Poslanstvo Teološke fakultete

UL TEOF je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, ki deluje na področju humanistike in družboslovja. Primarna družbena odgovornost fakultete je priprava kandidatov za duhovništvo in drugih delavcev za družbeno odgovorno delo v Cerkvi in drugih organizacijah na pedagoškem, karitativnem, svetovalnem, humanitarnem in terapevtskem področju.

Kot ob svojih začetkih želi Teološka fakulteta tudi danes v dobi sekularizacije ob stalni skrbi za kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi in o življenju v njej. Iz teh temeljnih spoznanj sega na področje človekovega življenja v sodobni družbi in kulturi. Zato posebno pozornost posveča raziskovanju medosebnih odnosov, življenja v skupnosti, poglobljenemu vzgojno-izobraževalnemu delu, razvoju vrhunskih kadrov za svetovalno, terapevtsko, humanitarno in karitativno delo.

Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale, duhovnosti, vzgoje, družine in medosebnih odnosov. Goji kulturo medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, odprtosti za dialog in interdisciplinarnost, v kateri je mogoče dosegati kakovostno in celostno znanje, ki vključuje telesno, umsko, čustveno in duhovno razsežnost človeka.

Vizija

Do leta 2028 bomo še bolj uveljavljena ustanova, ki znatno prispeva k razvoju humanistične in družboslovne znanosti. Prizadevali si bomo za odličnost profesorjev, raziskovalcev in študentov ter kakovost študija. Pri razvoju teoloških in humanističnih znanosti bomo odpirali nove možnosti za razumevanje človeka v vsej njegovi raznolikosti in iskali nove možnosti življenja po veri za delovanje v Cerkvi in družbi. Prav tako bomo ponudili nove učinkovite pristope za ključna vprašanja na področju vzgoje in izobraževanja o veri in v veri, karitativnega in humanitarnega dela. Razvijali bomo celoten proces priprave svetovalnih in terapevtskih delavcev za svetovalno in terapevtsko delo s posamezniki, pari in družinami, ki bo temeljil na krščanskem humanizmu. Nadgradili bomo programe za permanentno izobraževanje in prevzemali vodilno raziskovalno vlogo na področju krščanskega humanizma, verovanja, duhovnosti, družinskega življenja in medosebnih odnosov pri nas.

Strateški načrt

Leta 2028 bo Teološka fakulteta ustanova, ki:

 1. ima znanstveno utemeljene odgovore na ključna družbena, kulturna in teološka vprašanja na področju družinskih in medosebnih odnosov, medverskega dialoga ter etičnih, pravnih in moralnih dilem v sodobni družbi. Še posebej razvija področje kerigmatične teologije, skrb za trajnostni razvoj in odnos do narave, solidarnost, relacijsko in družinsko terapijo ter celostno pedagogiko. Obenem poudarja temeljno in enako dostojanstvo vseh ljudi, ki ga je treba spoštovati tudi v družbenih institucijah gospodarskega, političnega in socialnega sistema;
   
 2. ima izdelano personalno strukturo in dolgoročno kadrovsko politiko. Vedno bolj utemeljuje svoj didaktično-raziskovalni temelj, s tem da poudarja kakovost zaposlenih in interdisciplinarno delo. Za to redno skrbi z dodatnim izobraževanjem, za kar ustanovi poseben sklad. Karierni razvoj gradi na temelju krščanske humanistične tradicije in za profesionalno življenje vedno bolj uporablja bogato zakladnico vesoljne Cerkve. Zato gradi tesne vezi z ustanovami, ki skrbijo in razvijajo kakovost katoliške teologije in z njo povezanih ved;
   
 3. je glavna referenčna točka v slovenski družbi za področje teologije, religiologije, krščanskega humanizma, medosebnih, družinskih in zakonskih odnosov. V času številnih migracij si prizadeva za poglobljen študij in razumevanje drugih religij, da bi učinkovito usmerjala proces sobivanja. Na teh področjih bo okrepila medijsko navzočnost in se redno vključevala v družbeni in kulturni diskurz;
   
 4. oblikuje študijske programe za tiste poklicne kvalifikacije, ki so družbeno potrebne, dobro prepoznavne in jasno predstavljene. Zato goji tesne vezi z alumni in morebitnimi zaposlovalci. Iz tega prenavlja in oblikuje programe izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja;
   
 5. ima izdelan lasten etični kodeks za zaposlene in ga implementira v delo in življenje fakultete;
   
 6. je v nenehnem dialogu s Slovensko škofovsko konferenco, referenčnimi strukturami v Cerkvi, domačimi in tujimi organizacijami na področju verovanja, družinskih in medosebnih odnosov, svetovanja in družinske terapije;
   
 7. deluje po principu na študenta osredinjenega učenja, zato študente, še posebej doktorske, vključuje v raziskovalno dejavnost. Skrbi za njihovo vključevanje v prostovoljne dejavnosti na področju humanitarnega, karitativnega, svetovalno-terapevtskega in pastoralnega dela. Razvija čut za lepo in študente spodbuja k umetniškemu udejstvovanju. Spodbuja in omogoča vključevanje v mednarodne programe izmenjave;
   
 8. z raziskovalno in pedagoško dejavnostjo nenehno sledi spreminjajočim se potrebam sodobnega človeka, hkrati ohranja trdno zavezanost univerzalnim etičnim in moralnim standardom, utemeljenim v krščanskem izročilu. To se izraža v poglobljeni prenovi študijskih programov in načrtnem delu pri pridobivanju in vodenju raziskovalnih projektov in programskih skupin. V tem duhu bo temeljito prenovila dvopredmetni študij Teologija, magistrska študijska programa Religiologija in etika ter Zakonski in družinski študiji;
   
 9. sočasno deluje v šestih mednarodnih projektih s 6 FTE in pridobi koordinatorstvo mreže Resilience v Sloveniji;
   
 10. strokovne delavce vključuje v redno dodatno usposabljanje za njim lastno področje dela. Vzpostavi možnost polnega sledenja odprtemu dostopu objav in izdela jasno strukturo založniške dejavnosti.

 

Sprejeto na 10. redni seji Senata UL TEOF, 7. 11. 2022.