Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta,
Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju TEOF)

Datum prve objave kataloga:
1.9.2006

Datum zadnje spremembe:
1.9.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.teof.uni-lj.si/fakulteta/informacije-javnega-znacaja

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

a. Kratek opis delovnega področja zavoda

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju UL, Statutom UL ter Pravili TEOF,Teološka fakulteta izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalno-razvojnega dela ter druge dejavnosti.

TEOF v študijskem letu 2016/2017 izvaja naslednje študijske programe:

  • Enoviti magistrski študij program druge stopnje Teologija;
  • Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke in religijske študije;
  • Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Teološke študije;
  • Drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika
  • Drugostopenjski študijski program Zakonski in družinski študiji;
  • Drugostopenjski študijski program Teologije;
  • Univerzitetni enopredmetni študijski program Teologija;
  • Univerzitetni dvopredmetni študijski program Teologija in Skupni univerzitetni dvopredmetni študijski program Teologija v povezavi z FF UM oz. FNM UM)
  • doktorski študij Teologija, področji teologija ter zakonska in družinska terapija
  • doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, področje religiologija.

b. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi Teološke fakultete:
1. Dekan: prof. dr. Robert Petkovšek
2. Senat
3. Akademski zbor, predsednik prof. dr. Borut Košir
4. Upravni odbor: predsednik prof. dr. Bogdan Kolar
5. Študentski svet: predsednica Špela Vrtovec

c. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Dekan: prof. dr. Robert Petkovšek, tel.: 01 434 58 10, e-pošta: dekan@teof.uni-lj.si

Tajnik: Jani Šumak, tel.: 01 434 58 20, e-pošta: tajnik@teof.uni-lj.si

d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa

Državni predpisi

- Nacionalni program visokega šolstva RS
- Zakon o visokem šolstvu
- Odlok o preoblikovanju UL
- Zakon o javnih zavodih
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov

Notranji predpisi

- Statut UL.
- Pravila Teološke fakultete.
- Pravilnik o založniški dejavnosti.
- Računovodska pravila.
- Pravilnik o študijskem delu za dodiplomski študij.
- Pravilnik o izrednem študiju
- Diplomski red
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Predpisi EU

1. Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje R Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja.
2. Sklep št. EU SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.04.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja.
3. Sklep št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006.
4. Šesti okvirni program: Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in R Slovenijo - o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju.

f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti študija na UL.

g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
- Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik univerzitetnega študija (tretja prijava).
- Habilitacijski postopki.

h. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - Seznam redno in izredno vpisanih študentov.
- Osebni kartoni študentov.
- Evidenca izdanih diplom.
- Seznam zaposlenih delavcev.
- Evidenca o plačah.

i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij
- Seznam predavanj.
- Študijski koledar.
- Cenik storitev TEOF.
- Pravila o izvajanju študentskih anket.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije so dostopne preko spleta (http://www.teof.uni-lj.si).
Fizično so informacije dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na Teološki fakulteti.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij
1. O študiju teologije, oz. možnostih nadaljevanja študija.
2. O možnosti zaposlovanja diplomantov.
3. O priznavanju oz. vrednotenju študijskih programov drugih visokošolskih organizacij.
4. O merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.
5. O številu študentov.
6. O številu zaposlenih.
7. O preverjanju izdanih diplom.
8. O ceniku storitev.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem