Andrej Saje, roj. 1966, je osnovno šolo obiskoval v Mirni Peči (1973–1981), Srednjo naravoslovno-matematično šolo (1981–1985) pa v Novem mestu. Po odsluženem vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto, kjer je leta 1991 diplomiral in bil naslednje leto posvečen v duhovnika.

Po petletnem pastoralnem delu je jeseni leta 1997 odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu je študiral na Fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane v Rimu, kjer je leta 1999 končal magisterij, naslednje leto pa specializacijo v pravni sodni praksi. Marca 2003 je doktoriral na temo: La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale.

Po vrnitvi v Slovenijo je bil deset let (2003–2013) generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SŠK). Od leta 2003 je študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani in sodnik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani. Dvakrat je bil imenovan za asistenta (2003 in 2006), 4. maja 2009 pa za docenta pri Katedri za kanonsko pravo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, kjer tudi sodeluje pri pedagoškem procesu. V docenta je bil ponovno izvoljen 29. septembra 2014.

Med osrednje teme njegovega raziskovanja sodijo zakrament svetega zakona, razmerja med Cerkvijo in državo ter vprašanja financiranja Cerkve. V zadnji letih je sodeloval pri mednarodnem raziskovalnem projektu na temo verske svobode v Evropi in evropskem projektu o vzgoji in izobraževanju. Od začetka leta 2015 je član raziskovalno programske skupine z naslovom Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti. Kot predavatelj se redno udeležuje simpozijev in strokovnih srečanj v tujini. Je tudi pomočnik urednika Bogoslovnega vestnika. Od 16. maja 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske (The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland), od 22. februarja 2006 član Akademskega društva pravnik, od 21. oktobra 2011 član Hrvatskog kanonistićkog društva, od junija 2015 pa tudi član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakowu na Poljskem.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAJE, Andrej. Abusi sessuali e spirituali nella Chiesa Cattolica : dilemmi e questioni aperte. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 2020, [vol.] 40, nr. 2, str. 69-85. ISSN 0137-3420. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/2195/1947, DOI: 10.25167/sth.2195. [COBISS.SI-ID 36474883]
financer: Doseženi rezultati so delno nastali v okviru projekta št. J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija in kot rezultat dejavnosti raziskovalnega programa št. P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, ki ju je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
2. SAJE, Andrej. La Facoltà di Teologia nel rapporto verso le autorità ecclesiastiche alla luce della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana = Teološka fakulteta v odnosu do cerkvenih oblasti v luči apostolske konstitucije Sapientia Christiana. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 239-252. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Saje.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Saje. [COBISS.SI-ID 10988035]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
3. SAJE, Andrej. Gregorij Rožman in njegov prispevek k razvoju cerkvenega prava in Teološke fakultete v Ljubljani. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 115-140, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8211802]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
4. SAJE, Andrej. Dileme kratkega postopka ugotavljanja ničnosti zakona in vloga škofa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 173-184. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Saje.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877466], [SNIP]
5. SAJE, Andrej. Vpliv poročnih praks starih kultur na sklepanje zakona prvih kristjanov. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 813-823. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Saje.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8022618], [SNIP, WoS do 4. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
6. SAJE, Andrej. Zakonska zveza protestantov s stališča katoliške cerkve = The protestant marriage as regarded by the Catholic Church. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 127-139. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Saje.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OL8B2BDV. [COBISS.SI-ID 7811930]
7. SAJE, Andrej. Pomanjkanje razsodnosti in notranje svobode kot vzroka za ničnost zakona v luči sodne prakse. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 597-606. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Saje.pdf. [COBISS.SI-ID 7576410], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. SAJE, Andrej. Sklepanje zakonske zveze v tradicionalnem judovstvu = Contraction of marriage in traditional Judaism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 203-217. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Saje.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Saje. [COBISS.SI-ID 61889539]
9. SAJE, Andrej. Sklepanje krščanskega zakona na Zahodu in Vzhodu od pozne antike do zgodnjega srednjega veka = Celebration of Christian marriage in the West and East from the late Roman to the early medieval period. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 989-1000. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Saje.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Saje. [COBISS.SI-ID 8267354], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

1.04 Strokovni članek

10. SAJE, Andrej. Duhovna zloraba : kdaj govorimo o duhovni zlorabi v Katoliški cerkvi in drugih verskih skupnostih?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 11-13, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59927811]
11. SAJE, Andrej. Dediščina nadškofa Šuštarja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. jun. 2017, letn. 66, št. 26/27, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7667546]
12. SAJE, Andrej. Skrajšan postopek ugotavljanja ničnosti zakona pred škofom : da bi do sodbe prišli hitreje, a le v primeru, ko je ničnost zakona podprta s posebej trdnimi dokazi. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2016, leto 50, [št.] 3, str. 10-13, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 7267674]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. SAJE, Andrej. Zapuščina nadškofa Šuštarja. V: ZUPANČIČ, Marjan (ur.), DOLINAR, France M. (ur.), ROT, Pavle (ur.). Zbornik Občine Trebnje. 2, Nadškof Šuštar v spominu Slovencev : posvet ob 10. obletnici njegove smrti, Trebnje, 1. junija 2017. Trebnje: Kulturno društvo, 2017. Str. 73-80. ISBN 978-961-92100-2-4. [COBISS.SI-ID 7767386]
14. SAJE, Andrej. Normativna aktivnost biskupskih konferencija i krajevnih sabora. V: ŠALKOVIĆ, Josip (ur.). Zakon o životu partikularne Crkve : zbornik radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Trogiru - Čiovo, 9.-10. listopada 2014. Zagreb: Glas Koncila: Hrvatsko kanonističko društvo, 2016. Str. 125-138. Studia canonica croatica, sv. 9. ISBN 978-953-241-504-9. [COBISS.SI-ID 7343194]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

15. SAJE, Andrej. Po sinodi o družini : ne gledalci, sodelavci smo pri Božjem načrtu s človekom!. V: ŠIMENC, Mojca (ur.). Kakšno je tvoje srce? : [zbornik predavanj z 49. Nikodemovih večerov o aktualnih temah za študente in izobražence 2015]. Ljubljana: Salve, 2016. Str. 141-146. Zbirka Teologija za laike, 41. ISBN 978-961-211-853-2. [COBISS.SI-ID 7511386]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. SAJE, Andrej. Sklepanje zakonske zveze v tradicionalnem judovstvu = Contraction of marriage in traditional Judaism. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 79-80. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63293187]
17. SAJE, Andrej. Avtoriteta v Cerkvi in njena zloraba v obliki nasilja v luči teološke refleksije. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 21. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47119619]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
18. SAJE, Andrej. Spiritual and sexual abuse in the Church - a call and opportunity for cleansing! = Duhovne in spolne zlorabe v Cerkvi - klic in priložnost za očiščenje. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 33-35. [COBISS.SI-ID 8279642]
19. SAJE, Andrej. Človeška oseba kot izhodišče in merilo etičnega ravnanja = A human person as origin and measure of ethical handling. V: MIKLAVČIĆ, Nataša (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik. X. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 24. in 25. maj 2018. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2018. Str. 120-122. ISBN 978-961-6700-28-3. [COBISS.SI-ID 8118618]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. SAJE, Andrej. Šuštarjeva izkušnja sinodalnosti in njegova vloga pri ustanavljanju Slovenske škofovske konference. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 186-201, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37886723]
21. SAJE, Andrej. Duhovne in spolne zlorabe v Cerkvi - klic in priložnost za očiščenje = Spiritual and sexual abuse in the Church - a call and opportunity for cleansing!. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-36. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34799363]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
22. GERJOLJ, Stanko, SAJE, Andrej. Religious education at schools in Slovenia. V: ROTHGANGEL, Martin (ur.). Religious education at schools in Europe. Göttingen: V & R unipress; Vienna: Vienna University Press. 2016, part 1, str. 249-267. Wiener Forum für Theologie und Religionswissenschaft, Bd. 10. ISBN 978-3-8471-0513-8, ISBN 978-3-8471-0268-7, ISBN 978-3-8471-0273-1. ISSN 2197-0718. [COBISS.SI-ID 7080794]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

23. SAJE, Andrej. Andrej Naglič, Redefinicija odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji: poskus znanstvene utemeljitve izvršilno-upravnih tez iz leta 2010 in njihova kritična presoja ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 737-738. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Naglic.pdf. [COBISS.SI-ID 7583322], [SNIP]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

24. SAJE, Andrej. Samo resnica nas bo osvobodila!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2019, letn. 68, št. 9, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8075610]
25. SAJE, Andrej. Ozadje napadov na papeža : orkestriran napad na papeža, na čelu katerega je Viganò s skupino skrajnih konservativcev, pomeni napad na edinost Cerkve. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. sep. 2018, letn. 67, št. 37, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7956058]

1.22 Intervju

26. SAJE, Andrej (intervjuvanec). dr. Andrej Saje : sodni vikar in predsednik metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2017, leto 53, št. 5, str. 68-70, portreta. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7627610]

1.25 Drugi sestavni deli

27. SAJE, Andrej. Povabilo na duhovni trening : nedelja, 21. februar : 1. postna nedelja. Magnificat. feb. 2021, letn. 8, št. 2, str. 275-276. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 48846851]
28. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
29. SAJE, Andrej. Ko ti nekdo pove, da te ima rad! : nedelja, 17. maj : 6. velikonočna nedelja : nedelja turizma. Magnificat. maj 2020, letn. 7, št. 5, str. 216-217. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 12994051]
30. SAJE, Andrej. Vrnimo se k izviru. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 12. jan. 2020, letn. 89, št. 1/2, str. 9, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8331610]
31. SAJE, Andrej. Več kot prometni znaki. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 19. jan. 2020, letn. 89, št. 3, str. 9, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8331866]
32. SAJE, Andrej. Božja beseda, resnični zaklad. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 26. jan. 2020, letn. 89, št. 4, str. 9, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8332122]
33. SAJE, Andrej. Čas, dragocena dobrina! : nedelja, 18. avgust : 20. nedelja med letom. Magnificat. avg. 2019, letn. 6, št. 8, str. 243-244. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8165722]
34. SAJE, Andrej. Novo leto, nova priložnost!. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 22. dec. 2019, letn. 88, št. 51/52, str. 13, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8331354]
35. SAJE, Andrej. Duhovna misel. Katholische Kirche Kärnten. 11. feb. 2018 - 16. feb. 2018. https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C3403/andrej_saje. [COBISS.SI-ID 8128858]
36. SAJE, Andrej. Počitnice kot priložnost : misel za Gospodov dan : nedelja, 19. avgust, 20. nedelja med letom. Magnificat. avg. 2018, letn. 5, št. 8, str. 254-255. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 7934042]
37. SAJE, Andrej. Vera in zaupanje. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 1. jul. 2018, letn. 87, št. 26, str. 7, portret. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8122458]
38. SAJE, Andrej. Cerkev grešnikov ali svetnikov?. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 8. jul. 2018, letn. 87, št. 27, str. 7, portret. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8122202]
39. SAJE, Andrej. Duhovna popotna torba. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 15. jul. 2018, letn. 87, št. 28, str. 7, portret. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8121946]
40. SAJE, Andrej. Počitnice - priložnost za duhovno rast. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 22. jul. 2018, letn. 87, št. 29, str. 7, portret. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8121690]
41. SAJE, Andrej. Gora in čudeži!. Nedelja : cerkveni list krške škofije. 29. jul. 2018, letn. 87, št. 30, str. 7, portret. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 8121434]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

42. SAJE, Andrej. Čižman, Jožef : (1820-1894). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi866082/. [COBISS.SI-ID 28814083]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

44. SAJE, Andrej. Parnice o ništavosti ženidbe ; Pretpostavke, okolnosti i elementi za pokretanje kraćeg postupka pred biskupom. [Zagreb: A. Saje], 2017. https://static1.squarespace.com/static/5b6207b43c3a535f9cdb3cff/t/5cda9971eef1a1286d28c183/1557830007211/Saje+parnice+1-+dokazna+snaga.pdf. [COBISS.SI-ID 8125530]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

45. BONČAR, Karmen (avtor, oseba, ki intervjuva), JAMNIK, Anton (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), ŠTER, Andrej (diskutant), SAJE, Andrej (diskutant). Naredimo v življenju nekaj lepega in dobrega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174732989. [COBISS.SI-ID 46833923]
46. ZUPAN, Žan, SAJE, Andrej (diskutant), BAHOVEC, Igor (diskutant), CESTNIK, Branko (diskutant). Katoliška cerkev : reforme rimske kurije in teološke paradigme. Ljubljana: Radio Študent, 2019. https://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/katoli%C5%A1ka-cerkev-reforme-rimske-kurije-in-teolo%C5%A1ke-paradigme. [COBISS.SI-ID 8124506]
47. DEBEVEC, Marjana (avtor, oseba, ki intervjuva), SAJE, Andrej. Spolne zlorabe v Cerkvi: mnoge žrtve razočarane nad zavlačevanjem postopka. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. http://radio.ognjisce.si/sl/214/aktualno/29794. [COBISS.SI-ID 8128602]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

48. SAJE, Andrej. Formalni čin otpada od Crkve, otpadnik od vjere i pravo na sklapanje ženidbe : predavanje na Katoliški teološki fakulteti, Univerza v Zagrebu, 16. maj 2017. [COBISS.SI-ID 8126554]
49. SAJE, Andrej. Parnice za pokretanje ništavosti ženidbe : (prethodno istraživanje, tužba, sadržaj, prihvaćanje ili odbacivanje, uloga župnika i pastoralni suradnika), i dokaza snaga elektroničkih sredstava komunikacije : predavanje na Katoliški teološki fakulteti, Univerza v Zagrebu, 30. maj 2017. [COBISS.SI-ID 8127066]
50. SAJE, Andrej. Vremenita crkvena dobra : narav Crkve, ljudski i božanski elementi, ZCP i vremenita dobra, stjecanje, upravljanje, ugovori i napose otuđenje, nabožne odredbe i zaklade, svrhe crkvenih dobara, pojam crkvenog dobrog, vrste crkvenih dobara : predavanje na Katoliški teološki fakulteti, Univerza v Zagrebu, 23. maj 2017. [COBISS.SI-ID 8126810]
51. SAJE, Andrej. Izstop iz Cerkve s formalnim pravnim aktom in sklepanje cerkvenega zakona : predavanje na Teološki fakulteti, Univerza v Zagrebu, 10. maj 2016. [COBISS.SI-ID 8126042]
52. SAJE, Andrej. Kriteriji vrednotenja dokaznega gradiva elektronskega izvora v sodnih postopkih : predavanje na Teološki fakulteti, Univerza v Zagrebu, 12. maj 2016. [COBISS.SI-ID 8126298]
53. SAJE, Andrej. Odnos med Cerkvijo in državo v Sloveniji ter vprašanje financiranja Cerkve : predavanje na Teološki fakulteti, Univerza v Zagrebu, 10. maj 2016. [COBISS.SI-ID 8125786]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

54. SAJE, Andrej. Ženidba protestanata : primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti : predavanje na XI. međunarodnom znanstvenom simpoziju crkvenih pravnika na temu "Ekumenizam i međuvjerski dijalog", Sisak, 13.-14. okt. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 8123738]
55. SAJE, Andrej. Pretpostavke, okolnosti i elementi za pokretanje kraćeg postupka pred biskupom : predavanje na X. međunarodnom znanstvenom simpoziju crkvenih pravnika na temu "Parnice za proglašenje ništavosti ženidbe - očekivanja i izazovi reforme postupka", Poreč, 7.-8. okt. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 8123482]

3.25 Druga izvedena dela

56. SAJE, Andrej (diskutant), et al. Implementacija novog kanonskog ženidbenog postupka u djelovanju crkvenog suda : okrugli stol na XII. međunarodnom znanstvenom simpoziju crkvenih pravnika na temu "Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak", Otočec, 12.-13. okt. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8123994]
57. PHÉLIPPEAU, Marie-Claire (diskutant), JAVORNIK, Tomaž (diskutant), KORITNIK, Andrej (diskutant), SAJE, Andrej (diskutant), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Okrogla miza o sv. Tomažu Moru : Ljubljana, 18. jun. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8124250]
58. JEREBIC, Sara, CENTRIH, Mojca, SAJE, Andrej, MAVRIČ, Luka. Okrogla miza ob izidu knjige Ranjeno srce. [COBISS.SI-ID 7622490]
59. SAJE, Andrej. Role of media concering bioethical issues: experience of Church PR : lecture on the Summer School 2016, Bioethics and politics - confrontation with topical issues, Faculty of Theology, University of Ljubljana, Thursday, May, 19. [COBISS.SI-ID 8118362]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

60. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. SAJE, Andrej (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

61. NAGLIČ, Andrej. Redefinicija odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji : poskus znanstvene utemeljitve izvršilno-upravnih tez iz leta 2010 in njihova kritična presoja. Ljubljana: [A. Naglič], 2016. VI, 254, XII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87723&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7458138]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

62. FIRBAS, Filip. Pregled šolstva in poučevanja verskih vsebin v slovenskem šolskem prostoru : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Firbas], 2020. V, 40 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117108. [COBISS.SI-ID 21184771]

Intervjuvanec

63. KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva). Človeško telo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174615887. [COBISS.SI-ID 8127322]

Fotograf

64. KARNIČAR, Ludvik, ŽEJN, Andrejka. Alfabetarij k Tezavru slovenskega ljudskega jezika na Koroškem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 290 str. Biblioteka, 18. ISBN 978-961-268-060-2. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 298389248]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI