Teološka fakulteta je ena od soustanoviteljic Univerze v Ljubljani. Študij ter znanstvenoraziskovalna dejavnost potekata v Ljubljani in na Enoti v Mariboru.

TEOF skrbi za kvaliteten pedagoški in znanstvenoraziskovalni proces. Študentke in študente želi usposobiti za kritični premislek o temah družbene stvarnosti, tukajšnjosti in presežnosti, medosebnih odnosov, vere, razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Nudi znanja s področij humanistike in družboslovja, predvsem po skupinah filozofskih in teoloških disciplin. Med slednje sodijo: biblično-eksegetska teologija, historična teologija, sistematična teologija, praktična teologija. Študentom zakonskih in družinskih študijev ponuja znanja za svetovalno, poučevalno, raziskovalno in preventivno delo na različnih področjih zakonske in družinske problematike.

Teološka fakulteta je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev. Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Razvojno raziskovalno delo na fakulteti poteka v okviru znanstvenih inštitutov, ki se povezujejo s sorodnimi katedrami in drugimi raziskovalnimi organizacijam  zunaj fakultete, ki sodelujejo pri znanstvenoraziskovalnem delu fakultete. Z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo se pospešeno ukvarjata tudi programski skupini in posamezne projektne skupine. Raziskovalci objavljajo v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.

Znanstvena založba (založniška dejavnost): Fakulteta ima lastno temeljno založniško dejavnost, ki skrbi za izdajanje najnovejših izsledkov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev na fakulteti, prav tako izdaja prevode tujih znanstvenih dosežkov predvsem s področja teologije. Znanstvenoraziskovalne dosežke izdaja v knjižnih zbirkah: Acta Theologica Sloveniae, Znanstvena knjižnica, Priročniki TEOF in Redovništvo) ter v znanstvenih revijah: Bogoslovni vestnik, Acta Ecclesiastica,  Edinost in dialog.

SICRISRaziskovalne skupine, raziskovalci in projekti na Teološki fakulteti


VLOGA IN NALOGE PROJEKTNE PISARNE:

  • Oblikovanje in usklajevanje raziskovalnih usmeritev in strategij,
  • spremljanje znanstvenoraziskovalne rezultatov in dosežkov,
  • svetovanje pri pripravi projektnih prijav in ostalih prijav (štipendije, fellowships, etc.),
  • svetovanje pri ključnih vidikih v vseh fazah prijave projekta ter pri izvajanju projektov,
  • usmerjanje mednarodnega povezovanja, partnerstev in mreženja ter skrb za vključevanju v mednarodne interesne mreže in partnerske mreže,
  • skrb za usposabljanja za področje znanj s področja priprave projektnih prijav in projektnega vodenja; prenos znanja in dobrih praks,
  • promocija obstoječih projektov, urejanje portfolia projektov ter iskanje povezav oz. sinergij med obstoječimi projekti, temeljnim raziskovalnim delom in pedagoškim procesom.

UPORABNE POVEZAVE:


POVEZAVE DO STRANI Z RAZPISI - EU:

Uporabne predstavitve s področja projetkov in administracijske podpore za projekte: https://gyroconference.no/workspace/earma/guide-for-topic-proposers-oslo-2020.pdf