Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta,
Poljanska cesta 4, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 58 10; Faks: 01 434 58 54

E-naslov: dekanat@teof.uni-lj.si
Spletna stran: www.teof.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba: dekan prof. dr. Janez Vodičar

Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2006
Datum zadnje spremembe: 18. 9. 2019

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

a. Kratek opis delovnega področja zavoda

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju UL, Statutom UL ter Pravili Teološke fakultete. Teološka fakulteta izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalno-razvojnega dela ter druge dejavnosti.

Študijski programi

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študiji
Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Teološki študiji
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija
Drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika
Drugostopenjski dvopredmetni magistrski pedagoški študijski program Teologija
Drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in družinski študiji
Doktorski študijski program tretje stopnje teologija – področje Teologija
Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje – področje Religiologija
Doktorski študijski program tretje stopnje teologija – področje Zakonska in družinska terapija

Programi izpopolnjevanja

Geštalt pedagogika
Karitativno delo 
Pastoralno izpopolnjevanje
Duhovno izpopolnjevanje
Zakonska in družinska terapija
Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo in svetovanje

b. Organigram zavoda 

Organigram Teološke fakultete, UL

c. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi Teološke fakultete UL:

 • Dekan: prof. dr. Janez Vodičar
 • Senat
 • Akademski zbor 
 • Upravni odbor
 • Študentski svet

d. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Dekan: prof. dr. Janez vodičar, tel.: 01 434 58 10, e-pošta: dekan@teof.uni-lj.si

Tajnik: Mojca Kucler Dolinar, univ. dipl. prav., tel.: 01 434 58 20, e-pošta: tajnik@teof.uni-lj.si

e. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Zgoraj navedena in druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa je dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

Notranji predpisi

 • Statut Univerze v Ljubljani (velja od 11. 2. 2017)
 • Pravila UL TEOF
 • Pravilnik o doktorskem študiju
 • Pravilnik o študijskem redu za 1. in 2. stopnjo
 • Pravilnik o izrednem študiju
 • Merila za habilitacije
 • Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija
 • Pravilnik o založniški dejavnosti
 • Računovodska pravila
 • Pravilnik o študijskem delu za dodiplomski študij
 • Pravilnik o izrednem študiju
 • Diplomski red
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Predpisi EU

Izobraževanje

Program "Socrates"

 • Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

Šesti okvirni program

f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije), Habilitacijska področja članic UL
 • Postopek odvzema strokovnega naslova
 • Postopek reševanja vlog študentov

h. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc 

i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 /

j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 • Spletni naslov
 • Uradne ure referata za študentske zadeve
 • Kontakti

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij

 • Študijski programi
 • Zaposlovanje diplomantov
 • Priznavanje oz. vrednotenje študijskih programov drugih visokošolskih organizacij
 • Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • Število študentov
 • Število zaposlenih
 • Preverjanje izdanih diplom
 • Cenik storitev

5. Podatki o plačah in ostalih izplačilih (2016 - 31. 8. 2019)

Bruto plače brez vseh dodatkov

Dodatki

 • C010 Položajni dodatek
 • C020 Dodatek na delovno dobo
 • C030 Dodatek na mentorstvo
 • C040 Dodatek za spec., mag., dr.
 • C080 Dodatek na izmensko delo
 • D060 Delovna uspešnost- povečan obseg dela
 • D020 Delovna uspešnost - povečan obseg dela

Avtorski honorarji

Podjemne pogodbe

6. Disciplinska odgovornost študentov UL TEOF 2020/2021

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentk in študentov članicam UL nalaga, da do 31. 10. na svojih spletnih straneh in oglasnih deskah objavijo seznam o disciplinskih postopkih, ki so jih vodile v preteklem študijskem letu. Teološka fakulteta UL v študijskem letu 2020/2021 ni vodila zadevnih postopkov.