Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2018-2023).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-6825, SI, Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija
2. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Are childhood sexual abuse and intimate safety in adult intimate relationships correlated?. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 193-206, tabele, graf. prikazi. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3458, DOI: 10.15633/pch.3458. [COBISS.SI-ID 8284250], [WoS up to 26. 10. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
3. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
4. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Consequences of childhood sexual abuse for intimate couple relationship according to relational marital therapy. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 133-146. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058970], [WoS up to 26. 10. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,50]

1.02 Review article

5. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. Psychotherapy in achieving health and well-being for children and young people. [Spletna izd.]. April 2020, no. 3, str. 5-13. ISSN 2637-2487. https://journal.bhidapa.ba/index.php/bhidapa/article/view/17/16. [COBISS.SI-ID 14748163]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.04 Professional article

6. JEREBIC, Drago. Moška nezvestoba : kot da bi za trenutek vstopil v trans. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 2, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 61400323]
7. JEREBIC, Drago. Župnija - varno zatočišče in izhodišče : "po bratih in sestrah se odpira pot do Njega". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 6, str. 12-14, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 91332355]
8. JEREBIC, Drago. Pastoralni delavci v obdobju soočanja s spolnimi zlorabami v Cerkvi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2021/22, št. 72, str. 23-28, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 91297539]
9. JEREBIC, Drago. Človeka pomirja odnos : kako kljub različnim izkušnjam iz otroštva lahko najdemo mir. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 2, str. 12-13, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 16190979]
10. JEREBIC, Drago. Zakaj ravno midva skupaj?. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7857498]
11. MOŽINA, Miran, FLAJS, Tomaž, JEREBIC, Drago, KOSOVEL, Irena, KRANJC, Urška, RAKOVEC, Primož. Čas za zakon je dozorel : uvodnik o novostih glede normativne ureditve psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji = The time for the law is now : editorial about the news concerning legal regulation of psychotherapy and psychosocial counselling in Slovenia. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn.12, št. 3/4, str. 7-39, ilustr. ISSN 1854-9373. https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/412. [COBISS.SI-ID 8088154], [SNIP, Scopus up to 1. 9. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
12. MOŽINA, Miran, FLAJS, Tomaž, JEREBIC, Drago, KOSOVEL, Irena, KRANJC, Urška, MILIČ, Alenka, RAKOVEC, Primož. Hrvaška, Malta in Nemčija v letu 2018 sprejele zakone o psihoterapiji : kaj pa Slovenija? = Croatia, Malta and Germany passed psychotherapy laws in 2018 : how about Slovenia?. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn.12, št. 3/4, str. 245-272, tabele. ISSN 1854-9373. https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/426. [COBISS.SI-ID 8088410], [SNIP]

1.08 Published scientific conference contribution

13. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu : primerjalna študija med odraslimi otroci alkoholikov in nealkoholikov = Adverse childhood experiences : a comparison study of adult children of alcoholics and non-adult children of alcoholics. In: MALAČIČ, Janez (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 23-26, tabela. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130028291]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
14. JEREBIC, Drago. Krščanska skupnosti [!] skozi prizmo teorije navezanosti = Christian community through the prism of attachment theory. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 80-88. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59288579]
15. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vjerovati u boga čini ljude otpornijim = Believe in god makes people more resilience. In: PEHLIĆ, Izet (ed.), HASANAGIĆ, Anela (ed.). Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama : znanstvena monografija = Psychological and spiritual protection and support in crisis situations : scientific monography. Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta, 2021. Str. 53-79, tabele. ISBN 978-9958-697-64-7. https://www.academia.edu/46811671/PSIHOLO%C5%A0KA_I_DUHOVNA_ZA%C5%A0TITA_I_PODR%C5%A0KA_U_KRIZNIM_SITUACIJAMA_ZNANSTVENA_MONOGRAFIJA_PSYCHOLOGICAL_AND_SPIRITUAL_PROTECTION_AND_SUPPORT_IN_CRISIS_SITUATIONS_SCIENTIFIC_MONOGRAPHY. [COBISS.SI-ID 61635587]
16. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vloga kateheta v mreži odnosov z veroučenci in njihovimi družinami. In: GREGORČIČ, Simona (ed.). V mreži : družine, odrasli in mladi v današnjem svetu - priložnosti za oznanilo evangelija : zbornik. Ljubljana: SKU - Slovenski katehetski urad, 2018. Str. 77-94. ISBN 978-961-92803-8-6. [COBISS.SI-ID 7839578]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

17. JEREBIC, Drago. Above average religious activity as a hyperactivational strategy of anxiously attached adults. In: TOPLAK, Jurij (ed.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 138. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 113072131]
18. JEREBIC, Drago. Processing of codependence in relational marital therapy. In: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=60&presentations=show. [COBISS.SI-ID 121744131]
19. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Izkušnja odnosa matere v otroštvu pri zdravljenih alkoholikih v skupinski terapiji = Childhood experience of mother-son relationship in recovered alcoholics in group therapy. In: DAJČAR, Monika (ed.), KOVAČ, Nina (ed.). X. mednarodna konferenca Izzivi in težave sodobne družbe : [zbornik] : od 20. 6. do 28. 6. 2022, Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2022. Str. 1. ISBN 978-961-7130-07-2. https://www.ris-dr.si/data/attachment/6590318a70806f5b81e1bab1d862f20e621bc1fd/1658078883Zbornik_STROKOVNIH_PRISPEVKOV_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132840963]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
20. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Različne oblike zasvojenosti in njihovo razumevanje v relacijski družinski terapiji = Various addictions and their understanding in relational family therapy. In: DAJČAR, Monika (ed.), KOVAČ, Nina (ed.). X. mednarodna konferenca Izzivi in težave sodobne družbe : [zbornik] : od 20. 6. do 28. 6. 2022, Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2022. Str. 2-3. ISBN 978-961-7130-07-2. https://www.ris-dr.si/data/attachment/6590318a70806f5b81e1bab1d862f20e621bc1fd/1658078883Zbornik_STROKOVNIH_PRISPEVKOV_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132843779]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
21. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Developing resistance in the therapeutic process in a group of recovering alcoholics. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), ŽUTIĆ, Maja (ed.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 51. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90079235]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
22. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago, BOŠNJAKOVIĆ, Josip. Experiencing faith in god as a positive way to cope in stressful situations. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), ŽUTIĆ, Maja (ed.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 58. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90080003]
23. JEREBIC, Drago. Podobe Boga skozi prizmo različnih psihoterapevtskih pristopov. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84382979]
24. JEREBIC, Drago. Primerjava in analiza treh terapevtskih pristopov pri zdravljenju zasvojenosti z alkoholom = Comparison and analysis of three therapeutic approaches in the treatment of addiction. In: MERTIK, Matej (ed.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 325. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58195203]
25. JEREBIC, Drago. Vloga komplementarne projekcijsko-introjekcijske identifikacije v relacijski zakonski terapiji pri čustvenem nasilju v zakonskem odnosu. In: JEREBIC, Sara (ed.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 23-24. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47115267]
26. JEREBIC, Drago. Suppression leads to repetition, while sharing brings release = Potlačitev vodi v ponovitev, podelitev pa v sprostitev. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-29. [COBISS.SI-ID 8279386]
27. JEREBIC, Drago. Krščanska skupnost skozi prizmo teorije navezanosti = The Christian community through the prism of attachment theory. In: MERTIK, Matej (ed.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 283. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17506307]
28. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Therapeutic treatment of trauma in children in foster care. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), KNEŽEVIĆ, Martina (ed.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254298]
29. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. In: KOCIJAN HERCIGONJA, Dubravka (ed.). Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata : knjiga sažetaka. Sarajevo: Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija BHIDAPA; Zagreb: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladeži i obitelji INSTITUT D. O. M., 2018. Str. 37, 37. ISBN 978-9926-8300-0-7. [COBISS.SI-ID 8029786]

1.13 Published professional conference contribution abstract

30. JEREBIC, Drago. Povezovanje zakoncev v zakonski terapiji. In: JEREBIC, Sara (ed.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 35. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7959130]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

31. JEREBIC, Drago. Vloga mehanizmov prenosa nasilnih vsebin v relacijski zakonski terapiji. In: JEREBIC, Sara (ed.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 83-103. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73430019]
32. JEREBIC, Drago. Pomirjanje vernikov in razbremenjevanje pastoralnih delavcev v obdobju soočanja s spolnimi zlorabami v Cerkvi = Pacifying believers and lessening the burden on pastoral workers in the face of sexual abuses in the Church. In: VODIČAR, Janez (ed.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 37-49. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34801923]
33. JEREBIC, Drago. Addiction as a symptom of the family system. In: OSEWSKA, Elžbieta (ed.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 173-191. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8097626]
34. JEREBIC, Drago. Terapevtske intervencije pri vzgoji otrok v družinah razvezanih in ponovno poročenih zakoncev. In: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ed.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 155-172. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7861338]

1.22 Interview

35. JEREBIC, Drago (interviewee). "Na dopustu je pomembna dostopnost do zakonca in otrok" : Drago Jerebic, predavatelj in zakonski terapevt o prepiranju zakoncev na dopustu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2019, letn. 68, št. 29, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8164954]
36. JEREBIC, Drago. Kako se pravilno prepirati? : s specialistom zakonske in družinske terapije Dragom Jerebicem o prepirih med zakonci. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. okt. 2019, str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8204122]

1.25 Other component parts

37. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Religiozna soodvisnost in duhovna zloraba : kaj je duhovna zloraba in kako jo prepoznati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 8. jan. 2023, št. 1, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 136351747]
38. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Odločno ali nasilno? : kje je meja med pravo mero odločnosti in kako vemo, da smo že preveč nasilni?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 30. jan. 2022, št. 4, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 95877123]
39. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako je mogoča nezvestoba? : to so mogoči vzroki, da eden od zakoncev tudi telesno prevara zakonca. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. apr. 2022, št. 14, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 104111363]
40. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Odselil se je. Sedaj bi se vrnil. : naj žena moža, ki se je odselil, sprejme nazaj?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. maj 2022, št. 20, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 108749315]
41. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Tašča pomaga - ali se vtika? : s taščo sva se zaradi njenega obnašanja sporekli, situacija je napeta. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2022, št. 25/26, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 112692995]
42. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Moja mama je zelo negativna : kar je nepomirjeno in nepozravljeno, vedno znova kliče po pomiritvi in odrešitvi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. avg. 2022, št. 31, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 119112451]
43. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kje nama pa gre dobro? : nasvet ljudske modrosti: ne delaj velikih odločitev, dokler je morje razburkano. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. sep. 2022, št. 37, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 122481923]
44. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je dobro za odnos? : o pomenu ravnanja v korist odnosa. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. nov. 2022, št. 47, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 133070083]
45. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdaj reči "dovolj je"? : razmislimo o širšem okviru situacije, v kateri ste se znašli. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. jan. 2021, št. 3, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 46817795]
46. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. 17. zapoved: Ne kritiziraj! : mož pri sosedih naredi vse, za kar ga prosijo, doma pa ga moramo čakati in priganjati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 21. feb. 2021, št. 8, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 52561411]
47. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Spletni prevaranti in manipulanti : tudi starejši bodite previdni, s kom si pišete na spletu ali po sms sporočilih. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. mar. 2021, št. 13, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 57805827]
48. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Navzven vse lepo, kaj pa navznoter? : kdaj je bolje biti tiho in kdaj je prav, da smo jasni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 9. maj 2021, št. 19, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 62158851]
49. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Empatično ali osladno? : morda se v zakonskih odnosih daje že preveč poudarka na čustva. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. jun. 2021, št. 24, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 66645251]
50. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Logika "drugega SMS-a" : če pošljemo sporočilo s težavo, je dobro, če sporočimo tudi, ko težavo rešimo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 25. jul. 2021, št. 30, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 71023619]
51. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj mož pije doma oz. ko je sam? : včasih se človek težko sooči sam s sabo, z občutki zavrženosti in neizpolnjenosti. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 29. avg. 2021, št. 35, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 74499843]
52. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Sem mar jaz varuh svojega podjetja?" : ali naj opozorimo na nepravilnosti pri delu sodelavcev ali naj bomo raje tiho?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. okt. 2021, št. 40, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 79555075]
53. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Sestra ne želi, da bi mama šla v dom : na spoštljiv in dobronameren način si moramo upati govoriti tudi o težkih temah. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. nov. 2021, št. 45, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 83734531]
54. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Težave z obdarovanjem : kaj kupiti za darilo človeku, ki že vse ima, česar še nima, pa si lahko sam kupi?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. [i. e. 12.] dec. 2021, št. 50, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 89519875]
55. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
56. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Mož se ni postavil zame. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. jan. 2020, št. 2, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8276826]
57. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako naj se obnašam do svojega očeta?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. feb. 2020, št. 7, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8317530]
58. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ločena dedek in babica. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. mar. 2020, št. 12, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8359258]
59. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakramentalni del možganov : ali živiva milost zakramenta zakona, če si greva pogosto na živce?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. maj 2020, št. 18, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 16185347]
60. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prepir zaradi dediščine : krčevit boj za gmotne dobrine se začne, če so otroci ostali lačni ljubezni in potrditve. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. jun. 2020, št. 23, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 18374659]
61. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Jezik ljubezni mojega sozakonca : kaj storiti, če se zdi, da je začetna ljubezen zbledela?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. jul. 2020, št. 29, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 22882819]
62. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je ljubezen? : vse se vrti okoli ljubezni, redko pa se vprašamo, kaj sploh je ljubezen. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 23. avg. 2020, št. 34, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 25652739]
63. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Vera ne pomeni imunosti na nezvestobo : pari se ne zavedajo, da zavračanje in ignoriranje drugega odpirata vrata nezvestobi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. sep. 2020, št. 39, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 30242819]
64. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako se soočate z izgubo? : napravimo prostor za tistega, ki se želi pogovarjati o svoji izgubi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. nov. 2020, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 34585347]
65. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj ne upoštevajo ukrepov? : o tem, kako močna nepomirjena občutja zameglijo naš razum in popačijo našo presojo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 6. dec. 2020, št. 49, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 40705795]
66. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Žena mi teži" : ko žena pritiska na moža in ga poskuša nadzirati, mož začuti utesnjenost, jezo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. Velika noč 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8118106]
67. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdo odloča o denarju v družini? : denar je zelo pogosta tema konfliktov med zakoncema. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. dec. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8233818]
68. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Resno razmišljam o razvezi : ali lahko terapija reši zakonca pred ločitvijo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2. jun. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8136538]
69. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Ali je televizije in mobitela preveč? : kako razločevati, kdaj je zaslon zgolj prijetna sprostitev in kdaj škoduje naši družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. feb. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8074330]
70. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Žena nima želje po spolnosti : si ženske na splošno želijo manj spolnosti kot moški?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 14. jul. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8152410]
71. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakonca in post : ko že malenkosti privedejo do konfliktov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. mar. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8087386]
72. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ali ima moj mož ADHD? : motnja pozornosti in hiperaktivnosti tudi odrasle ovira pri vsakdanjem življenju. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. avg. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8185178]
73. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Živeti z možem, ki ima motnjo pozornosti : kot bi imela še enega otroka, pravi bralka iz Ruš. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. sep. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8190298]
74. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Posledice travme nerazrešene moči : zakaj nekateri ljudje v določenih okoliščinah reagirajo pretirano obrambno?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. okt. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8215130]
75. JEREBIC, Drago. Vsi si želimo odnosov, v katerih bi se počutili dobro. In: KOLENKO, Marijana (ed.), LESJAK, Metka (ed.). Radost sobivanja. 1. izd. [Celje]: Osnovna šola Lava, 2018. Str. [30]. Rastoča knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 8030298]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

76. VUKOVIČ, Katarina (author, interviewer), BAHOVEC, Igor (discussant), NOVAK, Leon (discussant), GODINA, Zmago (discussant), ŽALEC, Bojan (discussant), JEREBIC, Drago (discussant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
77. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Nasilni oče. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-nasilni-o%C4%8De-1932019/. [COBISS.SI-ID 8171354]
78. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Navezanost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-navezanost-1642019/. [COBISS.SI-ID 8172122]
79. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Nesoglasja. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-nesoglasja-812019/. [COBISS.SI-ID 8170586]
80. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Post v partnerskem odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-post-v-partnerskem-odnosu-1232019/. [COBISS.SI-ID 8171098]
81. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Pravočasno ukrepanje v partnerskem odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-pravo%C4%8Dasno-ukrepanje-v-partnerskem-odnosu-3042019/. [COBISS.SI-ID 8172378]
82. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Umik in molk partnerja. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-umik-in-molk-partnerja-522019/. [COBISS.SI-ID 8170842]
83. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Varnost v odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-varnost-v-odnosu-942019/. [COBISS.SI-ID 8171866]
84. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Zlorabe v službi. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-zlorabe-v-slu%C5%BEbi-2. [COBISS.SI-ID 8171610]

2.25 Other monographs and other completed works

85. URANKAR, David (interviewee), VODIČAR, Miha (interviewee), KRANJEC, Robert (interviewee), GRADIŠNIK, Ivana (interviewee), JEREBIC, Drago (interviewee), FRELIH, Mojca (interviewee), ŠTRUKELJ, Rok (interviewee), TRILAR, Jure (interviewee), BANOVEC, Miha (interviewee), TAVČAR, Miha (interviewee), DOLINAR, Gregor (interviewee), MOČNIK, Dejan (interviewee), PRIMOŽIČ, Matej (interviewee). Aktivni očetje obračajo svet na bolje!. [Ljubljana]: Mirovni inštitut: Ministrstvo za delo, družino, socialne zahteve in enake možnosti, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (15 min, 45 sek)). https://youtu.be/soLh59Mxc28. [COBISS.SI-ID 70855939]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

86. JEREBIC, Drago. Anksioznost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 25. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8052314]
87. JEREBIC, Drago. Božič : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 25. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8055130]
88. JEREBIC, Drago. Demokracija v družini : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8053850]
89. JEREBIC, Drago. Denar : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 27. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7923546]
90. JEREBIC, Drago. Funkcionalni moški : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 10. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7924058]
91. JEREBIC, Drago. Izgorelost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 9. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8052826]
92. JEREBIC, Drago. Jezik ljubezni : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7923290]
93. JEREBIC, Drago. Nakupovalne navade v času praznikov : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 27. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8054362]
94. JEREBIC, Drago. Nasilne ženske : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 30. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7921498]
95. JEREBIC, Drago. Neodzivni moški : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 1. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7924826]
96. JEREBIC, Drago. Občutek varnosti v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 11. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8052058]
97. JEREBIC, Drago. Obdarovanje : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 11. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8054874]
98. JEREBIC, Drago. Opora v stiski : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 16. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7921242]
99. JEREBIC, Drago. Partnerski odnos : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 31. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8051546]
100. JEREBIC, Drago. Partnerski odnos na preizkušnji : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 24. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7924570]
101. JEREBIC, Drago. Partnerski odnosi : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7922010]
102. JEREBIC, Drago. Pripravljenost v zakonu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 2. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8052570]
103. JEREBIC, Drago. Razlike : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 3. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7923802]
104. JEREBIC, Drago. Razvezane družine : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7922266]
105. JEREBIC, Drago. Samopodoba : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 4. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8054618]
106. JEREBIC, Drago. Sem samski, vendar ne želim biti : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8054106]
107. JEREBIC, Drago. Spolnost v zakonu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7921754]
108. JEREBIC, Drago. Starševska vez : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 24. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8051290]
109. JEREBIC, Drago. Širši pogled na situacijo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7923034]
110. JEREBIC, Drago. Telesna in čustvena odtujenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 23. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8053338]
111. JEREBIC, Drago. TV, kavča : uničevalna dejavnika srečnega zakona : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 30. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8053594]
112. JEREBIC, Drago. Težave z najstniki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 27. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7922522]
113. JEREBIC, Drago. Travme : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 9. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7920986]
114. JEREBIC, Drago. Vzgoja najstnikov : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7922778]
115. JEREBIC, Drago. Zaljubljenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 17. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7924314]
116. JEREBIC, Drago. Zaljubljenost iz stiske : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 16. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8053082]
117. JEREBIC, Drago. Zavračanje staršev : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 7. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8051802]

3.14 Invited lecture at foreign university

118. JEREBIC, Drago. Savjest - vest in Skrupuloznost : predavanje na Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 5. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 134536707]

3.15 Unpublished conference contribution

119. JEREBIC, Drago. Attitude towards mother and attitude towards father in individuals addicted to alcohol : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127956483]
120. JEREBIC, Drago. Značilnosti odnosa med mamo in sinom v otroštvu, kjer je sin v odraslosti imel težave z odvisnostjo od alkohola : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112626435]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
121. JEREBIC, Drago. Nevarnost zamenjave zasvojenosti z alkoholom z religiozno zasvojenostjo : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42072579]
financier: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
122. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Drago. Vjerovati u Boga čini ljude otpornijim = Believe in God make people more resilience : predavanje na naučno-stručni konferenci Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama, Zenica, 24. februar 2021. godine. [COBISS.SI-ID 53014787]
123. JEREBIC, Drago. The role of spirituality in the treatment of addiction : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146778]
124. JEREBIC, Drago. Povezovanje zakoncev v zakonski terapiji : strokovni prispevek na 9. kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 14. april 2018. [COBISS.SI-ID 7858778]
125. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. The role of a nurse in identifying and acting in the field of sexual abuse : predavanje na Ogólnopolska konferencja naukowa Pedagogiczna i Pielęgniarska Pasja Hanny Chrzanowskiej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 3. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 8027226]

3.25 Other performed works

126. JEREBIC, Drago. Čustveno odsotna oz. depresivna mama : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 25. 1. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113627395]
127. JEREBIC, Drago. Mamino čustveno partnerstvo z otrokom : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 11. 1. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113626627]
128. JEREBIC, Drago. Odrasli tipi navezanosti v partnerstvu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 15. 2. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113628163]
129. JEREBIC, Drago. Tipi navezanosti v otroštvu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 1. 2. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113627651]
130. JEREBIC, Drago. Vsiljiva mama : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 18. 1. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113627139]
131. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Rad s parom - analiza snimke : predavanje na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8328794]
132. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Stilovi u bračnim odnosima, koji su se oblikovali tijekom djetinjstva : iskustvene vježbe na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8329050]
133. JEREBIC, Drago (other), AHLIN DOLJAK, Sara (other). Kdaj je ločitev neizbežna : okrogla miza na 2. vseslovenskem srečanju razvezanih v Cerkvi, 13. oktobra 2018. Ljubljana: Skupnost razvezanih v cerkvi, 2018. [COBISS.SI-ID 2048049892]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

134. JEREBIC, Drago (editor), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (editor). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (98 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84371203]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

135. GRM, Dragica. Čustvena regulacija v partnerskem odnosu in pogostost rabe alkohola v času epidemije : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Grm], 2022. VIII, 69, VI str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 119825667]
136. ŠTRAKL, David. Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od interneta v povezavi z doživljanjem depresivnih simptomov pri mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Štrakl], 2021. VIII, 69 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 91144963]

Reviewer

137. JEREBIC, Sara (editor, reviewer). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37524995]


UNCLASSIFIED

138. JEREBIC, Drago (interviewee). Hodim ob tebi : ustvarjanje varnega prostora in poti novega zaupanja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2021, letn. 70, št. 11, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 54675971]


Selected bibliography for the last five years (2018-2023).
Last updated: 29. 01. 2023

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI