Aktualni razpisi

 

RAZPIS

ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM

ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

v študijskem letu 2017/2018

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA  JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL) oz. Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana.

 

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je nov program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep K1 103, učna mobilnost posameznikov.

 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli  stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Tudi tisti študenti, ki so do leta 2017-2018 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

 

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za oba semestra 40 ECTS.

 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj od 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija  in Turčija.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 30. septembra 2018.

 

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

3.1.  Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

 

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

 

3.2. Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh
 • dovoljenje za uporabo osebnih podatkov

 

 

4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

4.1. Merila za ocenjevanje vlog

-  Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10

    točk,

Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk,

- Znanje ustreznega tujega jezika , najmanj stopnja B2, od 0-10 točk

 

Vsi prijavljeni študenti bodo prejeli sklep o izbiri z možnostjo pritožbe. Odločba, ki jo izda  senat članice na pritožbo, je dokončna.

 

4.2. Postopek ocenjevanja vlog

Vloge študentov oceni pristojni na članici, po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa.

Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na pravičen, transparenten in koherenten način.

Kriteriji in rezultati izbora morajo biti javni.

Članice o izobru obvestijo Službo za mednarodno sodelovanje UL in kandidate.

 

 

5. FINANČNA DOTACIJA

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva.

Študent programa Erasmus+  ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

 

Finančna pomoč Erasmus+  sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije in je  v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

 

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za dva semestra ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Če bo UL odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani članic izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk.

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na študij v tujini.

 

6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na študij v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni  priloženi prijavni obrazec in ga do 13. 1. 2017 do 12. 00 ure odda v dekanat Teološke fakultete, UL. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

 

Več informacij lahko zainteresirani dobijo pri:

                                                                                                                                                                                    

Na podlagi prejetih prijav bo komisija za izbor kandidatov opravila intervju s prijavljenimi kandidati.

 

Vsi izbrani študenti bodo imeli možnost zaprositi za finančno pomoč Erasmus+.

 

6. OBVEŠČANJE O IZBORU

O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki  bo izdan v roku 7 delovnih dni od intervjuja.

 

7. UGOVOR

Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri pristojni Komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru sklepom odloči Komisija. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu UL in na spletni straneh TEOF.

http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/

Morebitna dodatna merila in ostale specifične informacije posamezne članice objavijo na svojih spletnih straneh.

 

9. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE

 

Kontakt:  Helena Cupin (helena.cupin@teof.uni-lj.si, 01 434 58 20).

 

Ljubljana, dne 10. 11. 2016.

 

 

 

                                                                                                                                             asist. dr. Drago Jerebic

                                                                                                                                                      koordinator

                                                                                                                                                            

Prijavni obrazec najtede tukaj

Izjavo o uporabi osebnih podatkov najdete tukaj

 

 

RAZPIS

ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM

PRAKSE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

v študijskem letu 2017/2018

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA  JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL) oz. Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana

 

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep KA1, učna mobilnost posameznikov.

 

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2017-18 praktično usposabljanje v tujini opravili v okviru programa ERASMUS ali ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanj lahko skupaj trajajo 24 mesecev. V to obdobje je všteta tudi Mednarodna kreditna mobilnilnost KA1 107, mobilnost z ne-evropskimi državami.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

 

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišejo dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM.

 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 30. septembra 2018.

Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.  Erasmus + finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

 

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

3.1.  Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov , ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2018.

 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

 

3.2. Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh
 • dovoljenje za uporabo osebnih podatkov

 

3.3. Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno,malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitev .

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

-  institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije.  Razširjen seznam le-teh je

   dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

 - organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali

   dvojno financiranje);

 

 

4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

4.1. Merila za ocenjevanje vlog

-  Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10

    točk,

-  Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk,

- Znanje ustreznega tujega jezika, od 0 do 10 točk.

 

4.2. Postopek ocenjevanja vlog

Vloge študentov oceni pristojni na članici, po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa.

Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na pravičen, transparenten in koherenten način.

Kriteriji in rezultati izbora morajo biti javni.

 

O izboru se obvesti Službo za mednarodno sodelovanje UL in prijavljene kandidate.

 

5. FINANČNA DOTACIJA

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva.

 Študent programa Erasmus+  ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je  v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev  na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije.

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev praktičnega usposabljanja v tujini, bo UL  znižala število mesecev sofinanciranja ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto. Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje bo potekalo sproit, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev.

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini.

 

6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

 

Študent, ki želi oditi na študij v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni  priloženi prijavni obrazec in ga do 13. 1. 2017 do 12. 00 ure odda v dekanat Teološke fakultete, UL. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

 

Več informacij lahko zainteresirani dobijo pri:

                                                                                                                                                                                    

Na podlagi prejetih prijav bo komisija za izbor kandidatov opravila intervju s prijavljenimi kandidati.

 

Vsi izbrani študenti bodo imeli možnost zaprositi za finančno pomoč Erasmus+.

 

 

6. OBVEŠČANJE O IZBORU

O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki ga izda matična članica.

 

Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri pristojni Komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru sklepom odloči Komisija. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu UL in na spletni straneh TEOF.

http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/

Morebitna dodatna merila in ostale specifične informacije posamezne članice objavijo na svojih spletnih straneh.

 

9. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE

 

Kontakt:  Helena Cupin (helena.cupin@teof.uni-lj.si, 01 434 58 20).

 

Ljubljana, dne 10. novembra 2016.

 

 

 

                                                                                                                                             Asist. dr. Drago Jerebic

                                                                                                                                                      koordinator

                                                                                                                                                            

 

Prijavni obrazec najdete tukaj

Izjavo o uporabi osebnih podatkov najdete tukaj

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem