Drago Jerebic

Drago Jerebic je maturiral na Gimnaziji Želimlje in diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani iz področja motivacije. En semester je študiral na katoliški univerzi v Leuvnu, v Belgiji. Po diplomi je opravil specialistični študij zakonske in družinske terapije ter leta 2004 začel s terapevtsko prakso. V šestnajstih letih je kot zakonski in družinski terapevt opravil preko 12.000 terapevtskih ur v obliki individualne, partnerske in družinske terapije. Leta 2013 je doktoriral iz področja zakonske in družinske terapije - naslov doktorske disertacije: Odnos mama in sin v povezavi s kasnejšo sinovo zasvojenostjo z alkoholom. Je docent, habilitran za področje psihologije religije in pastorale in član katedre za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije. Študenti so ga 2x izbrali za naj profesorja - asistenta. Je strokovni vodja Družinskega inštituta Bližina v Celju (2006), licenciran zakonski in družinski terapevt pri ZZDTS (2008) in supervizor pri ZZDTS (2009) in SZS (2007). Ima opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva (2006).

Področja poučevanja

 • Pastoralna psihologija, 
 • Uvod v psihologijo religije, 
 • Religiozni in psihoanalitični temelji medosebnih odnosov, 
 • Relacijska družinska terapija (klinične vaje) I, 
 • Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) I, 
 • Terapevtska obravnava zasvojenosti
 • Programi psihosocialne pomoči zakonu in družini

Raziskovalna področja

 • Zakonski odnos
 • Psihologija religije in pastorale
 • Duhovnostjo in psihoterapijo 
 • Zasvojenost
 • Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (2014-2017)

Članstva in gostovanja

 • Družinski inštitut Bližina (strokovni vodja in ustanovitelj)
 • Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (dva mandata predsednik)
 • Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje (član upravnega odbora) 
 • IFTA - Svetovnega združenja družinskih terapevtov - http://www.ifta-familytherapy.org
 • ICCEFT - International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy
 • ET - European Society for Catholic theology
 • delovna skupina za pripravo zakona o psihoterapevtski dejavnosti

Monografije 

 1. Bližina osrečuje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Družinski inštitut Bližina, 2017. Jerebic, Drago, Jerebic, Sara.
 2. Prevara kot oblika regulacije občutja zavrženosti v zakonskem in političnem odnosu. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2014, [letn.] 43, [št.] 5/6, str. 75-82. 
   

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Are childhood sexual abuse and intimate safety in adult intimate relationships correlated?. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 193-206, tabele, graf. prikazi. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3458, DOI: 10.15633/pch.3458. [COBISS.SI-ID 8284250], [WoS do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
3. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Consequences of childhood sexual abuse for intimate couple relationship according to relational marital therapy. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 133-146. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058970], [WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. Psychotherapy in achieving health and well-being for children and young people. [Spletna izd.]. April 2020, no. 3, str. 5-13. ISSN 2637-2487. https://journal.bhidapa.ba/index.php/bhidapa/article/view/17/16. [COBISS.SI-ID 14748163]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.04 Strokovni članek

5. JEREBIC, Drago. Moška nezvestoba : kot da bi za trenutek vstopil v trans. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 2, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 61400323]
6. JEREBIC, Drago. Človeka pomirja odnos : kako kljub različnim izkušnjam iz otroštva lahko najdemo mir. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 2, str. 12-13, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 16190979]
7. JEREBIC, Drago. Zakaj ravno midva skupaj?. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7857498]
8. MOŽINA, Miran, FLAJS, Tomaž, JEREBIC, Drago, KOSOVEL, Irena, KRANJC, Urška, RAKOVEC, Primož. Čas za zakon je dozorel : uvodnik o novostih glede normativne ureditve psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji = The time for the law is now : editorial about the news concerning legal regulation of psychotherapy and psychosocial counselling in Slovenia. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn.12, št. 3/4, str. 7-39, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 8088154], [Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
9. MOŽINA, Miran, FLAJS, Tomaž, JEREBIC, Drago, KOSOVEL, Irena, KRANJC, Urška, MILIČ, Alenka, RAKOVEC, Primož. Hrvaška, Malta in Nemčija v letu 2018 sprejele zakone o psihoterapiji : kaj pa Slovenija? = Croatia, Malta and Germany passed psychotherapy laws in 2018 : how about Slovenia?. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn.12, št. 3/4, str. 245-272, tabele. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 8088410]
10. JEREBIC, Drago. Se znava prepirati?. Božje okolje. 2017, leto 42, št. 4, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7715674]
11. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Bližina osrečuje. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 1, str. 67-70. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7568474]

1.05 Poljudni članek

12. JEREBIC, Drago. Preveč in premalo. Božje okolje. 2016, leto 41, št. 2, str. 4, portret. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7234138]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. JEREBIC, Drago. Krščanska skupnosti [!] skozi prizmo teorije navezanosti = Christian community through the prism of attachment theory. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 80-88. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59288579]
14. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vjerovati u boga čini ljude otpornijim = Believe in god makes people more resilience. V: PEHLIĆ, Izet (ur.), HASANAGIĆ, Anela (ur.). Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama : znanstvena monografija = Psychological and spiritual protection and support in crisis situations : scientific monography. Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta, 2021. Str. 53-79, tabele. ISBN 978-9958-697-64-7. https://www.academia.edu/46811671/PSIHOLO%C5%A0KA_I_DUHOVNA_ZA%C5%A0TITA_I_PODR%C5%A0KA_U_KRIZNIM_SITUACIJAMA_ZNANSTVENA_MONOGRAFIJA_PSYCHOLOGICAL_AND_SPIRITUAL_PROTECTION_AND_SUPPORT_IN_CRISIS_SITUATIONS_SCIENTIFIC_MONOGRAPHY. [COBISS.SI-ID 61635587]
15. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vloga kateheta v mreži odnosov z veroučenci in njihovimi družinami. V: JERETINA, Simona (ur.). V mreži : družine, odrasli in mladi v današnjem svetu - priložnosti za oznanilo evangelija : zbornik. Ljubljana: SKU - Slovenski katehetski urad, 2018. Str. 77-94. ISBN 978-961-92803-8-6. [COBISS.SI-ID 7839578]
16. JEREBIC, Drago. Transferna vloga družinskega terapevta in skupine pri delu s skupino razvezanih. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 34-40. [COBISS.SI-ID 7946330]
17. JEREBIC, Drago. Izziv in težave razvezanih in ponovno poročenih zakoncev v partnerstvu in starševstvu. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). IV. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 04. julij do 05. julij 2016. Rakičan: RIS Dvorec, 2016. Str. 252-261. ISBN 978-961-93880-4-4. http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1472736391BILTEN_IZZIVI_IN_TE_AVE_SODOBNE_DRU_BE.pdf. [COBISS.SI-ID 7364698]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. JEREBIC, Drago. Primerjava in analiza treh terapevtskih pristopov pri zdravljenju zasvojenosti z alkoholom = Comparison and analysis of three therapeutic approaches in the treatment of addiction. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo =9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 325. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58195203]
19. JEREBIC, Drago. Vloga komplementarne projekcijsko-introjekcijske identifikacije v relacijski zakonski terapiji pri čustvenem nasilju v zakonskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 23-24. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47115267]
20. JEREBIC, Drago. Suppression leads to repetition, while sharing brings release = Potlačitev vodi v ponovitev, podelitev pa v sprostitev. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-29. [COBISS.SI-ID 8279386]
21. JEREBIC, Drago. Krščanska skupnost skozi prizmo teorije navezanosti = The Christian community through the prism of attachment theory. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 283. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17506307]
22. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Therapeutic treatment of trauma in children in foster care. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254298]
23. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. V: KOCIJAN HERCIGONJA, Dubravka (ur.). Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata : knjiga sažetaka. Sarajevo: Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija BHIDAPA; Zagreb: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladeži i obitelji INSTITUT D. O. M., 2018. Str. 37, 37. ISBN 978-9926-8300-0-7. [COBISS.SI-ID 8029786]
24. JEREBIC, Drago. The role of the image of the merciful God and Catholic communities at upbringing children. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 43. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7784282]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

25. JEREBIC, Drago. Povezovanje zakoncev v zakonski terapiji. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 35. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7959130]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

26. JEREBIC, Drago. Pomirjanje vernikov in razbremenjevanje pastoralnih delavcev v obdobju soočanja s spolnimi zlorabami v Cerkvi = Pacifying believers and lessening the burden on pastoral workers in the face of sexual abuses in the Church. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 37-49. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34801923]
27. JEREBIC, Drago. Addiction as a symptom of the family system. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 173-191. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8097626]
28. JEREBIC, Drago. Terapevtske intervencije pri vzgoji otrok v družinah razvezanih in ponovno poročenih zakoncev. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 155-172. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7861338]
29. JEREBIC, Drago. The role of Catholic communities in forming the image of the merciful God : arriving at the image of the merciful God through the previous experience of mercy in interpersonal relationships. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 319-332. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7647834]

1.22 Intervju

30. JEREBIC, Drago (intervjuvanec). "Na dopustu je pomembna dostopnost do zakonca in otrok" : Drago Jerebic, predavatelj in zakonski terapevt o prepiranju zakoncev na dopustu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2019, letn. 68, št. 29, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8164954]
31. JEREBIC, Drago. Kako se pravilno prepirati? : s specialistom zakonske in družinske terapije Dragom Jerebicem o prepirih med zakonci. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. okt. 2019, str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8204122]
32. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Po bližini hrepenimo in se je hkrati bojimo : z dr. Saro Jerebic in dr. Dragom Jerebicem ob izidu njune knjige Bližina osrečuje. Novi tednik NT&RC. 16. feb. 2017, leto 72, št. 7, str. 26-27, portret. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 7640154]
33. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Ne recite najstniku, da je problematičen. Zarja : slovenska družinska revija. 21. feb. 2017, letn. 3, št. 8, str. 22-23, ilustr. ISSN 2386-0626. [COBISS.SI-ID 7640410]

1.25 Drugi sestavni deli

34. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdaj reči "dovolj je"? : razmislimo o širšem okviru situacije, v kateri ste se znašli. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. jan. 2021, št. 3, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 46817795]
35. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. 17. zapoved: Ne kritiziraj! : mož pri sosedih naredi vse, za kar ga prosijo, doma pa ga moramo čakati in priganjati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 21. feb. 2021, št. 8, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 52561411]
36. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Spletni prevaranti in manipulanti : tudi starejši bodite previdni, s kom si pišete na spletu ali po sms sporočilih. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. mar. 2021, št. 13, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 57805827]
37. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Navzven vse lepo, kaj pa navznoter? : kdaj je bolje biti tiho in kdaj je prav, da smo jasni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 9. maj 202112992, št. 19, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 62158851]
38. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
39. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Mož se ni postavil zame. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. jan. 2020, št. 2, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8276826]
40. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako naj se obnašam do svojega očeta?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. feb. 2020, št. 7, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8317530]
41. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ločena dedek in babica. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. mar. 2020, št. 12, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8359258]
42. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakramentalni del možganov : ali živiva milost zakramenta zakona, če si greva pogosto na živce?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. maj 2020, št. 18, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 16185347]
43. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prepir zaradi dediščine : krčevit boj za gmotne dobrine se začne, če so otroci ostali lačni ljubezni in potrditve. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. jun. 2020, št. 23, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 18374659]
44. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Jezik ljubezni mojega sozakonca : kaj storiti, če se zdi, da je začetna ljubezen zbledela?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. jul. 2020, št. 29, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 22882819]
45. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je ljubezen? : vse se vrti okoli ljubezni, redko pa se vprašamo, kaj sploh je ljubezen. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 23. avg. 2020, št. 34, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 25652739]
46. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Vera ne pomeni imunosti na nezvestobo : pari se ne zavedajo, da zavračanje in ignoriranje drugega odpirata vrata nezvestobi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. sep. 2020, št. 39, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 30242819]
47. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako se soočate z izgubo? : napravimo prostor za tistega, ki se želi pogovarjati o svoji izgubi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. nov. 2020, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 34585347]
48. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj ne upoštevajo ukrepov? : o tem, kako močna nepomirjena občutja zameglijo naš razum in popačijo našo presojo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 6. dec. 2020, št. 49, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 40705795]
49. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Žena mi teži" : ko žena pritiska na moža in ga poskuša nadzirati, mož začuti utesnjenost, jezo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. Velika noč 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8118106]
50. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdo odloča o denarju v družini? : denar je zelo pogosta tema konfliktov med zakoncema. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. dec. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8233818]
51. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Resno razmišljam o razvezi : ali lahko terapija reši zakonca pred ločitvijo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2. jun. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8136538]
52. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Ali je televizije in mobitela preveč? : kako razločevati, kdaj je zaslon zgolj prijetna sprostitev in kdaj škoduje naši družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. feb. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8074330]
53. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Žena nima želje po spolnosti : si ženske na splošno želijo manj spolnosti kot moški?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 14. jul. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8152410]
54. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakonca in post : ko že malenkosti privedejo do konfliktov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. mar. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8087386]
55. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ali ima moj mož ADHD? : motnja pozornosti in hiperaktivnosti tudi odrasle ovira pri vsakdanjem življenju. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. avg. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8185178]
56. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Živeti z možem, ki ima motnjo pozornosti : kot bi imela še enega otroka, pravi bralka iz Ruš. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. sep. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8190298]
57. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Posledice travme nerazrešene moči : zakaj nekateri ljudje v določenih okoliščinah reagirajo pretirano obrambno?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. okt. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8215130]
58. JEREBIC, Drago. Vsi si želimo odnosov, v katerih bi se počutili dobro. V: Radost sobivanja. 1. izd. [Celje]: Osnovna šola Lava, 2018. Str. [30]. Rastoča knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 8030298]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

59. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Bližina osrečuje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Družinski inštitut Bližina, 2017. 174 str. ISBN 978-961-278-306-8. [COBISS.SI-ID 287441664]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

60. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (diskutant), NOVAK, Leon (diskutant), GODINA, Zmago (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
61. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Nasilni oče. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-nasilni-o%C4%8De-1932019/. [COBISS.SI-ID 8171354]
62. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Navezanost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-navezanost-1642019/. [COBISS.SI-ID 8172122]
63. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Nesoglasja. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-nesoglasja-812019/. [COBISS.SI-ID 8170586]
64. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Post v partnerskem odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-post-v-partnerskem-odnosu-1232019/. [COBISS.SI-ID 8171098]
65. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Pravočasno ukrepanje v partnerskem odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-pravo%C4%8Dasno-ukrepanje-v-partnerskem-odnosu-3042019/. [COBISS.SI-ID 8172378]
66. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Umik in molk partnerja. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-umik-in-molk-partnerja-522019/. [COBISS.SI-ID 8170842]
67. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Varnost v odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-varnost-v-odnosu-942019/. [COBISS.SI-ID 8171866]
68. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Zlorabe v službi. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-zlorabe-v-slu%C5%BEbi-2. [COBISS.SI-ID 8171610]
69. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje), JEREBIC, Sara (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). Radost ljubezni. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Obzorja duha. http://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174476418. [COBISS.SI-ID 7698010]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

70. JEREBIC, Drago. Anksioznost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 25. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8052314]
71. JEREBIC, Drago. Božič : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 25. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8055130]
72. JEREBIC, Drago. Demokracija v družini : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8053850]
73. JEREBIC, Drago. Denar : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 27. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7923546]
74. JEREBIC, Drago. Funkcionalni moški : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 10. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7924058]
75. JEREBIC, Drago. Izgorelost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 9. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8052826]
76. JEREBIC, Drago. Jezik ljubezni : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7923290]
77. JEREBIC, Drago. Nakupovalne navade v času praznikov : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 27. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8054362]
78. JEREBIC, Drago. Nasilne ženske : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 30. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7921498]
79. JEREBIC, Drago. Neodzivni moški : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 1. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7924826]
80. JEREBIC, Drago. Občutek varnosti v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 11. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8052058]
81. JEREBIC, Drago. Obdarovanje : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 11. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8054874]
82. JEREBIC, Drago. Opora v stiski : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 16. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7921242]
83. JEREBIC, Drago. Partnerski odnos : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 31. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8051546]
84. JEREBIC, Drago. Partnerski odnos na preizkušnji : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 24. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7924570]
85. JEREBIC, Drago. Partnerski odnosi : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7922010]
86. JEREBIC, Drago. Pripravljenost v zakonu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 2. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8052570]
87. JEREBIC, Drago. Razlike : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 3. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7923802]
88. JEREBIC, Drago. Razvezane družine : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7922266]
89. JEREBIC, Drago. Samopodoba : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 4. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8054618]
90. JEREBIC, Drago. Sem samski, vendar ne želim biti : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8054106]
91. JEREBIC, Drago. Spolnost v zakonu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7921754]
92. JEREBIC, Drago. Starševska vez : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 24. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8051290]
93. JEREBIC, Drago. Širši pogled na situacijo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7923034]
94. JEREBIC, Drago. Telesna in čustvena odtujenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 23. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8053338]
95. JEREBIC, Drago. TV, kavča : uničevalna dejavnika srečnega zakona : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 30. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8053594]
96. JEREBIC, Drago. Težave z najstniki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 27. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 7922522]
97. JEREBIC, Drago. Travme : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 9. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7920986]
98. JEREBIC, Drago. Vzgoja najstnikov : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 7922778]
99. JEREBIC, Drago. Zaljubljenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 17. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 7924314]
100. JEREBIC, Drago. Zaljubljenost iz stiske : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 16. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 8053082]
101. JEREBIC, Drago. Zavračanje staršev : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 7. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8051802]
102. JEREBIC, Drago. Bolna ljubezen : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 7. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 7919706]
103. JEREBIC, Drago. Čustvena dediščina : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 4. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 7629402]
104. JEREBIC, Drago. Čustvena odtujenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 3. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 7918682]
105. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Družinski inštitut Bližina predstavlja svojo knjigo : prispevek v oddaji Tedenska izdaja TV Celje, 22. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7625818]
106. JEREBIC, Drago. Kako do prijetnih počitnic : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 18. julij 2017. [COBISS.SI-ID 7696986]
107. JEREBIC, Drago. Kritike : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 29. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 7918170]
108. JEREBIC, Drago. Nasilje ženske : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 14. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7628634]
109. JEREBIC, Drago. Nedostopni moški : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 11. junij 2017. [COBISS.SI-ID 7696730]
110. JEREBIC, Drago. Nepodpora partnerja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 1. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 7917146]
111. JEREBIC, Drago. Nesamostojnost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 21. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 7920218]
112. JEREBIC, Drago. Občutja otroka : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 14. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 7919962]
113. JEREBIC, Drago. Obdarovanje : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 19. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7920474]
114. JEREBIC, Drago. Odnos staršev do odraslih otrok : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 10. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 7918938]
115. JEREBIC, Drago. Odnosi v družini : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 26. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 7918426]
116. JEREBIC, Drago. Ohranjanje spomina na pokojne : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 31. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 7919450]
117. JEREBIC, Drago. Partnerska komunikacija : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 18. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 7629914]
118. JEREBIC, Drago. Počitnice, šolarji in šolski uspeh : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 18. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 7916634]
119. JEREBIC, Drago. Počutje ob praznikih : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 26. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7920730]
120. JEREBIC, Drago. Prepiranje v partnerskem odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 22. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 7917914]
121. JEREBIC, Drago. Pretirana redoljubnost : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 11. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 7629658]
122. JEREBIC, Drago. Razlike v vzgoji : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 29. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7629146]
123. JEREBIC, Drago. Reaktivnost v zakonskem odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 8. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 7917402]
124. JEREBIC, Drago. Sistem v družini : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 21. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7628890]
125. JEREBIC, Drago. Spoštovanje in zavrženost v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 24. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 7919194]
126. JEREBIC, Drago. Spoznavanje vere : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 15. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 7917658]
127. JEREBIC, Drago. Travme, ki zaznamujejo naše življenje : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 14. in 21. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 7628378]
128. JEREBIC, Drago. Vtikanje mame in tašče : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 25. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 7916890]
129. JEREBIC, Drago. Animiranje najstnika na dopustu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 19. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 7470682]
130. JEREBIC, Drago. Antisocialna osebnostna motnja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 9. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 7475290]
131. JEREBIC, Drago. Bližanje konca šolskega leta : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 31. maj 2016. [COBISS.SI-ID 7471962]
132. JEREBIC, Drago. Cilji v novem letu : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 27. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 7630682]
133. JEREBIC, Drago. Dan žena : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 8. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 7474266]
134. JEREBIC, Drago. Izgorelost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 12. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7473498]
135. JEREBIC, Drago. Kako krmariti z novim partnerjem in s svojimi otroki? : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 2. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 7470170]
136. JEREBIC, Drago. Kako se izogniti izgorelosti? : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 19. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7473242]
137. JEREBIC, Drago. Ko mož ne more odpustiti svoji ženi : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 22. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 7474010]
138. JEREBIC, Drago. Mejna osebnostna motnja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 16. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 7475034]
139. JEREBIC, Drago. Moški in čustva : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 12. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 7476058]
140. JEREBIC, Drago. Najstniki in prosti čas : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 5. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 7470938]
141. JEREBIC, Drago. Najstniki sami na dopust : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 7. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7471706]
142. JEREBIC, Drago. Naklonjenost staršev do otrok : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 28. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7471194]
143. JEREBIC, Drago. Narcisistična osebnostna motnja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 21. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 7475802]
144. JEREBIC, Drago. Negovanje medsebojnih odnosov : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 17. maj 2016. [COBISS.SI-ID 7472474]
145. JEREBIC, Drago. Novo leto, novi načrti : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 5. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 7476314]
146. JEREBIC, Drago. Obdarovanje : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 20. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 7630426]
147. JEREBIC, Drago. Obsesivno kompulzivna osebnostna motnja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 2. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 7475546]
148. JEREBIC, Drago. Odvisnostna osebnostna motnja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 23. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 7474778]
149. JEREBIC, Drago. Posojanje denarja : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 29. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 7473754]
150. JEREBIC, Drago. Prazniki in alkohol : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 13. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 7630170]
151. JEREBIC, Drago. Prepir (med zakoncema) : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 1. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 7474522]
152. JEREBIC, Drago. Starševstvo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 24. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7472986]
153. JEREBIC, Drago. Stres ob koncu šolskega leta : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 21. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7471450]
154. JEREBIC, Drago. Venera in Mars na dopustu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 26. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 7470426]
155. JEREBIC, Drago. Zakaj se motimo? : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 10. maj 2016. [COBISS.SI-ID Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijski družinska terapija       1.7.2014―30.6.2017