Edinost in dialog

Edinost in dialog
Revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog
Unity and Dialogue
Journal for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue

ISSN 2335-4127 (2385-8907 digitalna izdaja)

Edinost in dialog je znanstvena revija Inštituta Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo.

Revija je nova serija revij: Kraljestvo božje (letnik 1 (1924) do 15 (1941) in 16 (1957) do 24 (1968)) ter V edinosti (letnik 25 (1970) do 67 (2012)). Revija Edinost in dialog, letnik 68, je izšla leta 2013.

V razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je vpisana pod zaporedno številko 1818. Izhaja enkrat letno v dvojni številki. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke in prispevke s področja ekumenizma in medverskega dialoga, vezane na svetovne religije, s poudarkom na krščanskih verstvih, judovstvu in islamu. Izjemoma objavlja prevode iz drugih revij. Objavlja v slovenskem, srbskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. Povzetki so vedno v slovenskem in angleškem jeziku. Rokopis, ki ga sodelavec pošlje na naslov revije Edinost in dialog, je besedilo, ki istočasno ali prej ni bilo poslano v objavo na noben drug naslov in bo v tej reviji objavljeno prvič. Podrobnejša navodila avtorjem so objavljena v vsaki številki. Objave v reviji Edinost in dialog se ne honorirajo. Objave na spletni strani sledijo s časovnim zamikom enega leta. Rokopis in obrazec za prijavo prispevka, objavljen na spletni strani, je treba poslati v elektronski obliki na naslov: edinost-dialog@teof.uni-lj.si.

Revija je indeksirana v bazah:

  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
  • dLib (Digitalna knjižnica Slovenije)

 

Izdajatelj in založnik

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota v Mariboru, Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog

Glavni in odgovorni urednik

Maksimilijan Matjaž

Pomočnik glav. in odg. urednika

Samo Skralovnik

Uredniški odbor

Bogdan Dolenc, Stanko Gerjolj, Avguštin Lah, Edvard Kovač, Fanika Krajnc-Vrečko, Mari Jože Osredkar, Mateja Pevec-Rozman, Vinko Škafar

Mednarodni uredniški svet

Hans-Ferdinand Angel (Gradec), Nikolaos Asproulis (Volos – Grčija), Jörg Ernesti (Augsburg), Riccardo Di Giuseppe (Toulouse),  Nedžad Grabus (Ljubljana), Stanko Jambrek (Zagreb), Marko Jesenšek  (Maribor), Anton Konečný (Košice), Feri Kuzmič (Murska Sobota), Guy Lafon (Pariz), Tonči Matulić (Zagreb), Jožef Muhovič (Ljubljana), Marija Stanonik (Ljubljana), Vladimir Vukašinović (Beograd), Juraj Zečević (Zagreb)

Naslov uredništva

Edinost in dialog
Slomškov trg 20
SI-2000 Maribor

Spletna stran

http://www.teof.uni-lj.si/ed.html

E-pošta

edinost-dialog@teof.uni-lj.si

 

Dokumenti:

Od lista Kraljestvo Božje do znanstvene revije Edinost in dialog PDF
Splošna predstavite revije (v angleščini) PDF
Navodila avtorjem PDF
Prijava prispevka PDF/DOC
Obrazec za recenzente PDF/DOC
Tipologija dokumentov/del (COBISS) PDF
Navodila za navajanje literature (razširjeni čikaški sistem v besedilu) DOC
Evropski kodeks poštenja in dobre prakse v znanosti (2017) / The European Code of Conduct for Research Integrity (Revised Edition, 2017) (angl.) PDF

 

 

Unity and Dialogue
Journal for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue

ISSN 2335-4127 (2385-8907 online)

Unity and Dialogue is a scientific journal of the Institute for Ecumenical and Inter-religious Dialogue at the Faculty of Theology of University of Ljubljana with recension.

The journal is a new series of journals: Kraljestvo božje year 1 (1924) to 15 (1941); year 16 (1957) to 24 (1968); and V edinosti 25 (1970) to 67 (2012). Unity and Dialogue, year 68, was issued in 2013.

In the media registry records kept by the Ministry of Culture, it is entered under sequence number 1818. It is published once a year as a double issue. It publishes original and reviewed scientific articles and contributions in the field of ecumenism and inter-religious dialogue related to world religions, with an emphasis on Christian religions, Judaism, and Islam. It exceptionally publishes translations from other journals. It publishes in Slovenian, Serbian, English, and German. Abstracts are always provided in Slovenian and English. A manuscript sent by a co-worker to the address of the journal Edinost in dialog is a text which has not been sent at the same time or earlier to any other address and is to be published in the journal for the first time. Detailed instructions to authors are provided in each issue. Published works in the Edinost in dialog are not paid for with a fee. Published works on the web site follow with a time lag of one year. Manuscripts and contribution applications should be sent in electronic form to the following address: edinost-dialog@teof.uni-lj.si.

 

The journal is indexed in:

  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)

 

Edited and published by

Faculty of Theology, University of Ljubljana, Maribor Unit, Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue

Editor in Chief

Maksimilijan Matjaž

Editor in Chief Assistant

Samo Skralovnik

Editorial Board

Bogdan Dolenc, Stanko Gerjolj, Avguštin Lah, Edvard Kovač, Fanika Krajnc-Vrečko, Mari Jože Osredkar, Mateja Pevec-Rozman, Vinko Škafar

International Scientific Committee

Hans-Ferdinand Angel (Graz, Austria), Nikolaos Asproulis (Volos, Greece), Jörg Ernesti (Augsburg, Germany), Riccardo Di Giuseppe (Toulouse, France),  Nedžad Grabus (Ljubljana, Slovenia), Stanko Jambrek (Zagreb, Croatia), Marko Jesenšek  (Maribor, Slovenia), Anton Konečný (Košice, Slovakia), Feri Kuzmič (Murska Sobota, Slovenia), Guy Lafon (Paris, France), Tonči Matulić (Zagreb, Croatia), Jožef Muhovič (Ljubljana, Slovenia), Marija Stanonik (Ljubljana, Slovenia), Vladimir Vukašinović (Beograd, Serbia), Juraj Zečević (Zagreb, Croatia)

Address

Edinost in dialog
Slomškov trg 20
SI-2000 Maribor

Web Site

http://www.teof.uni-lj.si/ed.html

E-mail

edinost-dialog@teof.uni-lj.si

 

Documents:

General presentation PDF

Editorial Policies & Publication Ethics and Malpractice Statement PDF

Instructions for Contributors PDF

Article Submission Form PDF/DOC

Article Review Form PDF/DOC

The European Code of Conduct for Research Integrity (Revised Edition, 2017) PDF

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem