Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2020, let. 25, št. 97/98, str. 119-137. ISSN 1318-8828. http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/article/view/251/300. [COBISS.SI-ID 59353859]
2. ŠKAMPERLE, Igor. Potovanje Argonavtov in njihov prehod iz Podonavja na Jadran v interpretaciji J. L. Schönlebna : kam so zavili na Ljubljanskih vratih, v Vipavsko dolino ali v Kvarner?. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 2, str. 51-61. ISSN 1580-0261. DOI: 10.4312/keria.21.2.51-61. [COBISS.SI-ID 21293059]
3. ŠKAMPERLE, Igor. Ripensare la Grande Guerra : Europa-comune spazio culturale delle molte patrie. Per la filosofia. 2017, vol. 36, no. 1, str. 15-25. ISSN 0394-4131. DOI: 10.19272/201705101003. [COBISS.SI-ID 66319970]
4. ŠKAMPERLE, Igor. Evropska identiteta : duhovno zgodovinske korenine in novi izzivi. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 21, št. 81/82, str. 9-25. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 297498624]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi = Nicolaus from Cusa and his composition De pace seu concordantia fidei. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Skamperle.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Skamperle. [COBISS.SI-ID 34686723], [Scopus]

1.04 Strokovni članek

6. ŠKAMPERLE, Igor. Nikoli dokončano iskanje popolnosti : Leonardo da Vinci (1452-1519) - enkratni primer univerzalnega človeka. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. 5. apr. 2020, št. 120, str. 14. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 17184566]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. ŠKAMPERLE, Igor. Europa delle piccole patrie. V: Costruire l'Europa dai territori. [Vicenza: Instituto Rezzara], 2019. Str. 41-48. Informazioni e opinioni, 21. ISBN 978-88-6599-046-9. [COBISS.SI-ID 69522786]
8. ŠKAMPERLE, Igor. Humanistično izročilo in novi izzivi za sodobnega človeka. V: et al. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 77-83, 332. ISBN 978-961-268-042-8. [COBISS.SI-ID 60968034]
9. ŠKAMPERLE, Igor. Sestra Pija Garantini : psihološki elementi likovne umetnosti. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 195-201, portret. ISBN 978-961-237-832-5. [COBISS.SI-ID 61029218]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (De pace seu concordantia fidei) = Nicolaus Cusanus and His Text De pace su concordantia fidei. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 44-47. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 70485090]
11. ŠKAMPERLE, Igor. Europa delle piccole patrie e la nuova sfida della cittadinanza planetaria. V: Costruire l'Europa dai territori : [abstracti dei relatori]. [Vicenza: Instituto Rezzara], 2018. Str. 7. [COBISS.SI-ID 68153698]
12. ŠKAMPERLE, Igor. Razumevanje celovitosti osebe v nauku Martina Kojca in pojem individuacije C. G. Junga. V: RADILOVIČ, Hana (ur.), SRNEC, Helena (ur.). Martin Kojc, most k spoznanju : zbornik povzetkov. Simpozij o Martinu Kojcu ob 40. letnici smrti, Ormož, 20 in 21. september 2018. Ormož: KUD Prasila, 2018. Str. 17. [COBISS.SI-ID 68139106]
13. ŠKAMPERLE, Igor. Pico della Mirandola and human formation of their own image : the lure of the border and the renaissance. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). European humanism and its challenges : Ljubljana, September 8-9, 2017. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 74, portret. ISBN 978-961-237-952-0. [COBISS.SI-ID 65155938]
14. ŠKAMPERLE, Igor. Francesco Colona e il sogno di Polifilo : un viaggio iniziatico dell'anima = Francesco Colonna i Polifilov san : inicijacijsko putovanje duše. V: BABEL, Krešimir (ur.). 25. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. runja -1. listopada 2016 : glavna tema: Jezik i spoznaja, Cres, Hrvatska, 25. runja -1. listopada 2016 : stalna tema:Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Cres, Hrvatska, 25. runja -1. listopada 2016 = 25nd days of Frane Petrić : main theme: Language and Cognition, Cres, Croatia, September 25-1. October 2016 : regular annual theme: Croation Philosophy in Interaction and Contex, Cres, Croatia, September 25-1. October 2016 = 25. Frane-Petrić-Tage = 25. giorni di Francesco Patrizi. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2016. Str. 133-134. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 25. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 62184802]
15. ŠKAMPERLE, Igor. Living at the border : a case of complex identity at the Italian - Jugoslave state border. Glasnik UP ZRS. [Tiskana izd.]. 2016, leto 21, leto 21, str. 66. ISSN 2232-349X. [COBISS.SI-ID 61153378]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

16. ŠKAMPERLE, Igor. Poletje duše filozofa Marka Uršiča : Marsilio Ficino in florentinski novoplatonizem. V: MALEC, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 225-229. ISBN 978-961-06-0430-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1, DOI: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 62477827]
17. ŠKAMPERLE, Igor. Frances Yates in okultne vede renesanse : spremna beseda. V: YATES, Frances Amelia. Umetnost spomina. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. Str. 497-518. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-90-7. [COBISS.SI-ID 21315331]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. ŠKAMPERLE, Igor. Leonardo da Vinci : (1452-1519). V: GRDINA, Igor (ur.), OSET, Željko (ur.). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. Str. 7-19, ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 57224707]

1.25 Drugi sestavni deli

19. BIŠČAK, Bogdan, ŠKAMPERLE, Igor, LENARČIČ, Matevž, FABJAN, Rado. Igor Mezgec : (1954-2020). Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 120, št. 6, str. 64-73, fotogr. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 47493635]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

20. EKAR, Nuša (scenarist), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), KOS, Janko (intervjuvanec), HRIBAR, Tine (intervjuvanec), KORUN, Mile (intervjuvanec), HORVAT, Sebastijan (intervjuvanec), GOMBOC, Andreja (intervjuvanec). Lepa Vida ali film o hrepenenju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (53 min, 1 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174593606. [COBISS.SI-ID 22958851]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

21. ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), AVSEC, Andreja (intervjuvanec). Arhetipi : sodelovanje v oddaji Na kratko, TV Slovenija 1, 13. feb. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174671686. [COBISS.SI-ID 1542017988]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

22. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike : predavanje na interdisciplinarnem spletnem kolokviju Krščanstvo in marksizem kot polje interdisciplinarnega povezovanja, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 54746371]
23. ŠKAMPERLE, Igor. Pensare la società prima e dopo la caduta del Muro di Berlino. : Transformazioni ideologiche e dinamica accademica Slovenia : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Università in Europa centro-orientale nel secundo novecento: istituzioni, docenti e studenti prima e dopo il 1989, Univeritatà degli studi di Padova, Palazzo del Bo, 13.-14. maggio 2016. 2019. [COBISS.SI-ID 69644898]
24. ŠKAMPERLE, Igor. Humanizem in monoteizem : nasprotje ali možno sobivanje : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Sožitje med kulturami - poti do medkulturnega dialoga, Filozofska fakulteta Maribor, Amfiteater, 14. januar 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 59400034]

3.25 Druga izvedena dela

25. ŠTERBENC, Primož (diskutant), ŠKAMPERLE, Igor (diskutant). Sožitje med kulturami : drugo srečanje v nizu mesečnih pogovorov, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 23. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 69642850]
26. KLEMENČIČ, Simona, SVETINA, Peter, ŠKAMPERLE, Igor, VIDMAR, Luka. Mali in večji lažni miti o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 20. pogovorni večer Foruma za dialog med vero in kulturo, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 12. april 2016. [COBISS.SI-ID 40889389]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah

27. OPARA, Jana. Identiteta in zdrav življenjski prehranjevalni stil v sodobni družbi : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Opara], 2018. 187 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 295817728]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. POLŠAK, Nika. Ženski glasovi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja : izbrane avtobiografije uporniških žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Polšak], 2020. 53 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117347. [COBISS.SI-ID 57255171]
29. HRANJEC, Nika. Dejavniki potrošniške odločitve za pravično trgovino v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hranjec], 2019. 51 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112919&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70596194]
30. LONGAR, Žiga. Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Longar], 2019. 113 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111777&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70337378]
31. KODRIČ, Tjaša. Religija in literatura: analiza romana Laurus pisatelja Evgenija Vodolazkina : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kodrič], 2019. VIII, 84 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111540. [COBISS.SI-ID 8198234]
32. POTOČNIK, Katja. Bošnjaki v Sloveniji : prepletanje jezika in kulture na primeru velenjskih Bošnjakov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Potočnik], 2018. 92 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102215&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66972002]
33. KOROŠEC, Klavdija. Ličenje kot vsakdanja praksa med ženskim samoizrazom in družbo : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Korošec], 2018. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68589666]
34. KOŠIR, Nadja. Motiv svete gore : izbrani primeri iz sveta : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Košir], 2018. 58 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101414&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66658402]
35. KOGOVŠEK, Katarina. Partnerska ljubezen in današnje možnosti njenega udejanjanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kogovšek], 2018. 112 f. [COBISS.SI-ID 68479842]
36. CVETKO, Nina. Razsvetljenstvo skozi sekularizacijo in vrednote : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Cvetko], 2018. 85 f. [COBISS.SI-ID 68758882]
37. SIRK RIGLER, Nika. Romantični odnosi v moderni in virtualni postromantični družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sirk Rigler], 2018. 100 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101415&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66660194]
38. ŠUBIC, Jerneja. Slovenske filmske zvezde : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Šubic], 2018. 56 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 68587874]
39. MARIĆ, Nejc. 50 Abstufungen der Alphabetisierung = Petdeset odtenkov pismenosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Marić], 2017. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65107554]
40. LESJAK ČVAN, Frančka. Jan Amos Komensky : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Lesjak Čvan], 2017. 48 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101412&lang=slv. [COBISS.SI-ID 65950306]
41. ANTIĆ, Sandra. Kulturna integracija beguncev v evropsko družbo na primeru Nemčije = Kulturelle Integration der Flüchtlinge in die europäische Gesellschaft - Fallstudie Deutschland : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Antić], 2017. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65107810]
42. KUZMANOVIĆ, Lidija. Simbolika zemlje in vode v sodobni makedonski poeziji : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kuzmanović], 2017. 78 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98930&lang=slv. [COBISS.SI-ID 65207650]
43. BERTONCELJ, Tjaša. Sodobni nihilizem v gledališču : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Bertoncelj], 2017. 77 f., slika. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98887&lang=slv. [COBISS.SI-ID 64865890]
44. PAVLIN, Maja. Sodobni slovensko-italijanski odnosi na političnem, gospodarskem, jezikovnem in manjšinskem področju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pavlin], 2017. 120 f., zvd. [COBISS.SI-ID 65224290]

Mentor pri diplomskih delih

45. ARZENŠEK, Gordana. Anna Magnani in neorealizem : analiza filma Poslanka Angelina : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Arzenšek], 2016. 38, [5] f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98478&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62579042]
46. BARLE KRAGELJ, Sabina. Bližnja rekreacija prebivalcev občine Postojna : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Barle Kragelj], 2016. 130 f., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88052. [COBISS.SI-ID 61806178]
47. FRAS, Jerica. Budizem na Kitajskem po kulturni revoluciji = Zhongguo wenhua da geming hou de fojiao : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Fras], 2016. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62980194]
48. REBEC, Tanja. Cosa una donna non dovrebbe essere : maschilismo femminile nel romanzo Signorsì di Liala = Kaj ženska ne bi smela biti : ženski maskulinizem v Lialinem romanu Signorsì : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Rebec], 2016. 120, [2] f. [COBISS.SI-ID 60212322]
49. GOLOBIČ ŠTUCIN, Tjaša. Evangelijska binkoštna cerkev in vzgoja za krščanske vrednote v predšolskem obdobju ; Evangelijska cerkev Dobrega pastirja Novo mesto : študija primera : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Golobič Štucin], 2016. V, 125 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85890&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7364442]
50. LOGAR, Mojca. Geografsko-sociološki oris občine Vrhnika : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Logar], 2016. 62 f., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88063. [COBISS.SI-ID 61729378]
51. KRAJAČIĆ, Kristina. Hannah Arendt : značilnosti totalitarizma : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Krajačić], 2016. 48 f. [COBISS.SI-ID 61678178]
52. KOZINA, Tanja. Ideje idealne družbe : primer hindujske varnašrama-dharme in Platonove Države : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kozina], 2016. 46 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98479&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62579554]
53. NEŘIMA, Aleksandra. Igra kot antropološka lastnost človeka in oblika družbene komunikacije s frazeološkega vidika = Spielen als anthropologische Eigenschaft des Menschen und Form der gesellschaftlichen Kommunikation unter dem phraseologischen Aspekt : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Neřima], 2016. 105 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98347&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61149794]
54. KOPRIVNIK, Simona. Kriza vrednot ali kriza zdajšnjega sistema : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Koprivnik], 2016. 64 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98400&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61607778]
55. ŽABOT, Klavdija. Leni Riefenstahl : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žabot], 2016. 61 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98416&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62001250]
56. HUDOKLIN, Metka. Ljubezen do sebe na poti do solidarnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hudoklin], 2016. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 61688674]
57. KOJIMA, Nina. Magna karta in njene pomembne interpretacije : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kojima], 2016. 40 f. [COBISS.SI-ID 60854626]
58. SUHADOLC, Maruša. Motiv Marijinega oznanenja kot novo oznanilo družbi skozi humanizem in renesanso : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Suhadolc], 2016. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62576994]
59. BELINA, Ana Marija. Možnost univerzalne etike v sodobnem globalizacijskem času : diplomsko delo. Ljubljana: [A. M. Belina], 2016. 47 f. [COBISS.SI-ID 61142114]
60. BIRK, Tina. Od ognjišta do kamina - razvoj bajke od narodne bajke do fantastične priče = Od ognjišča do kamina - razvoj pravljice od ljudske pravljice do fantastične pripovedi : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Birk], 2016. 78 f. [COBISS.SI-ID 62139490]
61. KHAM, Zala. Odnos realno - imaginarno - virtualno v dokumentarni fotografiji : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Kham], 2016. 78 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98414&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61606498]
62. BOLHA, Petra. Perzej in Meduza : družboslovna analiza mita, mit v umetnosti in njegove aplikacije na sodobnost : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Bolha], 2016. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62192994]
63. ZDOVC, Aleksander. Platonov pojem duše : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Zdovc], 2016. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62102370]
64. GORŠIČ, Lidija. Povezave med skupino Bloomsbury, Virginio Woolf in romanom K svetilniku : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Goršič], 2016. 103 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105004. [COBISS.SI-ID 61775714]
65. PETERNEL, Matej. Predmetni fetiš in globalizacija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Peternel], 2016. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62574946]
66. ČOPAR, Urša. Religija v starem Egiptu : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Čopar], 2016. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62575202]
67. KOREN, Lucija. Simbolika svetega prostora in njena vloga v družbi : na primerih cerkva v Vipavski dolini : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Koren], 2016. 129 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 60819042]
68. RUNJAK, Tjaša. Simone de Beauvoir in njena dediščina : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Runjak], 2016. 49 str. [COBISS.SI-ID 62785378]
69. STOLNIK JAKELJ, Aleksandra. Spreminjanje prevoda pod vplivom družbenega konteksta : na primeru romana Georgea Orwella 1984 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Stolnik Jakelj], 2016. 61 f. [COBISS.SI-ID 61665890]
70. MARKOVIČ, Mihaela. Sublimna estetika in temna plat romantike : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Markovič], 2016. 107 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98402&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61901666]
71. PREMRL, Matej. Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo in vloga dialogov pri orisu zgodovinskih dejstev in oseb = Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo a role dialogů při vyobrazení historyckých faktů a osob : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Premrl], 2016. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61065826]
72. JANKOVIČ, Vita. Uskoško prebivalstvo v Beli krajini : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Jankovič], 2016. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62015330]
73. MOJŠKERC, Katarina. Valentin Stanič : življenje in delo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Mojškerc], 2016. 44 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98408&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61933922]
74. JAKOŠ, Katja. Vloga likovne umetnosti pri ozaveščanju sonaravnega bivanja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jakoš], 2016. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62155362]
75. ŽBONTAR, Tamma. Ženska v renesančni Italiji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žbontar], 2016. 58 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98473&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62187874]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

76. JANJOŠ, Lara. Mit o sodobnem potrošništvu : spletno nakupovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Janjoš], 2020. 30 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120198. [COBISS.SI-ID 60318211]
77. FURLANI, Patricija. Tesnoba izobilja in sodobni nihilizem kot posledici moderne potrošniške družbe : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Furlani], 2020. 33 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119566. [COBISS.SI-ID 60205571]
78. MARN, Ana. Razumevanje novoveškega lova na čarovnice skozi perspektivo spola : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marn], 2019. 60 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110845. [COBISS.SI-ID 70360418]
79. ŽITNIK, Klavdija. Moda kot umetnost izražanja in oblikovanja v reviji Vogue : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žitnik], 2018. 78 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 67823714]
80. ŠALOMON, Simon. Mythos v dobi razuma : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šalomon], 2018. 69 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102221&lang=slv. [COBISS.SI-ID 67188834]
81. KRSTAN, Katja. Sociološka raziskava italijanske literature : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Krstan], 2018. 32 f. [COBISS.SI-ID 68257378]
82. STEVANOVIĆ, Simon. Spreminjanje doktrine in ideologije v mormonski paradigmi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Stevanović], 2018. [42] f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105993&lang=slv. [COBISS.SI-ID 68759906]
83. NALESNIK, Jan. Thomas Kuhn in sociologija : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Nalesnik], 2018. 51 str. [COBISS.SI-ID 68590690]
84. KUJOVIĆ, Elma. Narcis nikoli ne umre : (patološki narcisizem sodobne družbe) : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Kujović], 2017. 37 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98903&lang=slv. [COBISS.SI-ID 65573218]
85. REDNAK, Miha. Odnos do smrti in posmrtnega življenja v treh monoteističnih religijah in budizmu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rednak], 2017. 32 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101413&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66303842]
86. ŽVOKELJ, Primož. Soočenje realistov in idealistov zgodnjega novega veka : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Žvokelj], 2017. 50 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98927&lang=slv. [COBISS.SI-ID 65129314]
87. CURAVIĆ, Aneta. Francesco Petrarka v 21. st. : humanizem v času Facebooka : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Curavić], 2016. 28 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98494&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62178146]
88. JEVŠENAK, Katarina. Odnos do življenja skozi lenobo, dolgčas in delovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jevšenak], 2016. 43 f. [COBISS.SI-ID 62874466]
89. ŠANTAVEC, Simon. Polihistor Janez Vajkard Valvasor kot naravoslovec evropskih razsežnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šantavec], 2016. 81 str. [COBISS.SI-ID 62135394]
90. BREGANT, Jan Anton. Razvoj interaktivnih tehnologij in formiranje vednosti : diplomsko delo. Ljubljana: [J. A. Bregant], 2016. 35 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98873&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62377570]
91. PAVLOVIĆ, Cvijeta. Simboli v Disneyjevih risankah : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Pavlović], 2016. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62159202]
92. KOLŠEK, Anamarie. Sociologija portreta : razvoj portretne umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kolšek], 2016. 33 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98538&lang=slv. [COBISS.SI-ID 62808162]

Avtor dodatnega besedila

93. BENEVOLO, Giancarlo. Sijajni Botticelli = Botticelli the magnificient. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5937-7. [COBISS.SI-ID 304592640]
94. VOGRIČ, Ivan. Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (278 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21639171]
95. SCALETTI, Fabio. Leonardo : genij : 500 let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 303 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-01-5402-0. [COBISS.SI-ID 298116864]
96. VOGRIČ, Ivan. Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2018. 140 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-75-8. [COBISS.SI-ID 10418156]
97. GILSON, Étienne. Heloiza in Abelard. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 267 str. ISBN 978-961-278-335-8. [COBISS.SI-ID 290272768]
98. AVSENIK NABERGOJ, Irena, CIGLENEČKI, Jan, FURLAN, Metka, GRDINA, Igor, KENDA-JEŽ, Karmen, LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, RATEJ, Mateja, TESTEN KOREN, Petra, ZAJC, Neža, ZAJC, Neža (urednik). Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 302 str., ilustr., portreti. Zbirka Življenja in dela, 14, Biografske študije, 10. ISBN 978-961-05-0036-0. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 292441344]
99. MACHIAVELLI, Niccolò. Vladar. Ponatis izdaje iz leta 2006. V Ljubljani: Slovenska matica, 2017. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-213-161-6. [COBISS.SI-ID 290616576]
100. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]

Somentor pri diplomskih delih

101. BOŽNIK, Nina. Zgodba o zgodbah : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Božnik], 2016. 154 f. [COBISS.SI-ID 61925474]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

102. OŠEP, Danaja. Kapitalizem in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Ošep], 2020. 52 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119146. [COBISS.SI-ID 57669123]

Intervjuvanec

103. BOGATEC, Borut (avtor, urednik, fotograf, filmski montažer, intervjuvanec), BUFON, Jernej (avtor, intervjuvanec, filmski montažer, pripovedovalec), ŠTRAJN, David (avtor, fotograf, intervjuvanec, filmski montažer). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Fotograf

104. BOGATEC, Borut (avtor, urednik, fotograf, filmski montažer, intervjuvanec), BUFON, Jernej (avtor, intervjuvanec, filmski montažer, pripovedovalec), ŠTRAJN, David (avtor, fotograf, intervjuvanec, filmski montažer). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Recenzent

105. AVSENIK NABERGOJ, Irena, CIGLENEČKI, Jan, FURLAN, Metka, GRDINA, Igor, KENDA-JEŽ, Karmen, LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, RATEJ, Mateja, TESTEN KOREN, Petra, ZAJC, Neža, ZAJC, Neža (urednik). Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 302 str., ilustr., portreti. Zbirka Življenja in dela, 14, Biografske študije, 10. ISBN 978-961-05-0036-0. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 292441344]
106. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]


NERAZPOREJENO

107. ŠKAMPERLE, Igor. Sneg na zlati veji. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (721 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048550741]
108. ŠKAMPERLE, Igor. Nevarni vzponi kot panacea, zdravilo za vse. Delo. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2019, leto 61, št. 52, str. 15, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12055188]
109. ŠKAMPERLE, Igor. Fantastične prigode barona Münchhausna in vprašanje realnosti. Gledališki list. 2018/2019, letn. 64, št. 8, str. 20-25. ISSN 1581-9884. [COBISS.SI-ID 16873987]
110. ŠKAMPERLE, Igor. "Človek brez inteligentnega humorja preprosto ni pravi človek.". Primorske novice. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2019, letn. 73, št. 89, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 24346162]
111. ŠKAMPERLE, Igor. Sneg na zlati veji. Ljubljana: Sidarta, 2018. 239 str., fotogr. ISBN 978-961-6027-87-8. [COBISS.SI-ID 293359872]
112. ŠKAMPERLE, Igor (avtor, fotograf). S skalo iz oči v oči : Franček Knez. Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. nov. 2017, letn. 117, št. 11, str. 26-29, ilustr. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 22951989]
113. ŠKAMPERLE, Igor. Huxley, Bartol ter izzivi sodobne družbe. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 2, str. 41-43. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 64022114]
114. ŠKAMPERLE, Igor, MEZGEC, Igor (fotograf). Dotiki pokrajine. Trst: ZTT: = EST, 2016. ISBN 978-88-7174-204-5. http://www.biblos.si/lib/book/9788871742045. [COBISS.SI-ID 9427692]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI