Izredni profesor dr. ANTON JAMNIK (od decembra 2012)

Anton Jamnik se je rodil  27. 7. 1961 v Ljubljani. Osnovno šolo je končal leta 1976 v Grosupljem in se vpisal na gimnazijo Josipa Jurčiča v Stični, kjer je leta 1980 maturiral. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1981 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in tu diplomiral leta 1987. Nadškof dr. Alojzij Šuštar ga je po mašniškem posvečenju poslal za kaplana v Kočevje, leta 1990 pa imenoval za svojega tajnika. 

Pri katedri za filozofijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je nadaljeval z magistrskim študijem in leta 1993 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Sveto med transcendenco in imanenco v sodobni slovenski filozofski misli. Naslednje leto je bil izvoljen in imenovan  za asistenta pri Katedri za filozofijo  TF Univerze v Ljubljani. Istega leta se je preselil v Zavod sv. Stanislava, kjer je na Škofijski klasični gimnaziji poučeval verouk in nato filozofijo.  Ob tem je nadaljeval svoj doktorski študij v Ljubljani in v Oxfordu, ter zaključil na Teolološki fakulteti Univerze v Ljubljani  z  disertacijo  Rawlsov poskus etične utemeljitve liberalizma - mentor prof. dr. Anton Stres, komentorja prof. dr. Janez Juhant in dr. Cyril Barrett, Campion Hall, University of Oxford. Od leta 1997 je bil docent za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2012 pa je bil izvoljen in imenovan za izrednega profesorja za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Leta 1996 je bil imenovan za člana Republiške kurikularne komisije za filozofijo, od januarja 2002  do leta 2016 je bil  predsednik Republiške maturitetne komisije za filozofijo.   
Od leta 1995  do leta 2000 je bil odgovorni urednik revije Tretji dan. Od ustanovitve dalje (leta 1993)  je bil tajnik Mešane krovne komisije Rimokatoliške Cerkve in Vlade republike Slovenije (do leta 1997). Leta 1997 je postal mladi član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu, leta 2008 pa redni član. Julija 2000 ga je ljubljanski nadškof dr. Franc Rode imenoval za direktorja Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Od avtorski del je najpomembnejša knjiga, ki je leta 1998 izšla pri Novi reviji z naslovom Liberalizem in vprašanje etike. Prav tako pa je pri Novi reviji leta 2009 kot del monografije izšlo njegova razprava o komunitarizmu v odnosu do liberalizma. Leta 2012 je izšlo njegova tretja knjiga z naslovom »Med Vagabundom in romarjem« (Družina, 2012), ki obravnava temeljna etična vprašanja, liberalizem, vprašanja s področja filozofije religije, ter vprašanje slovenske osamosvojitve. Leta 2016 je pri založbi Ognjišče izšla njegova monografija z naslovom »Naš nadškof Šuštar – eden od očetov slovesnke samostojnosti«.  S področja etike in družbenih vprašanj je objavil tudi mnoge druge razprave kot npr:  Trstenjakovo etično pojmovanje človeka, Med vrednotami in liberalizmom,  Postmoderna etična perspektiva, Strpnost - krepost za nove čase, Evropa išče svojo dušo, Propad totalitarnih ideologij in družbeno-moralna kriza, v zadnjih letih pa je objavil članke s področja filozofije religije in poslovne etike v znanstvenih revijah v Pekingu, Buenos Airesu, Dublinu, Tokiu in drugih znanstvenih revijah po Evropi in svetu.  
Imel je predavanje na Teološkem tečaju za študente in izobražence v Ljubljani in po drugih mestih po Sloveniji; julija 2000 je imel predavanje na Evropskem srečanju katoliških pedagogov z naslovom Učitelj pred izzivi časa, dvakrat je predaval v Dragi, sodeloval je na simpoziju v Rimu in drugod po svetu. Po letu 2005 se zelo intenzivno posveča sodelovanju na mednarodni ravni, na področju šolstva pa je vodil Komisije tako za katoliško osnovno šolo, kot tudi bodočo Katoliško Univerzo, ki je leta 2010 pričela  s prvo fakulteto za Poslovne vede. S tem je bil tudi zaključen obširen projekt pokritje celotne vertikale katoliškega šolstva, od vrtcev do Katoliške fakultete za Poslovne vede. 

Leta 2005 ga je papež Benedikt XVI imenoval za pomožnega škofa v Ljubljanski nadškofiji. Posvečen je bil januarja 2006. Tri leta je vodil komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, še danes pa vodi Komisijo za kulturo pri Slovenski škofovski konferenci.  Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu.  Vodil je Komisijo za pripravo katoliške osnovne šole, ki je leta 2008 začela delovati v Zavodu Svetega Stanislava in je to prva katoliška osnovna šola v Sloveniji. Zadnja leta predava po različnih univerzah po Evropi, v februarju 2008 pa je imel tudi predavanje na Harvardu o vprašanju liberalizma in etike. 1. septembra 2008 je bil ponovno imenovan za predsednika maturitetne komisije za filozofijo pri Ministrstvu za šolstvo. V letih 2006 do 2009, ko je bil pri Slovenski Škofovski konferenci odgovoren za  področje šolstva se je poleg ustanavljanja prve katoliške osnovne šole posvetil ustanavljanju Katoliške Univerze. Pomemben korak na tej poti je bil ustanovitev Katoliškega inštituta, katerega prvi direktor je bil (do leta 2009). Pri tem projektu je pomembno raziskovalno delo in sodelovanje z slovenskimi univerzami in inštituti in drugimi inštituti in univerzami po svetu. Leta 2010 je tako začela z delom prva fakulteta bodoče Katoliške Univerze, Fakulteta za poslovne vede (program za to fakulteto je bil od države verificiran februarja 2009), na kateri je prva leta predaval filozofijo, filozofijo religije in etiko (poslovno etiko). Prav na področju mednarodnega sodelovanj je bilo v njegovem času direktorske službe Katoliškega inštituta podpisanih večje število pogodb o sodelovanju z tujimi Univerzami, od Evrope, ZDA, Južne Amerike do Azije. Kot član Evropske akademije znanosti in umetnosti veliko sodeluje z različnimi ustanovami po celem svetu. Tako je predaval v ZDA (Harvard, Boston College, Georgetown University), Angliji (Oxford, Cambridge), v Argentini,  Na Japonskem v Tokyu (Sophia University in Tsuda University) in na različnih  drugih univerzah, v Salzburgu kot redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti. V zadnjih letih se še več posveča mednarodnim povezavam. Tako je leta 2010 in leta 2011 aktivno sodeloval s predavanji na konferencah v Tokiu(Japonska) , Cochinu, Bangalore (Indiji) in nekaterih drugih azijskih deželah. Aktivno sodeluje tudi z Mednarodnim inštitutom za poslovno etiko v Pekingu (Kitajska), kjer v programski skupini v katero je vključen pripravljajo knjigo o Poslovni etiki. Zadnja leta intenzivno sodeluje s Katoliško Univerzo svetega Jožefa v Macau na Kitajskem.  Prav tako sodeluje v skupnih projektih s Katoliško Univerzo v Buenos Airesu (Argentina) in Univerzo v Dublinu, ter Ateneno de Manila University na Filipinih, Taiwanu in Šanghaju na Kitajskem. Seveda Jamnik redno predva na različnih kongresih slovenskik in mednarodnih v Sloveniji. Je redden predavatelj v okviru Zdravniške zbornice, kjer predava o medicinski etiki, prav tako pa redno predava za zdravnike in osebje Medicorja, ko prirejajo Mednarodne kongrese. >Je tudi redni predavatelj na mednarodnih konferencah Svetovnega slovenskega kongresa. Poleg mnogih znasnstvenih člankov je napisal tudi tri monografije: Liberalizem in vprašanje etike, Med romarjem in vagabundom, Naš nadškof Šuštar, ter daljšo razpravo o komunitarizmu v knjigi Mateje Pevec Rozman z naslovom Etika in sodobna družnba

Januarja 2013 je sodeloval na treh mednarodnih konferencah v Aziji: v New Delhiju na temo krščanstva v globalnem svetu, v Bangaloreju (Indija) je imel seminar o etiki na St. John's University za študente medicine, v Sanghaiu in Pekingu pa je predaval o sodobnih etični dilemah globalnega sveta. Leta 2017 pa je imel dvotedensko predavanje v Mumbaiu v Indiji in sicer za študente teologije ter o medicinski etiki na tamkajšnjem Katoliškem inštitu za Medicinsko etiko. Posveča se predvsem sodobnim vprašanjem s področja filozofije religije, medverskega dialoga in aplikativne etike ter dilemam sodobnega liberalizma. Leta 2018 je predaval v Seulu na Katoliški Univerzi. V juliju 2018 je v Singapurju imel dve predavanji o spravi na Korejskem poolotoku. V zadnji 10 letih se polega predavanja in izdajanju zznanstvenih člankov v Sloveniji in po Evropi in Ameriki še posebej posveča azijskemu prostoru: Kitajski, Koreji, Indiji, Filipinon, Japonski, Singapurju ter drugim državam v tem delu sveta.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JAMNIK, Anton. Liberalism and code of ethics in local self-government and management. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 19, no. 2, str. 397-413. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/issue/view/101, DOI: 10.4335/19.2.397-413(2021). [COBISS.SI-ID 65558019], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
2. JAMNIK, Anton. Etični imperativ med transcendenco postmoderne in imanenco liberalizma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 335-347. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Jamnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993690], [SNIP]
3. JAMNIK, Anton. Medkulturni dialog ima temelje v verskem pluralizmu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 279-287. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Jamnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7770970], [SNIP, WoS do 3. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 12. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
4. ODAR, Marjan, JERMAN, Mateja, JAMNIK, Anton, KAVČIČ, Slavka. Accountants' ethical perceptions from several perspectives : evidence from Slovenia. Ekonomska istraživanja. 2017, vol. 30, no. 1, str. 1785-1803. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1392885. [COBISS.SI-ID 1539865284], [JCR, SNIP, WoS do 25. 11. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 17. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. JAMNIK, Anton. The challenges of business ethics : the basic principles of business ethics - ethical codex in business. Review of innovation and competitiveness : RIC. 2017, vol. 3, issue 3, str. 85-98. ISSN 1849-9015. https://hrcak.srce.hr/187211. [COBISS.SI-ID 7727450]

1.04 Strokovni članek

6. JAMNIK, Anton. Narediti nekaj lepega in dobrega. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 15. feb. 2020, leto 62, št. 37, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8320858]
7. JAMNIK, Anton. Učenje, veselo pričakovanje samega sebe. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 7. sep. 2019, leto 61, št. 206, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8194906]
8. JAMNIK, Anton. Politika brez načel, trgovina brez morale, bogatenje brez dela, znanost brez humanosti. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2018, leto 60, št. 33, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7825498]
9. JAMNIK, Anton. Izziv liberalističnemu pragmatizmu in racionalni preračunljivosti. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2018, leto 60, št. 75, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7852890]
10. JAMNIK, Anton. Sodobni svet, svet osamljenih tujcev. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 30. jun. 2018, leto 60, št. 148, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7929178]
11. JAMNIK, Anton. Vprašanje odgovornosti v času liberalistične družbe. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. okt.-nov. 2018, letn. 4, št. 18, str. 52-56, avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 7991642]
12. JAMNIK, Anton. Vloga razumnosti pri verovanju v svetu liberalistične družbe. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 79-90, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8038490]
13. JAMNIK, Anton. Ljubim, pričakujem, upam - torej sem! : božična noč. Delo. [Tiskana izd.]. 23. dec. 2017, leto 59, št. 297, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7797082]
14. JAMNIK, Anton. Če hočeš spoznati resnično veličino Alojzija Šuštarja, moraš iti malo po Evropi. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. jun. 2016, leto 58, št. 146, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7297882]

1.05 Poljudni članek

15. JAMNIK, Anton. Skrivnosti velikega tedna odsevajo v našem življenju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 6-7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8361306]
16. JAMNIK, Anton. Čudenje življenju nas vabi k spoštovanju in usmiljenju. Žarek dobrote : informativno glasilo Karitas. 2016, [leto] 14, [št.] 2, str. 10-11, ilustr. ISSN 1581-5528. [COBISS.SI-ID 7141210]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

17. JAMNIK, Anton. Bioetika kot varovanje svetosti in dostojanstva življenja = Ethical principles and the dignity of life. V: AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.), et al. Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2016. Str. 35-38, portret. ISBN 978-961-6700-23-8. [COBISS.SI-ID 7264858]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. JAMNIK, Anton. Moral theories and application in business ethics (ethical code). V: BENAZIĆ, Manuel (ur.), et al. "Tourism, innovations and entrepreneurship - TIE 2019" : 9th International scientific conference : 26th -27th September 2019 : Poreč, Istria, Croatia : conference proceedings. 9th International scientific conference "Tourism, innovations and entrepreneurship - TIE 2019" 26th -27th September 2019 Poreč, Istria, Croatia. Pula: Juraj Dobrila University of Pula: Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 2020. Str. 227-246. ISBN 978-953-8278-53-2, ISBN 978-953-8278-54-9. https://fet.unipu.hr/_download/repository/Conference_Proceedings_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 55528195]
19. JAMNIK, Anton. Vprašanje odgovornosti v času liberalistične družbe. V: Odgovornost v zdravstvu : gradivo. [Ljubljana]: Planet GV, [2017]. Str. 4-11. [COBISS.SI-ID 7737434]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

20. JAMNIK, Anton. 25. obletnica samostojne države Slovenije : zrelo, modro, pogumno. V: PLESKOVIČ, Boris (ur.), et al. 25 let Svetovnega slovenskega kongresa : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2016. Str. 47-54, portret. ISBN 978-961-6700-24-5. [COBISS.SI-ID 7348570]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. JAMNIK, Anton. Communitarian ethics as a ground of resilience = Komunitarna etika kot temelj rezilientnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 26-27. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38151171]
22. JAMNIK, Anton. The challenges of business ethics : management and the question of ethics. V: KRIŽMAN PAVLOVIĆ, Danijela (ur.), PAULIŠIČ, Morena (ur.), KOSTELIĆ, Katarina (ur.). Future world by 2050 : 8th international conference, 1st - 3rd June 2017, Pula, Croatia : book of abstracts. Pula: Juraj Dobrila University, Faculty of Economics and Turism "dr. Mijo Mirković", 2017. Str. 31. ISBN 978-953-7320-57-7. https://www.fet.unipu.hr/images/50019230/Future%20World%202050%20Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 7737946]
23. JAMNIK, Anton. The challenges of environmental ethics in global world : philosophical-ethical view. V: KRIŽMAN PAVLOVIĆ, Danijela (ur.), PAULIŠIČ, Morena (ur.), KOSTELIĆ, Katarina (ur.). Future world by 2050 : 8th international conference, 1st - 3rd June 2017, Pula, Croatia : book of abstracts. Pula: Juraj Dobrila University, Faculty of Economics and Turism "dr. Mijo Mirković", 2017. Str. 31. ISBN 978-953-7320-57-7. https://www.fet.unipu.hr/images/50019230/Future%20World%202050%20Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 7737690]
24. JAMNIK, Anton. Religious and cultural tensions and their overcoming in contemporary world = Religijske in kulturne napetosti in njihoveo presegenje [i.e. njihovo preseganje] v sodobnem svetu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 26-27. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743578]
25. JAMNIK, Anton. Education and the argumentation of empathy and sacrifice = Vzgoja v kontekstu empatije in žrtvovanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 26-27. [COBISS.SI-ID 7447642]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

26. JAMNIK, Anton. Ethical implacations [!] in the ground of God commands theory as natural law and challenge for dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 69-78, 186. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21766659]
27. JAMNIK, Anton. Nadškof Alojzij Šuštar, eden od očetov slovenske samostojnosti. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 32-80, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37874179]
28. JAMNIK, Anton. Religious and cultural tensions and their overcoming in the time of globalisation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 77-91. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155226]
29. JAMNIK, Anton. Education and the argumentation of empathy and sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 103-112. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867994]
30. JAMNIK, Anton. Truth and compassion : human dignity, the ethical norm which should be respected by all persons. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 57-63, 173-174. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7540058]
31. JAMNIK, Anton. Ne, da sovražim, da ljubim, sem na svetu (Sofokles, Antigona). V: VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 267-282. ISBN 978-961-278-270-2. [COBISS.SI-ID 7349082]

1.20 Predgovor, spremna beseda

32. JAMNIK, Anton, ŽALEC, Bojan. Uvod. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 11-14. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37868547]
33. JAMNIK, Anton. Uvodne besede. V: VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 9-11. ISBN 978-961-278-270-2. [COBISS.SI-ID 7296858]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

34. JAMNIK, Anton. Cepivo proti polarizaciji in konfliktom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. jan. 2021, letn. 70, št. 3, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 46821379]
35. JAMNIK, Anton. Je večnost tudi za živali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56758787]
36. JAMNIK, Anton. Je usmiljenje res za vse rodove?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66483971]
37. JAMNIK, Anton. Mi in oni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2020, letn. 69, št. 8, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8320602]
38. JAMNIK, Anton. Ko nas obsije svetloba z neba. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jul. 2020, št. 123, str. 1, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 21998851]
39. JAMNIK, Anton. Vedno bolj smo si odtujeni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8062042]
40. JAMNIK, Anton. Evropska barka. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2019, letn. 68, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8096346]
41. JAMNIK, Anton. Suženj novic. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. sep. 2019, letn. 68, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8185434]
42. JAMNIK, Anton. "Da malo zaboli". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8234330]
43. JAMNIK, Anton. Krik človeka po ljubezni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7803482]
44. JAMNIK, Anton. Med svetostjo življenja in evtanazijo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. maj 2018, letn. 67, št. 22, str. 22, avtorj. sl. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7872858]
45. JAMNIK, Anton. So vzhodne verske prakse škodljive?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. avg. 2018, letn. 67, št. 33, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7941466]
46. JAMNIK, Anton. Trije revolucionarni poudarki. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 2016, leto 66, št. 83, str. 4, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 7394138]

1.22 Intervju

47. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). "Božji blagoslov, da moremo živeti v samostojni državi Sloveniji" : intervju z ljubljanskim pomožnim škofom msgr. dr. Antonom Jamnikom. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2020, letn. 11, št. 35, str. 4-7, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 18505987]
48. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Upam, da nas je pandemija prebudila. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2020, leto 30, št. 97, str. 10-12, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 18487299]
49. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). V Koreji se ogromno moli!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. feb. 2018, letn. 67, št. 7, str. 8-9, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7824474]
50. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). "Veličina je predvsem to, da opazimo človeka, da smo mu blizu, da si vzamemo čas zanj". Delo. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2016, leto 58, št. 299, str. 2-3, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7518042]
51. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Četrt stoletja v lastnem domu. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. jun. 2016, letn. 52, št. 6, str. 16-17, ilustr. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 7349594]
52. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Anton Jamnik. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2016, leto 52, št. 601, str. 68-70, portreta. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7264602]
53. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). "Ah, Tone, ne se bat'! V Božjih rokah smo, nadaljujemo mašo." : intervju z ljubljanskim pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom. Prijatelji Radia Ognjišče. maj 2016, str. 11-14, portret. ISSN 1408-7944. [COBISS.SI-ID 7350106]
54. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Nadškof Šuštar ni v sebi gojil zamere in nečimrne maščevalnosti : dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 27. jun. 2016, letn. 9, št. 26, str. 28-34, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 7349338]

1.25 Drugi sestavni deli

55. JAMNIK, Anton. 30. obletnica razglasitve rezultatov plebiscita za samostojno državo Slovenijo : Brezje, 26. december 2020 : pridige in nagovori. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2021, letn. 12, št. 39, str. 64-66, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 57818371]
56. JAMNIK, Anton. Praznik Lurške Matere Božje in Svetovni dan bolnikov : Brezje, 11. februar 2021 : pridige in nagovori. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2021, letn. 12, št. 39, str. 69-71, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 57818883]
57. JAMNIK, Anton. Koronavirus, in kje je tukaj Bog?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360282]
58. JAMNIK, Anton. Virtualne maše. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16201987]
59. JAMNIK, Anton. Spoved je praznovanje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19977731]
60. JAMNIK, Anton. Pot do resnice je dialog. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2020, letn. 69, št. 32, str. 24, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25510659]
61. JAMNIK, Anton. Plitva vera. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2020, letn. 69, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27769347]
62. JAMNIK, Anton. Obhajilo na roko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2020, letn. 69, št. 43, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34274051]
63. JAMNIK, Anton. Boleča razdeljenost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2020, letn. 69, št. 48, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40749827]
64. JAMNIK, Anton. 113. obletnica kronanja milostne podobe Marije Pomagaj : Brezje, 6. september 2020 : pridige in nagovori. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2020, letn. 11, št. 38, str. 57-58, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 41609219]
65. JAMNIK, Anton. Kam gre Evropa?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2018, letn. 67, št. 11, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7835482]
66. JAMNIK, Anton. Udobje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2018, letn. 67, št. 43, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7984730]
67. JAMNIK, Anton. Bodite "prepih Svetega Duha". Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2018, št. 100, str. 6, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7949658]
68. JAMNIK, Anton. Papež se je osebno zavzel za priznanje. Delo. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2017, leto 59, št. 10, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7558490]
69. JAMNIK, Anton. Ni treba k spovedi?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7563610]
70. JAMNIK, Anton. Za svobodo nas je odrešil Kristus. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. maj 2017, letn. 66, št. 20, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7633754]
71. JAMNIK, Anton. Ali je vera Božji dar?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. jul. 2017, letn. 66, št. 31, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7702874]
72. JAMNIK, Anton. Resnicoljubnost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. okt. 2017, letn. 66, št. 41, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7731034]
73. JAMNIK, Anton. Nadškof Šuštar - človek vere, zaupanja in vizije : velik Slovenec in Evropejec. V: VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 227-236, ilustr. ISBN 978-961-278-270-2. [COBISS.SI-ID 7348826]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

74. JAMNIK, Anton. Svet osamljenih tujcev : komunitarna in postmoderna kritika liberalizma. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5326-9. [COBISS.SI-ID 296709632]

2.05 Drugo učno gradivo

75. JAMNIK, Anton. Liberalizem in komunitarizem : (izbirni predmet) : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2017. 62 str. [COBISS.SI-ID 7642714]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

76. BONČAR, Karmen (avtor, oseba, ki intervjuva), JAMNIK, Anton (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), ŠTER, Andrej (diskutant), SAJE, Andrej (diskutant). Naredimo v življenju nekaj lepega in dobrega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174732989. [COBISS.SI-ID 46833923]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

77. JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : [eden od očetov slovenske samostojnosti]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (499 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048503637]
78. JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev. Koper: Ognjišče, 2016. 212 str., fotogr. ISBN 978-961-263-196-3. [COBISS.SI-ID 287372544]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

79. JAMNIK, Anton. The ethical foundation of the European Union : lecture at USJ Green Campus, University of Saint Joseph, Macau, 10 January 2018. [COBISS.SI-ID 7818586]
80. JAMNIK, Anton. The Asia - India and Europe and the questiones of bioethics in global world : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 30 January 2017. [COBISS.SI-ID 7562330]
81. JAMNIK, Anton. Bioethics and quality of life : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 23 January 2017. [COBISS.SI-ID 7560538]
82. JAMNIK, Anton. Caring for God's creation - Environmetal ethics - Philosophical and theolocial view : lecture at St. Pius X College, Mumbai, India, 22 January 2017. [COBISS.SI-ID 7560282]
83. JAMNIK, Anton. Communitarian critics of liberalism : C. Taylor, A. MacIntyre, Sandel : lecture at St. Pius X College, Mumbai, India, 19 January 2017. [COBISS.SI-ID 7559514]
84. JAMNIK, Anton. Ethics committees and ethics consultants - the practice of bioethics in modern world of tehnology and pragmatical society : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 29 January 2017. [COBISS.SI-ID 7562074]
85. JAMNIK, Anton. The geneting screening and counseling - the ethicals dilemmas : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 27 January 2017. [COBISS.SI-ID 7561562]
86. JAMNIK, Anton. Human dignity and "world ethos" in bioethics questiones : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 26 January 2017. [COBISS.SI-ID 7561306]
87. JAMNIK, Anton. Liberalism and the problem of ethics in global world : lecture at St. Pius X College, Mumbai, India, 17 January 2017. [COBISS.SI-ID 7559002]
88. JAMNIK, Anton. Modern philosophy and Greek philosophy : philosiophy as a way of life : lecture at St. Pius X College, Mumbai, India, 20 January 2017. [COBISS.SI-ID 7559770]
89. JAMNIK, Anton. Norms of Christian decision making in bioethics : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 24 January 2017. [COBISS.SI-ID 7560794]
90. JAMNIK, Anton. The problem of brain death, cortical death and persistent vegetative state : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 28 January 2017. [COBISS.SI-ID 7561818]
91. JAMNIK, Anton. Sings of hope and worry in the fields of religion and ethic in modern philosophy : lecture at St. Pius X College, Mumbai, India, 18 January 2017. [COBISS.SI-ID 7559258]
92. JAMNIK, Anton. The social role of bioethics : from western to global world : lecture at Bio Medical Ethics Centre, St. Pius College, Mumbai, 25 January 2017. [COBISS.SI-ID 7561050]
93. JAMNIK, Anton. World peace and freedom from perspective of reconciliation : lecture at St. Pius X College, Mumbai, India, 21 January 2017. [COBISS.SI-ID 7560026]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

94. JAMNIK, Anton. SARS COVID-19 epidemija kot opozorilo medicini in svetu = SARS COVID-19 epidemic warning for medicine and world : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija, 19. december 2020. [COBISS.SI-ID 43635971]
95. JAMNIK, Anton. Ethics and economics: how can they be integrated into good business decision-making? : lecture at the 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019", Poreč, Istria, Croatia, 26th September 2019. [COBISS.SI-ID 8201562]
96. JAMNIK, Anton. Moral theories and aplication in bussines ethics (ethical code) : lecture at the 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019", Poreč, Istria, Croatia, 26th September 2019. [COBISS.SI-ID 8201306]
97. JAMNIK, Anton. Mysticism, contemplation, Christian life : lecture at Symposium to honor the 20th Anniversary of the Macau Ricci Institute In actione contemplativus: contemplation, mission and martyrdom, Gratia Hall, St. Joseph Seminary, Lardo de Santo Agostinho, Macau, 18. October, 2019. [COBISS.SI-ID 8219226]
98. JAMNIK, Anton. Temeljni etični principi medicine : človek nikoli ne sme biti objekt znanosti = Basic ethical principles of medicine : the man should never be only a object of science : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija posvečen etiki in znanosti, Portorož, 15. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8036186]
99. JAMNIK, Anton. Kvaliteta življenja kot temelj etične medicine = Quality of life as a basic principle of ethical medicine : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija v spomin prof. Reneja Favalora, Portorož, 16. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7818330]
100. BAJC, Gorazd, GRIESSER PEČAR, Tamara, GODEŠA, Bojan, VALIČ ZVER, Andreja, KAMINSKY, Annette, JAMNIK, Anton, JAKOVINA, Tvrtko. Soočanje s preteklostjo : izzivi spravnega procesa v Sloveniji : prispevek na mednarodnem posvetovanju o spravnem procesu v Sloveniji, Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana (SLO), 5. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 3727988]
101. JAMNIK, Anton. Reconciliation, an act of courage and inner freedom : presentation at the Konference Pathway to Peace, Journey toward Korean Peninsula, Seoul, 19-20 August 2016. [COBISS.SI-ID 7358810]
102. JAMNIK, Anton. Srce in možgani (pogled teologa) = Heart and brain (view of the teologist) : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija, Portorož, 17. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 7517018]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

103. JAMNIK, Anton (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]

Mentor pri diplomskih delih

104. VIDIC, Matic. Pojmovanje pravičnosti pri Johnu Rawlsu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vidic], 2016. 32 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85036&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7351898]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

105. MOČNIK, Primož. Liberalistično pojmovanje pravičnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Močnik], 2016. IV, 29 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82810&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7234906]

Avtor dodatnega besedila

106. LENNOX, John C. Kje je Bog v času koronavirusa?. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0653-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610406532, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/kje-je-bog-v-casu-koronavirusa?Open. [COBISS.SI-ID 17064195]
107. LENNOX, John C. Kje je Bog v času koronavirusa?. Ljubljana: Družina, 2020. 84 str. ISBN 978-961-04-0649-5. [COBISS.SI-ID 305075200]
108. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 2. ponatis. Ljubljana: Družina, 2020. 329 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-04-0030-1. [COBISS.SI-ID 40633347]
109. BIZJAK, Helena (avtor, fotograf). Učna ura pod cvetočo češnjo : priročnik za vzgojo vrednot v šoli : šolski esej kot ogledalo vrednot. Ljubljana: Salve, 2018. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-211-949-2. [COBISS.SI-ID 294469376]
110. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 1. ponatis. Ljubljana: Družina, 2017. 329 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-04-0030-1. [COBISS.SI-ID 289792512]
111. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2017. ISBN 978-961-04-0421-7. http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/nebeski-clovek. [COBISS.SI-ID 290283008]
112. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 1. e-izd. Ljubljana: Družina, 2016. ISBN 978-961-04-0320-3. http://www.biblos.si/lib/book/9789610403203. [COBISS.SI-ID 284782080]
113. VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Ponatis. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2016. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-278-270-2. [COBISS.SI-ID 285283328]

Intervjuvanec

114. JEGLIČ, Urška. Duhovno ali materialno kupčevanje? : zakrament svete birme z vidika obdarovanja. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2016, leto 52, št. 4, str. 72-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8001882]

Recenzent

115. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 168 str. Znanstvena knjižnica, 77. ISBN 978-961-6844-93-2. [COBISS.SI-ID 48634883]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI