Jožef Muhovič (*1954)

1954 rojen v Sv. Lenartu pri Gornjem Gradu, Slovenija.
1973-1981 študij slikarstva, umetniške grafike in filozofije na Univerzi v Ljubljani.
1977 diploma na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost (akad. slikar; mentorja: prof. Janez Bernik in doc. dr. Milan Butina).
1980 diploma na podiplomskem študiju slikarstva na Akademiji za likovno umetnost (akad. slik. spec.; mentorja: prof. Janez Bernik in prof. dr. Milan Butina).
1981 diploma na podiplomskem štidiju umetniške grafike (akad. graf. spec.; mentorja: prof. Bogdan Borčič in in prof. dr. Milan Butina).
1981 magisterij filozofskih znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (mag. fil., MA; mentor: prof. dr. Frane Jerman).
1986 doktorat filozofskih znanosti (dr. fil., PhD; področje: estetika; mentor: prof. dr. Frane Jerman).
1983-1986 asistent za likovno teorijo na ALU Univerze v Ljubljani.
1987-1993 docent prav tam. 
1993-1994 gost-docent na Otto-von-Guericke Universität v Magdeburgu (Institut für Philosophie; raziskovalna skupina prof. dr. Wolfganga Welscha).
1994-1996 raziskovalec na Freie Universität v Berlinu (Institut für Philosophie, Fachrichtung Hermeneutik; raziskovalna skupina prof. dr. Albrechta Wellmerja).
1883-1998 izredni profesor na ALUO Univerze v Ljubljani.
od 1998 redni profesor za likovno teorijo prav tam.

Strokovni nazivi: red. prof. za likovno teorijo (Univerza v Ljubljani, Akademija
 za likovno umetnost in oblikovanje); dr. fil. (PhD); mag. fil. (MA); akad. slik. spec. (MA); akad. graf. spec. (MA); akad. slikar (BA).

Področja poučevanja

Likovna teorija, metodologija umetniškega raziskovanja, formalna likovna analiza, likovna semiotika, estetika in hermenevtika sakralnega prostora.

Raziskovalna področja

 • Slikarstvo,
 • umetniška grafika,
 • likovna teorija,
 • likovna semiotika,
 • likovna terminologija,
 • estetika,
 • filozofija umetnosti. 

Članstva in gostovanja

 • 1993-1994 - raziskovalna štipendija fondacije Alexandra von Humboldta, Otto-von Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Philosophie (Fachrichtung Ästhetik), mentor: prof. dr. Wolfgang Welsch; 1. 12. 1993 –  1. 6. 1994.
 • 1994-1995 - raziskovalna štipendija fondacije Alexandra von Humboldta (nadaljevanje): Freie Universität Berlin, Institut  für Philosophie, Fachrichtung Hermeneutik; mentor: prof. dr. Albrecht Wellmer); 1. 10. 1994 – 1. 3. 1995; 1. 7. 1995 – 1. 12. 1995.Hochschule der Künste Berlin, Institut für Kunstwissenschaft und bildnerische Erziehung, mentor: prof. dr. Karlheinz Nowald, 1. 7. 1995 – 1. 12. 1995.
 • 1995-1996 - raziskovalna štipendija fondacije Alexandra von Humboldta (nadaljevanje): Freie Universität Berlin, Institut  für Philosophie, Fachrichtung Hermeneutik; mentor: prof. dr. Albrecht Wellmer); 1. 7. 1996 – 1. 12.1996.Technische Universität Berlin, Arbeitsstelle für Semiotik, mentor: prof. dr. Roland Posner, 1. 7. 1996 – 1. 12. 1996.
 • 2017 je bil izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Monografije

 • MUHOVIČ, Jožef & SNOJ, Vid: Diafanije. Pogovori o likovni in literarni umetnosti, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020 (Zbirka Novi priostopi: 76) (v tisku).
 • BASSIN, Aleksander, MUHOVIČ, Jožef & BIZJAK, Tina: Franc Novinc – monografija, Ljubljana: Modrijan, 2019, str. 15-25 (J. Muhovič, Svet skozi dioptrijo »kresne noči«: Arhetip kot atraktor, barva kot finesa. Premišljanja o slikarstvu Franca Novinca, str. 15-21 / The World through the Dioptre of a »Midsummer Night«: Archetype as an Attractor, Colour as a Finesse. Reflections on the Painting of Franc Novinc, str. 22-25); 
 • Vidno in nevidno. Uvod v formalno likovno analizo: teorija, primeri, metode, Ljubljana: Inštiut Nove revije. Zavod za humanistiko, 2018 (knjiga je z letnico 2018 izšla v marcu 2019);
 • Umetnost in religija (Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-15). Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2017. 
 • Leksikon likovne teorije. Slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije, Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2015 (896 str., ilustr.).
 • S slikarstvom na štiri oči. Deset seans, Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2012.
 • MUHOVIČ, Jožef & FRELIH, Črtomir (ur.): Likovno / Vizualno. Eseji o likovni in vizualni umetnosti, Ljubljana: Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, 2012. 
 • KOCIJANČIČ, Gorazd, MUHOVIČ, Jožef & SNOJ, Vid: Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal, Berlin–Münster–Wien–Zürich: LIT Verlag, 2010. 
 • MUHOVIČ, Jožef (ur.): Kunst und Form. Was heisst »Form« in einer postmodernen Kunst?, Phainomena XVII / 66-67 (november 2008; international edition).
 • MUHOVIČ, Jožef, MAJETSCHAK, Stefan (ur.): Umetnost in forma, Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost & Inštitut Nove revije. Zavod za humanistiko, 2007.
 • Umetnost in religija, Ljubljana: KUD Logos, 2002.

Umetniška dejavnost 

Samostojne razstave: 

 • 2019

Ljubljana, Galerija Staneta Kregarja (Zavod sv. Stanislava): Fingerprints, april-maj 2019.
Maribor, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (dekanat): Srečanje – slikarji in teoretiki: Milan Butina, Marijan Tršar, Jožef Muhovič, 6. junij – 6. oktober 2019.
Ljubljana, Galerija Celica (Galerija Srečišče): Srečanje – slikarji in teoretiki: Milan Butina, Marijan Tršar, Jožef Muhovič, Jurij Selan, 27. avgust – 20. september 2019.

 • 2018

Domžale, Galerija Domžale: Humanum, 18. – 30. oktober 2018.

 • 2013

Ljubljana, Ljubljanski grad – Kazemate: Res-ničnost / Reality (Č. Frelih, Z. Huzjan, J. Muhovič, T. Šušnik), 26. september – 8. december 2013.

 • 2012

Ljubljana, Finžgarjeva galerija: Šepet neznatnosti, 7. marec – 5. april 2012.

 • 2011

Škofja Loka, Galerija Ivana Groharja in Loški muzej: Interakcija časov, 8. september – 2. oktober 2011.

 • 2009

Ljubljana, Cankarjev dom: Likovni kritiki izbirajo, 1. – 17. december 2009.
Ljubljana: Galerija Inštituta Jožef Štefan, 23. marec – 7. april 2009.
Murska Sobota, Galerija Murska Sobota: Iz oči v oči s prezenco (pregledna razstava), 9. – 30. april 2009.

 • 2008

Slovenj Gradec, Koroška galerija likovnih umetnosti: Iz oči v oči s prezenco (pregledna razstava), 21. februar – 21. marec 2008.

 • 2006

Laafeld, Pavelhaus: Muhovič – Graphisches Werk, 1. julij – 31. september

 • 2004

Dunaj, Kleine Galerie: Druckgraphik aus Slowenien (J. Muhovič & Z. Stančić), april in maj 2004.

 • 2001

Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac: O minljivosti (slike in skulpture), 25. maj – 26. avgust 2001.

 • 1998

Ljubljana, Galerija ZDSLU: Muhovič – slike, 31. avgust 25. september 1998.

 • 1992

Ljubljana: Bežigrajska galerija: Muhovič – slike in risbe, 27. avgust – 20. oktober 1992.

Dela v umetniških zbirkah:
Berlin, Kunstbibliothek Berlin, Graphische Sammlung.
Dunaj / Wien, Grafična zbirka Albertina.
Dunaj / Wien, Kleine Galerie.
Dunaj / Wien, Künstlerhaus.
Flagstaff (USA), Northern Arizona University, Old Main useum, Graphic Collection.
Graz, Landesmuseum Joaneum (slikarska zbirka novejše umetnosti).
Graz, Galerie City.
Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac, Grafična zbirka.
Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, grafična zbirka »Zakladi slovenske grafike«
Ljubljana, Univerza v Ljubljani (Umetniška zbirka UL)
Ljubljana, Grafična zbirka Narodne galerije.
Novo Mesto, Grafična zbirka Bienala slovenske grafike.
Novo mesto, Grafična zbirka Gimnazije Novo Mesto.
Takamatsu (Japonska): Takamatsu Art Museum (zbirka »Art in the 20th Century and Beyond in the World«).
 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MUHOVIČ, Jožef. Preokvirjanja v noosferi : spremembe v interakcijskih razmerjih med umetnostjo in humanistično znanostjo od razsvetljenstva do danes. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 4, str. 563-576, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2019/12/ASHS_29-2019-4_MUHOVIC.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2019.37. [COBISS.SI-ID 513833602], [SNIP, WoS, Scopus]
2. MUHOVIČ, Jožef. Rethinking painting style from the phenomeno-logical perspective : fine art and axiomatic method. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2019, letn. 28, št. 108/109, str. 127-155. ISSN 1318-3362. http://phainomena.com/en/wp-content/uploads/2019/09/E-PHI_28_108-109.pdf, DOI: 10.32022/PHI28.2019.108-109.6. [COBISS.SI-ID 513803906], [SNIP, WoS, Scopus]
3. ŠTEMBERGER, Marjanca, MUHOVIČ, Jožef, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Struktura stila v oblikovanju tekstilij in oblačil. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 2, str. 255-268, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/annales-series-historia-et-sociologia-28-2018-2/, DOI: 10.19233/ASHS.2018.17. [COBISS.SI-ID 3556208], [SNIP, WoS, Scopus]
4. MUHOVIČ, Jožef. Diesseits und jenseits : Slowenische Kunst nach den politischen Umbrüchen 1945 und 1991 : eine Reflexion. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2018, [letn.] 27, [št.] 106/107, str. 35-89, ilustr. ISSN 1318-3362. http://phainomena.com/en/wp-content/uploads/2018/12/E-PHI27_106-107_3_Muhovi%C4%8D.pdf, DOI: 10.32022/PHI27.2018.106-107.3. [COBISS.SI-ID 513745794], [SNIP, WoS, Scopus]
5. MUHOVIČ, Jožef. Slasti in pasti sekularne metafizike v umetnosti : transformacije artikulacijskih paradigem v likovni umetnosti zgodnjega, visokega in poznega modernizma. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. jun. 2016, letn. 25, št. 96/97, str. 147-168. ISSN 1318-3362. [COBISS.SI-ID 513572482]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. SNOJ, Vid, MUHOVIČ, Jožef. Pieter Bruegel starejši, Lovci v snegu, in Brane Senegačnik, Dve sliki. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 22, št. 1, str. 151-198, ilustr. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 24661251]
7. SNOJ, Vid, MUHOVIČ, Jožef. Geneza 18,1-15 in Andrej Rubljov, Trojica. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, 21, [št.] 2, str. 173-220, ilustr. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 1662605]
8. SNOJ, Vid (avtor, prevajalec), MUHOVIČ, Jožef. Paul Cézanne, Marseillski zaliv, gledan iz L'Estaqua, in Allen Ginsberg, Cézannovi pristani. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2019, 21, [št.] 1, str. 147-188, ilustr. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 1658509]
9. SNOJ, Vid, MUHOVIČ, Jožef. Julian Barnes, Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol, Théodore Géricault, Splav meduze, in Julian Barnes, op. cit. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 20, št. 2, str. 117-170, ilustr. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 1637261]
10. MUHOVIČ, Jožef, SNOJ, Vid. Jan Vermeer, Ženska v modrem, ki bere pismo, in Tomas Tranströmer, Vermeer. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2017, 19, [št.] 1, str. 155-182, ilustr. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 1594765]
11. SNOJ, Vid, MUHOVIČ, Jožef. Vincent van Gogh, Zvezdna noč, in Anne Sexton, Zvezdna noč. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2017, 19, [št.] 2, str. 173-216, ilustr. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 65863266]

1.04 Strokovni članek

12. MUHOVIČ, Jožef. Kultura, umetnost, vrednote in mi. Zvon : kulturno - družbena revija. 2016, letn. 19, št. 3/4, str. 43-59, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 3656046]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. MUHOVIČ, Jožef. Transformacije v umetnostnem prostoru pozne moderne. V: ZGONIK, Nadja (ur.), TEPINA, Daša (ur.). Transformacije v teoriji. Aktualne raziskave : znanstvena konferenca : program in povzetki : Koper, 29. september 2020. [Ljubljana]: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, 2020. Str. 9. [COBISS.SI-ID 31091459]
14. MUHOVIČ, Jožef. Preokvirjanja v noosferi : kontemporalne implikacije sodobnega razmerja med likovno umetnostjo in humanistično znanostjo. V: KOMEL, Dean (ur.). Program in povzetki. Znanstvena konferenca Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdiciplinarni humanistiki, 17. december 2018, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. Str. 18. ISBN 978-961-7014-11-2. [COBISS.SI-ID 513757570]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. MUHOVIČ, Jožef. Svet skozi dioptrijo "kresne noči" : arhetip kot atraktor, barva kot finesa : premišljanja o slikarstvu Franca Novinca. V: NOVINC, Franc. Franc Novinc. Ljubljana: Modrijan, 2019. Str. 15-25, ilustr. ISBN 978-961-287-120-8. [COBISS.SI-ID 19802883]
16. MUHOVIČ, Jožef. Kako doseči "breztežnost" in "trajanje stvari"? : kratko premišljevanje o veličini male plastike Draga Tršarja = Come ottenere "l'assenza di gravità" e la "durabilità della materia"? : breve riflessione sulla grandezza della piccola plastica di Drago Tršar. V: TRŠAR, Drago. Monument - Drago Tršar. Morje ob morju= Il mare vicino al mare : skulpture in risbe = sculture e disegni : [Obalne galerije Piran, Gallerie Costiere Pirano, Mestna galerija Piran, Galleria Civica Pirano, 6. 7. - 26. 8. 2018]. Piran: Obalne galerije; = Pirano: Gallerie Costiere, 2018. Str. 3-6. ISBN 978-961-6394-60-4. [COBISS.SI-ID 3800686]

1.20 Predgovor, spremna beseda

17. MUHOVIČ, Jožef. Kako se (nam) dogaja postmoderno v likovni umetnosti?. Umetnostna kronika. 2017, [št.] 56, str. 1-3. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 42116909]

1.22 Intervju

18. SNOJ, Vid (intervjuvanec), MUHOVIČ, Jožef (intervjuvanec). Prosojno odstiranje tistega, kar ostaja skrito : intervju z Vidom Snojem in Jožefom Muhovičem, avtorjema knjige Diafanije. LUD Literatura : povsem pritegnjen. 24. dec. 2020, ilustr. ISSN 2350-5893. https://www.ludliteratura.si/intervju/prosojno-odstiranje-tistega-kar-ostaja-skrito/. [COBISS.SI-ID 44514051]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

19. MUHOVIČ, Jožef. Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. 263 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-13-6. [COBISS.SI-ID 298919936]

2.02 Strokovna monografija

20. MUHOVIČ, Jožef, SNOJ, Vid. Diafanije : pogovori o likovni in literarni umetnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020. 290 str., ilustr. Zbirka Novi pristopi, 76. ISBN 978-961-7017-57-1. [COBISS.SI-ID 304573184]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

21. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef. Likovno snovanje I. Učbenik za izbirni predmet likovno snovanje I za 7. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2020. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-03-9. [COBISS.SI-ID 24981507]
22. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole = Képzőművészeti kifejezések : tankönyv az általános iskola 9. osztály számára. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2019. 101 str., ilustr. ISBN 978-9-61-652581-7. [COBISS.SI-ID 529263641]
23. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-77-0. [COBISS.SI-ID 285496576]
24. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-78-7. [COBISS.SI-ID 284832000]
25. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Debora, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-79-4. [COBISS.SI-ID 285990656]
26. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 8. razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Debora, 2016. 111 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-6525-80-0. [COBISS.SI-ID 285991168]
27. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Debora, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-81-7. [COBISS.SI-ID 285991680]
28. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje 4 : učbenik za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-76-3. [COBISS.SI-ID 285496064]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

29. GOLJA, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva), MUHOVIČ, Jožef (intervjuvanec), SNOJ, Vid (intervjuvanec). Jožef Muhovič in Vid Snoj: Diafanije : Izšlo je. Izšlo je. https://ars.rtvslo.si/2020/10/izslo-je-259/. [COBISS.SI-ID 37498371]
30. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), MUHOVIČ, Jožef (intervjuvanec), SNOJ, Vid (intervjuvanec). Literatura skozi slikarstvo, slikarstvo skozi literaturo : Kulturni fokus. Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/08/diafanije/. [COBISS.SI-ID 28673539]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

31. MUHOVIČ, Jožef, KOMEL, Dean, FRELIH, Črtomir. Vidno in nevidno : predstavitev knjige. [San Bruno]: Youtube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=gP4ajFQebrQ&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 513809282]
32. KOMEL, Dean (intervjuvanec), MUHOVIČ, Jožef (intervjuvanec), SENEGAČNIK, Brane (intervjuvanec). Sedanjost za prihodnost : vrednost humanistike v perspektivi družbenega razvoja. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=O-FtwvaJ-0c. [COBISS.SI-ID 60999778]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.12 Razstava

33. BUTINA, Milan (umetnik), TRŠAR, Marijan (umetnik), MUHOVIČ, Jožef (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), et al. Srečanje / Slikarji in teoretiki : skupinska razstava, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 27. 8. 2019 - 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 12566857]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

34. MUHOVIČ, Jožef. Eiserner Vorhang und osmotische Kraft der Kultur ; Verwestlichungseffekte in der slowenischen Kunst nach 1945 : Institut für Kunsrgeschichte, Universität Leipzig, v okviru programa DAAD "Ostpartnerschaft", Leipzig 12.oktober 2016. [COBISS.SI-ID 3576174]

3.25 Druga izvedena dela

35. PURG, Nina, MUHOVIČ, Jožef. Gledati in videti : spletni predavanji v okviru cikla UMetnost: nevroznanost v galeriji, Narodna galerija, Ljubljana, 12. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 39099651]
36. MUHOVIČ, Jožef (diskutant), KOMEL, Dean (diskutant), FRELIH, Črtomir (diskutant), SELAN, Jurij (diskutant). Jožef Muhovič: Vidno in nevidno : pogovor ob izidu knjige, Nova univerza, Ljubljana, 3. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12473929]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih

37. TEMNIKER, Boštjan. Načrtovalski vidiki likovne prakse : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Temniker], 2016. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3594862]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

38. GOLOB, Rebeka. Odnos med naracijo in morfologijo v likovni praksi : magistrsko delo A. Ljubljana: [R. Golob], 2020. 97 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120538&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35762435]
39. INDIHAR DIMIC, Anita. Moja grafična ustvarjalnost med tradicijo in iskanjem alternativ : magistrsko delo A. Ljubljana: [A. Indihar Dimic], 2019. 67 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111354&lang=slv. [COBISS.SI-ID 3974766]
40. DREV, Tesa. Trajanje in prisotnost : na poti k zavedanju prostora in časa prek umetniškega dela ; Trajanja, prisotnosti : magistrsko delo A. Ljubljana: [T. Drev], 2019. 72 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111301&lang=slv. [COBISS.SI-ID 3973998]
41. KORENIČ TRATNIK, Sebastian. Uvod v filmsko faktografijo ; Cikel portretov starostnikov s področja slovenskega podeželja : magistrsko delo A. Ljubljana: [S. Korenič Tratnik], 2019. 121 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110560&lang=slv. [COBISS.SI-ID 3975022]
42. JUHART, Natalija. Vpliv kolaža in risbe na artikulacijo grafičnega lista : magistrsko delo A. Ljubljana: [N. Juhart], 2019. 72 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111356&lang=slv. [COBISS.SI-ID 3974510]
43. KRANJEC, Andreja. Kompozicija realnega in irealnega v filmu ; Vdih od začetka : kratki igrani film : magistrsko delo A. Ljubljana: [A. Kranjec], 2018. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3840110]
44. KRANJEC, Andreja. Kompozicija realnega in irealnega v filmu ; Vdih, od začetka : kratki igrani film : magistrsko delo A. Ljubljana: [A. Kranjec], 2018. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3805294]
45. HROVAT, Meta. Odnos med faktogramom in fotogramom v moji likovni ustvarjalnosti : fotogrami : magistrsko delo A. Ljubljana: [M. Hrovat], 2018. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3792750]
46. TOMŠIČ JACOBS, Anna Rosa. Odnos med narativnostjo in morfologijo v moji likovni ustvarjalnosti ; Zavest pokrajine : maske iz naravnih materialov : magistrsko delo A. Ljubljana: [A. R. Tomšič Jacobs], 2018. 100 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103429&lang=slv. [COBISS.SI-ID 3801966]
47. SKUŠEK, Nik Anikis. Vizionarsko slikarstvo : magistrsko delo A. Ljubljana: [N. A. Skušek], 2016. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3599470]
48. LESKOVAR, Drago. Vloga intuicije in razuma v artikulaciji slikarskih podob : magistrsko delo A. Ljubljana: [D. Leskovar], 2016. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3641198]

Mentor pri diplomskih delih

49. TEMNIKER, Boštjan. Fenomen kiparskega prostora ; Prostor preloma : diplomsko delo A. Ljubljana: [B. Temniker], 2016. 210 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3548782]
50. MUHA, Andreja. Gibanje v likovnem in animacijskem prostoru : diplomsko delo A. Ljubljana: [A. Muha], 2016. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3576430]
51. HORJAK, Ciril. Kako je nastajal Endodontostrip ; Endodontostrip prvi strip o zdravljenju notranjosti zoba na svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Horjak], 2016. 145 str., ilustr., zložena ilustr. [COBISS.SI-ID 3508078]

Prevajalec

52. LEHMANN, Harry. Perceptivna primerjava kot temelj filozofije umetnosti. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2018, [letn.] 27, [št.] 104/105, str. 167-185, ilustr. ISSN 1318-3362. DOI: 10.32022/PHI27.2018.104-105.7. [COBISS.SI-ID 513701762], [SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

Ilustrator

53. DEKLEVA, Milan. In vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2020. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-7016-86-4. [COBISS.SI-ID 40153091]
54. DEKLEVA, Milan. Zora in čriček : (lirična opera za dva glasova). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2020. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-7016-87-1. [COBISS.SI-ID 40154627]
55. RILKE, Rainer Maria. Marijino življenje. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2019. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-31. ISBN 978-961-7096-08-8. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 303095040]
56. RILKE, Rainer Maria. Marijino življenje. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2018. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-31. ISBN 978-961-7011-56-2. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 295579136]
57. KOMEL, Dean (urednik), Znanstvena konferenca Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdiciplinarni humanistiki, 17. december 2018, Ljubljana. Program in povzetki. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-7014-11-2. [COBISS.SI-ID 297737216]
58. LEVART, Jure, BIDER, Romana (avtor dodatnega besedila, urednik). Križev pot žrtev Hude jame. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-278-324-2. [COBISS.SI-ID 289328896]

Umetnik

59. Art of Japan and Slovenia : dynamism of beauty : 2016, Thu. 2 - Sun. 12. June 2016, Takamatsu Art Museum. [Takamtsu: Art Museum], cop. 2016. 56 str., ilustr. ISBN 4-939109-12-7. [COBISS.SI-ID 516367743]

Avtor dodatnega besedila

60. COMINO, Meta (urednik). Prešernov sklad 2021. V Ljubljani: Upravni odbor Prešernovega sklada, 2021. 31 str., ilustr. Prešernov sklad, 2021. ISSN 1318-6167. [COBISS.SI-ID 53683459]
61. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Kipi za otroke : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij - 22. avgust 2020]. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-13-9. [COBISS.SI-ID 21095683]
62. PAVLIČ, Gregor. Na vrtiljaku števil. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5140-1. [COBISS.SI-ID 300702208]
63. TRŠAR, Drago (umetnik). Monument - Drago Tršar. Morje ob morju= Il mare vicino al mare : skulpture in risbe = sculture e disegni : [Obalne galerije Piran, Gallerie Costiere Pirano, Mestna galerija Piran, Galleria Civica Pirano, 6. 7. - 26. 8. 2018]. Piran: Obalne galerije; = Pirano: Gallerie Costiere, 2018. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6394-60-4. [COBISS.SI-ID 295525120]
64. ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (avtor, fotograf). Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti. Ljubljana: JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018. 71 str., ilustr. Likovni odsevi, 32. ISBN 978-961-7010-31-2. [COBISS.SI-ID 297049088]
65. NOVINC, Franc (umetnik). Z barvo v srce stvari : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj in galerija Prešernove hiše, 19. april - 2. junij 2018]. Kranj: Zavod za turizem in kulturo: Gorenjski muzej, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-14-7. [COBISS.SI-ID 294450432]

Somentor pri diplomskih delih

66. DAVINIĆ, Jovana. Od risbe do grafične matrice (tihožitje) : diplomsko delo B. Ljubljana: [J. Davinić], 2016. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3578478]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

67. INDIHAR DIMIC, Anita. Pomen risbe v umetniški grafiki : diplomsko delo : prvostopenjski univerzitetni študijski program. Ljubljana: [A. Indihar Dimic], 2017. 62 f, ilustr. [COBISS.SI-ID 3708782]
68. PORI, Katja. Od realizma v nepredmetnost s pomočjo fotografije : diplomsko delo : prvostopenjski univerzitetni študijski program. Ljubljana: [K. Pori], 2016. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3542638]

Fotograf

69. TRŠAR, Drago (umetnik). Portreti. Rečica ob Savinji: Kulturno-umetniško društvo Utrip, 2017. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-285-814-8. [COBISS.SI-ID 291284480]


NERAZPOREJENO

70. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef. Križev pot z varuhi spomina. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0710-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610407102. [COBISS.SI-ID 33253635]
71. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje 4 : učbenik za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2020. ISBN 978-961-7063-05-9. [COBISS.SI-ID 24417027]
72. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef. Likovno snovanje II. Učbenik za izbirni predmet likovno snovanje II za 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2020. ISBN 978-961-6525-04-6. [COBISS.SI-ID 30583299]
73. MUHOVIČ, Jožef. Umetnost in religija. 2. eletronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-15. ISBN 978-961-7096-37-8. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 304342528]
74. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Espressione artistica 7 : manuale per le arti figurative per la classe VII delle scuole elementari. 1a ed. Lubiana: Debora, 2019. ISBN 978-961-6525-83-1. [COBISS.SI-ID 301497600]
75. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Espressione artistica 8 : manuale per le arti figurative per la classe VIII delle scuole elementari. 1a ed. Lubiana: Debora, 2019. ISBN 978-961-6525-84-8. [COBISS.SI-ID 301497344]
76. MUHOVIČ, Jožef. Slikar v postmodernem času - na primer jaz : (Dvorana SAZU, 24. maja 2018). V: SIMONITI, Veronika (ur.). Nastopna predavanja novih izrednih članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izvoljenih v letih 2015 in 2017. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 224-256, ilustr. ISBN 978-961-268-064-0. [COBISS.SI-ID 45405229]
77. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Espressione artistica 6 : manuale per le arti figurative per la classe VI delle scuole elementari. 1a ed. Lubiana: Debora, 2018. ISBN 978-961-6525-96-1. [COBISS.SI-ID 296614400]
78. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Espressione artistica 9 : manuale per le arti figurative per la classe IX delle scuole elementari. 1a ed. Lubiana: Debora, 2018. ISBN 978-961-6525-97-8. [COBISS.SI-ID 296614656]
79. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 6. razred dvojezične osnovne šole = Képzőművészeti kifejezések : tankönyv a kétnyelvű általános iskolák 6. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2018. ISBN 978-961-6525-99-2. [COBISS.SI-ID 297098752]
80. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole = Képzőművészeti kifejezések : tankönyv a kétnyelvű általános iskolák 7. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2018. ISBN 978-961-6525-98-5. [COBISS.SI-ID 297098240]
81. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 8. razred osnovne šole = Képzőművészeti kifejezések : tankönyv a kétnyelvű általános iskolák 8. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2018. ISBN 978-961-7063-00-4. [COBISS.SI-ID 297382144]
82. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole = Képzőművészeti kifejezések : tankönyv az általános iskola 9. osztály számára. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2018. ISBN 978-961-7063-01-1. [COBISS.SI-ID 297429760]
83. MUHOVIČ, Jožef. Umetnost in religija. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2017. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-15. ISBN 978-961-7011-30-2. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 290216704]
84. MUHOVIČ, Jožef (intervjuvanec). Izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti : dr. Jožef Muhovič, slikar, grafik, likovni teoretik in publicist. Savinjske novice. 13. okt. 2017, leto 49, št. 41, str. 8-9, barvna fotogr. ISSN 0351-8140. [COBISS.SI-ID 1808054]
85. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 6. razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Debora, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-78-7. [COBISS.SI-ID 285990400]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI