Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, ŠEREMET, Ana, PATE, Tanja. The role of emotion dysregulation in problematic alcohol use and coping with problems. European journal of mental health. 2024, vol. 19, str. 1-15, ilustr. ISSN 1788-7119. https://semmelweis.hu/ejmh/2024/04/30/the-role-of-emotion-dysregulation-in-problematic-alcohol-use/, DOI: 10.5708/EJMH.19.2024.0018. [COBISS.SI-ID 194578179], [SNIP, WoS, Scopus]
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
project: J5-6825 Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija; funder: ARRS
3. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Are childhood sexual abuse and intimate safety in adult intimate relationships correlated?. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 193-206, tabele, graf. prikazi. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3458, DOI: 10.15633/pch.3458. [COBISS.SI-ID 8284250], [WoS up to 13. 4. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.50]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS

1.02 Review article

4. JEREBIC, Drago. Terapevtske intervencije, osredotočene na regulacijo čustvenih vsebin = Therapeutic interventions focused on the regulation of emotional contents. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 2, str. 5-12. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 177094659]
5. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. Psychotherapy in achieving health and well-being for children and young people. [Spletna izd.]. April 2020, no. 3, str. 5-13. ISSN 2637-2487. https://journal.bhidapa.ba/index.php/bhidapa/article/view/17/16. [COBISS.SI-ID 14748163]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS

1.03 Other scientific articles

6. JEREBIC, Sara, BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Drago. Duhovnost kot pozitiven način spoprijemanja s težkimi življenjskimi (pre)izkušnjami in travmami = Spirituality as a positive way of coping with difficult life trials and trauma. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 355-367, ilustr. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Jerebic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Jerebic. [COBISS.SI-ID 178805251], [SNIP, Scopus up to 22. 4. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.33]

1.04 Professional article

7. JEREBIC, Drago. Moška nezvestoba : kot da bi za trenutek vstopil v trans. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 2, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 61400323]
8. JEREBIC, Drago. Župnija - varno zatočišče in izhodišče : "po bratih in sestrah se odpira pot do Njega". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 6, str. 12-14, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 91332355]
9. JEREBIC, Drago. Pastoralni delavci v obdobju soočanja s spolnimi zlorabami v Cerkvi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2021/22, št. 72, str. 23-28, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 91297539]
10. JEREBIC, Drago. Človeka pomirja odnos : kako kljub različnim izkušnjam iz otroštva lahko najdemo mir. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 2, str. 12-13, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 16190979]

1.08 Published scientific conference contribution

11. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu : primerjalna študija med odraslimi otroci alkoholikov in nealkoholikov = Adverse childhood experiences : a comparison study of adult children of alcoholics and non-adult children of alcoholics. In: MALAČIČ, Janez (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 23-26, tabela. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130028291]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
12. JEREBIC, Drago. Krščanska skupnosti [!] skozi prizmo teorije navezanosti = Christian community through the prism of attachment theory. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 80-88. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59288579]
13. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vjerovati u boga čini ljude otpornijim = Believe in god makes people more resilience. In: PEHLIĆ, Izet (ed.), HASANAGIĆ, Anela (ed.). Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama : znanstvena monografija = Psychological and spiritual protection and support in crisis situations : scientific monography. Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta, 2021. Str. 53-79, tabele. ISBN 978-9958-697-64-7. https://www.academia.edu/46811671/PSIHOLO%C5%A0KA_I_DUHOVNA_ZA%C5%A0TITA_I_PODR%C5%A0KA_U_KRIZNIM_SITUACIJAMA_ZNANSTVENA_MONOGRAFIJA_PSYCHOLOGICAL_AND_SPIRITUAL_PROTECTION_AND_SUPPORT_IN_CRISIS_SITUATIONS_SCIENTIFIC_MONOGRAPHY. [COBISS.SI-ID 61635587]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

14. JEREBIC, Drago. Regulation of differentiation of self as a key intervention in married couples : where there is a high level of codependency and one spouse is a treated alcoholic. In: 11th Annual Alma Mater Europaea International Scientific Conference : It's about people 2023: Social and technological development in service of security and dignity : online, from March 10 till 17, 2023. [Maribor: Alma Mater Europaea. 2023, [1] str. https://submission2023.almamater.si/mobile/#t:152. [COBISS.SI-ID 145672963]
15. JEREBIC, Drago, BOŠNJAKOVIĆ, Josip. Creating a pastoral relationship through insights from the field of psychotherapy. In: NAKIĆ RADOŠ, Sandra (ed.). Changing life circumstances : opportunity for individual and community growth : book of abstracts : 4th International Scientific Conference University Department of Psychology, Catholic University of Croatia : 7 - 9 December 2023. [Zagreb: Sveučilišni odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2023]. Str. 101. ISBN 978-953-8014-92-5. https://www.unicath.hr/skup2023-psihologija/program#dearflip-df_257988/9/. [COBISS.SI-ID 177808387]
16. JEREBIC, Drago. Obrambni mehanizmi pri zdravljenih alkoholikih. In: SIMONIČ, Barbara (ed.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse = Dynamic of alcoholism/addiction and family life: theory, research, and good practice : mednarodna konferenca = international conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 12. 5. 2023. Elektronska izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 9. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 152060931]
17. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. A comparison study of adult children of alcoholics and non-adult children of alcoholics. In: International family therapy: 36 years of change : 2023 World Family Therapy Congress : Malaga, Spain, March 30 - April 1, 2023. Malaga: International Family Therapy Association, 2023. [1 str.]. https://www.ifta-congress.org/. [COBISS.SI-ID 150597891]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
18. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Understanding the mother-son relationship concerning the son’s alcoholism. In: International family therapy: 36 years of change : 2023 World Family Therapy Congress : Malaga, Spain, March 30 - April 1, 2023. Malaga: International Family Therapy Association, 2023. [1 str.]. https://www.ifta-congress.org/. [COBISS.SI-ID 150597379]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
19. JEREBIC, Drago. Regulation of differentiation of self as a key intervention in married couples where there is a high level of codependency and one spouse is a treated alcoholic. In: TOPLAK, Jurij (ed.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised online ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 79. ISBN 978-961-7183-17-7. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-2. [COBISS.SI-ID 155869955]
20. JEREBIC, Drago. Above average religious activity as a hyperactivational strategy of anxiously attached adults. In: TOPLAK, Jurij (ed.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 138. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 113072131]
21. JEREBIC, Drago. Processing of codependence in relational marital therapy. In: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=60&presentations=show. [COBISS.SI-ID 121744131]
22. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Izkušnja odnosa matere v otroštvu pri zdravljenih alkoholikih v skupinski terapiji = Childhood experience of mother-son relationship in recovered alcoholics in group therapy. In: DAJČAR, Monika (ed.), KOVAČ, Nina (ed.). X. mednarodna konferenca Izzivi in težave sodobne družbe : [zbornik] : od 20. 6. do 28. 6. 2022, Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2022. Str. 1. ISBN 978-961-7130-07-2. https://www.ris-dr.si/data/attachment/6590318a70806f5b81e1bab1d862f20e621bc1fd/1658078883Zbornik_STROKOVNIH_PRISPEVKOV_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132840963]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
23. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Različne oblike zasvojenosti in njihovo razumevanje v relacijski družinski terapiji = Various addictions and their understanding in relational family therapy. In: DAJČAR, Monika (ed.), KOVAČ, Nina (ed.). X. mednarodna konferenca Izzivi in težave sodobne družbe : [zbornik] : od 20. 6. do 28. 6. 2022, Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2022. Str. 2-3. ISBN 978-961-7130-07-2. https://www.ris-dr.si/data/attachment/6590318a70806f5b81e1bab1d862f20e621bc1fd/1658078883Zbornik_STROKOVNIH_PRISPEVKOV_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132843779]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
24. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Developing resistance in the therapeutic process in a group of recovering alcoholics. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), ŽUTIĆ, Maja (ed.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 51. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90079235]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
25. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago, BOŠNJAKOVIĆ, Josip. Experiencing faith in god as a positive way to cope in stressful situations. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), ŽUTIĆ, Maja (ed.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 58. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90080003]
26. JEREBIC, Drago. Podobe Boga skozi prizmo različnih psihoterapevtskih pristopov. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84382979]
27. JEREBIC, Drago. Primerjava in analiza treh terapevtskih pristopov pri zdravljenju zasvojenosti z alkoholom = Comparison and analysis of three therapeutic approaches in the treatment of addiction. In: MERTIK, Matej (ed.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 325. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58195203]
28. JEREBIC, Drago. Vloga komplementarne projekcijsko-introjekcijske identifikacije v relacijski zakonski terapiji pri čustvenem nasilju v zakonskem odnosu. In: JEREBIC, Sara (ed.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 23-24. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47115267]
29. JEREBIC, Drago. Suppression leads to repetition, while sharing brings release = Potlačitev vodi v ponovitev, podelitev pa v sprostitev. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-29. [COBISS.SI-ID 8279386]
30. JEREBIC, Drago. Krščanska skupnost skozi prizmo teorije navezanosti = The Christian community through the prism of attachment theory. In: MERTIK, Matej (ed.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 283. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17506307]
31. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Therapeutic treatment of trauma in children in foster care. In: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ed.), KNEŽEVIĆ, Martina (ed.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254298]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

32. JEREBIC, Drago. Attitude towards mother and attitude toward father in individuals addicted to alcohol. In: OSEWSKA, Elžbieta (ed.). Cherish family life. Tarnów: Biblos, 2023. Str. 95-109, tabele. Family studies, 16. ISBN 978-83-966917-7-4, ISBN 978-83-8354-001-6. [COBISS.SI-ID 188182019]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARIS
33. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Childhood experience of mother-son relationship in recovered alcoholics in group therapy. In: CELEC, Robert (ed.). Education and the challenges of modern society. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, cop. 2023. Str. 73-95. Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 210. ISBN 978-3-339-13464-6. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 165952515]
34. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Addictions and their understanding in relational family therapy. In: CELEC, Robert (ed.). Education and the challenges of modern society. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, cop. 2023. Str. 97-117. Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 210. ISBN 978-3-339-13464-6. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 165954819]
35. JEREBIC, Drago. Soodvisnost v zakonskem odnosu. In: SIMONIČ, Barbara (ed.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 107-129. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169357827]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARIS
36. JEREBIC, Drago. Nadpovprečna verska angažiranost kot hiperaktivacijska strategija tesnobno navezanih odraslih posameznikov. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2022, str. 195-213, tabele. ISBN 978-961-7183-08-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/54/59/159-1. [COBISS.SI-ID 140590595]
37. JEREBIC, Drago, BOŠNJAKOVIĆ, Josip. Podobe Boga skozi prizmo različnih psihoterapevtskih pristopov. In: BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.), JEREBIC, Drago (ed.). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. Str. 185-202. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142057475]
38. JEREBIC, Drago. Vloga mehanizmov prenosa nasilnih vsebin v relacijski zakonski terapiji. In: JEREBIC, Sara (ed.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 83-103. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73430019]
39. JEREBIC, Drago. Pomirjanje vernikov in razbremenjevanje pastoralnih delavcev v obdobju soočanja s spolnimi zlorabami v Cerkvi = Pacifying believers and lessening the burden on pastoral workers in the face of sexual abuses in the Church. In: VODIČAR, Janez (ed.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 37-49. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34801923]
40. JEREBIC, Drago. Addiction as a symptom of the family system. In: OSEWSKA, Elžbieta (ed.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 173-191. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8097626]

1.20 Preface, editorial, afterword

41. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Drago. Predgovor. In: BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.), JEREBIC, Drago (ed.). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. Str. 7-10. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142038787]

1.22 Interview

42. JEREBIC, Drago (interviewee). "Na dopustu je pomembna dostopnost do zakonca in otrok" : Drago Jerebic, predavatelj in zakonski terapevt o prepiranju zakoncev na dopustu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2019, letn. 68, št. 29, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8164954]
43. JEREBIC, Drago. Kako se pravilno prepirati? : s specialistom zakonske in družinske terapije Dragom Jerebicem o prepirih med zakonci. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. okt. 2019, str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8204122]

1.25 Other component parts

44. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako reči "ne" burnemu odzivu? : pet elementov čustvene izkušnje. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 21. jan. 2024, št. 3, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 181927171]
45. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prepoznavanje občutij pomirja možgane : izražanje občutij in doživljanj ni pomembno, ker je moderno, temveč ker je koristno. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2024, št. 13/14, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 190956547]
46. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Možu gre samo za denar : zakaj bi se nekdo želel pomirjati z denarjem?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. maj 2024, št. 19, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 196196867]
47. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prezrta zakonca : mož ravna nezrelo: jaz se trudim, on pa se zapira in odgovarja z molkom. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. jun. 2024, št. 24, str. 15, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 201060611]
48. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Religiozna soodvisnost in duhovna zloraba : kaj je duhovna zloraba in kako jo prepoznati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 8. jan. 2023, št. 1, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 136351747]
49. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ana, Katja in Tomaž ter Bog : o različnih vstah [i. e. vrstah] navezanosti v zakonu in v odnosu do Boga. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. feb. 2023, št. 6, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 142405123]
50. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Poroka ni privatizacija sozakonca : pomen zaupanja v zakonu. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. mar. 2023, št. 11, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 145886723]
51. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj reči nekomu, ki se želi ločiti? : iz negativnega v pozitivni cikel. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 30. apr. 2023, št. 17, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 150594051]
52. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Spolnost kot znak za alarm v odnosu : "počutim se krivo, ker nisem vedno na voljo za spolni odnos". Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 4. jun. 2023, št. 22, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 154660867]
53. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zaradi česa se zakonci največ prepiramo? : skriti temelj zakonskih prepirov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. jul. 2023, št. 28, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 158924803]
54. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ko več pove o sebi kot o drugem : kaj je v ozadju, ko nas nekdo nečesa obtožuje, a to ne drži. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. okt. 2023, št. 39, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 167500291]
55. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj bi moral poslušati ženino jamranje? : soočanje s težavami po moško in po žensko. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 5. nov. 2023, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 171340803]
56. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Štiri stopnje ločitvenega stresa : ko sta zakonca na različnih stopnjah, vedno teže rešujeta težave. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. dec. 2023, št. 49, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 177055235]
57. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Odločno ali nasilno? : kje je meja med pravo mero odločnosti in kako vemo, da smo že preveč nasilni?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 30. jan. 2022, št. 4, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 95877123]
58. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako je mogoča nezvestoba? : to so mogoči vzroki, da eden od zakoncev tudi telesno prevara zakonca. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. apr. 2022, št. 14, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 104111363]
59. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Odselil se je. Sedaj bi se vrnil. : naj žena moža, ki se je odselil, sprejme nazaj?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. maj 2022, št. 20, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 108749315]
60. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Tašča pomaga - ali se vtika? : s taščo sva se zaradi njenega obnašanja sporekli, situacija je napeta. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2022, št. 25/26, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 112692995]
61. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Moja mama je zelo negativna : kar je nepomirjeno in nepozravljeno, vedno znova kliče po pomiritvi in odrešitvi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. avg. 2022, št. 31, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 119112451]
62. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kje nama pa gre dobro? : nasvet ljudske modrosti: ne delaj velikih odločitev, dokler je morje razburkano. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. sep. 2022, št. 37, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 122481923]
63. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je dobro za odnos? : o pomenu ravnanja v korist odnosa. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. nov. 2022, št. 47, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 133070083]
64. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdaj reči "dovolj je"? : razmislimo o širšem okviru situacije, v kateri ste se znašli. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. jan. 2021, št. 3, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 46817795]
65. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. 17. zapoved: Ne kritiziraj! : mož pri sosedih naredi vse, za kar ga prosijo, doma pa ga moramo čakati in priganjati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 21. feb. 2021, št. 8, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 52561411]
66. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Spletni prevaranti in manipulanti : tudi starejši bodite previdni, s kom si pišete na spletu ali po sms sporočilih. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. mar. 2021, št. 13, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 57805827]
67. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Navzven vse lepo, kaj pa navznoter? : kdaj je bolje biti tiho in kdaj je prav, da smo jasni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 9. maj 2021, št. 19, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 62158851]
68. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Empatično ali osladno? : morda se v zakonskih odnosih daje že preveč poudarka na čustva. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. jun. 2021, št. 24, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 66645251]
69. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Logika "drugega SMS-a" : če pošljemo sporočilo s težavo, je dobro, če sporočimo tudi, ko težavo rešimo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 25. jul. 2021, št. 30, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 71023619]
70. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj mož pije doma oz. ko je sam? : včasih se človek težko sooči sam s sabo, z občutki zavrženosti in neizpolnjenosti. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 29. avg. 2021, št. 35, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 74499843]
71. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Sem mar jaz varuh svojega podjetja?" : ali naj opozorimo na nepravilnosti pri delu sodelavcev ali naj bomo raje tiho?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. okt. 2021, št. 40, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 79555075]
72. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Sestra ne želi, da bi mama šla v dom : na spoštljiv in dobronameren način si moramo upati govoriti tudi o težkih temah. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. nov. 2021, št. 45, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 83734531]
73. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Težave z obdarovanjem : kaj kupiti za darilo človeku, ki že vse ima, česar še nima, pa si lahko sam kupi?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. [i. e. 12.] dec. 2021, št. 50, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 89519875]
74. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
75. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Mož se ni postavil zame. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. jan. 2020, št. 2, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8276826]
76. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako naj se obnašam do svojega očeta?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. feb. 2020, št. 7, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8317530]
77. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ločena dedek in babica. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. mar. 2020, št. 12, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8359258]
78. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakramentalni del možganov : ali živiva milost zakramenta zakona, če si greva pogosto na živce?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. maj 2020, št. 18, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 16185347]
79. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prepir zaradi dediščine : krčevit boj za gmotne dobrine se začne, če so otroci ostali lačni ljubezni in potrditve. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. jun. 2020, št. 23, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 18374659]
80. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Jezik ljubezni mojega sozakonca : kaj storiti, če se zdi, da je začetna ljubezen zbledela?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. jul. 2020, št. 29, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 22882819]
81. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je ljubezen? : vse se vrti okoli ljubezni, redko pa se vprašamo, kaj sploh je ljubezen. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 23. avg. 2020, št. 34, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 25652739]
82. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Vera ne pomeni imunosti na nezvestobo : pari se ne zavedajo, da zavračanje in ignoriranje drugega odpirata vrata nezvestobi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. sep. 2020, št. 39, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 30242819]
83. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako se soočate z izgubo? : napravimo prostor za tistega, ki se želi pogovarjati o svoji izgubi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. nov. 2020, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 34585347]
84. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj ne upoštevajo ukrepov? : o tem, kako močna nepomirjena občutja zameglijo naš razum in popačijo našo presojo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 6. dec. 2020, št. 49, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 40705795]
85. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Žena mi teži" : ko žena pritiska na moža in ga poskuša nadzirati, mož začuti utesnjenost, jezo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. Velika noč 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8118106]
86. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdo odloča o denarju v družini? : denar je zelo pogosta tema konfliktov med zakoncema. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. dec. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8233818]
87. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Resno razmišljam o razvezi : ali lahko terapija reši zakonca pred ločitvijo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2. jun. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8136538]
88. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Ali je televizije in mobitela preveč? : kako razločevati, kdaj je zaslon zgolj prijetna sprostitev in kdaj škoduje naši družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. feb. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8074330]
89. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Žena nima želje po spolnosti : si ženske na splošno želijo manj spolnosti kot moški?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 14. jul. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8152410]
90. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakonca in post : ko že malenkosti privedejo do konfliktov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. mar. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8087386]
91. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ali ima moj mož ADHD? : motnja pozornosti in hiperaktivnosti tudi odrasle ovira pri vsakdanjem življenju. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. avg. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8185178]
92. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Živeti z možem, ki ima motnjo pozornosti : kot bi imela še enega otroka, pravi bralka iz Ruš. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. sep. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8190298]
93. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Posledice travme nerazrešene moči : zakaj nekateri ljudje v določenih okoliščinah reagirajo pretirano obrambno?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. okt. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8215130]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

94. SADAR, Tadej (interviewer), JEREBIC, Sara (interviewee), JEREBIC, Drago (interviewee). Sara in Drago Jerebic: Bližina osrečuje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 17 sek)). Sol in luč. https://avdio.ognjisce.si/share/sil_2024_01_30_Jerebic_Blizina_osrecuje. [COBISS.SI-ID 188306435]
95. ZVER, Katja (author, interviewer), JEREBIC, Sara (interviewee), JEREBIC, Drago (interviewee). Kako najti pravo ljubezen : Sara in Drago Jerebic. Ljubljana: Družina; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (60 min, 30 sek)), barve, zvok. Reflektor. https://youtu.be/8jVyR8H4aiE. [COBISS.SI-ID 176450563]
96. VUKOVIČ, Katarina (author, interviewer), BAHOVEC, Igor (discussant), NOVAK, Leon (discussant), GODINA, Zmago (discussant), ŽALEC, Bojan (discussant), JEREBIC, Drago (discussant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
97. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Nasilni oče. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-nasilni-o%C4%8De-1932019/. [COBISS.SI-ID 8171354]
98. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Navezanost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-navezanost-1642019/. [COBISS.SI-ID 8172122]
99. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Nesoglasja. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-nesoglasja-812019/. [COBISS.SI-ID 8170586]
100. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Post v partnerskem odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-post-v-partnerskem-odnosu-1232019/. [COBISS.SI-ID 8171098]
101. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Pravočasno ukrepanje v partnerskem odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-pravo%C4%8Dasno-ukrepanje-v-partnerskem-odnosu-3042019/. [COBISS.SI-ID 8172378]
102. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Umik in molk partnerja. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-umik-in-molk-partnerja-522019/. [COBISS.SI-ID 8170842]
103. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Varnost v odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-varnost-v-odnosu-942019/. [COBISS.SI-ID 8171866]
104. PUKL, Saša (interviewer), JEREBIC, Drago (interviewee). Zlorabe v službi. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-zlorabe-v-slu%C5%BEbi-2. [COBISS.SI-ID 8171610]

2.25 Other monographs and other completed works

105. URANKAR, David (interviewee), VODIČAR, Miha (interviewee), KRANJEC, Robert (interviewee), GRADIŠNIK, Ivana (interviewee), JEREBIC, Drago (interviewee), FRELIH, Mojca (interviewee), ŠTRUKELJ, Rok (interviewee), TRILAR, Jure (interviewee), BANOVEC, Miha (interviewee), TAVČAR, Miha (interviewee), DOLINAR, Gregor (interviewee), MOČNIK, Dejan (interviewee), PRIMOŽIČ, Matej (interviewee). Aktivni očetje obračajo svet na bolje!. [Ljubljana]: Mirovni inštitut: Ministrstvo za delo, družino, socialne zahteve in enake možnosti, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (15 min, 45 sek)). https://youtu.be/soLh59Mxc28. [COBISS.SI-ID 70855939]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

106. JEREBIC, Drago. Savjest - vest in Skrupuloznost : predavanje na Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 5. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 134536707]

3.15 Unpublished conference contribution

107. JEREBIC, Drago. The usefulness of therapeutic interventions in pastoral practice : predavanje na 46th International Symposium of Philosohy and Theology Professors, Talkong about God todaj, Trakošćan (Bednja), 4-6 April 2024. [COBISS.SI-ID 191757059]
108. JEREBIC, Drago. With the help of Christian worship music to meet God and the believers : predavanje na 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, It's about people 2024, 8-13 March 2024. [COBISS.SI-ID 189901059]
109. JEREBIC, Drago. Attitude towards mother and attitude towards father in individuals addicted to alcohol : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127956483]
110. JEREBIC, Drago. Značilnosti odnosa med mamo in sinom v otroštvu, kjer je sin v odraslosti imel težave z odvisnostjo od alkohola : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112626435]
project: J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
111. JEREBIC, Drago. Nevarnost zamenjave zasvojenosti z alkoholom z religiozno zasvojenostjo : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42072579]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
112. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Drago. Vjerovati u Boga čini ljude otpornijim = Believe in God make people more resilience : predavanje na naučno-stručni konferenci Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama, Zenica, 24. februar 2021. godine. [COBISS.SI-ID 53014787]
113. JEREBIC, Drago. The role of spirituality in the treatment of addiction : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146778]

3.25 Other performed works

114. JEREBIC, Drago. Čustveno odsotna oz. depresivna mama : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 25. 1. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113627395]
115. JEREBIC, Drago. Mamino čustveno partnerstvo z otrokom : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 11. 1. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113626627]
116. JEREBIC, Drago. Odrasli tipi navezanosti v partnerstvu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 15. 2. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113628163]
117. JEREBIC, Drago. Tipi navezanosti v otroštvu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 1. 2. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113627651]
118. JEREBIC, Drago. Vsiljiva mama : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 18. 1. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113627139]
119. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Rad s parom - analiza snimke : predavanje na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8328794]
120. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Stilovi u bračnim odnosima, koji su se oblikovali tijekom djetinjstva : iskustvene vježbe na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8329050]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

121. European journal of mental health. JEREBIC, Drago (member of editorial board 2023-). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006-. ISSN 1788-7119. https://semmelweis.hu/ejmh/home/, http://www.akademiai.com/content/1788-4934/. [COBISS.SI-ID 522279705]
122. BOŠNJAKOVIĆ, Josip (editor), JEREBIC, Drago (editor). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. 265 str., tabele, graf. prikazi. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142037251]
123. JEREBIC, Drago (editor), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (editor). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (98 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84371203]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

124. KRŽIŠNIK JANŠA, Eva. Elementi psihoterapije v pisanju poezije : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Kržišnik], 2023. V, 96, I str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 157568515]
125. VINTAR, Sara. Povezanost med duhovnostjo, psihičnim blagostanjem in zadovoljstvom v partnerskih odnosih : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Vintar], 2023. VI, 104 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 172951299]
126. GRM, Dragica. Čustvena regulacija v partnerskem odnosu in pogostost rabe alkohola v času epidemije : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Grm], 2022. VIII, 69, VI str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 119825667]
127. ŠTRAKL, David. Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od interneta v povezavi z doživljanjem depresivnih simptomov pri mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Štrakl], 2021. VIII, 69 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 91144963]

Reviewer

128. JEREBIC, Sara (editor, reviewer). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 37524995]


UNCLASSIFIED

129. JEREBIC, Drago (interviewee). Hodim ob tebi : ustvarjanje varnega prostora in poti novega zaupanja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2021, letn. 70, št. 11, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 54675971]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 15. 07. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI