Doc. dr. Bogdan Dolenc (r. 1953) je po maturi na državni gimnaziji Poljane v Ljubljani študiral teologijo na ljubljanski Teološki fakulteti (diploma 1979, magisterij 1981). Študij dogmatike je nadaljeval na Papeški univerzi Urbaniani v Rimu in 1985 dosegel doktorat iz teologije. Pastoralno je deloval kot kaplan v Grosupljem (1979-1981) in v Novem mestu-Kapitelj (1985-1987). Delo na fakulteti je začel kot visokošolski predavatelj za osnovno in ekumensko teologijo, od 1995 je docent za to področje, nazadnje kot docent za religiologijo in religijsko antropologijo. En mandat je bil prodekan za študijske zadeve (2000-2002), dva mandata predstojnik katedre za Osnovno bogoslovje in dialog (2003-2009). Leta 1991 je bil povabljen kot »adiutor« (teološki izvedenec) na posebno škofovsko sinodo o Evropi v Vatikanu. Predaval je na več simpozijih v organizaciji Slovenske teološke akademije v Rimu o pomembnih osebnostih iz slovenske cerkvene zgodovine (A. B. Jeglič, T. Hren, F. Baraga, L. Ehrlich, F. Grivec, A. Vovk, P. Trubar). Kot gost je predaval na teoloških fakultetah v Lublinu, Regensburgu, Gradcu, Beogradu in Rijeki ter na teološki akademiji v Aigenu (Avstrija). Prevedel je več daljših besedil cerkvenih dokumentov (serija Cerkveni dokumenti) in vrsto člankov za revijo Communio - Kristjanova obzorja. Raziskovalno in organizacijsko je dejaven predvsem na področju ekumenizma, religiologije in ekumenske teologije. V letih 1993-1999 je imel okoli 90 krajših avtorskih prispevkov na Televiziji Slovenija (Ozare).

Obvestilo o pričetku predavanj pri prf

Objavljeno: 16.2.2018

Spoštovani študentje,

dr. Bogdan Dolenc sporoča, da boste s predavanji pri predmetu Nauk o Cerkvi pričeli v ponedeljek, dne 26. 2. 2018 ob 8.00.

Lepo pozdravljeni,

Referat za študentske zadeve Enote v Mariboru

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DOLENC, Bogdan. "Ekumenizem vrnitve" v teologiji in bogoslužnih besedilih pred Drugim vatikanskim koncilom. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 915-926. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Dolenc.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8041050], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

2. DOLENC, Bogdan. Teolog srca : sv. Janez Henrik Newman (1801-1890) - spreobrnjenec, preroški mislec, kardinal. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34305027]
3. DOLENC, Bogdan. Čemu prenovljeni obrednik za eksorcizem? : glavni poudarki v novem obredniku in nekaj nasvetov eksorcistov. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 4, str. 15-18, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 25511939]
4. DOLENC, Bogdan. Ali eksorcizem še spada v 21. stoletje? : o izganjanju hudega duha. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 26-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8153434]
5. DOLENC, Bogdan. Newman, ponos Britanije in kardinal katoliške Cerkve - svetnik. Communio : mednarodna katoliška revija. 2019, letn. 29, [št.] 3, str. 211-218. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 8195418]
6. DOLENC, Bogdan. Srednji Vzhod v plamenih : Srednji Vzhod brez kristjanov ne bi bil več to, kar je bil doslej. Communio : mednarodna katoliška revija. 2018, letn. 28, [št.] 3, str. 226-229. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 7957338]

1.05 Poljudni članek

7. DOLENC, Bogdan. Ogreval je srca ljudi za Boga in za edinost kristjanov : dr. Jože Markuža (1939-2019) je bil vnet ekumenski delavec, ki je odkril tudi Trubarjevo Cerkovno ordningo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 20, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8125274]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. DOLENC, Bogdan. Narod, nacionalizam i univerzalnost Crkve. V: IKIĆ, Niko (ur.), KOVAČEVIĆ, Aleksandar (ur.). Jedna, sveta, opšta i apostolska Hristova Crkva : Kongarovi pogledi u prošlost - otvaranje perspektiva budućnosti : zbornik radova s Međunarodnog naučnog simpozijuma povodom 20-godišnjice smrti Iva Kongara i objavljivanja njegove knjige Devet vekova kasnije, održanog 28. maja 2015. na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2016. Str. 55-69. Studia oecumenica, 1. ISBN 978-86-89179-13-2. [COBISS.SI-ID 7369306]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. DOLENC, Bogdan. Janez Fabijan (1889-1967). V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 52-72, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8238682]
10. DOLENC, Bogdan. Ekumensko poslanstvo Teološke fakultete v Ljubljani. V: MITHANS, Gašper (ur.). Stičišče religijskih svetov : družbeni in politični vidiki ekumenizma na Slovenskem = Religious encounters : societal and political aspects of ecumenism in Slovene lands. Elektronska izd. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Znanstvena založba Annales, 2018. Str. 51-75. ISBN 978-961-7058-10-9. http://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/. [COBISS.SI-ID 8080730]
11. DOLENC, Bogdan. Ecumenical dialogue in a new Europe : steps towards a purification of historical memories in the Balkans. V: CONSTANTINEANU, Corneliu (ur.). Mission in Central and Eastern Europe : realities, perspectives, trends. Oxford: Regnum, cop. 2016. Str. 587-602. Regnum Edinburgh centenary series, vol. 34. ISBN 978-1-911372-17-2. [COBISS.SI-ID 7667290]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. DOLENC, Bogdan. Kardinalsko geslo sv. Janeza Henrika Newmana. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 288-297, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8302938]
13. DOLENC, Bogdan. Nauk o Cerkvi pri sv. Bernardu iz Clairvauxa. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve, 2017. Str. 71-81. ISBN 978-961-6725-11-8. [COBISS.SI-ID 7600986]

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. DOLENC, Bogdan, MALMENVALL, Simon. Uvodnik. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 887-888. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Uvod.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8044122], [SNIP]
15. DOLENC, Bogdan. Obeleževanje spomina na reformacijo zavezuje kristjane za prihodnost = The commemoration of the memory of the Reformation binds Christians for the future. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 11-15. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Dolenc.pdf. [COBISS.SI-ID 7811162]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

16. DOLENC, Bogdan. (Ne)kultura odmetavanja in brezbrižnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2020, letn. 69, št. 3, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8293466]
17. DOLENC, Bogdan. Očenaš za edinost : 18.-25. januar - teden molitve za edinost kristjanov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. jan. 2019, letn. 68, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8065370]
18. DOLENC, Bogdan. "Sinodalna Cerkev je Cerkev, ki posluša". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. okt. 2019, letn. 68, št. 40, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8195930]
19. DOLENC, Bogdan. Glas proti brezbrižnosti, ki seje smrt. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. jul. 2018, letn. 67, št. 3, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7910234]
20. DOLENC, Bogdan. Brez molitve ni ekumenizma. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jan. 2018, letn. 67, št. 4, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7808858]
21. DOLENC, Bogdan. "Ne praznujemo razcepitve". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. jan. 2017, letn. 66, št. 4, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7536474]
22. DOLENC, Bogdan. Domotožje po edinosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2016, letn. 65, št. 4, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7140186]

1.22 Intervju

23. DOLENC, Bogdan (intervjuvanec). Kako se varovati hudobnega duha. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. okt. 2019, letn. 68, št. 43, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8215898]

1.25 Drugi sestavni deli

24. DOLENC, Bogdan. "Ne zapusti me" : nedelja, 17. januar : 2. nedelja med letom. Magnificat. jan. 2021, letn. 8, št. 1, str. 221-222. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 44830723]
25. DOLENC, Bogdan. "Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo" (APD 28,2) : 3. nedelja med letom : sklep tedna molitev za edinost kristjanov : 26. 1. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 1, str. 72-74. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8234842]
26. DOLENC, Bogdan. Razodetje Božje ljubezni. Magnificat. jun. 2018, letn. 5, št. 6, str. 134-135. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 7870810]
27. DOLENC, Bogdan. Slovenija in Rusija povezani v molitvenem spominu na žrtve prve svetovne vojne = Slovenia and Russia connected in a prayer in memory of victims of World War I. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 177-184. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Dolenc.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1EUO6EC7. [COBISS.SI-ID 10521347]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

28. DOLENC, Bogdan. Ciril : (med 827 in 828-869). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023590/. [COBISS.SI-ID 50967299]
29. DOLENC, Bogdan. Metod : (812-885). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023600/. [COBISS.SI-ID 50966275]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

30. DOLENC, Bogdan. Ekleziologija Franca Grivca v kontekstu predkoncilske teološke misli v vesoljni Cerkvi : prispevek na znanstvenem posvetu o Francu Grivcu in Francu Perku, Ljubljana, 20. februar 2018. [COBISS.SI-ID 7829082]

3.25 Druga izvedena dela

31. DOLENC, Bogdan. Katoliški pogled na Lutra : (ob 500-letnici protestantizma) : predavanje, Postna premišljevanja 2017, Ljubljana, 1. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7604314]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

32. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja. DOLENC, Bogdan (član uredniškega sveta 1989-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1967-2014. ISSN 0009-0387. [COBISS.SI-ID 16181506]
33. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. DOLENC, Bogdan (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
34. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. DOLENC, Bogdan (gostujoči urednik 2018). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor pri magistrskih delih

35. AVRAMOV, Goran. Vzponi in padci v ekumenskih prizadevanjih Katoliške in Srbske pravoslavne Cerkve od I. vatikanskega koncila do današnjih dni : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Avramov], 2016. VI, 102 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86053&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7379034]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

36. KOCJANČIČ, Tilen. Ekumensko prizadevanje papeža Benedikta XVI. (2005-2013) : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kocjančič], 2021. IX, 104 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124744. [COBISS.SI-ID 52935939]
37. CESAR, Dejan. Etika odgovornosti : vidiki etike človeške odgovornosti pri Hansu Jonasu in Dietrichu Bonhoefferju : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Cesar], 2018. VII, 60 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103985&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7972442]

Mentor pri diplomskih delih

38. KOŠUTIĆ, Snježana. Praznovanje krstne slave v Srbski pravoslavni cerkvi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Košutić], 2016. V, 33 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85856&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7367770]
39. VRTAČIČ, Romana. Prizadevanje nadškofa Alojzija Šuštarja za umestitev Cerkve v družbo : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Vrtačič], 2016. VI, 93 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86512&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7397466]
40. AHČIN, Kristijan. Vpliv Newmanovih spisov in njegovega lika na teologijo Antona Strleta : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ahčin], 2016. V, 37 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86514&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7398234]
41. KUMIN, Primož. Žensko duhovništvo v Evangeličanski cerkvi : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kumin], 2016. VI, 81, XVIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84134&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7314522]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

42. SOSIČ, Vid. Ekumenizem v Katoliški in Evangeličanski cerkvi na Slovenskem v letih 1945-1991 : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Sosič], 2017. 53 f. [COBISS.SI-ID 65362018]

Prevajalec

43. DIETZ, Kathleen, DECHANT, Mary-Birgit. Sveti John Henry Newman : (1801-1890). Communio : mednarodna katoliška revija. 2019, letn. 29, [št.] 3, str. 193-210. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 8196442]
44. FRANCISCUS. "V tebi naj bo mir!" : papeževe uvodne besede k ekumenski molitvi za mir. Communio : mednarodna katoliška revija. 2018, letn. 28, [št.] 3, str. 215-220. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 7957082]
45. GEISSLER, Hermann. "Vest je prvotni Kristusov namestnik". Communio : mednarodna katoliška revija. 2017, letn. 27, [št.] 3, str. 230-247. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 7716186]
46. VALENČIČ, Rafko (urednik). Od konflikta do skupnosti : skupno luteransko-katoliško obeleževanje reformacije leta 2017 : poročilo Luteransko-rimskokatoliške komisije za edinost. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 124 str. Cerkveni dokumenti, 150. ISBN 978-961-04-0247-3. ISSN 1318-1262. [COBISS.SI-ID 283097600]

Avtor dodatnega besedila

47. "Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu" (prim. Jn 15,5-9). Ljubljana: Komisija za ekumenizem in medverski dialog pri Slovenski škofovski konferenci, 2021. 60 str. Ekumenska zbirka Srečanja, 56. [COBISS.SI-ID 53465091]
48. "Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo" (Apd 28,2). Ljubljana: Komisija za ekumenizem pri Slovenski škofovski konferenci, 2020. 56 str. Ekumenska zbirka Srečanja, 55. [COBISS.SI-ID 515451707]
49. KLANČAR, Anja. Ko izgubiš --- : zgodba o prebolevanju samomora v družini. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 102 str. ISBN 978-961-04-0486-6. [COBISS.SI-ID 294004736]
50. KLANČAR, Anja. Ko izgubiš --- : zgodba o prebolevanju samomora v družini. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2018. ISBN 978-961-04-0538-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610405382, https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/ko-izgubis-%E2%80%A6. [COBISS.SI-ID 298047232]

Recenzent

51. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. DOLENC, Bogdan (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]


NERAZPOREJENO

52. DOLENC, Bogdan. Sveti Janez Henrik Newman : svetnik, ki nagovarja srca : [šmarnice za odrasle]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 110 str. ISBN 978-961-278-490-4. [COBISS.SI-ID 304476160]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Sodelovanje pri  projektu Religija in nasilje, ki ga je vodil prof. dr. Drago K. Ocvirk (2003-2005)