Irena Avsenik Nabergoj je leta 1994 diplomirala iz slovenskega jezika s književnostjo in iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih 1993–1995 je bila ob študiju na Filozofski fakulteti redno zaposlena kot sopranistka v Slovenskem komornem zboru, v letih 1995–2000 pa je bila ob magistrskem študiju s področja literarne zgodovine redno zaposlena na RTV Slovenija kot lektorica-fonetičarka. 

Leta 1998 je na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete magistrirala s področja literarne zgodovine, literarne kritike in esejistike. Leta 2004 je kot mlada raziskovalka v okviru Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani doktorirala z literarnozgodovinsko in primerjalno raziskavo opusa Ivana Cankarja z naslovom: »Greh, krivda, kazen in odpuščanja v delih Ivana Cankarja«, ki jo je vpisala in opravljala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih od 2004 in 2005 pa vse do danes svoje raziskovalno in pedagoško delo nepretrgano opravlja v kombinaciji treh znanstvenih oziroma pedagoških ustanov: na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, na Univerzi v Novi Gorici ter na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Leta 2011 je na Univerzi v Novi Gorici postala izredna profesorica za književnost, leta 2012 pa je postala tudi višja znanstvena sodelavka na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Leta 2013 je na Univerzi v Ljubljani prejela naziv višja znanstvena sodelavka za področje religiologije in religijske antropologije. Junija 2015 je na Teološki fakulteti UL uspešno zagovarjala svojo drugo doktorsko disertacijo z naslovom »Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njihovi literarni interpretaciji«. Leta 2017 je na Univerzi v Ljubljani prejela naziv izredna profesorica za področje religiologije in religijske antropologije, dne 11. maja 2017 pa je bila izvoljena tudi v naziv redna profesorica za »književnost« na Univerzi v Novi Gorici. Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturno zgodovino, je dne 5. oktobra 2017 prejela naziv znanstvena svetnica, dne 27. februarja 2018 pa je bila izvoljena v naziv znanstvena svetnica za področje religiologije in religijske antropologije tudi na Univerzi v Ljubljani. Svoje znanstvenoraziskovalno delo opravlja v okviru raziskovalnega programa na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, katerega nosilstvo je leta 2016 na predlog dotedanjega vodje programa ter ob soglasju članov in članic programa prevzela od akademika prof. dr. Jožeta Krašovca; ter v okviru različnih raziskovalnih projektov.

Pri slovenskih in tujih mednarodnih založbah je doslej izšlo 10 njenih znanstvenih monografij s področja slovenske in primerjalne književnosti ter literarne teorije, 5 v slovenskem in 5 v angleškem jeziku. Za svoje raziskovalne dosežke na področju literarnih ved je leta 2009 prejela državno Zoisovo priznanje Vlade Republike Slovenije, dne 7. marca 2015 pa je bila v Salzburgu izvoljena za redno članico Evropske akademije znanosti in umetnosti, prvi razred – Humanistične znanosti.

Irena Avsenik Nabergoj ob redni pedagoški dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta, ter na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, redno nastopa s predavanji na različnih mednarodnih kongresih doma in v tujini, med drugim na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, na Madžarskem, v Avstriji, Romuniji, Angliji, Franciji, na Švedskem, v Kanadi (Vancouver, 2015) in osem let zapored tudi v ZDA (Philadelphia, 2006; San Francisco, 2008; Philadelphia, 2009; Seattle, 2012; Boston, 2013; Chicago, 2014; Austin, Texas, 2016; San Francisco, 2017). Občasno ima posamezna predavanja tudi na univerzah v tujini, med drugim v okviru Univerze Leedsu, Anglija; Univerze v Toulonu, Francija; Univerza v Salernu, Italija (Kalabrija); Univerze Umeå, Švedska; Univerze v Gradcu, Avstrija; Univerze v Celovcu, Avstrija; Karlove Univerze v Pragi, Češka; Univerze v Vidmu, Italija; Univerze v Iaşu, Romunija.

Irena Avsenik Nabergoj skrbi za študijsko izpopolnjevanje v tujini, predvsem na Univerzi v Cambridgeu v Angliji, kjer je več let zapored prejela status »Visiting Scholar«, med drugim tudi za leto 2018. Med temami, ki se jim še posebej posveča, so tematika ljubezni, resničnosti, resnice in lepote v Svetem pismu in literaturi; ženski liki v Svetem pismu in literaturi; podobe Judov v slovenski in evropski književnosti ter v gledališki, filmski, glasbeni in likovni umetnosti; raziskovanje opusa Ivana Cankarja in književnosti slovenske moderne, raziskovanje motiva Lepe Vide v slovenski književnosti ter vzporednice v svetovni literaturi; raziskovanje tematike hrepenenja, šibkosti, preizkušnje in skušnjave od mitološkega in folklornega izročila do literature; literarnoteoretske, literarnozgodovinske in komparativne raziskave; raziskave povezav med literarno, likovno, glasbeno, gledališko, filmsko in plesno umetnostjo. Posveča se tudi raziskavam svetopisemskih besedil, zlasti Stare zaveze; teološkim, kulturnozgodovinskim in religiološkim temam ter filozofskim, etičnim, estetskim in primerjalnim vidikom v raziskavah literature.

ŽIVLJENJEPIS / CV

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe Judov v izročilu slovenskih folklornih molitev "Marijine sanje" = Images of Jews in the tradition of Slovenian folk prayers "Mary's dreams". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 255-288. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/AvsenikNabergoj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 44124419]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
2. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Sočutje faraonove hčere v Svetem pismu in maščevalna pravičnost Medeje v grški drami = The compassion of Pharaoh's daughter in the Bible and the vengeful justice of Medea in Greek drama. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 17-39. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/AvsenikNabergoj2.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Avsenik2. [COBISS.SI-ID 34441731]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
3. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The mission of the church in dialogue with non-Christian religions. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 50, str. 15-32. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v2019i50.7456. [COBISS.SI-ID 44810541], [SNIP]
4. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Od religioznega izkustva do duhovne literature Svetega pisma = From religious experience to the spiritual literature of the Bible. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 213-237. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Avsenik.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Avsenik. [COBISS.SI-ID 10986755], [Scopus do 8. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
5. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Posebnosti judovskih žalostink in žalnih obredov v protijudovskem okolju. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 19-47. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/7727/7236, DOI: 10.3986/Traditio2019480202. [COBISS.SI-ID 45756973], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
6. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Od poetizacije poslanstva v Stari zavezi do polnosti misijona v Novi zavezi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 679-694. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Avsenik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8019802], [SNIP, WoS do 26. 1. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
7. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Children without childhood : theemotionality of orphaned children and images of their rescuers in selected works of English and Canadian literature. Acta neophilologica. [Tiskana izd.]. 2017, [letn.] 50, [št.] 1/2, str. 95-135. ISSN 0567-784X. DOI: 10.4312/an.50.1-2.95-135. [COBISS.SI-ID 65687394], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
8. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 405-421. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 42277165], [SNIP, WoS, Scopus]
9. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Marijino sočutje in žalovanje v srednjeveških meditacijah in dramatizacijah evangeljske pripovedi o pasijonu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 655-669. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Avsenik.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7810138], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
10. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2017. Letn. 40, št. 2, str. 193-207. Primerjalna književnost, letn. 40, št. 2. ISBN 978-961-93774-3-7. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 64631394], [SNIP, WoS, Scopus]
11. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 75-88. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7246170], [SNIP, WoS, Scopus do 10. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
12. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 585-596. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 41208877], [SNIP, WoS do 4. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 5. 4. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]

1.02 Pregledni znanstveni članek

13. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori in strukture biblične pridige = Origins and structures of biblical sermon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 519-536. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Avsenik. [COBISS.SI-ID 43818499], [SNIP, WoS, Scopus]
14. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Narodi, religije in misijon v dokumentih drugega vatikanskega koncila = Nations, religions and mission in documents of the Second Vatican Council. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 457-471. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Avsenik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 8222810], [SNIP, WoS do 7. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
15. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Temeljne literarne oblike v Svetem pismu = Foundational literary forms in the Bible. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 855-875. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Avsenik.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Avsenik. [COBISS.SI-ID 8265306], [SNIP, WoS, Scopus do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

1.04 Strokovni članek

16. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in ženske. Koroški koledar ... 2019, str. 35-52, fotogr. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 44253229]
17. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar med krščansko tradicijo in religiozno izkušnjo. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 112-130. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8109658]
18. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Po poteh Cankarjevega hrepenenja od Vrhnike do Ljubljane. Ljubljana med nostalgijo in sanjami : revija za domoznanske vsebine. 2018, 7, [št.] 1, str. 7-43, ilustr. ISSN 2232-6316. [COBISS.SI-ID 43746861]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tematizacija ljubezni in smrti v delih Ivana Cankarja. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.). Z Lublaně přes Vídeň do Prahy : (Ivan Cankar a jeho současníci) = Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago : (Ivan Cankar in njegovi sodobniki). Vyd. 1. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2020. Str. 51-65. ISBN 978-80-7050-722-3. [COBISS.SI-ID 20308227]
20. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Continuities and ruptures in dialogue between Jews and non-Jews. V: BERNARD, Jacques-Emmanuel (ur.). Continuité et rupture : des échanges en Méditerranée : histoire, religion, littérature, société. Toulon [etc.]: Université [etc.], [2016]. Str. 175-191. ISBN 978-2-9554235-1-6. [COBISS.SI-ID 41122605]
21. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost, resnica in lepota v umetniški besedi J. W. Goetheja, J. Keatsa, L. N. Tolstoja, I. Cankarja in S. Kosovela. V: et al. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 147-176, 336. ISBN 978-961-268-042-8. [COBISS.SI-ID 39936557]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Negative image of Jews in older Slovenian folk prayers. V: AATSEEL 2021 : conference program : presentation abstracts. [Philadelphia]: AATSEEL, 2021. Str. 28. https://www.aatseel.org/100111/pdf/presentation_abstracts2021.pdf. [COBISS.SI-ID 59043843]
23. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe Judov v izročilu slovenskih folklornih molitev "Marijine sanje" = Images of Jews in the tradition of Slovenian folk prayers "Mary's dreams". V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 24-26. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62996739]
24. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Visoka pesem kot zgled iskanja človeka in izpolnitve hrepenenja v digitalni dobi. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo =9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 404. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 59046403]
25. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Song of Songs in its poetic structure and directions of its interpretation. V: 23rd Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Aberdeen, 4 - 9 August 2019. Aberdeen: University, cop. 2019. Str. 71. [COBISS.SI-ID 45037869]
26. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Saint Jerome's critique of the literary qualities of the Holy Bible = Hieronimovo vrednotenje literarne kakovosti Svetega pisma. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 97, portret. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 45356333]
27. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Comparative presentation of Jewish martyrologies from the 12th century : paper 521-b. International Medieval Congress. https://www.imc.leeds.ac.uk/imc2019/programme/. [COBISS.SI-ID 44824109]
28. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar v odnosu do vere in v pogledih na katolištvo. V: Simpozij Akademijski pogledi na Cankarja : simpozij ob stoletnici Cankarjeve smrti in osemdesetletnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 15. 11. 2018, SAZU, Akademijska dvorana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. Str. [14]. [COBISS.SI-ID 43930925]
29. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Mediterranean origins of Jewish music and its conflicts between religious identity and cultural assimilation. V: Cultures, hopes and conflicts : the Mediterranean between land and sea : abstracts book. Salerno: University, 2017. Str. 95. [COBISS.SI-ID 42219565]
30. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Martin Luther and the Slovenian Reformer Primož Trubar on Jews : paper - c. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=7118&conference=2017&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 41839917]
31. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Emotions and empathy in personal narratives about the Holocaust. V: Senses, emotions & the affective turn : recent perspectives and new challenges in cultural history. Umeå: International Society for Cultural History, 2017. Str. 53. http://www.trippus.se/eventus/userfiles/83635.pdf. [COBISS.SI-ID 41840429]
32. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Uprizoritve opernih in gledaliških del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva. Bilten FBS : [interni informator Festivala BS]. 21. 10. 2016, str. [4]. ISSN 2385-8818. [COBISS.SI-ID 4176475]
33. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblical and anthropological foundations of Augustine's food metaphors : paper - 1119 c. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=6824&conference=2016&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 40458285]
34. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Kriminal, etika sočutja in judovsko vprašanje v Dickensovem romanu Oliver Twist = A criminal, the ethics of compassion and the Jewish question in Dickensʹs Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika : zbornik povzetkov = Literature and ethics : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. Str. 18-19. ISBN 978-961-237-851-6. [COBISS.SI-ID 40250157]
35. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Wandering Jew in Slovenian literature within the European literary context = Irena Avsenik Nabergoj. V: STONE, Jonathan (ur.), MCCAUSLAND, Gerald (ur.), STAUFFER, Rachel (ur.). Program of the 2016 meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, AT&T Executive Education and Conference Center, Austin, Texas, January 7-10, 2016. [Austin (TX): AATSEEL, 2016]. Str. 87. [COBISS.SI-ID 39553581]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Law between legal norms and literary forms in the Bible. V: OHLY, Christoph (ur.), HAERING, Stephan (ur.), MÜLLER, Ludger (ur.). Rechtskultur und Rechtspflege in der Kirche : Festschrift für Wilhelm Rees zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Berlin: Duncker & Humblot, cop. 2020. Str. 149-164. Kanonistische Studien und Texte, Bd. 71. ISBN 978-3-428-15711-2, ISBN 3-428-15711-7. ISSN 0929-0680. [COBISS.SI-ID 26847747]
37. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Sveto pismo v pridigi na Slovenskem : primeri pridig Janeza Svetokriškega in Janeza Zupeta. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 281-288. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_AvsenikNabergoj.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.39.281-288. [COBISS.SI-ID 42970115]
38. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblična hermenevtika v Vodnikovem katekizmu (1811). V: OREL, Irena (ur.), OROŽEN, Martina (ur.), JESENŠEK, Marko (ur.). Vodnikov katekizem : kershanski navuk sa Ilirske deshele vsét is Katehisma sa vse zerkve Franzoskiga Zesarstva. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2020, str. 257-286, 340, 344. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 139. ISBN 978-961-286-410-1. [COBISS.SI-ID 45730819]
39. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar v odnosu do vere in v pogledih na katolištvo. V: JESENŠEK, Marko (ur.), KOS, Janko (ur.). Akademijski pogledi na Cankarja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 80-100. Razprave, 23. ISBN 978-961-268-061-9. [COBISS.SI-ID 45136941]
40. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Mediterranean origins of Jewish music : tradition, cultural assimilation and religious identity. V: FONZO, Erminio (ur.), HAAKENSON, Hilary A. (ur.). Mediterranean mosaic : history and art. Fisciano: ICSR Mediterranean Knowledge, cop. 2019. Str. 79-92. Mediterranean, knowledge, culture and heritage, 6. ISBN 978-88-99662-08-0. http://www.mediterraneanknowledge.org/publications/index.php/bookseries/issue/view/24. [COBISS.SI-ID 44582445]
41. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Doživljanje oktobrske revolucije v romanu Borisa Leonidoviča Pasternaka Doktor Živago. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 145-167, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44517677]
42. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v psalmu 22. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Poezija in smrt pesnikovo sta življenje. sk2019,sk19n,ohk2019febprk. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 31-51, 334-335. Zbirka Življenja in dela, 19, Kulturnozgodovinske študije, 4. ISBN 978-961-05-0159-6. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44400941]
43. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe Judov v Cankarjevih delih med stereotipi in umetniško ustvarjalnostjo. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. Str. 74-85. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 44253485]
44. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Glasbeni tiski in rokopisi na literarna besedila Ivana Cankarja : povest Hlapec Jernej in njegova pravica. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 303-312. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37. ISBN 978-961-06-0128-9. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Avsenik-Nabergoj.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.37.303-312. [COBISS.SI-ID 43919917]
45. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Human experience of emptiness and the desire for spiritual food in the Bible and in Augustine's Confessions. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 631-648. Teološki radovi, sv. 85. ISBN 978-953-11-1088-4. [COBISS.SI-ID 43277613]
46. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Delo češkega misijonarja Antona Chráske med Slovenci in pot do drugega protestantskega prevoda Svetega pisma v slovenščino 1914. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. Str. 159-183, 280-281, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 14, Biografske študije, 10. ISBN 978-961-05-0036-0. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 42200621]
47. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 103-110. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36. ISBN 978-961-237-963-6. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_AvsenikNabergoj.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.36.103-110. [COBISS.SI-ID 65662306]
48. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Abduction in the Slovenian ballad of "Fair Vida" : symbolism and parallels in the Mediterranean region. V: BARNES, Aneilya (ur.), SALERNO, Mariarosaria (ur.). Symbols and models in the Mediterranean : perceiving through cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2017. Str. 242-264. ISBN 1-4438-9144-4, ISBN 978-1-4438-9144-8. [COBISS.SI-ID 41894957]
49. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva v letih 1867-1918. V: VEVAR, Štefan (ur.), OREL, Barbara (ur.). Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2017. Str. 192-214, 316, 330-331. Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letn. 54, št. 95. ISBN 978-961-6860-14-7. ISSN 2463-8277. [COBISS.SI-ID 4281179]
50. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Moč ljubezni v Visoki pesmi, pri sv. Bernardu in pri Danteju. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016. Str. 491-504. Teološki radovi, sv. 79. ISBN 978-953-11-0934-5. [COBISS.SI-ID 39809325]
51. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zrcalo angleškega antisemitizma v literarnih delih Marlowa, Shakespeara, Scotta, Dickensa in Joycea. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 219-262. ISBN 978-961-237-852-3. [COBISS.SI-ID 40476973]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

52. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biografija v literarni zgodovini : Irena Avsenik Nabergoj. V: RATEJ, Mateja (ur.). Biografija na prehodu v digitalnost. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 65-84. Življenja in dela, 22, Biografske študije, 15. ISBN 978-961-05-0226-5. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 45342253]
53. AVSENIK NABERGOJ, Irena. V svetu Cankarjeve dramatike. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci]. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. Str. 35-206. ISBN 978-961-6558-45-7. [COBISS.SI-ID 44938797]
54. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah : Maja Haderlap, Angel pozabe. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2019 : stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah : [Angel pozabe, Francoski testament]. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2018. Str. 7-85. ISBN 978-961-6558-39-6. [COBISS.SI-ID 43746605]
55. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Družinske zgodbe in intimne zgodbe v romanu Ferija Lainščka Ločil bom peno od valov. V: GROŠELJ, Sonja Lidija (ur.), et al. Esej na maturi 2016. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2016. Str. 103-132. ISBN 978-961-6558-36-5. [COBISS.SI-ID 39585837]
56. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Primerjava med Tolstojevim romanom Ana Karenina in Lainščkovim romanom Ločil bom peno od valov. V: GROŠELJ, Sonja Lidija (ur.), et al. Esej na maturi 2016. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2016. Str. 133-139. ISBN 978-961-6558-36-5. [COBISS.SI-ID 39586093]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

57. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Maruša Brozovič : Svetopisemske in ljudske osnove ter literarne oblike motiva Marije v slovenskem pesništvu med obema svetovnima vojnama, doktorska disertacija, mentorica Irena Avsenik Nabergoj, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019, XII, 369 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1099-1101. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Avsenik2.pdf. [COBISS.SI-ID 8314714], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

58. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Razsežnosti pravičnosti in načela prevajanja judovsko-krščanskih virov = Dimensions of justice and translation principles of Jewish-Christian sources. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 11-15. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/AvsenikNabergoj1.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Avsenik. [COBISS.SI-ID 34437123]
59. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Judovsko-krščanski viri, zgodovina Cerkve in razsežnosti dialoga. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 851-853. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Uvod.pdf. [COBISS.SI-ID 8314458], [SNIP]
60. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Spremna beseda : transformacije interpretacij oktobrske revolucije. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 205-220. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44518445]

1.22 Intervju

61. AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec). "Beri Cankarja, ker je zmeraj sodoben". Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2019, leto 55, št. 2, str. 8-13, fotogr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8068698]
62. AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec). O Ivanu Cankarju z ddr. Ireno Avsenik Nabergoj. Artepakt : študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. [Tiskana izd.]. apr. 2018, leto 2, št. 1, str. 6-10, ilustr. ISSN 2591-0574. [COBISS.SI-ID 5139963]
63. AVSENIK NABERGOJ, Irena (avtor, intervjuvanec). O lvanu Cankarju z ddr. lreno Avsenik Nabergoj. Artepakt : študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. [Spletna izd.]. apr. 2018, leto 2, št. 1, str. 6-10, portret, fotogr. ISSN 2630-192X. http://projects.ung.si/artepakt/stevilke/artepakt_2.pdf. [COBISS.SI-ID 43185709]

1.25 Drugi sestavni deli

64. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Feri Lainšček : pesnik, pisatelj, dramatik in avtor aradijskih iger. V: COMINO, Meta (ur.). Prešernov sklad 2021. V Ljubljani: Upravni odbor Prešernovega sklada, 2021. Str. 4-6. Prešernov sklad, 2021. ISSN 1318-6167. [COBISS.SI-ID 59044099]
65. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar - svobodomislec ali katoličan? : Irena Avsenik Nabergoj o Cankarjevem odnosu do vere in Katoliške cerkve. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2018, letn. 67, št. 47, str. 12, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8008538]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

66. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Cankar, Karel : (1877-1953). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi155736/. [COBISS.SI-ID 30145283]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

67. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 556 str. Razprave in eseji, 76. ISBN 978-961-213-320-7. [COBISS.SI-ID 303734784]
68. AVSENIK NABERGOJ, Irena (avtor, avtor dodatnega besedila). Podobe resničnosti, resnice in ljubezni v Svetem pismu in literaturi. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 745 str. ISBN 978-961-268-053-4. [COBISS.SI-ID 294218752]
financer: ARRS, Program, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
69. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu. Ljubljana: Slovenska matica, 2017. 352 str. Razprave in eseji, 72. ISBN 978-961-213-272-9. [COBISS.SI-ID 291696896]
70. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi. Ljubljana: Slovenska matica, 2016. 248 str. Razprave in eseji, 70. ISBN 978-961-213-267-5. [COBISS.SI-ID 289114624]

2.02 Strokovna monografija

71. AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2018 : človek med preteklostjo in sedanjostjo. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2017. 191 str. ISBN 978-961-6558-38-9. [COBISS.SI-ID 292657152]

2.05 Drugo učno gradivo

72. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Človek med spominom in resničnostjo v prebolevanju travme holokavsta : roman Anne Michaels Fugitve pieces (Ubežni delci). Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7714906]
73. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Motiv preizkušnje v Svetem pismu in literaturi : lik Jožefa iz Egipta v Svetem pismu, izročilu in umetniški predelavi. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7731802]
74. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba lepe Judinje v gledališču in operi. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7715162]
75. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje otrok v izbranih delih svetovne književnosti : nezlomljiva moč dobrega in vloga nedolžne žrtve pri Charlesu Dickensu, F. M. Dostojevskem, Gerhartu Hauptmannu in Ivanu Cankarju. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7714650]
76. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Vrednote v literaturi, filozofiji in psihologiji : duhovnozgodovinska in literarno-estetska izhodišča literature Ivana Cankarja ter interpretacije Cankarjeve komedije Za narodov blagor in Ibsenove drame Stebri družbe. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 61 f. [COBISS.SI-ID 7732058]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

77. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), HAJDINJAK, Boris (intervjuvanec). Antisemitizem v evropski in slovenski umetnosti. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Kulturni fokus. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174516201. [COBISS.SI-ID 42885933]
78. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Cankar o sočutju : 1. del. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Duhovna misel. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/03/duhovna-misel-915/. [COBISS.SI-ID 42886445]
79. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Cankar o sočutju : 2. del. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Duhovna misel. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/duhovna-misel-974/. [COBISS.SI-ID 43185965]
80. GNEZDA, Veronika (avtor, oseba, ki intervjuva), DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec). Kdaj velika postaneta največja : zakaj je Prešeren naš največji pesnik in Cankar naš največji pisatelj?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Aktualno. https://val202.rtvslo.si/2018/02/aktualno_preseren_cankar/. [COBISS.SI-ID 42883885]
81. EKAR, Nuša (scenarist), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), KOS, Janko (intervjuvanec), HRIBAR, Tine (intervjuvanec), KORUN, Mile (intervjuvanec), HORVAT, Sebastijan (intervjuvanec), GOMBOC, Andreja (intervjuvanec). Lepa Vida ali film o hrepenenju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (53 min, 1 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174593606. [COBISS.SI-ID 22958851]
82. GOLJA, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec). Irena Avsenik Nabergoj : zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Izšlo je. https://ars.rtvslo.si/2017/11/izslo-je-121/. [COBISS.SI-ID 42257709]
83. NARAT, Boštjan (avtor, oseba, ki intervjuva), KOS, Janko (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), GRDINA, Igor (intervjuvanec). Ivan Cankar - angažiran intelektualec. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Panoptikum. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174510956. [COBISS.SI-ID 42884909]
84. ZOR SIMONITI, Alenka (avtor, oseba, ki intervjuva), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec). Dr. Irena Avsenik Nabergoj. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Profil. http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174404626. [COBISS.SI-ID 40046637]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

85. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Maternal compassion and emotional devotion in old Slovenian prayers and meditations on the Passion of Jesus : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia XII "Piety - How, Where and for What?" preko platforme Zoom, org. Gdańskie Seminarium Duchowne (POL), 14. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 46224643]
86. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Oblike in pomen biografskega v literarni zgodovini : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Biografija - historiografija - humanistika", Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 13. nov. 2018 : Irena Avsenik Nabergoj. [COBISS.SI-ID 43826989]
87. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Doživljanje oktobrske revolucije v romanu Borisa Pasternaka Doktor Živago : predavanje na znanstvenem srečanju "Oktobrska revolucija 1917-2017", Univerzitetna knjižnica Maribor - Glazerjeva dvorana, Maribor (SLO), 7. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42150957]
88. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Emotions and empathy in personal narratives about the Holocaust : predavanje na letnem posvetovanju International Society for Cultural History "Senses, Emotions & the Affective Turn: Recent Perspectives and New Challenges in Cultural History", Panel 17 "Emotions and the Arts: an Interdisciplinary History", tematski sklop "Participation and Representation", Humanisthuset, Umeå (S), 29. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41840685]
89. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Mediterranean origins of Jewish music and its conflicts between religious identity and cultural assimilation : predavanje na 3. mednarodnem posvetovanju ICSR Mediterranean Knowledge in 8. mednarodnem posvetovanju MedWorlds "Cultures, Hopes and Conflicts. The Mediterranean between Land and Sea", tematski sklop "Representations of the Mediterranean: Visual Arts, Music, Architecture", University of Salerno, Campus of Fisciano (I), 28 sep. 2017. [COBISS.SI-ID 42196013]
90. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The "Ridiculous Jew" in Gogol, Dostoevsky and Cankar : predavanje na letnem posvetovanju American Association of Teachers of Slavic and East European Languages "AATSEEL 2017", tematski sklop "Gogolʹ and Dostoevsky", Parc 55 Hotel, San Francisco (California, USA), 5. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41122861]
91. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis : predavanje na simpoziju Obdobja 36 "Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne", stavba Univerze v Ljubljani - Zbornična dvorana, Ljubljana (SLO), 18. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42219821]
92. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Kriminal, etika sočutja in judovsko vprašanje v Dickensovem romanu Oliver Twist = A criminal, the ethics of compassion and the Jewish question in Dickensʹs Oliver Twist : predavanje na 14. mednarodnem komparativističnem kolokviju "Literatura in etika/Literature and Ethics", Sekcija A-peto zasedanje, dvorana Društva slovenskih pisateljev, Ljubljana, 10. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 40250413]
93. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v Psalmu 22 : predavanje na znanstveno-pesniškem simpoziju ob petdeseti obletnici smrti Anne Andrejevne Ahmatove (23. junij 1889-5. marec 1966), 90. obletnici smrti Srečka Kosovela in vseh preminulih pesnikov ... "Tek časa ali poezija in smrt", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 23. mar. 2016 = Irena Avsenik Nabergoj. [COBISS.SI-ID 40003885]
94. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Uprizoritve opernih in gledaliških del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva : predavanje na posvetovanju "Začetki, dosežki in nasledki slovenskega gledališča moderne dobe" ob 150-letnici Dramatičnega društva v Ljubljani in v okviru prireditev 51. Festivala Borštnikovo srečanje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, 21. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40458029]
95. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Wandering Jew in Slovenian literature within the European literary context : vabljeno predavanje na letnem posvetovanju American Association of Teachers of Slavic and East European Languages "AATSEEL 2016", tematski sklop "Religious, Philosophical and Scientific Approaches to Slavic Culture", AT&T Executive Education and Conference Center, Austin (Texas, USA) , 8. jan. 2016 = Irena Avsenik Nabergoj. [COBISS.SI-ID 39553837]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

96. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tematizacija ljubezni in smrti v delih Ivana Cankarja : vabljeno predavanje na mednarodnem posvetovanju "Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci (u příležitosti stého výročí Cankarova úmrtí)/Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago. Ivan Cankar in njegovi sodobniki (ob 100-letnici Cankarjeve smrti)", Zasedaci sál Národní knihovny ČR/Sejna dvorana Narodne knjižnice ČR, Praha (CZE), 22. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 44005421]

3.25 Druga izvedena dela

97. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarni prikazi vrednot v Svetem pismu in njihov vpliv na duhovno kulturo : e-predavanje po videopovezavi Zoom v okviru serije mesečnih dogodkov "Večerna akademija", org. Jezuitski kolegij v Ljubljani, Ljubljana (SLO), 30. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 59045635]
98. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature : predstavitev istoimenske monografije preko platforme Zoom na tiskovni konferenci izšlih publikacij Teološke fakultete UL "Beri in ostani zdrav", 3. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 45732099]
99.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

1999−2003: raziskovalni program P0-0502-0170 Krivda in sprava, TEOF UL (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2004–2008 raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2005−2008: raziskovalni projekt J6-7002 (B) Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora, ZRC SAZU (odgovorni nosilec prof. ddr. Igor Grdina).

2009–2012 raziskovalni projekt J6-2090: Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih (odgovorna nosilka na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti).

2009–2014 raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2013: raziskovalni projekt J6-3627: (Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja (odgovorni nosilec prof. dr. Oto Luthar). 

2013–2016 raziskovalni projekt J6-5567: Beseda v dialogu (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2013–2016 raziskovalni projekt Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (odgovorni nosilec dr. Matija Ogrin, Inštitut za literarne vede ZRC SAZU). 

2015–2019 raziskovalni program P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2016–2020: raziskovalni program P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (odgovorna nosilka dr. Irena Avsenik Nabergoj).

2017–2020: temeljni raziskovalni projekt J6-8258: Slovenske misijonarke v Indiji; pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (odgovorna nosilka dr. Ana Jelnikar).

Izbor pomembnih raziskovalnih dosežkov