Osebna predstavitev (5.12.2022)

Asist. dr. David Kraner je član Katedre za didaktiko in pedagogiko religije. Na Fakulteti za družbene komunikacije Papeške salezijanske univerze v Rimu je raziskoval (tudi z več empiričnimi metodami) zaznani vpliv medijev, posveča pa se tudi raziskovanju komunikacijskih modelov in uporabi digitalnih medijev v pedagoškem procesu. Trenutno je vodja mednarodnega projekta LOOP

Izdal je knjigo z naslovom Le rappresentazioni sociali della Chiesa Cattolica in Slovenia: dimensioni concettuali, atteggiamenti e influenza dei media percepita da parte del pubblico (Družbene reprezentacije Katoliške cerkve v Sloveniji: konceptualne razsežnosti, stališča in zaznani vpliv medijev s strani javnosti). Avtor se loteva pionirske raziskave problema vpliva medijev na oblikovanje različnih družbenih reprezentacij Katoliške cerkve v Sloveniji. Na vzorcu 4712 anketirancev predstavi rezultate svoje raziskave, s katero ugotavlja povezanost med medijsko izpostavljenostjo in družbenimi reprezentacijami. Z analizo pokaže različne tipe osebnosti glede na njihove vrednote, stališča, mnenja in semantično polje pomena besed v povezavi z izpostavljenostjo medijem. Delo odpira številna vprašanja, povezana z mediji, in je dobro izhodišče za nove raziskave na področju digitalne kulture.

 

David Kraner is an early-career researcher. He researched (including using several empirical methods) the perceived influence of the media at the Faculty of Social Communications at the Pontifical Salesian University in Rome, and he is also focusing on research on communication models and the use of digital media in the pedagogical process.  Le rappresentazioni sociali della Chiesa Cattolica in Slovenia : dimensioni concettuali, atteggiamenti e influenza dei media percepita da parte del pubblico (Social representations of the Catholic Church in Slovenia : conceptual dimensions, attitudes, and perceived media influence by the public). Roma: LAS, cop. 2019. 236 str., ilustr. ISBN 978-88-213-1335-6. [COBISS.SI-ID 8163418] The author undertakes a pioneering research into the problem of the influence of the media on the creation of various social representations of the Catholic Church in Slovenia. Using a sample of 4712 respondents, he presents the results of his research to establish the correlation between media exposure and social representations. Through analysis, it shows different types of personalities in relation to their values, attitudes, opinions and the semantic field of the meaning of words in relation to their exposure to the media. The work opens up a multitude of questions related to media and is a good starting point for new research in the field of digital culture.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. KRANER, David. Osamljenost in raztresenost v mreži socialnih medijev = Loneliness and distraction in the social media network. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1003-1022, graf. prikazi. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Kraner.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Kraner. [COBISS.SI-ID 179036163], [SNIP, WoS, Scopus]
project: J6-4626 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence; funder: ARIS
project: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; funder: ARIS
2. KRANER, David. L’approccio pastorale dialogico alla luce del Sinodo = The dialogical pastoral approach in the light of the Synod. The person and the challenges. 2023, vol. 13, no. 1, str. 173-187, tabele. ISSN 2083-8018. https://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/4561, DOI: 10.15633/pch.13111. [COBISS.SI-ID 158936323], [WoS]
3. KRANER, David. The internet, the problem of socialising young people, and the role of religious education. Religions. 2023, vol. 14, no. 4, str. 1-15, graf. prikazi. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/14/4/523, DOI: 10.3390/rel14040523. [COBISS.SI-ID 151110915], [SNIP, WoS up to 23. 3. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 1. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
project: J6-4626 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence; funder: ARRS
4. KRANER, David. Critical reading of media news ; Analysis of the conflict between media and social representations, based on the example of Slovenian media. Studia Gdańskie. 2023, t. 52, str. 125-137, graf. prikazi. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/13191, DOI: 10.26142/stgd-2023-010. [COBISS.SI-ID 178857731]
project: J6-4626 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence; funder: ARIS
5. KRANER, David. Moderate media use as a source of rest and better quality interpersonal relationships. Studia Gdańskie. 2022, t. 51, str. 145-154. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10012/9734, DOI: 10.26142/stgd-2022-027. [COBISS.SI-ID 136136195]
6. KRANER, David. Medijske reprezentacije kot odsev problema institucionalizacije Cerkve = Media representations reflect the problem of the institutionalization of the Church. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 163-183, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/01/Kraner.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/01/Kraner. [COBISS.SI-ID 72601091], [SNIP, WoS up to 23. 3. 2024: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00, Scopus up to 9. 4. 2024: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00]
7. KRANER, David. Intolerance in the media and representations of the Catholic Church. Crkva u svijetu. [Print ed.]. 2021, god. 56, br. 4, str. 731-766, tabele, graf. prikazi. ISSN 0352-4000. https://hrcak.srce.hr/file/387996, DOI: 10.34075/cs.56.4.8. [COBISS.SI-ID 93171203], [SNIP, Scopus up to 29. 1. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
8. KRANER, David. Socialne reprezentacije starejših o Katoliški Cerkvi v Sloveniji v luči staranja prebivalstva. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2019, letn. 22, št. 2, str. 27-49, ilustr. ISSN 1408-869X. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8156506]

1.02 Review article

9. KRANER, David. Sodobni učitelj, komunikacija in resonanca v odnosih = The modern teacher, communication, and resonance in relationships. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 1, str. 227-239, tabela, graf. prikaz. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/01/Kraner.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/01/Kraner. [COBISS.SI-ID 159540483], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00, Scopus up to 26. 1. 2024: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00]
project: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; funder: ARRS

1.04 Professional article

10. KRANER, David. Razkorak med želeno in dejansko podobo Cerkve v slovenski javnosti : od zunaj je Cerkev slovenski javnosti predstavljena kot hladna institucija, ne pa kot prijetna skupnost, ki drži skupaj in pomaga drugim. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 6, str. 8-11, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 91330307]
11. KRANER, David. Medijske reprezentacije Cerkve : kaj pokaže analiza naslovov skoraj 4000 prispevkov tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijev o Cerkvi. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. okt. 2021, št. 138, str. 6, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 79553027]
12. KRANER, David. Čustvena inteligenca in digitalna kultura. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. sep. 2021, letn. 23, št. 91, str. 17-19, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 79560451]
13. KRANER, David. O prenovljenem organigramu Katoliške cerkve v Sloveniji : cerkvene strukture v službi človeka. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 1, str. 18-22, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8074586]
14. KRANER, David. Živa Cerkev : s številkami portretirana Katoliška cerkev v Sloveniji. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. jan. 2019, letn. 68, št. 3, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8065626]

1.08 Published scientific conference contribution

15. KRANER, David. Stalna priključenost na splet, raztresenost, demotivacija in problem socialnega vključevanja = Constantly connected to the internet, distraction, demotivation, and the problem of social inclusion. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). 11. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre 2023: družbeni in tehnološki razvoj za varnost in dostojanstvo = The 11th scientific conference with international participation Itʹs about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje = education and mental health : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov = proceedings book with peer review on scholarly papers : Maribor, 10. -17. Marec 2023 = Maribor, 10 - 17 March 2023. 1. izd = 1st online ed. Maribor: Alma Mater Press, 2023. Str. 27-41, graf. prikazi. ISBN 978-961-7183-27-6. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/80/97/207-2. [COBISS.SI-ID 173156355]
project: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; funder: ARRS
16. KRANER, David. Digital culture and critical thinking through reading habits. In: TOGONAL, Marijana (ed.), ĆURKOVIĆ NIMAC, Jasna (ed.). Čitatelj i čitanje u digitalno doba : zbornik radova s međunarodnoga interdisciplinarnoga znanstvenog skupa = Readers and reading in the digital age : proceedings of the International Interdisciplinary Scientific Conference. Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2023. Str. 198-203. ISBN 978-953-8014-86-4. https://www.unicath.hr/citatelj-i-citanje-u-digitalno-doba/zbornik. [COBISS.SI-ID 176457219]
17. KRANER, David. Lʼ aspetto del processo comunicativo nella catechesi della cultura digitale. In: MOHORIĆ, Marijana (ed.). Novi direktorij za katehezo : izazov katehezi i pastoralu danas : zbornik radova međunarodnog znanstvenoga simpozija, Zadar, 24. i 25. rujna 2021. Zadar: Sveučilište, Teološko-katehetski odjel; Roma: Universita Pontificia Salesiana, Facolta di scienze dell'educazione; Zagreb: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, 2023. Str. 345-366. ISBN 978-953-331-400-6. [COBISS.SI-ID 166707459]
18. KRANER, David. Prednosti i nedostatci korištenja internetskih medija u odgoju i učenju. In: GARMAZ, Jadranka (ed.), ŠEGULA, Andrej (ed.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 200-214, tabela. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104888579]
19. KRANER, David, VODIČAR, Janez. Vpliv komuniciranja na učenje : mladostnik in njegovo okolje. In: MANDARIĆ, Blaženka Valentina (ed.), RAZUM, Ružica (ed.), BARIĆ, Denis (ed.). Nastavničke kompetencije : zbornik radova. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 89-104, tabele. Biblioteka Zbornici radova, knj. 7. ISBN 978-953-6420-13-1, ISBN 978-953-11-1207-9. [COBISS.SI-ID 8099930]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

20. KRANER, David. Oznanilo v digitalni dobi : analiza spletnih strani slovenskih župnij, redovnih skupnosti in katoliških ustanov = Announcing in the digital age : analysis of the websites of Slovenian parishes, religious comuunities and Catholic institutions. In: VODIČAR, Janez (ed.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 44-47. [COBISS.SI-ID 157893891]
21. KRANER, David. Constantly connected to the web : distraction, demotivation and the problem of social inclusion. In: TOPLAK, Jurij (ed.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised online ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 70. ISBN 978-961-7183-17-7. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-2. [COBISS.SI-ID 155865603]
22. KRANER, David. The challenges and benefits of social media in education today. In: TOPLAK, Jurij (ed.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 132. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 127771651]
23. KRANER, David. The modern teacher, communication and resonance in relationships = Sodobni učitelj, komunikacija in resonanca v odnosih. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 27. [COBISS.SI-ID 130094595]
24. KRANER, David. Digitalna kultura i kritičko razmišljanje o čitateljskim navikama = Digital culture and critical thinking through reading habits. In: TOGONAL, Marijana (ed.). Knjiga sažetaka : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj in čitanje u digitalno doba : Zagreb, 11. studenoga 2021. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj in čitanje u digitalno doba, Zagreb, 11. studenoga 2021. [Zagreb]: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 104-105. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/11/Knjiga_sazetaka_Citatelj_i_citanje_u_digitalno_doba.pdf. [COBISS.SI-ID 142570243]
25. KRANER, David. Advantages and disadvantages of using the internet as a medium for education and learning. In: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 24. [COBISS.SI-ID 77225475]
26. KRANER, David. L'aspetto del processo comunicativo nella catechesi della cultura digitale = The aspect of the communicative process in the catechesis of digital culture. In: MOHORIĆ, Marijana (ed.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 41-43. [COBISS.SI-ID 79661315]
27. KRANER, David. Dialogical pastoral approach = Dialoški pastoralni pristop. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 33-35. [COBISS.SI-ID 70955267]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

28. KRANER, David. Izzivi in prednosti socialnih medijev v današnji vzgoji. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2022, str. 125-139. ISBN 978-961-7183-08-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/54/59/159-1. [COBISS.SI-ID 140579075]
29. KRANER, David. Dialoški pastoralni pristop = Dialogical pastoral approach. In: VODIČAR, Janez (ed.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 59-74, graf. prikazi. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137444611]

1.19 Review, book review, critique

30. KRANER, David. Peter Lah. Navigating hyperspace: a comparative analysis of priests’ use of Facebook. Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 2021. 279 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 761-765. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Kraner.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 134730755], [SNIP]

1.25 Other component parts

31. KRANER, David. Izjava Tiskovnega urada SŠK : ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK je odprta za pogovore s temo zaščite otrok. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2019, letn. 68, št. 21, str. 20. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8137050]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

32. KRANER, David. Le rappresentazioni sociali della Chiesa Cattolica in Slovenia : dimensioni concettuali, atteggiamenti e influenza dei media percepita da parte del pubblico. Roma: LAS, cop. 2019. 236 str., ilustr. Mediazioni, Testi di base per comunicare. ISBN 978-88-213-1335-6. [COBISS.SI-ID 8163418]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

33. GLOBOKAR, Roman, KRANER, David, WEILGUNY, Marko, KOMPAN ERZAR, Katarina, ERCE VRATUŠA, Mirjam, PURGER, Matej, POLJANŠEK, Veronika, JEGLIČ, Urška (editor). Uvajalni program za učitelje začetnike. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-13-9. [COBISS.SI-ID 159088131]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

34. KRANER, David. Political-economic power and education in the use of artificial intelligence : predavanje na 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, It's about people 2024, 8-13 March 2024. [COBISS.SI-ID 189902595]
35. KRANER, David. Komunitarnost, konflikt in komunikacija : predavanje na Teološkem simpoziju 2024: Če boste imeli ljubezen med seboj --- (Jn 13,35), 20. marec 2024, Stična in aplikacija Zoom. [COBISS.SI-ID 189924355]
36. KRANER, David. Spreminjajoča komunikacija v pedagoškem procesu digitalne kulture : predavanje na mednarodni konferenci Izobraževanje za prihodnost: Razvoj pedagoških študijskih programov, 22. november 2023, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 173442307]
37. KRANER, David. Critical reading of media news : contradictions between media and social representations : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 19. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136264707]
38. KRANER, David. Digitalna kultura i kritičko razmišljanje o čitateljskim navikama : predavanje na međunarodnom interdisciplinarnom znanstvenom skupu "Čitatelj in čitanje u digitalno doba", Zagreb, 11. studeni 2021. [COBISS.SI-ID 86403587]
39. KRANER, David. Moderate media use as a source of rest and better-quality interpersonal relationships : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86824451]


SECONDARY AUTHORSHIP


Photographer

40. VODIČAR, Janez. Biseri duha. 1. natis. Ljubljana: Salve, 2023. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-289-177-0. [COBISS.SI-ID 151325955]


UNCLASSIFIED

41. JEGLIČ, Urška, WEILGUNY, Marko, KRANER, David (author, editor), RUPNIK VEC, Tanja, ERCE VRATUŠA, Mirjam, LEGNAR, Monika, MONTEIRO, Andreia, SOUSA, Rita, RODRIGUEZ, Alejandro Paniagua, ĆURKO, Bruno. Program za usposabljanje mentorjev in njegovi viri. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-08-5. [COBISS.SI-ID 139923459]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI