Iva Nežič Glavica (*1975) se je po končani gimnaziji vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru, smer nemščina in teologija. Leta 2012 je magistrirala in leta 2017 je doktorirala na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani (Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju).

Leta 2016 je v okviru Društva za krščansko geštalt pedagogiko in Instituta für integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge pridobila naziv  geštalt trenerka. Od leta 2009 je asistentka na Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo. Sodeluje v neposrednem pedagoškem procesu in pri znanstveno raziskovalni dejavnosti. Izvaja izobraževanja in delavnice za učitelje, katehete in starše. Je poročena, mati treh otrok.

Od leta 2018 je na TEOF-u koordinatorka za pedagoško usposabljanje.

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Albert Höfer's integrative Gestalt pedagogy as an answer to the challenges of contemporary Christian education. European journal of science and theology. 2020, vol. 16, no. 3, str. 1-14. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue16.html. [COBISS.SI-ID 12889347], [SNIP, WoS, Scopus]
2. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Der Beitrag der integrativen Gestaltpädagogik nach Albert Höfer im Bereich der holistischen Religionspädagogik = Contribution of the integrative gestalt pedagogy from Albert Höfer in the field of holistic religious education. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 205-223. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3370, DOI: 10.15633/pch.3370. [COBISS.SI-ID 8182362], [WoS]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Vloga izkustvenega učenja v gestalt pedagoškem modelu učenja in poučevanja po Albertu Höferju = The role of experiential learning in the gestalt pedagogical model of teaching and learning by Albert Höfer. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 191-202. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Nezic. [COBISS.SI-ID 8181338], [SNIP, WoS do 6. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 4. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
4. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Geštalt pedagogija kao "dodana vrijednost" religiozne edukacije. Crkva u svijetu. [Print ed.]. 2018, god. 53, br. 2, str. 243-265, ilustr. ISSN 0352-4000. [COBISS.SI-ID 7934298], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

5. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kreative Prozesse in unseren Gestaltkursen. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2018, jg. 23, nr. 89, str. 46-48, graf. prikazi. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 7955034]
6. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Verheißungen im Alten und Neuen Testament. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2018, jg. 23, nr. 91, str. 111-112, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 8035674]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. NEŽIČ GLAVICA, Iva. The Church - a safe environment for children and adolescents? = Cerkev - varno okolje za otroke in mladostnike?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 25-27. [COBISS.SI-ID 8279130]
8. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Gestalt pedagogical approach in response to changing needs in Christian spirituality = Geštalt pedagoški pristop kot odgovor na spremenjene potrebe v krščanski duhovnosti. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [5]. [COBISS.SI-ID 8245850]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Cerkev - varno okolje za otroke in mladostnike? = The Church - a safe environment for children and adolescents?. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 58-65. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34830083]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Recenzija monografije ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, Božje oznanilo sodobnemu človeku. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 169-171. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7844954]

1.25 Drugi sestavni deli

11. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Družinska postna akcija - Lego križev pot. Pridi in poglej ---. 18. feb. 2021, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2021/02/16/druzinska-postna-akcija-lego-krizev-pot-2/. [COBISS.SI-ID 52578819]
12. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Gestaltwandel : Stanko Gerjolj, Franz Feiner, Hans Neuhold, Janez Vodičar, Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2021, jg. 26, nr. 100, str. 35, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 62058499]
13. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kako se lahko kot družina povežemo ob postavljanju jaslic. Aleteia. 21. dec. 2020, fotogr. ISSN 2738-5191. https://si.aleteia.org/2020/12/21/kako-se-lahko-kot-druzina-povezemo-ob-postavljanju-jaslic/. [COBISS.SI-ID 45330947]
14. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Naj zagori plamen - pisma birmancu. Pridi in poglej ---. 2. okt. 2020, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2020/10/02/naj-zagori-plamen-pisma-birmancu/. [COBISS.SI-ID 32238339]
15. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Družinska priprava na božič s smrečico hvaležnosti. Pridi in poglej ---. 9. dec. 2020, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2020/12/09/druzinska-priprava-na-bozic-s-smrecico-hvaleznosti/. [COBISS.SI-ID 42014979]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

16. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Nežič Glavica], 2017. XII, 273, XXII str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94396&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7676762]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

17. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Etična drža učitelja in razreševanje konflikta v razredu : predavanje z delavnico v okviru Programi profesionalnega usposabljanja Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega izkustvenega pristopa, od 11. 3. do 19. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 8309850]
18. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Etična drža učitelja in razreševanje konflikta v razredu : predavanje z delavnico v okviru Programi profesionalnega usposabljanja Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega izkustvenega pristopa, od 12. 3. do 20. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 8307034]
19. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Emotionen : predavanje z delavnico v okviru projekta Ethika - Ethics and values education in schools and kindergartens, Zadar City Library, od 11. do 15. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 8310106]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

20. GERJOLJ, Stanko (urednik), FEINER, Franz (urednik), NEUHOLD, Hans (urednik), VODIČAR, Janez (urednik), NEŽIČ GLAVICA, Iva (urednik). Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 58041859]

Recenzent

21. JUHANT, Janez, KVATERNIK, Peter, ŠEGULA, Andrej, VODIČAR, Janez, MAVRIČ, Luka, ŠLIBAR, Miro, PLUT, Jože, BALOBAN, Josip, ARAČIĆ, Pero, VRANJEŠ, Nikola, ŠEGULA, Andrej (urednik). Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 175 str. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 293768960]
22. FEINER, Franz (urednik). Wert(e)voll wachsen : Ethische Bildung für eine nachhaltige, dialogische Zukunft. 1. Aufl. Graz: Leykam: LogoMedia, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-3-7011-0396-6, ISBN 978-3-902085-16-0. [COBISS.SI-ID 7780442]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (UL). Oblikovanje multiplikatorjev. 2018-2022.

Trajnostno uvajanje inovativne didaktike z uporabo IKT v programih UL, Pilotna posodobitev pri predmetu »Veščine in etika javnega nastopanja«, 2019.

Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2018/19 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«. So-izvajanje delavnice za učitelje.

OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika. So-izvajanje delavnice za šolski kolektiv: »Razredna skupnost v obliki dreves v razredu. Risanje kot pomoč pri razreševanju konfliktov v razredu«, 15., 16., 22. 10.

ŠO Alojzij Šuštarja, Ljubljana. So-izvajanje delavnice za učence: »Sporočila staršev«, 2. 2. 2019

Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2017/18 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«, So-izvajanje delavnice za učitelje.

Mednarodni projekt »Ethika – Ethics and values education in schools and kindergartens. So-izvajanje delavnice »Emotionen«. Zadar, 11. do 12. 04. 2016