Rojen 29. maja 1967 na Ptuju. Osnovno šolo sem obiskoval na Ptuju. Srednje šolanje sem med letoma 1982 in 1986 nadaljeval na gimnaziji Želimlje.

V šolskem letu 1992/93 sem končal študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Diplomsko nalogo sem napisal s področja dogmatične teologije z naslovom: »Podobe Boga pri sv. Frančišku«. Nalogo sem napisal v okviru katedre za dogmatično teologijo, pod mentorstvom prof. dr. Antona Štruklja in komentorja Andreja Kropeja. Diplomski izpit (s področja dogmatične in moralne teologije) sem opravil leta 1993 pri katedri za dogmatično teologijo.

V letu 1998/99 sem vpisal magisterij na mednarodnem inštitutu za katehezo in pastoralo LUMEN VITAE (Institut international de catechese et de pastorale Lumen Vitae) v Bruslju (Belgija), ki je filiala Katoliške univerze v Louvenu (Universite catholique de Louvain). V okviru študija sem opravil vse potrebne izpite in napisal magistrsko nalogo z naslovom: »Spremljanje mladih v duhu sv. Frančiška Asiškega« (L'accompagnement des jeunes selon l'esprit de saint Francois d'Assise) pri mentorju Guyu van Hoomissenu. Nalogo sem zagovarjal in opravil magistrski izpit 19 januarja 2001. Magistrska naloga je bila nostrificirana dne 13. maja 2002.

Leta 2002 sem vpisal doktorski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. V okviru tega študija sem pripravil doktorsko disertacijo z naslovom: »Pedagoški postopki v odnosu do avtoritete in pokorščine v Frančiškovi duhovnosti«. Delo sem opravil pod vodstvom mentorja prof. dr. Stanka Gerjolja. Doktorsko delo sem uspešno zagovarjal 22. marca 2006. Rektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocjančič me je promovirala 11. aprila 2006.

Leta 2005 sem bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. V isti ustanovi sem se tega leta tudi zaposlil.

Leta 2008 in 2011 sem bil ponovno izvoljen v naziv asistenta. Leta 2013 sem bil izvoljen v naziv docenta za področje pastoralne in oznanjevalne teologije.

Sem član (od leta 2014) Društva vzhodnoevropskih pastoralnih teologov: PosT Netzwerk der mittel – und osteuropäischen Pastoraltheologinnen iund Pastoraltheologen. Od leta 2015 pa sem tudi del Équipe Européenne de Catéchèse.

Govorilne ure v Mariboru

Objavljeno: 22.2.2018

Govorilne ure v Mariboru so po dogovoru (v zbornici). 

Govorilne ure v Ljubljani

Objavljeno: 22.2.2018

Govorilne ure v Ljubljani so ob torkih (poletni semester 2018), v času med 10.00 in 10.45 (v kabinetu 221). 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. ŠEGULA, Andrej. Sledi rezilientnosti : pastoralna ranljivost in preživetje v času pandemije = Traces of resilience : pastoral vulnerability and survival in the time of the pandemics. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 433-442. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Segula. [COBISS.SI-ID 41065987], [SNIP, WoS, Scopus]
2. ŠEGULA, Andrej. Transhumanizacija v športu in pastorala = Transhumanisation in sport and pastoral care. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 705-711. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Segula.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Segula. [COBISS.SI-ID 8262234], [SNIP, WoS, Scopus]
3. ŠEGULA, Andrej. Evangelizacija kot ena od poti do enega Boga v sodobnih pastoralnih smernicah. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 451-459. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Segula.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995994], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

4. ŠEGULA, Andrej. Sodobni mediji in oznanjevanje v času pandemije : so nam sodobni mediji v času pandemije pomagali izkristalizirati bistvo?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 3, str. 21-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 19949059]
5. ŠEGULA, Andrej. Župnik v službi župnije in ne obratno : selitev poudarka od "delanja kljukic" v življenje. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 6, str. 10-12, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 44806403]
6. ŠEGULA, Andrej. Koronavirus - izziv in priložnost za katehezo?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2020/21, št. 70/71, str. 11-14, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 43848963]
7. ŠEGULA, Andrej. Vse življenje se učimo - to velja tudi za vero : vseživljenjsko poglabljanje v veri. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8108378]
8. ŠEGULA, Andrej. Šport - priložnost za evangelizacijo : papež Frančišek o športu. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8152922]
9. ŠEGULA, Andrej. Papež Frančišek sporoča, da Kristus živi : posinodala [!] pastoralna spodbuda Kristus živi vidi mladinsko pastoralo precej širše, kot smo bili vajeni doslej. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 5, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8205658]
10. ŠEGULA, Andrej. Amazonska sinoda - zgodovinski dogodek za vesoljno Cerkev? : sinoda pripravlja "teren" za nadaljnje korake. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8259674]
11. ŠEGULA, Andrej. Koncilske besede kot smernice za novo evangelizacijo. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 3/4, str. 63-70. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 7955546]
12. ŠEGULA, Andrej. Evangelizacija u Sloveniji na putu novog Slovenskog katehetskog plana. Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. 2018, god. 146, br. 4, str. 43-48. ISSN 1847-0521. [COBISS.SI-ID 7852634]

1.05 Poljudni članek

13. ŠEGULA, Andrej. Leto sv. Jožefa skozi prizmo pastorale : v liku sv. Jožefa lahko vsak pastoralni delavec išče navdih. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 37-38, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 51833859]
14. ŠEGULA, Andrej. "Velike stvari". Božje okolje. 2017, leto 42, št. 4, str. 4, portreti. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7715418]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. ŠEGULA, Andrej. The French case = Na primeru Francije. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 39-40. [COBISS.SI-ID 8280410]
16. ŠEGULA, Andrej. Traces of resilience - pastoral vulnerability and survival in the time of the pandemic = Sledi rezilientnosti - pastoralna ranljivost in preživetje v času pandemije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 48-49. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968323]
17. ŠEGULA, Andrej. Transhumanization in sports and pastoral care = Transhumanizacija v športu in pastorala. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8232026]
18. ŠEGULA, Andrej. Evangelization as one of the ways to one God in contemporary pastoral guidelines = Evangelizacija kot ena od poti do enega Boga v sodobnih pastoralnih smernicah. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 33. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987802]
19. ŠEGULA, Andrej. Ecumenical and interreligious challenges in the area of pastoral care = Ekumenski in medreligijski izzivi na pastoralnem področju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 46-47. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7746138]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. ŠEGULA, Andrej. Temeljne poteze pastoralnega dela nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 236-250, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37922307]
21. ŠEGULA, Andrej. Na primeru Francije = The French case. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 50-57. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34806275]
22. ŠEGULA, Andrej. Ecumenical and interreligious challenges in the area of pastoral care. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 173-180. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8156250]
23. ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski plan : temelj evangelizacije danas i sutra. V: ŠIMUNOVIĆ, Josip (ur.). Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 677-691. Biblioteka Zbornici radova, knj. 10. ISBN 978-953-6420-20-9, ISBN 978-953-11-1278-9. [COBISS.SI-ID 8318298]
24. ŠEGULA, Andrej. Pastoralni izzivi v Sloveniji včeraj, danes in jutri. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 69-80. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7844442]
25. ŠEGULA, Andrej. Working with street children in the Slovenian pastoral area. V: ADAMCZYK, Barbara (ur.), BIEL, Krzysztof (ur.). Street children : an international perspective = Dzieci ulicy : perspektywa międzynarodowa. Krakow: Academic Publishing House of Jesuit University Ignatianum, 2018. Str. 69-79. Dylematy Resocjalizacji. ISBN 978-83-7614-369-9. [COBISS.SI-ID 7938906]
26. ŠEGULA, Andrej. Catechesis for confirmation as a pastoral challenge in Slovenia. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 196-209, tabela, graf. prikaz. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7645786]
27. ŠEGULA, Andrej. Prispevki Zdenke Serajnik za pastoralno revijo Cerkev v sedanjem svetu. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 231-242. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 7736666]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

28. ŠEGULA, Andrej. Čižek, Alojzij : (1869-1933). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi166754/. [COBISS.SI-ID 18348291]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

29. ŠEGULA, Andrej. Marjan Turnšek, Prebudimo dremajočega velikana ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 203-205. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7250778], [SNIP]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

30. ŠEGULA, Andrej. Pastoralna simbioza : ob 10. obletnici ustanovitve novih škofij na Slovenskem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2016, letn. 65, št. 15, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7193434]

1.22 Intervju

31. ŠEGULA, Andrej (intervjuvanec). Bije se boj med dobrim in zlim : dr. Andrej Šegula o moči molitve in zaupanja v Kristusa v času korone. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. okt. 2020, letn. 69, št. 40, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31489795]
32. ŠEGULA, Andrej (intervjuvanec), KOBAL, Maksimiljan (intervjuvanec), CESTNIK, Branko (intervjuvanec). Področje športa "naprtiti" duhovnikom? : kakšno vizijo o pastorali športa imajo Andrej Šegula, Milan Kobal in Branko Cestnik. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 23-25, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8153178]

1.25 Drugi sestavni deli

33. ŠEGULA, Andrej. Mednarodni znanstveni simpozij Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije : Zadar, 9. -10. 5. 2019. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 267-268. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG. [COBISS.SI-ID 8189274], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

34. BURGER, Magda, REBEC, Slavko, ZELIČ, Brigita, ZOREC, Franc, ČESEN, Anton, GERJOLJ, Stanko, STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski načrt. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-278-379-2. [COBISS.SI-ID 293883648]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

35. STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Novi slovenski nacrt kateheze i pogled na katehezu u Sloveniji danas : prispevek na međunarodnom znanstvenem simpoziju Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije, Zagreb, 10. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8128346]
36. ŠEGULA, Andrej. Svijet kao sakrament. Posvećenost kršćana za očuvanje stvorenoga : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju Radost naviještanja Krista - evangelizacija u postkršćanskoj eri, Sveučilištu v Zadru, 19.-20. april 2018. [COBISS.SI-ID 7863386]
37. ŠEGULA, Andrej. Želim umrijeti umjesto ovog čovjeka. Kolbe i obitelj : predavanje na međunarodnom znanstvenem simpoziju Vojska Bezgrešne i masonerija, 16. i 17. septembra 2017, Zagreb. [COBISS.SI-ID 7721050]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

38. JUHANT, Janez, KVATERNIK, Peter, ŠEGULA, Andrej, VODIČAR, Janez, MAVRIČ, Luka, ŠLIBAR, Miro, PLUT, Jože, BALOBAN, Josip, ARAČIĆ, Pero, VRANJEŠ, Nikola, ŠEGULA, Andrej (urednik). Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 175 str. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 293768960]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

39. LAMPREHT, Simon. Mlada Karitas v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Lampreht], 2021. VI, 86, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124901. [COBISS.SI-ID 56884483]
40. STRNIŠA, Tadej. Služenje ostarelim : pastoralna oskrba na domu in vključevanje v župnijsko skupnost : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strniša], 2020. V, 101 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113761. [COBISS.SI-ID 8315482]
41. SEKAVČNIK, Robi. Kateheza kot pot do uglašenosti med Cerkvijo in mladimi : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Sekavčnik], 2016. VI, 59, XLIII str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83568&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7278426]

Mentor pri diplomskih delih

42. ŠAVC, Andreja. Anton Martin Slomšek v času službovanja v Vuzenici : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šavc], 2016. XIII, 65 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83556&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10354947]
43. LEVANČIĆ, Karmen. II. vatikanski koncil in mesto laikov v župnijskem pastoralnem delu Cerkve na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Levančić], 2016. VII, 73 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84098&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7311706]
44. ŠTERPIN, Lara. Karitas v župniji Kamnica : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Šterpin], 2016. V, 42. str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86535&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10440963]
45. RAČEL, Tadeja. Mesto in vloga pevskih zborov v župnijski pastorali : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Račel], 2016. V, 35 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86086&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10429955]
46. KOVAČ, Melita. Motivacija prostovoljcev v neprofitnih organizacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kovač], 2016. VII, 39, XXIV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83557&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10354691]
47. GOLOB, Tadeja. Nova evangelizacija kot izziv za kateheta : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Golob], 2016. VIII, 51, VIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84092&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7309658]
48. PRESKER, Jasmina. Pastorala zakona in družine : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Presker], 2016. VI, 36, VI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83560&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10356483]
49. MALOVRH, Maša. Pastoralni izzivi spovedi za sodobno katoliško občestvo v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Malovrh], 2016. V, 76, IV str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86583&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7401050]
50. JAKOŠ, Anita. Razlike med dejavnimi in nedejavnimi družinami v župnijski pastorali : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jakoš], 2016. IV, 101, VI str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86523&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7403866]
51. KRAJNC, Ludvik. Sodelovanje pevskega zbora v župniji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Krajnc], 2016. VI, 65 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86087&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10430211]
52. PENŠEK, Vesna. Starost - žalost ali veselje : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Penšek], 2016. IV, 59 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85035&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7351642]
53. URTELJ, Tilen Gregor. Teologija varovanja zdravja in pastorala preventivnega načina življenja : diplomska naloga. Ljubljana: [T. G. Urtelj], 2016. VI, 68 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86507&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7395162]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

54. GOLOB, Domen. Prenovitev veroučne vzgoje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Golob], 2020. VI, 35 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117148. [COBISS.SI-ID 21181443]
55. PLANINC, Vid. Kako gledati pornografijo? : ozadje, problematika in ugovor krščanstva : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Planinc], 2019. VIII, 43 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111339. [COBISS.SI-ID 8197978]
56. KOTNIK, Anja. Mesto laikov v župnijski pastorali na Teznu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kotnik], 2018. V, 41 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102521&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10843651]
57. MIHALIČ, Špela. Družina kot kraj evangelizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Mihalič], 2017. IV, 49 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92366&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10608643]
58. PUŠENJAK, Monika. Oratorij in Salezijanski mladinski center v Veržeju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pušenjak], 2017. VII, 30, XII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92365&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10607875]
59. MIKOV, Jasmina. Prostovoljstvo v domu za ostarele Lenart : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Mikov], 2017. IV, 36 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95046&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10673923]
60. KNEZ, Viktorija. Vloga animatorja na oratoriju v Slivnici pri Mariboru : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Knez], 2017. VI, 42 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95077&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10675971]
61. SMREKAR, Petra. Mesto kateheze v zakonskih skupinah : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Smrekar], 2016. IV, 36 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86503&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7392346]
62. SMODIŠ, Martina. Pastorala in temeljna vprašanja zakonske zveze v današnjem času : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Smodiš], 2016. V, 32 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85050&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10409987]

Avtor dodatnega besedila

63. JERANT, Frančišek. Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje : [šmarnice za otroke]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 86 str. ISBN 978-961-278-531-4. [COBISS.SI-ID 56780803]
64. MATOS, Silva. Nevidne vezi. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2018. 184 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1002-3. [COBISS.SI-ID 294146048]

Oseba, ki intervjuva

65. VALENČIČ, Rafko (intervjuvanec). S hvaležnostjo - Bogu in ljudem! : pogovor s prof. dr. Rafkom Valenčičem. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 13-26. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7843930]
66. SADAR, Silvestra (intervjuvanec), SADAR, Tadej (intervjuvanec). Pogovor - sveti čas za naju. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2015/2016, leto 26, [št.] 2, str. 18-21, fotogr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 5384142]

Fotograf

67. MATOS, Silva. Izviri vedrine. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2020. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0650-1. [COBISS.SI-ID 305111552]
68. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (avtor, fotograf), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 2. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 299674880]
69. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (avtor, fotograf), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 295277568]

Recenzent

70. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za vse kristjane, katoličane, pastoralne delavce in vse iskalce duhovnega, duševnega zdravja, notranjega miru, smisla in polnosti življenja). Dopolnjena in spremenjena izd. Moravče: Izobraževalne in svetovalne storitve, 2020. 480 str. ISBN 978-961-290-759-4. [COBISS.SI-ID 303649024]
71. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]
72. KRAJNC, Slavko. Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 223 str. Priročniki TEOF, 27. ISBN 978-961-6844-71-0. [COBISS.SI-ID 298756096]
73. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za pastoralne delavce, kristjane, katoličane in vse iskalce duhovnega zdravja). Moravče: samozal., 2017. 394 str. ISBN 978-961-288-022-4. [COBISS.SI-ID 291718656]
74. GERJOLJ, Stanko (urednik, avtor dodatnega besedila), KNAPP, Tatjana (urednik), LESJAK, Saša (urednik), ROŽEJ, Simona (urednik), VRISK, Tone (urednik). Molitvenik : [lahko branje]. Ljubljana: Salve, 2016. 42 str., ilustr. Zbirka Vera. ISBN 978-961-211-837-2. [COBISS.SI-ID 284200448]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI