Tanja Pate PhD is an assistant professor, a mentor and a researcher at the University of Ljubljana, Faculty of Theology and a marriage and family therapist. She teachs on master study programme Marital and Family Studies in Ljubljana and in Maribor and on Advanced programme Marital and Family Therapy. Her research topics are psychophysiological mechanisms, psychosocial factors and relational patterns in the field of illness and health and marital and family therapy.

Education and Training:

 • PhD, Marital and Family Therapy, University of Ljubljana, Faculty of Theology (2014)
 • Licensed marriage and family therapist, Slovenian Association of Marriage and Family Therapy (2014)
 • BA, Social Pedagogy, University of Ljubljana, Faculty of Education (2007)

Employment:

 • Assistant Professor, Department of Marital and Family Therapy and Psychology and Sociology of Religion, University of Ljubljana, Faculty of Theology (2017 – present)
 • Assistant, Department of Marital and Family Therapy and Psychology and Sociology of Religion, University of Ljubljana, Faculty of Theology (2011 – 2017)
 • Independent therapeutic work under supervision at the Franciscan Family Institute (2011 – present)
 • Intermship at the Franciscan Family Institution (2010 – 2011)
 • Active participation in the implementation of the Parents' School program at the Franciscan Family Institute (2010 – 2017)
 • Practical therapeutic work with clients under supervision at the Franciscan Family Institute (2009 – 2010)
 • Professional cooperation with the Clinical Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolic Disease at the Pediatric Clinic in Ljubljana (2006 – present)
 • Leading a support group for parents of children with diabetes at the Pediatric Clinic in Ljubljana (2010 – 2014)
 • Pedagogical counseling work at Elementary School Alojzij Šuštar (2009)
 • Counselor in the rehabilitation and educational camp for children and adolescents with diabetes (2006 – 2014)

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara, RIJAVEC BARTHA, Nataša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, ŠEREMET, Ana, PATE, Tanja. The role of emotion dysregulation in problematic alcohol use and coping with problems. European journal of mental health. 2024, vol. 19, str. 1-15, ilustr. ISSN 1788-7119. https://semmelweis.hu/ejmh/2024/04/30/the-role-of-emotion-dysregulation-in-problematic-alcohol-use/, DOI: 10.5708/EJMH.19.2024.0018. [COBISS.SI-ID 194578179], [SNIP]
2. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Physical violence and scapegoating within the family : an exploration of biblical texts and contemporary psychology. Journal of religion and health. Aug. 2023, vol. 62, issue 4, str. 2638-2655. ISSN 0022-4197. https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-023-01818-3, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148151, DOI: 110.1007/s10943-023-01818-3. [COBISS.SI-ID 151911171], [JCR, SNIP]
3. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS up to 1. 7. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 0.44]
4. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
5. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
6. PATE, Tanja, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, BRATINA, Nataša. Fear of hypoglycemia, anxiety, and subjective well-being in parents of children and adolescents with type 1 diabetes. Journal of health psychology. 2019, vol. 24, iss. 2, str. 209-218. ISSN 1359-1053. DOI: 10.1177/1359105316650931. [COBISS.SI-ID 2997164], [JCR, SNIP, WoS up to 6. 4. 2024: no. of citations (TC): 38, without self-citations (CI): 36, without self-citations per author (CIAu): 9.00]
7. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS up to 28. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.25, Scopus up to 24. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.25]
8. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS up to 7. 11. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0.29]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
9. PATE, Miha, PATE, Tanja. Strategije discipliniranja pri starših in konflikti v odnosu z mladostnikom = Parental discipline strategies and conflicts in relationships with adolescents. Socialna pedagogika. jul. 2019, letn. 23, št. 1/2, str. 49-64, ilustr. ISSN 1408-2942. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-V5QDIAIG. [COBISS.SI-ID 12545097]

1.02 Review article

10. PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara. Intimate partner violence and physical health problems in women : a systematic review of the literature = Intimnopartnersko nasilje in telesne zdravstvene težave pri ženskah : pregled literature. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2021, letn. 90, št. 7/8, str. 390-398, tabele. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 83232003], [SNIP]
11. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta, PATE, Tanja. Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere = Partner violence in Christian families and role of faith. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 535-553, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-44PMD3YA, DOI: 10.34291/BV2019/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 8224090], [SNIP, WoS up to 4. 12. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 7. 3. 2024: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1.67]
project: J5-9349; funder: ARRS

1.04 Professional article

12. SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, ŠTAJER, Dušan, GOSTEČNIK, Christian, et al. Psihosocialna obravnava preživelih po nenadnem srčnem zastoju in njihovih svojcev = Psychosocial treatment of survivors of sudden cardiac arrest and their relatives. Rehabilitacija. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 20, št. 1, str. 84-89, ilustr. ISSN 1580-9315. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2021_No1_p84-89.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T9UO7DT0. [COBISS.SI-ID 73122051]

1.08 Published scientific conference contribution

13. PATE, Tanja. Problematična raba alkohola, funkcionalnost v družini ter individualne težave = Problematic use of alcohol, family functionality and individual problems. In: MALAČIČ, Janez (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2023 = Information Society - IS 2023 : zbornik 26. mednarodne multikonference = proceedings of the 26th International Multiconference : zvezek F = volume F : 9. oktober 2023, 9 October 2023, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2023. 61-65, tabele, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-278-5. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 172304131]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
14. PATE, Tanja. Čustvena regulacija, zloraba alkohola in funkcionalnost v družini. In: SIMONIČ, Barbara (ed.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov : 12. maj 2023, Ljubljana, Slovenija = Dynamic of Alcoholism/Addiction and Family Life: Theory, Research, and Good Practice : international scientific conference : proceedings book with peer review on scientific papers : 12 May, 2023, Ljubljana, Slovenia. 1. spletna izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 32-39, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7167-16-0. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 179253763]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARIS
15. PATE, Tanja, REMŠKAR, Maja. Občutki tesnobe in pogostost rabe alkohola v času epidemije s COVID-19 = Feelings of anxiety and frequency of alcohol use during the COVID-19 epidemic. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 21-29. ISBN 978-961-6966-89-4. [COBISS.SI-ID 96165379]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
16. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 46-55, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59284483]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
17. PATE, Tanja. Agresija ter čustveno procesiranje pri moških z izkušnjo fizične in spolne zlorabe v otroštvu = Men abused as children. In: MALAČIČ, Janez (ed.), OGRIN, Tomaž (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Ljudje in okolje : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 7. oktober 2019 : zvezek F = People and Environment : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 7 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 49-51, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-165-8, ISBN 978-961-264-166-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_F%20-%20Ljudje%20in%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8320090]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

18. PATE, Tanja. Čustvena regulacija, zloraba alkohola in funkcionalnost v družini. In: SIMONIČ, Barbara (ed.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse = Dynamic of alcoholism/addiction and family life: theory, research, and good practice : mednarodna konferenca = international conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 12. 5. 2023. Elektronska izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 5. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 152055043]
19. PATE, Tanja, OMULEC, Andrej. Effectiveness research methodology in doctoral dissertations in relational family therapy. In: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122350595]
20. PATE, Tanja. Women's frequency of alcohol use and anxious feelings during the COVID-19 epidemic. In: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=146&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122355715]
21. PATE, Tanja. Listening to spouse and listening to God. In: PLATOVNJAK, Ivan (ed.). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136249091]
22. PATE, Tanja. Analiza sprememb v izraženosti individualnih problemov in moči v terapevtskem procesu po relacijskem družinskem modelu pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. In: JEREBIC, Sara (ed.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 18. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47121667]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
23. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. In: MERTIK, Matej (ed.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 291-292. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17507075]
24. PATE, Tanja, JEREBIC, Sara. Čustvena nestabilnost in agresivnost pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. In: JEREBIC, Sara (ed.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 9-10. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38982147]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
25. PATE, Tanja. Posledice partnerskega nasilja za zdravje žensk. In: JEREBIC, Sara (ed.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 29. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132442]
26. PATE, Tanja. Vloga staršev pri čustvenem spoprijemanju z otrokovo kronično boleznijo = Parents' role in emotional confrontation with child's chronic illness. In: PETELIN, Ana (ed.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov z recenzijo : [Portorož, 20. september 2019] = Health of Children and Adolescents : 3rd scientific and professional international conference : book of abstracts : [Portorož, 20th September 2019]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 46-47. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/mobile/index.html. [COBISS.SI-ID 8202586]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

27. PATE, Tanja. Duhovnost, duhovna rast in okrevanje po zasvojenosti z alkoholom. In: SIMONIČ, Barbara (ed.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 221-243. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169358851]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARIS
28. PATE, Tanja. Spolna zloraba v otroštvu ter spremembe v doživljanju problemov in moči po procesu relacijske družinske terapije. In: JEREBIC, Sara (ed.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 205-221, tabela. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73435395]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
29. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. In: OSEWSKA, Elžbieta (ed.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]

1.19 Review, book review, critique

30. PATE, Tanja. Gregor Greif : Abstinenčna kriza pri športnikih po koncu kariere z vidika relacijske družinske terapije ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 1074. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Pate.pdf. [COBISS.SI-ID 141816835], [SNIP]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

31. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

32. PATE, Tanja. Statistične metode za analizo uporabe alkohola in drog : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112621059]
project: J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
33. PATE, Tanja. Preučevanje obrambnih mehanizmov in njihova vloga pri zasvojenosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42040323]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

34. GREIF, Gregor. Abstinenčna kriza pri športnikih po koncu kariere z vidika relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Greif], 2021. XIII, 287, XII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138704, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HZO2PD4H. [COBISS.SI-ID 119832835]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

35. FIFER, Teja. Doživljanje strahu pred ponovitvijo raka pri mladostnikih in mladih odraslih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Fifer], 2023. VI, 78, V str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=149658. [COBISS.SI-ID 165837315]
36. ZEMLIČ RADOVIĆ, Tamara. Anksioznost in spoprijemanje s procesom žalovanja po izgubi bližnje osebe : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Zemlič Radović], 2021. VI, 67 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128131. [COBISS.SI-ID 70580227]
37. DOLINŠEK, Ana. Čustveno doživljanje mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni družini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2021. III, 75, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=125511, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125511. [COBISS.SI-ID 56876035]
38. TRAMPUŽ, Nadja. Doživljanje mater z izkušnjo poporodne depresije : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Trampuž], 2021. VI, 78, III str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127797. [COBISS.SI-ID 71123459]
39. NOVAK, Neža. Doživljanje prve nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Novak], 2021. IV, 79 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127834. [COBISS.SI-ID 71068675]
40. ŠOŠTARIČ, Kaja. Medosebni odnosi in osebnostna rast : živeta izkušnja študentov zakonske in družinske terapije : [magistrsko delo]. Ljubljana: [K. Šoštarič], 2021. VII, 77, I str., tabeli. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128026. [COBISS.SI-ID 71006211]
41. SEVER, Manca. Osebnostna rast žensk ob izkušnji materinstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sever Žumer], 2021. IV, 90 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127833. [COBISS.SI-ID 71087363]
42. BORKO, Sara. Partnerska odtujenost, agresija in samospoštovanje : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Borko], 2021. VIII, 72, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127452. [COBISS.SI-ID 67089155]
43. URAN DREO, Valentina. Povezanost izkušnje travme v otroštvu ter duševnih stik v poporodnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [V. Uran Dreo], 2021. VIII, 67 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127968. [COBISS.SI-ID 69129987]
44. ZAFRED, Jasna Ida. Problematična uporaba interneta, osamljenost in socialna podpora pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [J. I. Zafred], 2021. X, 112, VIII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132829. [COBISS.SI-ID 85998851]
45. KROPIVNIK, Špela. Uporaba sprostitvenih tehnik pri obvladovanju stresa, simptomov depresivnosti in tesnobnosti : magistrsko delo. Maribor: [Š. Kropivnik], 2021. X, 86, IV str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127455. [COBISS.SI-ID 66886659]
46. BAJUK, Petra. Žalost, jeza in strah pri starših otrok s kronično boleznijo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Martić], 2021. XIII, 180 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128908. [COBISS.SI-ID 74458627]
47. NOVAK, Anamarija. Doživljanje odnosa z očetom in lastnega samospoštovanja pri mladih odraslih ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2020. VI, 92, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121611, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121611. [COBISS.SI-ID 34478595]
48. CAFNIK, Vita. Povezanost med enakopravnostjo in intimnostjo v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Cafnik], 2020. VII, 96, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=115977, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115977. [COBISS.SI-ID 17061635]
49. GOTAR, Tadeja. Povezanost med narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gotar], 2020. VI, 102, V str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119639. [COBISS.SI-ID 28491779]
50. MRAVLJA, Maruša. Čustveno spoprijemanje v kriznih situacijah, samokontrola, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri poklicnih gasilcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mravlja], 2019. VIII, 92, X str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111280. [COBISS.SI-ID 8199258]
51. KOJIĆ, Monika. Diferenciacija jaza, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in navezanost v odrasli dobi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kojić], 2019. VI, 95, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108484. [COBISS.SI-ID 10980867]
52. STUDEN, Urška. Doživljanje življenjskih prehodov pri materah majhnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Studen], 2019. VI, 73, IV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108562. [COBISS.SI-ID 8151898]

Reviewer

53. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 13. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Research project:

 • The process of resolving physical and sexual violence and relational family therapy (Slovenian Research Agency, project No. J5-9349)