Prof. dr. Christian Gostečnik, OFM je redni profesor za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo religije in pastoralno psihologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz klinične psihologije je doktoriral leta 1995 na Argosy University v Chicagu, leta 1997 iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1999 iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava na magistrskem programu Zakonski in družinski študiji, programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija ter na doktorskem programu za Zakonsko in družinsko terapijo. Izobražuje nove generacije zakonskih in družinskih terapevtov ter tudi sam izvaja terapije in vodi različne psihoterapevtske skupine.

Poleg številnih knjig, znanstvenih člankov, mnogih raziskav ter sodelovanj na simpozijih in kongresih doma in v tujini, je razvil inovativni psihoterapevtski pristop imenovan RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA.

Je ustanovitelj in direktor psihoterapevtskega centra - Frančiškanski družinski inštitut.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS]
2. PIREČNIK NOČ, Anita, ŠEGA, Saša, GOSTEČNIK, Christian. Spolna disfunkcija pri slovenskih pacientih z multiplo sklerozo : presečna raziskava = Sexual dysfunction in Slovenian patients with multiple sclerosis : a cross sectional study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 223-229, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3012, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3012, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.3012. [COBISS.SI-ID 29537539]
3. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
4. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
6. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
7. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
8. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
9. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
10. REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Relational family therapy as an aid toward resolving the trauma of sexual abuse in childhood in the process of separation in the couple relationship. Journal of marital and family therapy. 2017, vol. 43, issue 3, str. 422-434. ISSN 1752-0606. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmft.12212/epdf, DOI: 10.1111/jmft.12212. [COBISS.SI-ID 7590234], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
11. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, issue 4, str. 1123-1136. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
12. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Transformational analysis and religious experience. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, no. 5, str. 1812-1825. ISSN 1573-6571. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10943-017-0386-0.pdf, DOI: 10.1007/s10943-017-0386-0. [COBISS.SI-ID 7597658], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
13. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja. Vloga religije v psihoanalizi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 177-190. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7249754], [SNIP, WoS do 24. 1. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. GOSTEČNIK, Christian. Medgeneracijski prenos nasilja. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 46-48. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7982426]
15. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina ločenih partnerjev. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 34-47. [COBISS.SI-ID 7946586]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. GOSTEČNIK, Christian. Mladostnikovo destruktivno in avtodestruktivno vedenje. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 28. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47117059]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
17. GOSTEČNIK, Christian, ŠEREMET, Ana. Prikaz rada relacijskog obiteljskog terapeuta na primjeru tugovanja i traume. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8255834]
18. GOSTEČNIK, Christian. Relational family therapy and resolving violence. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8255578]
19. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, VALENTA, Tanja. Innovative relational family therapy. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 39. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7783514]
20. LIPOVŠEK, Jasna Klara, KLEMENČIČ, Simona, BRATINA, Nataša, BATTELINO, Tadej, GOSTEČNIK, Christian, DROBNIČ RADOBULJAC, Maja. Integracija relacijskega modela in teorije navezanosti pri pedopsihiatrični obravnavi mladostnika s kronično boleznijo : prikaz kliničnega primera. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016?]. Str. 12. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7248730]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
22. GOSTEČNIK, Christian. Razumevanje bolečine ločitve skozi prizmo paradigme relacijske družinske terapije. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 121-153. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7861082]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

23. GOSTEČNIK, Christian. Mojca Filipič Sterle : Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih, doktorska disertacija, mentor Christian Gostečnik.,Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019, 274 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1102. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Gostecnik.pdf. [COBISS.SI-ID 8314970], [SNIP]
24. GOSTEČNIK, Christian. Milena Lipovšek, Stili navezanosti in odnosi v orkestru ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 791-792. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Lipovsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7816794], [SNIP, WoS]
25. GOSTEČNIK, Christian. Aleksandra Rožman, Trpinčenje otrok v družini ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 793. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Rozman.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7817050], [SNIP]
26. GOSTEČNIK, Christian. Martina Guzelj : Značilnosti udeležencev programa Projektno učenje za mlajše odrasle in intervencije relacijske družinske terapije, doktorska disertacija, mentor Christian Gostečnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 243 + VIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 725. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Guzelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7580250], [SNIP]
27. GOSTEČNIK, Christian. Lucija Hrovat : Predelava ne-varne navezanosti in strahu pred intimo z relacijsko družinsko terapijo pri predzakoncih ter stališča o zakonu, doktorska disertacija, mentor Christian Gostečnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 252 + VI str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 726. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Hrovat.pdf. [COBISS.SI-ID 7580762], [SNIP]
28. GOSTEČNIK, Christian. Barbara Kreš : Analiza sprememb pri udeležencih v relacijski družinski terapiji in ključni trenutki teh sprememb z vidika udeležencev, doktorska disertacija, mentor Christian Gostečnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 299 + XVI str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 734. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Kres.pdf. [COBISS.SI-ID 7582554], [SNIP]
29. GOSTEČNIK, Christian. Maja Tisovec : Obvladovanje poporodne depresije pri mladih materah v procesu relacijske družinske terapije, doktorska disertacija, mentor Christian Gostečnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 271 + X str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 753. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Tisovec.pdf. [COBISS.SI-ID 7584858], [SNIP]
30. GOSTEČNIK, Christian. Nada Trtnik : Skupinska terapevtska pomoč odraslim otrokom alkoholikov po metodi relacijske družinske terapije, doktorska disertacija, mentor Christian Gostečnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 239 + X str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 756. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Trtnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7585114], [SNIP]

1.22 Intervju

31. GOSTEČNIK, Christian (intervjuvanec). Prazniki so čas, ko se najbolj na široko odpirajo travme, zamere, hrepenenja. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 22. dec. 2018, leto 60, št. 295, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8050778]

1.25 Drugi sestavni deli

32. GOSTEČNIK, Christian. Bojim se novega leta. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 15, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8058202]
33. GOSTEČNIK, Christian. Žaljiva pošta. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7803226]
34. GOSTEČNIK, Christian. Neprimerni obiski. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2018, letn. 67, št. 6, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7819354]
35. GOSTEČNIK, Christian. Post in spor s taščo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2018, letn. 67, št. 11, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7835226]
36. GOSTEČNIK, Christian. Naj še čakam. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. apr. 2018, letn. 67, št. 17, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7856730]
37. GOSTEČNIK, Christian. Nasilje v odnosu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. maj 2018, letn. 67, št. 22, str. 23, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7872602]
38. GOSTEČNIK, Christian. Poklic s posebnim statusom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2018, letn. 67, št. 28, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7901274]
39. GOSTEČNIK, Christian. Vedno se zaplete na dopustu : ne moremo reševati težav namesto drugih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. avg. 2018, letn. 67, št. 32, str. 11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7936858]
40. GOSTEČNIK, Christian. Nenaden odhod. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2018, letn. 67, št. 43, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7984474]
41. GOSTEČNIK, Christian. Spor z bratom : konflikt presega vprašanje dediščine. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2018, letn. 67, št. 47, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8008794]
42. GOSTEČNIK, Christian. Izgubljeni sin. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2017, letn. 66, št. 3, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7528282]
43. GOSTEČNIK, Christian. Žena noče govoriti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7563354]
44. GOSTEČNIK, Christian. Možev post. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2017, letn. 66, št. 13, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7591002]
45. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina praznikov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. apr. 2017, letn. 66, št. 18/19, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7627354]
46. GOSTEČNIK, Christian. Nas zapušča še Bog?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. jun. 2017, letn. 66, št. 25, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7657562]
47. GOSTEČNIK, Christian. Hčerka je pobegnila. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. jul. 2017, letn. 66, št. 31, str. 11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7702618]
48. GOSTEČNIK, Christian. Trda roka. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. okt. 2017, letn. 66, št. 41, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7730778]
49. GOSTEČNIK, Christian. Groza na pokopališču. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. nov. 2017, letn. 66, št. 47, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7748698]
50. GOSTEČNIK, Christian. Sin se je nenadoma odselil. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2016, letn. 65, št. 10, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7163226]
51. GOSTEČNIK, Christian. Ponesrečen velikonočni zajtrk. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2016, letn. 65, št. 16, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7199834]
52. GOSTEČNIK, Christian. Boleči prazniki. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. maj 2016, letn. 65, št. 21, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7253594]
53. GOSTEČNIK, Christian. Novomašnik : ali se je izgubil smisel za duhovniški poklic?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 65, št. 26/27, str. 23, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7295066]
54. GOSTEČNIK, Christian. Pretepanje otrok. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. jul. 2016, letn. 65, št. 29, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7325018]
55. GOSTEČNIK, Christian. Kaj reči otrokom?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2016, letn. 65, št. 40, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7390810]
56. GOSTEČNIK, Christian. Kako naprej?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. nov. 2016, letn. 65, št. 46, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7451482]
57. GOSTEČNIK, Christian. Bojimo se drug drugega. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. božič 2016, letn. 65, št. 51/52, str. 23, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7504730]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

58. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
59. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
60. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
61. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina ločenosti. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 343 str. Monografije FDI, 21, Znanstvena knjižnica, 58. ISBN 978-961-6873-50-5, ISBN 978-961-6844-61-1. [COBISS.SI-ID 292889600]
62. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in sakralno izkustvo. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 455 str. Monografije FDI, 22, Znanstvena knjižnica, 61. ISBN 978-961-6873-52-9, ISBN 978-961-6844-63-5. [COBISS.SI-ID 296024064]
63. GOSTEČNIK, Christian. Relational family therapy : the systemic, interpersonal, and intrapsychic experience. New York; London [i. e.] Abingdon: Routledge, 2017. VI, 277 str., ilustr. ISBN 978-1-138-68618-2, ISBN 978-1-138-68619-9. [COBISS.SI-ID 7538266]
64. GOSTEČNIK, Christian. Zakaj se te bojim?. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2016. 419 str. Monografije FDI, 19, Znanstvena knjižnica, 49. ISBN 978-961-6873-42-0. [COBISS.SI-ID 286291968]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

65. GOSTEČNIK, Christian. Alkohol kot temeljni regulator homeostaze v družinskem sistemu in relacijska družinska terapija : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42073603]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
66. GOSTEČNIK, Christian. Violence in the marital relationship : prispevek na mednarodni konferenci Mocna rodzina fundamentem zdrowego społeczeństwa, 22. oktobra 2018, Aula Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. [COBISS.SI-ID 7990106]
67. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, VALENTA, Tanja. Obiteljsko nasilje - pojava i razrješavanje putem relacijsko obiteljske terapije : radionica na međunarodnem znanstvenom-stručnom skupu Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb, 8. prosinac 2017. [COBISS.SI-ID 7785306]
68. GOSTEČNIK, Christian. Relacijska družinska terapija pri delu z ločenimi : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7831642]
69. GOSTEČNIK, Christian. Relacijska družinska terapija pri delu z zakonci v krizi : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7529562]
70. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Repetition of trauma in intimate relationship : a relational family therapy perspective : lecture at the Mental Health Advisory Group Conference, Prague, March 9th-12th 2016. [COBISS.SI-ID 7183450]

3.25 Druga izvedena dela

71. GOSTEČNIK, Christian. Obitelj kao sustav : predavanje na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8328538]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

72. LIPOVŠEK, Milena. Stili navezanosti in odnosi v orkestru : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lipovšek], 2017. X, 296 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91378&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7591514]
73. KREŠ, Barbara. Analiza sprememb pri udeležencih v relacijski družinski terapiji in ključni trenutki teh sprememb z vidika udeležencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kreš], 2016. XVI, 299, III str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81136&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7140954]
74. RUTAR, Miha. Kakovost življenja pri parih s kronično vnetno črevesno boleznijo ter relacijska družinska terapija : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Rutar], 2016. VII, 222, XVIII str., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81144&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7181146]
75. TISOVEC, Maja. Obvladovanje poporodne depresije pri mladih materah v procesu relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Tisovec], 2016. X, 271 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84073&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7305050]
76. HROVAT, Lucija. Predelava ne-varne navezanosti in strahu pred intimo z relacijsko družinsko terapijo pri predzakoncih ter stališča o zakonu : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Hrovat], 2016. VI, 252 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84085&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7306586]
77. TRTNIK, Nada. Skupinska terapevtska pomoč odraslim otrokom alkoholikov po metodi relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Trtnik], 2016. X, 239 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82805&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7244890]
78. ROŽMAN, Aleksandra. Trpinčenje otrok v družini : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rožman], 2016. XI, 256, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88625&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7528794]
79. GUZELJ, Martina. Značilnosti udeležencev programa Projektno učenje za mlajše odrasle in intervencije relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Guzelj], 2016. VIII, 243 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86050&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7387994]

Mentor pri magistrskih delih

80. HORVAT LAMPE, Maja. Intimnost in zadovoljstvo v odnosu pri poročenih in neporočenih parih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Horvat Lampe], 2016. VI, 121, IV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85049&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7355738]
81. GOLOB, Peter. Razumevanje in poklicno reševanje medsebojnih konfliktov v nekliničnih delovnih situacijah : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Golob], 2016. VIII, 227, XIII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86530&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7394650]
82. KOVAČIČ, Tanja. Strah pred intimo in (pred)poročni stres : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kovačič], 2016. VI, 164 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85892&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7355994]
83. GUČEK, Tita Marija. Značilnosti sorojenskega odnosa odraslih sorojencev v povezanosti z agresivnostjo v luči časovne perspektive : magistrsko delo. Ljubljana: [T. M. Guček], 2016. IX, 139 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85046&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7354970]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

84. LIPAR, Tina. Partnerski odnos neplodnih parov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lipar], 2020. VI, 68, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120755. [COBISS.SI-ID 34451971]
85. SLAVEC, Matej. Študija primera: socialne kompetence in subjektivno blagostanje pri študentih programov ZDŠ in ZDT : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Slavec], 2019. IX, 71 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111885. [COBISS.SI-ID 8213850]
86. MAKSIĆ, Katja. Intervencije strokovnih delavcev pri delu z odvisniki od prepovedanih drog : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Maksić], 2018. VIII, 98, XIV str. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=115413&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10876931]
87. ŠVAJGER, Drago. Zasvojenost s spolnostjo kot regulacija notranje čustvene praznine : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Švajger], 2017. V, 87, IX str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94277&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10640387]

Mentor pri diplomskih delih

88. KENE, Robert. Družbeni odsev oseb s cerebralno paralizo : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Kene], 2016. V, 65 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86526&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7404890]
89. ABRAM, Tina. Družina kot temelj poznejših odnosov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Abram], 2016. V, 36 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85849&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7365722]
90. KOS, Polona. Interakcija religioznega izkustva in razvoj posameznika : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kos], 2016. VII, 153 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84075&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10376451]
91. VIDMAR, Simona. Mladostnik odsev družinskih odnosov : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Vidmar], 2016. V, 112 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85861&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10380291]
92. LOVRINOVIĆ, Marina. Nasilje v družini kot izziv sodobni pastorali družine : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [M. Lovrinović], 2016. 73 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83583&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7280474]
93. TRATAR, Laura. Otrokovo življenje v rejniški družini : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Tratar], 2016. V, 44 str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86508&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7395930]
94. LOGAR, Lara. Psihodiabetologija : psihološka in duhovna pomoč bolnikom z diabetesom : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Logar], 2016. V, 73 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86070&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7382874]
95. KASALOVIĆ, Maja. Psihološki vidiki življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju v socialnem stanovanju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kasalović], 2016. V, 44 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83565&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7277402]
96. KAŠTRUN, Barbara. Skrivnost intime : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kaštrun], 2016. VIII, 64 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83759&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7299674]
97. OBREZA, Kristina. Socializacija otrok in njihovi starši : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Obreza], 2016. VI, 38 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86500&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7391834]
98. ZELKO, Franci. Starši - regulator psihoorganskega stanja otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Zelko], 2016. VI, 73 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85881&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7362394]
99. KORES, Tone. Temelji krščanske duhovnosti in osnovni principi sodobnih psihoterapevtskih smeri : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kores], 2016. V, 108 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84088&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7308122]
100. CEBE, Damjana. Varna hiša kot kraj nove pastorale : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Cebe], 2016. V, 38 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86532&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10440707]
101. FERK, Jernej. Vpliv odsotnosti staršev pri vzgoji : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ferk], 2016. IV, 104 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84076&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10375939]
102. SVETE, Andreja. Zloraba s psihofizičnega vidika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Svete], 2016. IV, 61 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85040&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7352922]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

103. PARTE, Špela. Zasvojenost s seksualnostjo kot posledica spolne zlorabe : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [Š. Parte], 2018. VI, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103223&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10847235]

Avtor dodatnega besedila

104. GAŠPERLIN, Izidor (avtor, fotograf). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (559 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21803011]
105. STROBELJ, Tjaša. Tok mojega življenja. Ljubljana: samozal. T. Strobelj, 2020. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0232-0. [COBISS.SI-ID 36276995]
106. GAŠPERLIN, Izidor (avtor, fotograf). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. 2. natis. Kranj: GI svetovanje, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-94098-0-0. [COBISS.SI-ID 293262848]
107. GAŠPERLIN, Izidor (avtor, fotograf). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. 1. izd. Kranj: Mit informacijske rešitve, 2016. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-285-101-9. [COBISS.SI-ID 282749952]
108. GAŠPERLIN, Izidor (avtor, fotograf). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. 1. ponatis. Kranj: Mit informacijske rešitve, 2016. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-285-101-9. [COBISS.SI-ID 283575808]
109. GAŠPERLIN, Izidor (avtor, fotograf). Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. 2. natis. Kranj: GI svetovanje, 2016. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-94098-0-0. [COBISS.SI-ID 286726144]
110. JURIČ ŠENK, Sabina. Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski. Ljubljana: Centerkontura, 2016. 215 str. ISBN 978-961-6252-21-8. [COBISS.SI-ID 286231808]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

111. FILIPIČ STERLE, Mojca. Analysis o

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

PROCES SOOČANJA Z LOČITVIJO IN RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA (1.7.2014―30.6.2017)

Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju (1.6.2006―30.11.2008)

Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost (1.9.2005―31.8.2007)