tinjah, 8. in 9. januar 2022 : pronos srečanja preko aplikacije Zoom. [COBISS.SI-ID 92687619]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

104. JAMNIK, Anton (editor). Filozofija religije : izbrani filozofski teksti. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 112426755]
105. JAMNIK, Anton (editor), ŽALEC, Bojan (editor, author of introduction, etc.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

106. MURŠIČ KLENAR, Matjaž. Razumevanje sekularne dobe pri Charlesu Taylorju kot napetost med imanenco in transcendenco : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Muršič Klenar], 2022. V f., 202 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 143133699]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

107. KOLAR, Aleksander. Vprašanje zla v filozofiji in njegova združljivost z Božjo naravo : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana; Maribor: [A. Kolar], 2022. IV, 40 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122859011]

Author of introduction, etc.

108. IPAVEC, Maks. Duhovnik med nebom in peklom : [avtobiografija - Maks Ipavec 1951-2021]. Begunje pri Cerknici: samozal. M. Ipavec, 2021. 492 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0775-2. [COBISS.SI-ID 77979139]
109. LENNOX, John C. Kje je Bog v času koronavirusa?. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0653-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610406532, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/kje-je-bog-v-casu-koronavirusa?Open, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 17064195]
110. LENNOX, John C. Kje je Bog v času koronavirusa?. Ljubljana: Družina, 2020. 84 str. ISBN 978-961-04-0649-5. [COBISS.SI-ID 305075200]
111. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 2. ponatis. Ljubljana: Družina, 2020. 329 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-04-0030-1. [COBISS.SI-ID 40633347]

Reviewer

112. FABRIS, Adriano, KOMEL, Dean (author of introduction, etc., editor), ZALAZNIK, Tomaž (editor). Etika uživanja hrane : hrana in mi : vprašanje nekega odnosa : [znanstvena monografija]. 1. izd. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2023. 100 str. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-38-9. [COBISS.SI-ID 170197251]
project: P6-0341 Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti; funder: ARRS
project: J7-4631 Hermenevtični problem človeške eksistence in koeksistence v epohi nihilizma; funder: ARRS
project: I0-0036 Dejavnosti Infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike; funder: ARRS
113. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 168 str. Znanstvena knjižnica, 77. ISBN 978-961-6844-93-2. [COBISS.SI-ID 48634883]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI