Acta Ecclesiastica Sloveniae

   NOV

LETNIK!


Predstavitev:
Publikacijo Acta Ecclesiastica Sloveniae (AES) izdaja Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. V publikaciji člani IZC in zunanji sodelavci objavljajo doslej neobjavljene dokumente, ki se kakorkoli nanašajo na zgodovino Cerkve na Slovenskem. Dokumenti, redno objavljeni v izvirnem jeziku, so opremljeni s komentarjem v slovenščini in povzetki v tujih jezikih. Publikacija Acta Ecclesiastica Sloveniae izhaja od leta 1979.

Navodila sodelavcem AES

Izdajatelj Inštitut za zgodovino Cerkve
pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
Naslov uredništva Inštitut za zgodovino Cerkve
Poljanska 4, SI-1000 Ljubljana
Glavni in odgovorni urednik dr. Bogdan Kolar
Uredniški odbor dr. Matjaž Ambrožič
dr. Ana Lavrič
dr. Igor Salmič
dr. Miha Šimac
dr. Julijana Visočnik
Izvlečke prispevkov objavlja ABC-CLIO Library, Historical Abstracts, America: History and Life, Santa Barbara, California, USA
Tübinger Zeitschriften, Universität Tübingen, Nemčija
EBSCO Publishing Inc., 10 Estes Street, Ipswich, Massachusetts, USA
ERIH PLUS
Spletna stran http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/acta-ecclesiastica-sloveniae
E-pošta izc@teof.uni-lj.si

 
Na naslovni strani posnetek bronastega monograma iz Emone (druga polovica 4. stoletja).
Na naslovni strani posnetek bronastega monograma iz Emone (druga polovica 4. stoletja).

Pregled povzetkov posameznih številk Acta Ecclesiastica Sloveniae od leta 1979

SINOPSE ZADNJIH LETNIKOV AES

Acta Ecclesiastica Sloveniae, št. 40, 2018, 388 str.

Tanja Martelanc, Kapucini in njihova arhitektura na Slovenskem

Jubilejni 40. zvezek Acta Ecclesiastica Sloveniae nosi naslov Kapucini in njihova arhitektura na Slovenskem. Avtorica je v monografiji podrobno predstavila in ovrednotila arhitekturo kapucinskega reda na Slovenskem v razponu od začetka 17. do začetka 19. stoletja. Kapucinska arhitektura na Slovenskem je tako s pričujočim delom v okvirih umetnostnozgodovinske stroke prvič celostno predstavljena in valorizirana.

Acta Ecclesiastica Sloveniae, št. 39, 2017, 403 str.

Jure Volčjak, GORIŠKA NADŠKOFIJA NA KRANJSKEM V ČASU APOSTOLSKEGA VIKARJA IN PRVEGA NADŠKOFA KARLA MIHAELA GROFA ATTEMSA (1750–1774)

Monografija predstavlja cerkvenopolitične, teritorialne in pastoralne razsežnosti goriške nadškofije na Kranjskem v obdobju apostolskega vikarja in prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa. Prikazuje usklajeno delovanje nadškofa in dunajskega dvora z vladarico Marijo Terezijo na čelu in njuno urejanje razmer zlasti na pastoralnem področju, saj je pastorala zaradi prepovedi vstopa oglejskih patriarhov na ozemlje cesarstva več stoletij trpela.

Acta Ecclesiastica Sloveniae, št. 38, 2016, 440 str.

Miscellanea: Aleš Maver, Altercatio ecclesiae et synagogae v okviru antične krščanske protijudovske polemike; Julijana Visočnik, Tomaž Hren in pridige ob posvetitvah cerkva; Matjaž Ambrožič, Historični zvonovi zvonarja Gašperja Franchija; Blaž Otrin, Prizadevanje škofa Avguština Gruberja za topografski in zgodovin­ski oris župnij ljubljanske škofije; Ana Lavrič, Slomškov osnutek predavanj o cerkveni umetnosti za mariborsko bogoslovje; Jure Volčjak, Škofovska grba lavantinskih škofov Jakoba Maksimiljana Stepišnika in Mihela Napo­tnika; Miha Šimac, »Opes regum corda subditorum«: drobci o odlikova­njih lavantinskih in ljubljanskih škofov; Franjo Velčić, Prisutnost glagoljice i staroslavenskog bogoslužja na području nekadašnje tršćansko-koparske biskupije na prijelazu iz 19. u 20. stolječe; Peter G. Tropper, Katholische Kirche und Slowenen in Kärnten: Bemerkungen zur Rolle der Kirche im 20. Jahrhundert; Renato Podbersič ml., Msgr. Ivan Rojec in goriški begun­ci med prvo svetovno vojno; Jurij Perovšek, Vera in Cerkev v programih slovenskih političnih strank 1890 – 1941; Igor Salmič, Kralj Aleksander (1888–1934) in Katoliška cerkev: pogled na kraljevo osebnost v luči zapisov nuncija Ermenegilda Pellegrinettija; Aleš Gabrič, Boj proti katoliškemu ti­sku; Jelka Melik, Juro Adlešič v dokumentih tajne policije; Bogdan Kolar, Škof dr. Gregorij Rožman in duhovnik Vladimir Kozina; Dejan Pacek, Ne­kateri bistveni vidiki odnosa med Svetim sedežem in Jugoslavijo v obdobju 1953–1970; Metod Benedik, Mediji o vračanju Teološke fakultete v Univer­zo v Ljubljani.

Acta Ecclesiastica Sloveniae, št. 37, 2015, 440 str.

Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem:  Bogdan Kolar, Prva svetovna vojna in njen vpliv na življenje Cerkve; Tomaž Kladnik, Posledice prve svetovne vojne na vojaško organiziranost na Slovenskem in spremembe, ki so jih nove razmere prinesle v vsakodnevno življenje ljudi; Igor Salmič, Posledice izbruha vojne, kakor se kažejo v poročilih škofov s slovenskega ozemlja osrednjim cerkvenim ustanovam v Rimu; Miha Šimac, Oris vpliva prve svetovne vojne na pastoralno delo duhovnikov;  Matjaž Ambrožič, Vpliv prve svetovne vojne na ljudi, delovanje Cerkve in politično dogajanje v ljubljanski škofiji; Bogdan Kolar, Posledice prve svetovne vojne na cerkveno življenje v lavantinski škofiji; Renato Podbersič ml., Posledice vojne v delovanju cerkvenih skupnosti na področju soške fronte; Boštjan Guček, O tolminski župnijski kroniki; Tolminska župnijska kronika 1914–1922.

Acta ecclesiastica Sloveniae, štev. 36, 2014, 422 str.

Miha Šimac, Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom.

Knjiga v središče preučevanja postavlja kronološko ureditev organizirane duhovne oskrbe v cesarskih oboroženih silah (in pozneje v novih, spremenjenih razmerah), težišče preučevanja pa predstavljajo vojaški kurati iz slovenskih dežel, njihov položaj in delovanje med prvo svetovno vojono. Razprava pomeni prvi poizkus, osvetliti in predstaviti delo in življenje vojaških duhovnikov s posebnim poudarkom na obdobju tako imenovane velike vojne. Razpravo pomembno dopolnjujejo objavljeni izbrani arhivski dokumenti.

Acta ecclesiastica Sloveniae, štev. 35, 2013, 231 str. 

Bogdan Kolar, Misijonska hiša pri Sv. Jožefu nad Celjem.