Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2018-2023).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-6825, SI, Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija
2. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS up to 26. 10. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 0,26]
3. PIREČNIK NOČ, Anita, ŠEGA, Saša, GOSTEČNIK, Christian. Spolna disfunkcija pri slovenskih pacientih z multiplo sklerozo : presečna raziskava = Sexual dysfunction in Slovenian patients with multiple sclerosis : a cross sectional study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 223-229, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3012, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3012, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.3012. [COBISS.SI-ID 29537539]
4. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
5. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
6. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS up to 26. 10. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,25, Scopus up to 25. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,25]
7. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS up to 26. 10. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,29]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
8. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
9. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
10. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS up to 26. 10. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,33]

1.04 Professional article

11. SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, ŠTAJER, Dušan, GOSTEČNIK, Christian, et al. Psihosocialna obravnava preživelih po nenadnem srčnem zastoju in njihovih svojcev = Psychosocial treatment of survivors of sudden cardiac arrest and their relatives. Rehabilitacija. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 20, št. 1, str. 84-89, ilustr. ISSN 1580-9315. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2021_No1_p84-89.pdf. [COBISS.SI-ID 73122051]

1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

12. JAN, Zala, GOSTEČNIK, Christian, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Adverse human health outcomes associated with psychological trauma : a review. In: KRALJ-IGLIČ, Veronika (ed.). Socratic lectures : 7th international symposium, Ljubljana, 7. May 2022 : peer reviewed proceedings. 1st digital ed. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2022. Str. 47-55. ISBN 978-961-7128-75-8. https://www.zf.uni-lj.si/images/zalozba/7_-_Jan_Z.pdf, DOI: 10.55295/PSL.2022.D7. [COBISS.SI-ID 121272323]

1.08 Published scientific conference contribution

13. GOSTEČNIK, Christian. Medgeneracijski prenos nasilja. In: STRLE, Toma (ed.), MARKIČ, Olga (ed.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 46-48. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7982426]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

14. GOSTEČNIK, Christian. New paradigm in family therapy. In: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=157&presentations=show. [COBISS.SI-ID 121744643]
15. GOSTEČNIK, Christian. A new paradigm in the treatment of addiction. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), ŽUTIĆ, Maja (ed.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 48. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90078467]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
16. GOSTEČNIK, Christian. Religija-zasvojenost ali sakralni odnos. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 21. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84378627]
17. GOSTEČNIK, Christian. Mladostnikovo destruktivno in avtodestruktivno vedenje. In: JEREBIC, Sara (ed.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 28. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47117059]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
18. GOSTEČNIK, Christian, ŠEREMET, Ana. Prikaz rada relacijskog obiteljskog terapeuta na primjeru tugovanja i traume. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), KNEŽEVIĆ, Martina (ed.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8255834]
19. GOSTEČNIK, Christian. Relational family therapy and resolving violence. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), KNEŽEVIĆ, Martina (ed.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8255578]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

20. GOSTEČNIK, Christian. Mladostnikovo destruktivno in avtodestruktivno vedenje - razlike med fanti in dekleti. In: JEREBIC, Sara (ed.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 19-45. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73420547]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
21. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. In: OSEWSKA, Elžbieta (ed.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
22. GOSTEČNIK, Christian. Razumevanje bolečine ločitve skozi prizmo paradigme relacijske družinske terapije. In: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ed.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 121-153. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7861082]

1.19 Review, book review, critique

23. GOSTEČNIK, Christian. Tanja Valenta : Učinkovitost razreševanja posledic izgub v izvorni družini in zapletenega žalovanja po modelu relacijske družinske terapije ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1031-1032. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Gostecnik.pdf. [COBISS.SI-ID 91476227], [SNIP]
24. GOSTEČNIK, Christian. Mojca Filipič Sterle, Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1102. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Gostecnik.pdf. [COBISS.SI-ID 8314970], [SNIP]

1.22 Interview

25. GOSTEČNIK, Christian (interviewee). Prazniki so čas, ko se najbolj na široko odpirajo travme, zamere, hrepenenja. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 22. dec. 2018, leto 60, št. 295, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8050778]

1.25 Other component parts

26. GOSTEČNIK, Christian. Bojim se novega leta. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 15, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8058202]
27. GOSTEČNIK, Christian. Žaljiva pošta. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7803226]
28. GOSTEČNIK, Christian. Neprimerni obiski. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2018, letn. 67, št. 6, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7819354]
29. GOSTEČNIK, Christian. Post in spor s taščo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2018, letn. 67, št. 11, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7835226]
30. GOSTEČNIK, Christian. Naj še čakam. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. apr. 2018, letn. 67, št. 17, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7856730]
31. GOSTEČNIK, Christian. Nasilje v odnosu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. maj 2018, letn. 67, št. 22, str. 23, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7872602]
32. GOSTEČNIK, Christian. Poklic s posebnim statusom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2018, letn. 67, št. 28, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7901274]
33. GOSTEČNIK, Christian. Vedno se zaplete na dopustu : ne moremo reševati težav namesto drugih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. avg. 2018, letn. 67, št. 32, str. 11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7936858]
34. GOSTEČNIK, Christian. Nenaden odhod. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2018, letn. 67, št. 43, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7984474]
35. GOSTEČNIK, Christian. Spor z bratom : konflikt presega vprašanje dediščine. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2018, letn. 67, št. 47, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8008794]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

36. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
37. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]
38. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
39. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
40. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina ločenosti. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 343 str. Monografije FDI, 21, Znanstvena knjižnica, 58. ISBN 978-961-6873-50-5, ISBN 978-961-6844-61-1. [COBISS.SI-ID 292889600]
41. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in sakralno izkustvo. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 455 str. Monografije FDI, 22, Znanstvena knjižnica, 61. ISBN 978-961-6873-52-9, ISBN 978-961-6844-63-5. [COBISS.SI-ID 296024064]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

42. GOSTEČNIK, Christian. Alkoholizem in odvisnost : kako iz prekletstva v svobodo : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112623363]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
43. GOSTEČNIK, Christian. Building healthy and sustainable family life : relational family therapy with families in distress : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127954947]
44. GOSTEČNIK, Christian. Alkohol kot temeljni regulator homeostaze v družinskem sistemu in relacijska družinska terapija : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42073603]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
45. GOSTEČNIK, Christian. Violence in the marital relationship : prispevek na mednarodni konferenci Mocna rodzina fundamentem zdrowego społeczeństwa, 22. oktobra 2018, Aula Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. [COBISS.SI-ID 7990106]

3.25 Other performed works

46. GOSTEČNIK, Christian. Obitelj kao sustav : predavanje na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8328538]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

47. PIREČNIK NOČ, Anita. Kvaliteta partnerskega odnosa in spolna disfunkcija pri bolnikih z multiplo sklerozo v povezavi z zadovoljstvom z zdravljenjem z imunomodulatornim zdravilom : doktorska desertacija. Ljubljana: [A. Pirečnik Noč], 2022. X, 204 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 119883779]
48. VALENTA, Tanja. Učinkovitost razreševanja posledic izgub v izvorni družini in zapletenega žalovanja po modelu relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Valenta], 2021. XIV, 292 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 93050115]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

49. BROZOVIČ, Sara. Doživljanje odnosa z materjo pri mladih odraslih ženskah z vidika procesa diferenciacije jaza in čustvenega starševstva v družini : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brozovič], 2021. VII, 149, I str., tabeli. [COBISS.SI-ID 71119619]
50. PELLIS, Patricija. Psihosocialna pomoč posameznikom pri soočanju s težjo kronično diagnozo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Rupnik], 2021. IV, 64 str. [COBISS.SI-ID 86711555]
51. LIPAR, Tina. Partnerski odnos neplodnih parov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lipar], 2020. VI, 68, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120755. [COBISS.SI-ID 34451971]
52. SLAVEC, Matej. Študija primera: socialne kompetence in subjektivno blagostanje pri študentih programov ZDŠ in ZDT : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Slavec], 2019. IX, 71 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111885. [COBISS.SI-ID 8213850]
53. MAKSIĆ, Katja. Intervencije strokovnih delavcev pri delu z odvisniki od prepovedanih drog : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Maksić], 2018. VIII, 98, XIV str. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=115413&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10876931]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

54. PARTE, Špela. Zasvojenost s seksualnostjo kot posledica spolne zlorabe : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [Š. Parte], 2018. VI, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103223&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10847235]

Author of introduction, etc.

55. GAŠPERLIN, Izidor (author, photographer). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (559 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21803011]
56. STROBELJ, Tjaša. Tok mojega življenja. Ljubljana: samozal. T. Strobelj, 2020. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0232-0. [COBISS.SI-ID 36276995]
57. GAŠPERLIN, Izidor (author, photographer). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. 2. natis. Kranj: GI svetovanje, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-94098-0-0. [COBISS.SI-ID 293262848]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

58. FILIPIČ STERLE, Mojca. Analysis of challenges, resources and adjustment in expatriates = Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Filipič Sterle], 2019. 274 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108758. [COBISS.SI-ID 8162906]

Reviewer

59. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (247 str.)), ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-92-5. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/2021_ZnK69_Vzgojni_izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 45265923]
60. PLATOVNJAK, Ivan (editor). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. 156 str., tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 303711488]
61. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]


UNCLASSIFIED

62. GOSTEČNIK, Christian. Prvih 1000 dni. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Monografije FDI, 26, Znanstvena knjižnica, 84. ISBN 978-961-6873-66-6, ISBN 978-961-7167-07-8. [COBISS.SI-ID 131636739]
63. GOSTEČNIK, Christian. Neustavljivo hrepenenje : [rojstvo sakralnosti, hrepenenje po religioznem, občutje svetega, vrojenost ideje o Bogu, hrepenenje po Bogu, razlogi za vero in nevero]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 2 CD-ja (1215 min), stereo. Monografije FDI, 7. [COBISS.SI-ID 2048509013]


Selected bibliography for the last five years (2018-2023).
Last updated: 29. 01. 2023

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI