Cecilija Oblonšek (* 1982) je po končani Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru na oddelku za glasbo, smer glasbena pedagogika, kjer je marca 2007 diplomirala. Med študijem se je vpisala na Umetniško gimnazijo Fran Korun Koželjski Velenje – glasbena smer modul B, petje in instrument, smer orgle, in jo v letu 2006 zaključila z zaključnim koncertom. Po prvem letu študija na Pedagoški fakulteti se je vpisala na Teološko fakulteto – enota Maribor, smer teologija enopredmetno, kjer je diplomirala septembra 2007. Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2016 zaključila študij z doktorsko nalogo z naslovom Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje. Od leta 2008 je na isti fakulteti zaposlena kot asistentka za področje liturgike in cerkvene glasbe ter vodi pevski zbor študentov fakultete, od leta 2011 pa je njeno delo prekinjeno zaradi bolniškega/porodniškega dopusta.

Sodeluje pri različnih liturgičnih skupinah s predavanji in liturgičnimi delavnicami (npr. za fotografe na Obrtni zbornici Slovenije, za bralce, pevce, psalmiste, krasilce, reportaže na radiu itd.). Že v času študija se je začela strokovno udejstvovati, napisala je več strokovnih in poljudnih člankov tako s področja glasbe kot tudi liturgike, redno (je) objavlja(la) strokovne članke z glasbeno-liturgično vsebino v glasilu Pastoralni pogovori, reviji Cerkev v sedanjem svetu, reviji Tretji dan in liturgično-molitveni reviji Magnificat. Kot članica liturgične katedre na Teološki fakulteti v sodelovanju in občasno samostojno pripravlja predavanja ob liturgično-pastoralnih tečajih psalmistov, organistov, pastoralnih delavcev v različnih slovenskih mestih in po župnijah. Prav tako predava predmete Liturgika, Pesem in glasba ter Nauk o zakramentih v Teološko-pastoralni šoli v Celju, Mariboru in Murski Soboti. V letih 2002 in 2009 je prevzela organizacijo Seminarja liturgične orgelske igre v župnijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju za dekanijo Ptuj. Leta 2011 jo je Slovensko orgelsko društvo povabilo k sodelovanju na seminarju za učitelje glasbe, kjer je pripravila predavanje Liturgični aspekti v orgelski igri. Od leta 2010 je članica uredniškega odbora revije Tretji dan in od leta 2011 tudi članica Sveta revije, od leta 2017 pa tudi področna urednica za liturgijo in cerkveno glasbo. Od leta 2013 je članica uredniškega odbora revije Magnificat.

Poleg strokovnega dela se udejstvuje tudi na umetniškem področju s koncerti na področju instrumentalne in vokalne glasbe. Deluje tudi na pedagoškem področju kot korepetitorka pevskih zborov in kot organistka. Z letom 2010 je postala članica Nadškofijske komisije za liturgijo in cerkveno glasbo v Mariboru in tajnica Komisije za orgle, ki deluje v okviru mariborske metropolije. 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. OBLONŠEK, Cecilija. Suradnja Cerkvenog glasbenika i Sv. Cecilije te suradnja slovenskih i hrvatskih crkvenih glazbenika u vrijeme Barlèovog uređivanja Sv. Cecilije (1914 - 1941). Sveta Cecilija : časopis za duhovnu glazbu. 2020, letn. 40, št. 3-4, str. 57-63. ISSN 1330-2531. [COBISS.SI-ID 49887747]
2. OBLONŠEK, Cecilija. Možnosti umestitve sodobne krščanske glasbe v evharistično slavje. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 64-75, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10943491]
3. OBLONŠEK, Cecilija. Liturgična glasba po drugem vatikanskem cerkvenem zboru in doprinos Gregorja Zafošnika v glasbeno zakladnico pokoncilske Cerkve na Slovenskem = Liturgical music after Vatican Council II and contribution of Gregor Zafošnik to musical treasure of post-council Church in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 139-161. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Oblonsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D2ODONSB. [COBISS.SI-ID 8047962]
4. OBLONŠEK, Cecilija. Govorica Cerkve v liturgiji in premagovanje komunikacijskih "vozlov" znotraj obredja po zadnjem cerkvenem zboru. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 3/4, str. 72-81. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 717439]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

5. OBLONŠEK, Cecilija. Vloga obredne glasbe, kot jo razume Katoliška cerkev, in njeno mesto v družbi. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. 2018, letn. 21, št. 1, str. 12-17. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 717183]

1.04 Strokovni članek

6. OBLONŠEK, Cecilija. Poljubi znotraj bogoslužja : Bog najbolj neverjetne stvari prinaša v jeziku običajnosti. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 18-19, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34301699]
7. OBLONŠEK, Cecilija. Glasbena podoba krizmene maše. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2020, letn. 113, [št.] 1, str. 7-9, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 11086851]
8. OBLONŠEK, Cecilija, HRGAREK, Luka. Izobraževanje za psalmiste. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 2, str. 7-8, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 10959875]
9. OBLONŠEK, Cecilija. Teološka in glasbeno-liturgična vsebina 1. in 2. novembra. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 4, str. 13-14, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 10996739]
10. OBLONŠEK, Cecilija. Sijaj tako svetle luči : kaj nam pripoveduje simbolna govorica velikonočne sveče. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 6, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10948611]
11. OBLONŠEK, Cecilija. "Slava Bogu na višavah" : angelska in naša hvalnica. Magnificat. jun. 2019, letn. 6, št. 6, str. 21-23. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10958083]
12. OBLONŠEK, Cecilija. Glasbene sestavine revije Magnificat. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2018, letn. 111, [št.] 2, str. 12. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 716927]
13. OBLONŠEK, Cecilija. Ime, boter, darilo : na kaj bodimo pozorni pri pripravi na otrokov krst. Božje okolje. 2017, leto 12, št. 5, str. 12-13, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 692351]
14. LIPOVŠEK, Stanko, KUTNAR, Božena, FERENČAK, Štefan Alojzij, OBLONŠEK, Cecilija. Razmišljanja ob 50-letnici Navodila v glasbi pri svetem bogoslužju : 2. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2017, letn. 110, [št.] 5, str. 7-10. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 716671]
15. OBLONŠEK, Cecilija. Obhajilna procesija. Magnificat. jan. 2016, letn. 3, št. 1, str. 21-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 513689630]
16. OBLONŠEK, Cecilija. Daritveni oltar. Magnificat. jul. 2016, letn. 3, št. 7, str. 21-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 513689886]
17. OBLONŠEK, Cecilija. Krščanski pogled na različne oblike pokopa. Magnificat. dec. 2016, letn. 3, št. 12, str. 19-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 513690142]

1.05 Poljudni članek

18. OBLONŠEK, Cecilija. Prebudimo hrepenenje otrok po Bogu. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. feb. 2021, št. 9, str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 53199875]
19. OBLONŠEK, Cecilija, HRGAREK, Luka. Formacija bogoslužnih sodelavcev - psalmistov. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 23-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030531]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

20. OBLONŠEK, Cecilija. Jurij Snoj: Gregorijanski koral v srednjeveških rokopisih na Slovenskem. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 142-144, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10946051]
21. OBLONŠEK, Cecilija. Hvalospev (zgoščenka) in Hvalospev v notah (notna izdaja), Ljubljana 2018. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2018, letn. 111, [št.] 4, str. 20-21, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 726655]
22. OBLONŠEK, Cecilija. Miškolinček: zgoščenka, kjer zaslišiš celo utripanje otroškega srca pred rojstvom. Iskreni.net. ISSN 1854-0589. https://www.iskreni.net/prosti-cas/skupni-cas/167344-miskolincek-zgoscenka-kjer-zaslisis-celo-utripanje-otroskega-srca-pred-rojstvom.html. [COBISS.SI-ID 704127]
23. OBLONŠEK, Cecilija. Kosto Selak: 14 himen v čast Deloriti (14 himana u čast Deloriti) ... Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 116, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10916611]

1.22 Intervju

24. OBLONŠEK, Cecilija (intervjuvanec). Bog je že ob rojstvu vedel, kam jo pošilja : vsestranska cerkvena glasbenica, asistentka na Teološki fakulteti, žena in mama. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 10-11, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10958851]

1.25 Drugi sestavni deli

25. OBLONŠEK, Cecilija. Refleksija 4. mednarodne konference Papeškega sveta za kulturo. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2021, letn. 114, [št.] 1, str. 20-21, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 56764931]
26. OBLONŠEK, Cecilija. Obhajilna pesem : okusite in glejte, kako dober je Gospod : (Ps 34). Magnificat. jan. 2021, letn. 8, št. 1, str. 28-30. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 44829443]
27. OBLONŠEK, Cecilija. Spletna delavnica o O-antifonah. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2020, letn. 113, [št.] 6, str. 22. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 45833987]
28. OBLONŠEK, Cecilija. Bogoslužni sodelavci - izredni delivci obhajila. Magnificat. feb. 2020, letn. 7, št. 2, str. 21-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11068675]
29. OBLONŠEK, Cecilija. Bogoslužni sodelavci - pritrkovalci. Magnificat. apr. 2020, letn. 7, št. 4, str. 18-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11086339]
30. OBLONŠEK, Cecilija. V knjigi psalmov v Svetem pismu ponekod zasledimo besedno zvezo "Stopniška pesem", ponekod pa besedo "sela". Kaj označujeta zapisa?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 29. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030787]
31. OBLONŠEK, Cecilija. Izobraževanje za psalmiste v Mariboru. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 5, str. 17, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 11029251]
32. OBLONŠEK, Cecilija. Prazničnost vstopne procesije in vstopnega speva. Magnificat. maj 2019, letn. 6, št. 5, str. 20-21. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10947843]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

33. OBLONŠEK, Cecilija. Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje : doktorska disertacija. Ljubljana: [C. Oblonšek], 2016. XII, 327 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84133&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10378243]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

34. ŠTER, Katarina, OBLONŠEK, Cecilija. O-antifone. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2020. 1 spletni vir. https://cerkvena-glasba.si/2020/11/o-antifone/. [COBISS.SI-ID 46738435]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

35. OBLONŠEK, Cecilija. Sodelovanje med Cerkvenim glasbenikom in Sv. Cecilijo in sodelovanje slovenskih in hrvaških cerkvenih glasbenikov v času Barlètovega urejanja Sv. Cecilije (1917(!)-1941) = Suradnja između časopisa Crkveni glazbenik i Sv. Cecilija, te suradnja između slovenskih i hrvatskih crkvenih glazbenika u vremenu Barlèovog uređivanja Sv. Cecilije (1917(!)-1941) : Međunarodni znanstveni simpozij; Zagreb, 26. 10. 2019 : 150. obljetnica rođenja Janka Barléa: 150-letnica rojstva Janka Barlléta. Zagreb: Nadbiskupijski pastoralni institut, 2019. [COBISS.SI-ID 513788446]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

36. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. Darilna izd. Ljubljana: Družina, 2021. ISBN 978-961-04-0809-3. [COBISS.SI-ID 54104067]
37. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. (Obhajilna izd.). Ljubljana: Družina, 2020. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0149-0. [COBISS.SI-ID 304258816]
38. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. 4. ponatis. Ljubljana: Družina, 2020. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0150-6. [COBISS.SI-ID 304259328]
39. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), HRGAREK, Luka (urednik, notograf). Krizmena maša : Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika Maribor : [liturgični vodnik za obhajanje krizmene maše velikega četrtka]. Maribor: Zavod za cerkveno glasbo, 2019. 27 str. [COBISS.SI-ID 96489985]
40. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. (Obhajilna izd.). Ljubljana: Družina, 2019. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0149-0. [COBISS.SI-ID 298530304]
41. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. 3. ponatis. Ljubljana: Družina, 2019. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0150-6. [COBISS.SI-ID 298562304]
42. CANJUGA, A. (skladatelj), HRGAREK, Luka (urednik, notograf), OBLONŠEK, Cecilija (urednik). Slovesna pontifikalna sveta maša : Sveta Cecilija, devica in mučenka. Maribor: samozal. L. Hrgarek, 2018. [COBISS.SI-ID 95588097]
43. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. (Obhajilna izd.). Ljubljana: Družina, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0149-0. [COBISS.SI-ID 288460032]
44. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. 2. ponatis. Ljubljana: Družina, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0150-6. [COBISS.SI-ID 288896000]
45. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. 1. ponatis. Ljubljana: Družina, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0150-6. [COBISS.SI-ID 283354624]

Prevajalec

46. LIBERTO, Giuseppe (intervjuvanec). Liturgična glasba po II. vatikanskem cerkvenem zboru. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 3/4, str. 123-124. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 717695]

Oseba, ki intervjuva

47. VINDIŠ, Tadej (intervjuvanec). V slavilni glasbi je Bog tisti, ki je v središču. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2017, letn. 110, [št.] 5, str. 2-6, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 716415]


NERAZPOREJENO

48. OBLONŠEK, Cecilija. Legokocke, v katerih je lik tudi duhovnik? : zanimiv katehetski pripomoček. Iskreni.net. ISSN 1854-0589. https://www.iskreni.net/vsebine/zivljenjski-slog/legokocke-v-katerih-je-lik-tudi-duhovnik-zanimiv-katehetski-pripomocek. [COBISS.SI-ID 716159]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI