Odpoved predavanj

Objavljeno: 17.11.2017

V sredo 22.11.2017 zaradi službene odsotnosti odpadejo predavanja iz Verstev pri prof. dr. Lenartu Škofu.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠKOF, Lenart. A new temporality of religion : on political theology and its ethical core. Contemporary pragmatism. 2020, vol. 17, iss. 2/3, str. 193-204. ISSN 1572-3429. https://doi.org/10.1163/18758185-01701156, DOI: 10.1163/18758185-01701156. [COBISS.SI-ID 25819395], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Temeljni projekti, J6-9353, SI, Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji, 1931-1991; ARRS, Temeljni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega
2. ŠKOF, Lenart. God, incarnation in the feminine, and the third presence. Sophia : the international journal for philosophical theology, cross-cultural philosophy of religion and ethics. 2020, vol. 59, iss. 1, str. 95-112, ilustr. ISSN 0038-1527. https://doi.org/10.1007/s11841-018-0646-9, DOI: 10.1007/s11841-018-0646-9. [COBISS.SI-ID 1540254404], [SNIP, WoS, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
3. ŠKOF, Lenart. The third age : reflections on our hidden material core. Sophia : the international journal for philosophical theology, cross-cultural philosophy of religion and ethics. mar. 2020, vol. 59, iss. 1, str. 83-94. ISSN 0038-1527. https://doi.org/10.1007/s11841-020-00766-9, DOI: 10.1007/s11841-020-00766-9. [COBISS.SI-ID 22248963], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Temeljni projekti, J7-1824, SI, Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti; ARRS, Temeljni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; ARRS, Raziskovalni programi, P6-0279, SI, Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti
4. ŠKOF, Lenart. Being in the heart of the matter : reflections on the cosmic Christ for a new theology of nature. Studies in spirituality. 2020, vol. 30, str. 253-268. ISSN 0926-6453. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3288721&journal_code=SIS, DOI: 10.2143/SIS.30.0.3288721. [COBISS.SI-ID 44218627], [WoS]
5. ŠKOF, Lenart. On two unpleasant gestures : rethinking Marion's critique of Nietzsche and Heidegger in The idol and distance = Dve neprijazni gesti : premislek ob Marionovi kritiki Nietzscheja ter Heideggra v Maliku in razdalji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 381-394. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Skof. [COBISS.SI-ID 8225114], [SNIP, WoS, Scopus]
6. ŠKOF, Lenart. Democracy and democratic hope : Rortian meditations for the 21st century. Contemporary pragmatism. 2018, vol. 15, iss. 2, str. 211-227. ISSN 1572-3429. https://brill.com/abstract/journals/copr/15/2/article-p211_211.xml, DOI: 10.1163/18758185-01502003. [COBISS.SI-ID 1540377796], [SNIP, WoS, Scopus]
7. ŠKOF, Lenart. Refugee crisis, vulnerability and ethics of cohabitation. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum. Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales, 2018. Vol. 23, no. 91-92, str. 95-104, 228-229, 234-235. Poligrafi, vol. 23 (2018), no. 91/92. ISBN 978-961-7058-07-9. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/12/Poligrafi-91-92_ONTOLOGIES-OF-ASYLUM.pdf. [COBISS.SI-ID 2519763]
8. ŠKOF, Lenart. Hospitalities of the body : on materialism and spirituality in the philosophical traditions of Europe and Asia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 2, str. 387-394, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_SKOF.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2017.26. [COBISS.SI-ID 1539542724], [SNIP, WoS, Scopus]
9. ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies of transcendence and self-transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 577-587. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Skof.pdf. [COBISS.SI-ID 1540035268], [SNIP, WoS]
10. ŠKOF, Lenart. Schellingova Clara : skice za ontologijo ljubezni. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. dec. 2017, letn. 40, št. 3, str. 69-86. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 65870946], [SNIP, WoS, Scopus]
11. ŠKOF, Lenart. On some foundations of pluralistic religious science and theology of multiplicity. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. Vol. 22, no. 87/88, str. 23-37, 133-134, 137-138. Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88. ISBN 978-961-6964-93-7. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540066756]
12. ŠKOF, Lenart. Breath of hospitality : silence, listening, care. Nursing ethics. 2016, vol. 23, no. 8, str. 902-909. ISSN 0969-7330. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0969733015587779, DOI: 10.1177/0969733015587779. [COBISS.SI-ID 1537577668], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
13. ŠKOF, Lenart. Thinking towards peace : on triades and new cosmology of the mesocosm. Religious inquiries. jun. 2016, vol. 5, no. 9, str. 81-93, ilustr. ISSN 2322-4894. http://ri.urd.ac.ir/article_43971_89d435d01b61acd40a5792b223a6e80d.pdf. [COBISS.SI-ID 1539208132], [WoS]
14. ŠKOF, Lenart. An interval of grace : the time of grace. Spazio filosofico. jul. 2016, no. 17, str. 211-223. ISSN 2038-6788. http://www.spaziofilosofico.it/wp-content/uploads/2016/07/Skof.pdf. [COBISS.SI-ID 1538522308]

1.04 Strokovni članek

15. ŠKOF, Lenart. Državljanski nihilizem in boljša demokracija. Delo. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2017, leto 59, št. 280, str. 5. ISSN 0350-7521. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/drzavljanski-nihilizem-in-boljsa-demokracija.html. [COBISS.SI-ID 1540133316]

1.05 Poljudni članek

16. ŠKOF, Lenart, MACKENZIE HAWKE, Shé. Problematika genocidnega spolnega nasilja. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2021, letn. 75, št. 27, str. 14, ilustr. ISSN 1854-0570. https://www.primorske.si/2021/02/03/problematika-genocidnega-spolnega-nasilja. [COBISS.SI-ID 50442755]
17. ŠKOF, Lenart, MACKENZIE HAWKE, Shé. Podnebne spremembe in naša skupna človečnost. Delo. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2020, leto 62, št. 67, str. 11, ilustr. ISSN 0350-7521. https://www.delo.si/novice/okolje/podnebne-spremembe-in-nasa-skupna-clovecnost-290047.html. [COBISS.SI-ID 2637011]
18. ŠKOF, Lenart, GORIUP, Jana. Ni ubijal le virus, mnogokrat so se starejši zlomili v svoji nemoči. Delo. [Tiskana izd.]. 9. maj 2020, leto 62, št. 105, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. https://www.delo.si/novice/svet/ni-ubijal-le-virus-mnogokrat-so-se-starejsi-zlomili-v-svoji-nemoci/. [COBISS.SI-ID 35621123]
19. ŠKOF, Lenart. Od nihilizma države do humanizma državljanov in nazaj. Delo. [Tiskana izd.]. 1. okt. 2019, leto 61, št. 226, str. 5, portret. ISSN 0350-7521. https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/od-nihilizma-drzave-do-humanizma-drzavljanov-in-nazaj-233138.html. [COBISS.SI-ID 2596307]
20. PRAŠNIKAR, Astrid, ŠKOF, Lenart. Jaz tudi = Me too. Delo. [Tiskana izd.]. 9. jan. 2018, leto 60, št. 6, str. 5. ISSN 0350-7521. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/jaz-tudi-me-too.html. [COBISS.SI-ID 1540133060]
21. ŠKOF, Lenart. Univerza ljubljenega rektorja. Delo. [Tiskana izd.]. 13. maj 2017, leto 59, št. 108, str. 5. ISSN 0350-7521. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/univerza-ljubljenega-rektorja.html. [COBISS.SI-ID 1540132548]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

22. VIŽINTIN, Liliana, ŠKOF, Lenart. Etika kot vodilo odnosa do okolja, ki daje hrano. V: RASPOR, Peter (ur.). [Hrana, prehrana, zdravje] : naša dela so naša prihodnost : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018. Str. 47-58, graf. prikazi. ISBN 978-961-6992-42-8. [COBISS.SI-ID 2488787]
23. ŠKOF, Lenart. Doba zaskrbljenosti, univerza in etika. V: et al. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 246-252, 339. ISBN 978-961-268-042-8. [COBISS.SI-ID 1538441668]

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

24. ŠKOF, Lenart. Filozof pred etičnimi vidiki na področju redkih bolezni. V: SLAPAR, Majda (ur.). Dan redkih bolezni, 28. februar 2018 : z raziskavami so možnosti neomejene. 8. izd. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 2018. Str. 29. http://www.drustvo-bkb.si/media/moddoc_20_c950e4c2fb5e2a2825f008.pdf. [COBISS.SI-ID 1540201412]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. ŠKOF, Lenart. From breath to respiratory philosophy. V: Breath Symposium 2020, Inspire, Expire, [online], 19 October - 13 November 2020. [S. l.]: Medical and Health Humanities Africa. 2020, 1 spletni vir. https://breath.medicalandhealthhumanities.africa/from-breath-to-respiratory-philosophy/. [COBISS.SI-ID 38320643]
26. ŠKOF, Lenart. A new temporality of religion : on political theology and its ethical core. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki. International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2019. Str. 47-48. ISBN 978-961-7058-14-7. [COBISS.SI-ID 2583251]
27. ŠKOF, Lenart. Ludwig Binswanger and Martin Heidegger : "Gestures of love and worlds of intersubjectivity". V: KIVLE, Ineta (ur.). To let things be! : Edmund Husserl 160 Martin Heidegger 130 : Conference proceedings. International interdisciplinary conference, The University of Latvia, Riga, December 10-12, 2019. Riga: University of Latvia, 2019. Str. 42. ISBN 978-9984-84-405-3. [COBISS.SI-ID 2624467]
28. ŠKOF, Lenart. The sister of being : on preeminence of love in Heidegger. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 33. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 2475219]
29. ŠKOF, Lenart. At the limits of ethics : rape in the Bible and its antimatrixial logic. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2018. Str. 51. ISBN 978-961-7058-03-1. [COBISS.SI-ID 2487763]
30. ŠKOF, Lenart. On new cosmology of mesocosmic rituals. V: God, man and the universe : abstract [!] of 5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, January 24-25, 2017. 5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, January 24-25, 2017. Tehran: Iranian Association for Philosophy of Religion: Faculty of World Studies, University of Tehran, [2017]. Str. 116. [COBISS.SI-ID 1539103940]
31. ŠKOF, Lenart. On migration, extreme vulnerability, and new material ethics of hospitality. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference "borders/debordering", Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca "meje/odmejitev", naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale "confini/deconfinamento" verso una nuova cultura mondiale dell'ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2016. Str. 67. Glasnik UP ZRS, letn. 21 (2016), št. 3. ISSN 2232-349X. [COBISS.SI-ID 1538546628]
32. ŠKOF, Lenart. The touch of grace : an interval in ethics = Dotik milosti : interval etike. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016]. Str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1538936772]
33. ŠKOF, Lenart. Etična anatomija telesa = L'anatomie éthique du corps. V: Vzajemna delitev v zdravstvu = Le partage en médecine : [zbornik povzetkov]. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2016. Str. [6]. [COBISS.SI-ID 1538826948]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

34. ŠKOF, Lenart. Naproti Tretji dobi ali o spravi med etiko in teologijo. V: MALEC, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 73-81. ISBN 978-961-06-0430-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1, DOI: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 59951619]
35. ŠKOF, Lenart. Poskusi razmisleka o ljubezni: sodobna filozofija religije med Binswangerjem in Heideggerjem. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 99-118. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8089434]
36. ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies of transcendence and self-transcendence. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BERNDTSON, Petri (ur.). Atmospheres of breathing. Albany, NY: State University of New York, cop. 2018. Str. 51-67. ISBN 978-1-4384-6973-7. [COBISS.SI-ID 1540216004]
37. ŠKOF, Lenart. Lamentation of a child : on migration, vulnerability, and ethics of hospitality. V: MENDIETA, Eduardo (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.), GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.). Borders and debordering : topologies, praxes, hospitableness. Lanham: Lexington Books, cop. 2018. Str. 181-192. ISBN 978-1-4985-7130-2. [COBISS.SI-ID 1540306628]
38. ŠKOF, Lenart. On sacred genealogies in Antigone and Savitri. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge, 2017. Str. 68-77. ISBN 978-1-4724-7022-5, ISBN 1-4724-7022-2. [COBISS.SI-ID 1539241924]
39. ŠKOF, Lenart. Razmišljanje za mir : triade in nova kozmologija mezokozmosa. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 67-75, 107, 110, ilustr. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 1539854020]
40. ŠKOF, Lenart. Faith and humility : on the future of theology of religions. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. Str. 35-46, 102. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 1539039172]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

41. ŠKOF, Lenart, STEWART, Jeff. Review of Shé Hawke, Aquamorphia: falling for water. Carindale, Queensland: IP (Interactive Publications), 2014, ISBN: 978-1925231007, 84pp. Sophia : the international journal for philosophical theology, cross-cultural philosophy of religion and ethics. 2016, online first, str. 1-3. ISSN 0038-1527. http://link.springer.com/article/10.1007/s11841-016-0562-9, DOI: 10.1007/s11841-016-0562-9. [COBISS.SI-ID 1538920388], [SNIP, WoS]

1.20 Predgovor, spremna beseda

42. MACKENZIE HAWKE, Shé, ŠKOF, Lenart. Introduction. V: ŠKOF, Lenart (ur.), MACKENZIE HAWKE, Shé (ur.). Shame, gender violence, and ethics : terrors of injustice. Lanham [etc.]: Lexington Books, cop. 2021. Str. ix-xix. Feminist strategies. ISBN 978-1-7936-0467-5, ISBN 978-1-7936-0468-2. [COBISS.SI-ID 54429699]
43. ŠKOF, Lenart. Kristusova navzočnost v svetu in sodobna okoljska teološka misel : [predgovor]. V: POGAČNIK, Marko. Modrost Zemlje in Kristusova navzočnost. Dopolnjena izd. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS; Ljubljana: Društvo za sožitje človeka, narave in prostora - Vitaaa, 2020. Str. 7-15. ISBN 978-961-7058-49-9. [COBISS.SI-ID 55437059]
44. ŠKOF, Lenart. Editorial introduction. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 25, no. 99/100, str. 1-4. ISSN 1318-8828. http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/article/view/259/319, DOI: 10.35469/poligrafi.2020. [COBISS.SI-ID 46137859]
45. ŠKOF, Lenart. Shame and absence : feminist and theological reflections. Sophia : the international journal for philosophical theology, cross-cultural philosophy of religion and ethics. mar. 2020, vol. 59, iss. 1, str. 1-3. ISSN 0038-1527. https://doi.org/10.1007/s11841-020-00782-9, DOI: 10.1007/s11841-020-00782-9. [COBISS.SI-ID 22251523], [SNIP]
46. ŠKOF, Lenart, BERNDTSON, Petri. Introduction. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BERNDTSON, Petri (ur.). Atmospheres of breathing. Albany, NY: State University of New York, cop. 2018. Str. ix-xxvii. ISBN 978-1-4384-6973-7. [COBISS.SI-ID 1540215492]
47. GRUŠOVNIK, Tomaž, MENDIETA, Eduardo, ŠKOF, Lenart. Introduction. V: MENDIETA, Eduardo (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.), GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.). Borders and debordering : topologies, praxes, hospitableness. Lanham: Lexington Books, cop. 2018. Str. vii-xiii. ISBN 978-1-4985-7130-2. [COBISS.SI-ID 1540306116]
48. GIESEN, Klaus-Gerd, KERSTEN, Carool, ŠKOF, Lenart. Editors' introduction : Poesis of peace: narratives, cultures and philosophies. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge, 2017. Str. 1-10. ISBN 978-1-4724-7022-5, ISBN 1-4724-7022-2. [COBISS.SI-ID 1539242436]

1.22 Intervju

49. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Hopefully our empathy will remain at this increased level after the crisis is over. BigSEE. 9. jun. 2020, portret. ISSN 2738-4063. https://bigsee.eu/hopefully-our-empathy-will-remain-at-this-increased-level-after-the-crisis-is-over-interview-with-lenart-skof/. [COBISS.SI-ID 35702019]
50. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). "Demokracija vedno ustvari več, kot je bilo v začetku" : Lenart Škof, filozof in teolog. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 18. nov. 2016, leto 70, št. 268, str. 12-14, portret. ISSN 1854-0570. http://www.primorske.si/2016/11/17/Demokracija-vedno-ustvari-vec-kot-je-bilo-v-zacetk. [COBISS.SI-ID 1538856900]

1.25 Drugi sestavni deli

51. ŠKOF, Lenart. "O mejah in odmejitvi v našem nepravičnem svetu" = "On borders and debordering in our injust world". V: JEREB, Elza (ur.). Zid, ograja, meja = Wall, fence, border = Murs, clôtures, frontières ; Literatura kot pravica do sanj = Literature as a right to dreams = La littérature comme droit aux rêves : [prispevki za okrogle mize v slovenščini, angleščini in francoščini]. Ljubljana: Slovenski center PEN, 2018. Str. 54-57. ISBN 978-961-93663-9-4. [COBISS.SI-ID 2483923]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

52. ŠKOF, Lenart. Antigone's sisters : on the matrix of love. Albany: SUNY Press, cop. 2021. IX, 235 str., ilustr. SUNY series in Theology and Continental Thought. ISBN 978-1-4384-8273-6. [COBISS.SI-ID 62147331]
53. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre : o matrici ljubezni. Elektronska izd. [Ljubljana]: Slovenska matica, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Slovenska filozofska misel, 18. ISBN 978-961-213-315-3. https://www.biblos.si/isbn/9789612133153. [COBISS.SI-ID 304099072]
54. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre : o matrici ljubezni. Ljubljana: Slovenska matica, 2018. 325 str., ilustr. Slovenska filozofska misel, zv. 18. ISBN 978-961-213-286-6. [COBISS.SI-ID 297071360]
55. ŠKOF, Lenart. Nafahat-e nafas : zehniat-e moshtarak, akhlaq wa solh = [Breath of proximity : intersubjectivity, ethics and peace]. Qum: Taha, 1397 [2018]. 290 str., ilustr. ISBN 978-600-5334-54-8. [COBISS.SI-ID 2518483]
56. ŠKOF, Lenart. Ethik des Atems : Versuch über die Intersubjektivität. Freiburg; München: Verlag Karl Alber, 2017. 247 str., ilustr. Welten der Philosophie, 16. ISBN 978-3-495-48840-9, ISBN 3-495-48840-5. [COBISS.SI-ID 1540021956]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

57. ROZMAN, Marko, ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ČRNIČ, Aleš (intervjuvanec). Zakaj se bojimo islama?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Sledi večnosti. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/pomen-in-vloga-religij-danes/. [COBISS.SI-ID 35447645]
58. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Democracy as human value. Sydney: ABC Radio National, 2017. Big Ideas. http://www.abc.net.au/radionational/programs/bigideas/democracy-as-human-value/8674272. [COBISS.SI-ID 1540132292]
59. DJILAS, Ivana (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), HARLAMOV, Aljoša (intervjuvanec), MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana (intervjuvanec). Populizem. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. Panoptikum. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174455449. [COBISS.SI-ID 1540129988]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

60. SLAPŠAK, Svetlana (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), VIDEMŠEK, Boštjan (intervjuvanec). Evropa, kam greš? : gostovanje v radijski oddaji Ars humana na Radiu Slovenija, 3. program, 9. maj 2016. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, 2016. http://4d.rtvslo.si/#arhiv/ars-humana/174404795. [COBISS.SI-ID 2048471818]
61. OGULIN, Anita (intervjuvanec), ROGELJ, Milan (intervjuvanec), DOUPONA, Marjeta (intervjuvanec), BARLE LAKOTA, Andreja (intervjuvanec), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Neenakost v šolskih klopeh : sodelovanje v televizijski oddaji Tarča, RTV SLO 1, 16. 6. 2016. Tarča. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174411760. [COBISS.SI-ID 60996450]
62. GRUŠOVNIK, Tomaž (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), PIRTOŠEK, Zvezdan (intervjuvanec). Sočutje vgrajeno v človeški organizem : oddaja Frekvenca X, Radio Slovenija, Val 202 , 24. 11. 2016. http://val202.rtvslo.si/2016/11/frekvenca-x-51/. [COBISS.SI-ID 1540129732]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

63. ŠKOF, Lenart. From "Pneumatische Wasserheilkunde" to New Environmental Thinking : predavanje na 'Institute for Educational Science, University of Innsbruck (Austria) Research Hub Education-Generation-Life Course' v sklopu 'Surviving the Anthropocene: Eco-Philosophy and Eco-Pedagogy for a New Age', 17. april 2020. [COBISS.SI-ID 20785155]
64. ŠKOF, Lenart. Air and breath : on new perspectives in humanities and sustainable development : predavanje na Heliopolis University for Sustainable Development, Kairo, Egipt, 12. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 2567379]
65. ŠKOF, Lenart. A cosmology of love : reading Antigone with Savitri : gostujoče predavanje na Jadavpur University, Faculty of Arts, Dept. of Philosophy, Centre of Advanced Study in Philosophy, Kolkata, India, 4. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 2556115]
66. ŠKOF, Lenart. Schelling with the Vedas : philosophical reading of the rigvedic creation hymn (RS X. 129) : predavanje na Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moskva, Rusija, 18. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 2567635]
67. ŠKOF, Lenart. A theology of the feminine divine : Wisdom-Sophia and Virgin Mary : gostujoče predavanje na Jadavpur University, Faculty of Arts, Dept. of Philosophy, Centre of Advanced Study in Philosophy, Kolkata, India, 5. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 2556371]
68. ŠKOF, Lenart. On ontology of love : reading Schelling's Clara : lecture given to PHI research group, Deakin University, Burwood, 6 November 2018. https://philevents.org/event/show/65866. [COBISS.SI-ID 62181635]
69. ŠKOF, Lenart. Democracy as human value: on the idea of ethical citizenship : Simone Weil lecture on human value, Australian Catholic University, Faculty of Theology and Philosophy, ACU Leadership Centre, Brisbane, 26 June 2017. [COBISS.SI-ID 1539499460]
70. ŠKOF, Lenart. Democracy as human value: on the idea of ethical citizenship : Simone Weil lecture on human value, Australian Catholic University, Faculty of Theology and Philosophy, ACU Melbourne Campus, 29 June 2017. [COBISS.SI-ID 1540133572]
71. ŠKOF, Lenart. The philosophy of breath in the Vedas, Schelling and Heidegger : predavanje na Department of Philosophy, Jadavpur University , 15th March, 2016. [COBISS.SI-ID 1538259652]
72. ŠKOF, Lenart. The philosophy of breath in the Vedas, Schelling and Heidegger : predavanje na Department of Sanskrit, University of Delhi, 10th March, 2016. [COBISS.SI-ID 1538259396]
73. ŠKOF, Lenart. Towards a new matrixial political theology : prispevek na posvetu GCAS-AMEU Theology Summit: "Insurrectionist Politics & Theology", Maribor, Alma Mater Europaea-ECM, July 13-14, 2016. [COBISS.SI-ID 1538547140]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

74. ŠKOF, Lenart. The futurity of God : interstellar and quantum theology : speech at the online symposium Religious Philosophy Between Humanism and Posthumanism, 19-20 November 2020. [COBISS.SI-ID 39357187]
financer: ARRS, Temeljni projekti, J6-1813, SI, Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom
75. ŠKOF, Lenart, MACKENZIE HAWKE, Shé, NEMAC, Kristjan. Anthropocene survival through inventing new ecological justice and biosocial philosophical literacy : prispevek na 5th International Conference for an Integral Green Economy "The Future of Europe in a Turbulent World: Integrating Perspectives and Actualising Potentials on a Path of Sustainability", Poljčane, Špitalič & Žiče Charterhouse, 22 to 24 November 2019. [COBISS.SI-ID 2627795]
76. ŠKOF, Lenart. Democracy and democratic hope : Rortian meditations for the 21st century : Third European Pragmatism Conference, University of Helsinki, Finland, 13-15 June 2018. [COBISS.SI-ID 2484179]
77. ŠKOF, Lenart. God, incarnation in feminine, and imaginary of the third presence : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 1539175876]
78. ŠKOF, Lenart. On democracy and democratic hope: Rortian meditations for the 21st century : prispevek na "Practicing intellectual resistance", The Global Center for Advanced Studies, 3rd Annual International Conference, Maribor, July 1st-2nd 2017. [COBISS.SI-ID 1539499716]
79. ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies af transcendence and self-transcendence : International workshop "Transcendence & self-transcendence, pathways in contemporary philosophy of religion", Institute of Human Sciences, University of Vienna, 20-21 October 2016. [COBISS.SI-ID 1538827204]
80. ŠKOF, Lenart. O smislu volilnih pravic : k novi kulturi demokracije : prispevek na mednarodni konferenci "Volilne pravice od lokalne do evropske ravni - politična udeležba državljanov EU v izgradnji skupnosti", 14. 4. 2016, Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 1538320068]
81. ŠKOF, Lenart. On gestures of giving : toward a material ethics in Irigaray and Dussel : the Darbari S. Seth Foundation Conference on Nonviolence "Giving and forgiving", November 18-20, 2016. [COBISS.SI-ID 1538967748]

3.25 Druga izvedena dela

82. ŠKOF, Lenart (diskutant), GRŽAN, Karel (diskutant), POGAČNIK, Marko (diskutant). Človek človeku človek : okrogla miza o zdravju človečnosti v (post)koronskem času, Ljubljana, 5. oktober 2020. https://www.youtube.com/watch?v=esNc9An9fss. [COBISS.SI-ID 35770627]
83. ANDREJČ, Gorazd, MERTIK, Matej, ŠKOF, Lenart. Humanizem in nove tehnologije : ali umetna inteligenca ogroža humanistične vrednote? : Okrogla miza, AMEU-ECM, Maribor, 3. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 2628051]
84. POGAČNIK, Marko, ŠKOF, Lenart. Kristusova navzočnost v svetu : pogovor z Markom Pogačnikom in Lenartom Škofom, Slovenska matica, Ljubljana, 31. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 2628307]
85. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre : predstavitev knjige in pogovor, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 7. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 2629331]
86. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre ali herojske ženske figure : Narodni dom, Trst, 29. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2628819]
87. ŠKOF, Lenart, KOŠIR, Manca, KOVAČ, Edvard. Antigonine sestre: o matrici ljubezni : pogovor o filozofski monografiji. [COBISS.SI-ID 2629075]
88. ŠKOF, Lenart. Avtonomija, identiteta, ranljivost: etika odnosa v okviru težjih bolezenskih stanj : vabljeno predavanje na rednem strokovnem izobraževanju Onkološkega inštituta, Ljubljana, 4. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 2630099]
89. ŠKOF, Lenart. Človek in religija na poti k postkrščanstvu : pogovor z Lenartom Škofom, Dom KULTure muziKafe, Ptuj , 18. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 2628563]
90. DEISINGER, Mitja, LOPUH, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, ŠKOF, Lenart, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Evtanazija - perspektive onstran pro&contra : okrogla miza : simpozij Humanistika in pravo, 27. marca 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34257625]
91. LESJAK, Gregor (diskutant), ČRNIČ, Aleš (diskutant), ZALTA, Anja (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije[!] : okrogla miza, Cankarjev dom, Ljubljana, 14.10. 2019. [COBISS.SI-ID 70326882]
92. CSEPELI, György., ĆILERDŽIĆ, Andrej, DEÁK, Viktória Hedvig, BECIROVIC, Muamer, ŠKOF, Lenart, PAPP, Richárd. Inter-Religious Dialogue - ISU 2018 : okrogla miza na XXIII. International Summer University, Europe in the Vortex of Change, Kőszeg, June 25 - July 6, 2018. [COBISS.SI-ID 2484435]
93. ŠKOF, Lenart. O skrbi in komunikaciji z etičnega vidika : vabljeno predavanje na rednem strokovnem izobraževanju Onkološkega inštituta Ljubljana. Ljubljana, 7. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 1540174276]
94. MAVER, Aleš, ŠKOF, Lenart. Religija in Demokracija : filozofski večer, Oddelek za filozofijo, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 27. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 2629587]
95. JUHANT, Janez, KLUN, Branko, FURLAN-ŠTANTE, Nadja, ŠKOF, Lenart, ŽALEC, Bojan. Religiozni izvor etičnosti in dialoške medkulturnosti : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 13. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7788378]
96. KOVAČ, Edvard, ŠKOF, Lenart, VIDMAR, Ksenija H., SVETLIČ, Rok. Ali ima Evropa še svojo dušo? : Prihodnost in identitete Evrope, debatni večer Slovenskega PEN, Ljubljana, 29. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 2629843]
97. AVBELJ, Matej (diskutant), NAHTIGAL, Matjaž (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), VUKSANOVIĆ, Igor (diskutant). Kakšna demokracija? : panelna razprava na dogodku "Sistem za boljšo demokracijo", Klub Cankarjevega doma, Ljubljana, 12. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 35494493]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

98. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. ŠKOF, Lenart (urednik 2008-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 71952128]
99. BJELICA, Maja (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). International Interdisciplinary Symposium Surviving the Anthropocene: Towards Elemental Literacy and Interdisciplinary Partnerships : online, May 24-26, 2021 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Science and Research Centre, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (63 str.)). ISBN 978-961-7058-66-6. http://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/. [COBISS.SI-ID 63847683]
100. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. ŠKOF, Lenart (glavni urednik 2021-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-2013Ljubljana: Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014-. ISSN 1580-688X. http://www.ish.si/?page_id=3610, https://www.dlib.si/v2/Results.aspx?query=%27keywords%3DMonitor+ISH%27&pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC. [COBISS.SI-ID 114155776]
101. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. ŠKOF, Lenart (glavni urednik 2006-2018, gostujoči urednik 2020, član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Nova revija, 1996-. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/revije/single/journal-poligrafi-1412, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-YIYAAADU. [COBISS.SI-ID 59336192]
102. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik), BJELICA, Maja (urednik). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. 262 str. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 53986819]
103. ŠKOF, Lenart (urednik), MACKENZIE HAWKE, Shé (urednik). Shame, gender violence, and ethics : terrors of injustice. Lanham [etc.]: Lexington Books, cop. 2021. XIX, 201 str. Feminist strategies. ISBN 978-1-7936-0467-5, ISBN 978-1-7936-0468-2. [COBISS.SI-ID 54415107]
104. Sophia : the international journal for philosophical theology, cross-cultural philosophy of religion and ethics. ŠKOF, Lenart (gostujoči urednik 2020, član uredniškega odbora 2020). Parkville (Vic): Melbourne University, Department of Philosophy, 1962-. ISSN 0038-1527. [COBISS.SI-ID 4359469]
105. ANDREJČ, Gorazd (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Programme and abstracts = Program in povzetki. Koper: Science and Research Centre, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2019. ISBN 978-961-7058-15-4. http://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/. [COBISS.SI-ID 300289280]
106. ANDREJČ, Gorazd (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik), International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Programme and abstracts = Program in povzetki. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2019. 55 str. ISBN 978-961-7058-14-7. [COBISS.SI-ID 300000768]
107. ŠKOF, Lenart (urednik), BERNDTSON, Petri (urednik). Atmospheres of breathing. Albany, NY: State University of New York, cop. 2018. XXVII, 297 str., tabele. ISBN 978-1-4384-6973-7. [COBISS.SI-ID 1540214724]
108. MENDIETA, Eduardo (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik), GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik). Borders and debordering : topologies, praxes, hospitableness. Lanham: Lexington Books, cop. 2018. XIII, 228 str., ilustr. ISBN 978-1-4985-7130-2. [COB

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI