Igor Bahovec, rojen v Ljubljani leta 1961, je diplomiral iz fizike (1986, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za fiziko), magisterij (1997) in doktorat iz sociologije (2004, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede).

Je poročen in oče treh otrok.

Raziskovalno se ukvarja s tematikami povezanimi z družbenimi vidiki religije, skupnostmi, civilno sfero in socialnim kapitalom ter z vprašanji postmoderne kulture, predvsem z vidikov tvorjenja smisla, kulturnih sprememb in fenomena religije in duhovnosti. Posebej ga zanima tema pristnega dialoga v medosebnih, medkulturnih in medreligioznih stikih.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAHOVEC, Igor. Civilisation, religion and epochal changes of cultures = Civilizacija, religija in epohalne spremembe kultur. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 4, str. 887-899. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, DOI: 10.34291/BV2020/04/Bahovec. [COBISS.SI-ID 44584707], [SNIP, WoS, Scopus]
2. BAHOVEC, Igor. Evropske identitete, kultura, pogledi na svet in krščanstvo. V: ZALTA, Anja (ur.), SVETLIČ, Rok (ur.). Identiteta Evrope. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. Letn. 21, št. 81/82, str. 27-51. Poligrafi, Letn. 21 (2016), št. 81-82. ISBN 978-961-6964-69-2. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 7627866]

1.04 Strokovni članek

3. BAHOVEC, Igor. Sinovstvo: obljuba in pot uresničevanja. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. apr. 2019, letn. 29, št. 2, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 8108122]
4. BAHOVEC, Igor. O dinamiki dela v skupinah: trije krogi pogovora. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. jun. 2019, letn. 29, št. 3, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 8184154]
5. BAHOVEC, Igor. Skupnost in krik ubogih : sprejeti kulturo srečanja in deliti v solidarnosti in bratstvu. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. feb. 2018, letn. 28, št. 1, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7827034]
6. BAHOVEC, Igor. Tomaž (Thomas) Luckmann. Zvon : kulturno - družbena revija. 2018, letn. 21, št. 1, str. 59-64. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7828058]
7. BAHOVEC, Igor. Močne identitete so lahko napačne. A tudi šibka identiteta ni dober odgovor. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 13. maja 2017, leto 59, št. 108, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7719514]
8. BAHOVEC, Igor. Evropa, kam? : evropske povezave in sodobni izzivi. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. feb. 2017, letn. 53, št. 2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 7719002]
9. BAHOVEC, Igor. O spominu, odnosu do preteklosti in spravi. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. maj 2017, letn. 53, št. 5, str. 4-5, ilustr., jun. 2017, letn. 53, št. 6, str. 18-19. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 7719258]
10. BAHOVEC, Igor. "Slovenski hrast" : ob 90. obletnici rojstva sociologa Tomaža/Thomasa Luckmanna. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2017, št. 89, str. 16, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7721562]

1.05 Poljudni članek

11. BAHOVEC, Igor. Beseda bivšega predsednika. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. feb. 2020, letn. 30, št. 1, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8323418]
12. BAHOVEC, Igor. Vabilo ali pustimo si vstopiti v odprto dinamiko poživitve Skupnosti. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. jun. 2020, letn. 30, št. 3, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 21028867]
13. BAHOVEC, Igor. Poti sinodalnosti v praksi. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. okt. 2019, letn. 29, št. 4, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8215642]
14. BAHOVEC, Igor. Krščanstvo v službi drugim. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2017, št. 83, str. 15. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7590490]
15. BAHOVEC, Igor. "Hoditi skupaj" v odprtosti. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. jan. 2016, št. 1, str. 13, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7138906]
16. BAHOVEC, Igor. Izziv individualizma : družina je šola odnosov za skupnost. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. mar. 2016, št. 3, str. 22, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7162970]
17. BAHOVEC, Igor. Zakaj se mladi ne poročajo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. apr. 2016, št. 4, str. 12, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7193946]
18. BAHOVEC, Igor. O navdušenju in zorenju : posinodalna spodbuda Radost ljubezni vabi k poslušanju. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. jun. 2016, št. 6, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7274074]
19. BAHOVEC, Igor. Izzivalnost ljubezni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. jul./avg. 2016, št. 7/8, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7312730]
20. BAHOVEC, Igor. Na poti rasti v ljubezni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. sep. 2016, št. 9, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7350362]
21. BAHOVEC, Igor. Kakšno sled puščamo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. okt. 2016, št. 10, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7390554]
22. BAHOVEC, Igor. Kdor bo odpustil, mu bo odpuščeno. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. nov. 2016, št. 11, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7438170]
23. BAHOVEC, Igor. Čar priprave in pričakovanja. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. dec. 2016, št. 12, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7494234]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

24. BAHOVEC, Igor. O vernosti na Slovenskem : od sociološko-antropološke analize do krščanstva, ki prinaša upanje, pogum in ustvarjalnost. V: OLETIČ, Tatjana (ur.). Slovenci v globaliziranem svetu : [zbornik Drage 2017]. Trst: Mladika, 2018. Str. 77-101, ilustr. ISBN 978-88-7342-263-1. [COBISS.SI-ID 20011779]
25. BAHOVEC, Igor. Spodbuda Amoris Laetitia (Radost ljubezni) in problemi ljudi. V: ŠIMENC, Mojca (ur.). Radost ljubezni : [zbornik predavanj s 50. Nikodemovih večerov o aktualnih temah za študente in izobražence 2016]. Ljubljana: Salve, 2017. Str. 114-118. Zbirka Teologija za laike, 42. ISBN 978-961-211-894-5. [COBISS.SI-ID 7654746]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. BAHOVEC, Igor. European identities and intercultural relationse : living together in conflict, tolerance, indifference or honour and dialogue? = Evropske identitete in medkulturni odnosi : živeti skupaj v konfliktu, strpnosti, brezbrižnosti ali spoštovanju in dialogu[?]. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 18-19. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7742810]
27. BAHOVEC, Igor. Tomaž Luckmann o povezanosti družbene oblike religije in osebnih identitet. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 22. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 7735386]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. BAHOVEC, Igor. Religion, civil society, and charitable activity in Slovenia. V: GLATZER, Miguel (ur.). Faith-based organizations and social welfare : associational life and religion in contemporary Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2020. Str. 159-175, ilustr. Palgrave studies in religion, politics, and policy. ISBN 978-3-030-44706-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44707-6_8, DOI: 10.1007/978-3-030-44707-6_8. [COBISS.SI-ID 31729923]
29. BAHOVEC, Igor. Robert Schuman in Evropa : delovanje iz vizije. V: FOUNTAIN, Jeff. Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. Str. 177-195. ISBN 978-961-04-0389-0. [COBISS.SI-ID 640767]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

30. BAHOVEC, Igor, ROŽIČ, Peter. Slovenia's civil society : developments, dilemmas and challenges. V: ADAM, Frane (ur.). Slovenia : social, economic and environmental issues. New York: Nova Science, cop. 2017. Str. 97-116, tabele. European political, economic, and security issues. ISBN 978-1-63485-919-6. [COBISS.SI-ID 17046531]
31. BAHOVEC, Igor. Šibka odmevnost in ustvarjalna moč dialoga. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 310-312. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1. ISBN 978-961-235-799-3. [COBISS.SI-ID 34608221]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

32. BAHOVEC, Igor. Dialog je drža močnih, ne šibkih : premislek ob Pozivu k družbenemu premirju in sodelovanju. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2021, št. 131, str. 6, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 54156547]
33. BAHOVEC, Igor. Pot do nove civilizacije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2020, letn. 69, št. 50, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 41960195]
34. BAHOVEC, Igor. Kakšna identiteta Evrope. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2019, letn. 68, št. 21, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8136794]
35. BAHOVEC, Igor (diskutant), BELCL MAGDIČ, Mojca (diskutant), JEZERŠEK, Blaž (diskutant). Evangelij družine in problemi ljudi. V: ŠIMENC, Mojca (ur.). Radost ljubezni : [zbornik predavanj s 50. Nikodemovih večerov o aktualnih temah za študente in izobražence 2016]. Ljubljana: Salve, 2017. Str. 114, 119-138. Zbirka Teologija za laike, 42. ISBN 978-961-211-894-5. [COBISS.SI-ID 7654490]
36. ADAM, Frane, BAHOVEC, Igor. Slovenski hrast med velikani svetovne sociologije. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 4. jun. 2016, leto 58, št. 129, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7279194]

1.22 Intervju

37. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). "Drugačna družba je mogoča" : pogovor z dr. Igorjem Bahovcem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 18-21, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 52731395]
38. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 1, Navdušenje za življenje družine. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2017, leto 53, št. 1, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7635802]
39. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 2, Radost ljubezni za slovenskega človeka. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2017, leto 53, št. 2, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7636058]
40. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 3, Upoštevajmo realno življenje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2017, leto 53, št. 3, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7636314]
41. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 4, Ljubezen med nami. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2017, leto 53, št. 4, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7636570]
42. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 5, Ljubezen med nami. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2017, leto 53, št. 5, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7636826]
43. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 8, Kako vstopava v družbo?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2017, leto 53, št. 8, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7702362]
44. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 9, Ko nastopijo težave. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2017, leto 53, št. 9, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7710554]
45. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 10, Vprašanje ločitve zakonske zveze. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2017, leto 53, št. 10, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7730266]
46. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Zakonca v Radosti ljubezni za dobro družino. 5, Prežeti z radostjo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2017, leto 53, št. 12, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7775066]
47. CVIKL, Lojze (intervjuvanec), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Imeti in dajati : mariborski nadškof Alojzij Cvikl in sociolog Igor Bahovec o prednostih in pasteh bogastva. Božje okolje. 2016, leto 41, št. 5, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7415386]
48. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Delati z družinami za družine : o njenem pomenu smo se pogovarjali s profesorjem na Teološki fakulteti, sociologom dr. Igorjem Bahovcem. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. jun. 2016, letn. 52, št. 6, str. 6-7, portret. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 7349850]

1.25 Drugi sestavni deli

49. BAHOVEC, Igor. Krščanstvo je nekaj lepega : prenos vere na mladi rod in medgeneracijski odnosi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. sep. 2018, letn. 67, št. 39, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7966298]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

50. BAHOVEC, Igor. Uvod v sociologijo in sociologijo religije : (tema izvajanja predmeta v letu 2019/2020). Ljubljana: [I. Bahovec], 2020. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17052163]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

51. BAHOVEC, Igor, DEBEVEC, Marjana. Dan Evrope. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Iz življenja Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2020_05_17_net. [COBISS.SI-ID 21039875]
52. DEBEVEC, Marjana (oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec), PETROVIČ, Jorg Kristijan (intervjuvanec). Kakšen svet bomo našli po pandemiji?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_12_30_vsi_bratje. [COBISS.SI-ID 53169411]
53. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (diskutant), NOVAK, Leon (diskutant), GODINA, Zmago (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
54. ZUPAN, Žan, SAJE, Andrej (diskutant), BAHOVEC, Igor (diskutant), CESTNIK, Branko (diskutant). Katoliška cerkev : reforme rimske kurije in teološke paradigme. Ljubljana: Radio Študent, 2019. https://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/katoli%C5%A1ka-cerkev-reforme-rimske-kurije-in-teolo%C5%A1ke-paradigme. [COBISS.SI-ID 8124506]
55. STANČIČ, Zoran (intervjuvanec), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Evropa med idealizmom in utopijo. Ljubljana: Ars, 2017. Sledi večnosti. http://ars.rtvslo.si/2017/05/evropa-med-idealizmom-in-utopijo/. [COBISS.SI-ID 7656538]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

56. BAHOVEC, Igor. Igor Bahovec ob Dnevu Evrope o krščanskih koreninah : Radio Ognjišče, oddaja Pogovor o, 5. maj 2017. [COBISS.SI-ID 7656282]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

57. BAHOVEC, Igor. Challenges and opportunities of intercultural dialogue : lecture at Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Scienze Sociali, Rome, 22. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 19566083]
58. BAHOVEC, Igor. Robert Schuman and forgotten vision of Europe integration : lecture at the summer school European Union at the crossroads. New perspectives, current threats, University of Bucharest, Brasov, 9. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 19567875]
59. BAHOVEC, Igor. Challenges of Amoris Laetitia and synod on the familiy : predavanje na Katolički bogoslovni fakulteti, Zagreb, 31. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 19916803]
60. BAHOVEC, Igor. Reality of life and evangelization in Amoris Laetitia and Laudato si : predavanje na Katolički bogoslovni fakulteti, Zagreb, 1. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 19916291]
61. BAHOVEC, Igor. Social teaching in Laudato si : predavanje na Katolički bogoslovni fakulteti, Zagreb, 3. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 19916035]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

62. ADAM, Frane, MAKAROVIČ, Matej, BAHOVEC, Igor, GORIŠEK, Maruša. Cognitive mobilisation and organisational culture in small and medium-sized high-tech firms : presentation at the 11th Slovenian Social Science Conference "Observing Social Transformations: National and Transnational Perspectives", May 30 - June 1, 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 36189789]

3.25 Druga izvedena dela

63. ADAM, Frane (diskutant), TOMŠIČ, Matevž (diskutant), BAHOVEC, Igor (diskutant), KOVAČIČ, Gorazd (diskutant), GANTAR, Pavel (diskutant), MALI, Franc (diskutant), MLINAR, Zdravko (diskutant). Slovenija: družbeni, ekonomski in okoljski vidiki, New York: Nova Science Publishers : predstavitev in diskusija ob izidu zbornika, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 19. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 41854253]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

64. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. BAHOVEC, Igor (član uredniškega odbora 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
65. Raziskave in razprave. BAHOVEC, Igor (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2008-2016. ISSN 1855-4148. http://www.fuds.si/sl/raziskave-razprave. [COBISS.SI-ID 239335424]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

66. ROŽMAN, Lucija. Kultura simbolne miselnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Rožman], 2019. V, 91 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110968. [COBISS.SI-ID 8198490]
67. ŽUŽEK, Majda. Komunitarizem in družbeni nauk Cerkve : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žužek], 2017. V, 79, XIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=93880&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7690074]

Mentor pri diplomskih delih

68. RAZBORŠEK, Mojca. Matere v času nastanka Svetega pisma in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Razboršek], 2016. VIII, 104 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85853&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7366746]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

69. ALIŠIČ, Denis. Problem sprejetja evangelija postmoderne mladine : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Ališič], 2017. VII, 35, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94397&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7672154]

Intervjuvanec

70. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648]

Scenarist

71. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648]

Recenzent

72. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (247 str.)), ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-92-5. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/2021_ZnK69_Vzgojni_izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 45265923]
73. URH, Damjana, DOLŽAN ERŽEN, Tatjana, CEPIN, Matej, LAJOVIC, Franci, BOGATAJ, Nevenka, BOGATAJ, Nevenka (urednik). Študijski krožki : iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2019. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-90-9. [COBISS.SI-ID 301329408]
74. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]


NERAZPOREJENO

75. ADAM, Frane, BAHOVEC, Igor, PODMENIK, Darka, KRISTAN, Emanuela, GORIŠEK, Maruša. Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi : poročilo o rezultatih kvalitativne analize. Elektronska izd. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)). ISBN 978-961-6471-49-7. https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2020/12/MDMP-Pokojninska-vrzel-med-zenskami-in-moskimi-kvalitativna-analiza.pdf. [COBISS.SI-ID 39060483]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti ARRS: 

1. Dialog v globalni multikulturni družbi, oznaka: J6-4139,

vloga: raziskovalec, vodja projekta Janez Juhant

trajanje: 1.7.2011―30.6.2014

 

2. Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog, oznaka V5-0422

vloga: vodja projekta

trajanje: 1.9.2008―31.8.2010

 

3. Lokalna in regionalna razvojna jedra, oznaka: L5-0654

vloga: raziskovalec, vodja projekta Franc Adam

trajanje: 1.2.2008―30.1.2010