Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, rojen 1963, leta 1988 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1989 v Mariboru. Leta 1995 je končal biblični magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi Gregoriana pod mentorstvom prof. Klemensa Stocka s tezo Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija (Furcht und Gotteserfahrung: die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. Forschung zur Bibel, 91. Würzburg: Echter Verlag, 1999). Leta 2000 se je izpopolnjeval na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu.

Leta 1998 je nastopi službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 2001 je bil izvoljen v docenta, 2011 pa v izrednega profesor za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2012–2014 je opravljal službo prodekana Teološke fakultete za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL. 

Predava predmete iz področja eksegeze Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno raziskovalno področje, ki ga opravlja v programske skupine Judovsko-krščanski viri in razsežnost pravičnosti, je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na teološki, hermenevtični in antropološki interpretaciji. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, hermenevtike in prevajalskih načel. Je član ekipi prevajalcev slovenskega katoliškega prevoda Svetega pisma – Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član mednarodnega bibličnega združenja Studiorum Novi Testamenti Societas. Je urednik znanstvene revije Edinost in dialog ter predstojnik Zavoda Biblično gibanje, kjer deluje na področju biblične pastorale s posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih ekskurzij.

Glej tudi www.eksegeza.net

GOVORILNE URE

Objavljeno: 25.2.2021

Govorilne ure ure v času korona ukrepov potekajo po zoom aplikaciji. Za termin se dogovorim po elektronski pošti.

Dobrodošli!

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. The Old Testament background of "desire" in 1 Cor 10:6 = Starozavezno ozadje "poželenja" v 1 Kor 10,6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 505-518. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 43780099], [SNIP, WoS, Scopus]
2. MATJAŽ, Maksimilijan. Pavlovo razumevanje postave in del postave v Pismu Galačanom. The New Perspective on Paul in nov pogled na Pavlov odnos do judovstva = Paul's understanding of the law and works of the law in Galatians. The new perspective on Paul and a new look at Paul's relationship to Judaism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 51-71. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Matjaz.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Matjaz. [COBISS.SI-ID 44105987]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
3. MATJAŽ, Maksimilijan. Prevajalska načela Slavičevega prevajanja Svetega pisma = Translation principles of Slavič's translation of the Bible. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 69-95. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Matjaz.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Matjaz. [COBISS.SI-ID 34131971]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
4. MATJAŽ, Maksimilijan. Uporaba Stare zaveze v retorični argumentaciji Prvega pisma Korinčanom in njen pomen za razumevanje odrešenjske modrost = The use of the Old Testament in the rhetorical argumentation of the First Epistle to the Corinthians and its importance for understanding the salvific wisdom. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 923-935. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Matjaz.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Matjaz. [COBISS.SI-ID 8266330], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 12. 4. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]
5. MATJAŽ, Maksimilijan. Občestvo kljub različnosti : Pavlovo razumevanje koinonie v Pismu Galačanom (Gal 2,9) = Communion in spite of diversity : Paul's understanding of koinonia in the Letter to Galatians (Gal 2,9). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 175-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Matjaz.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Matjaz. [COBISS.SI-ID 10986243]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
6. MATJAŽ, Maksimilijan. Matija Slavič - profesor, biblicist in državnik. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 143-162, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 11013379]
7. MATJAŽ, Maksimilijan. Maksimilijan Držečnik - teolog in pastir koncilske prenove = Maksimilijan Držečnik - theologian and shepherd of the Consilium renovation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 103-121. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Matjaz.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZT7QFZ61. [COBISS.SI-ID 8047450]
8. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. Izziv revščine v nekaterih mezopotamskih zakonikih in Svetem pismu. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 17, št. 1, str. 19-46, 423. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 1518981], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.04 Strokovni članek

9. MATJAŽ, Maksimilijan. Razdori v prvi Cerkvi in moč evangelija o križu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 19-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25153027]
10. MATJAŽ, Maksimilijan. Tesaloniško občestvo - priča moči Božje besede. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 3, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 43439875]
11. MATJAŽ, Maksimilijan. Brati v občestvu, evharistiji in sinovstvu : leto Božje besede 2020 nas izziva, da bi brali naš čas v ključu Božje besede. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 4, str. 24-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 25146883]
12. MATJAŽ, Maksimilijan. Biblična šola : Evangelii gaudium. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 25-26. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10531075]
13. MATJAŽ, Maksimilijan. Razumevanje Svetega pisma. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 2, str. 21-24, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10612227]
14. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanje Gospodove večerje v korintski Cerkvi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, letn. 23, št. 2, str. 8-11, fotogr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10353667]
15. MATJAŽ, Maksimilijan. Kako do modrosti, ki daje življenje. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, letn. 23, št. 3, str. 8-11, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10469635]

1.05 Poljudni članek

16. MATJAŽ, Maksimilijan, SKRALOVNIK, Samo. Kronologija velikega tedna. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59971075]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. MATJAŽ, Maksimilijan. Prijevodi Biblije na slovenski jezik. V: BARŠČEVSKI, Taras (ur.), JELASKA, Zrinka (ur.), BABIĆ, Nada (ur.). Hrvatski prijevodi Biblije. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo: Katolički bogoslovni fakultet, cop. 2020. Str. 143-158. ISBN 978-953-296-187-4. https://library.foi.hr/dbook/pdfk.php?B=1660&sifra=493. [COBISS.SI-ID 55356419]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. MATJAŽ, Maksimilijan. Pavlovo razumevanje postave in del postave v Pismu Galačanom. The New Perspective on Paul in nov pogled na Pavlov odnos do judovstva = Paul's understanding of the law and works of the law in Galatians. The new perspective on Paul and a new look at Paul's relationship to Judaism. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 55-56. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63257603]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
19. MATJAŽ, Maksimilijan. Prijevodi Biblije na slovenski jezik = Translations of the Bible into Slovene language. V: BABIĆ, Nada (ur.), BARŠČEVSKI, Taras (ur.). Hrvatski prijevodi Biblije - jezikovni i kulturni pristup : knjižica sažetaka = Croatian Bible translations - linguistic and cultural analysis : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odjel za kulturo hrvatskog jezika: Katolički bogoslovni fakultet, 2018. Str. 15. [COBISS.SI-ID 10852099]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

20. MATJAŽ, Maksimilijan. Vulgata. V: KUBAT, Rodoljub (ur.), DRAGUTINOVIĆ, Predrag (ur.). Leksikon biblijske egzegeze : (LBE). Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta, Biblijski institut: Službeni glasnik, 2018. Str. 103-104. ISBN 978-86-7405-192-4. [COBISS.SI-ID 10877187]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

21. MATJAŽ, Maksimilijan. Ervin Budiselić : Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 703. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Matjaz.pdf. [COBISS.SI-ID 44893187], [SNIP]
22. MATJAŽ, Maksimilijan. Revija Božja beseda danes. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 5, str. 36, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 33168131]
23. MATJAŽ, Maksimilijan. Pot Cerkve papeža Frančiška. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917635]
24. MATJAŽ, Maksimilijan. Hermann-Josef Zoche, Apostol. Roman o Pavlu, prevod Majda Strašek Januš, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2019. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 38, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11028227]
25. MATJAŽ, Maksimilijan. Od puščave do mize - od gline do življenja = From the desert to the table - from clay to life. V: SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. Str. 125-126. [COBISS.SI-ID 10894595]
26. MATJAŽ, Maksimilijan. Anja Kastelic, Na tvojo besedo. Razmišljanja ob Božji besedi nedelj in praznikov za leto A. Ljubljana: Slovenska kapucinska provinca 2016. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 27, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10531331]
27. MATJAŽ, Maksimilijan. Mario Galizzi, Evangelij po Mateju, eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba 2010. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 2, str. 27, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10611971]

1.20 Predgovor, spremna beseda

28. MATJAŽ, Maksimilijan. Pogovarjati se o Besedi in z Besedo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11087107]
29. MATJAŽ, Maksimilijan. Božja beseda je živa, zato ljubezen vedno najde pot. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 43433219]
30. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveto pismo kot kraj ustvarjalnega srečanja Boga in človeka : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Odprl jim je um : apostolsko pismo = Aperuit illis : motu proprio. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 21-25. Cerkveni dokumenti, Nova serija, 35. ISBN 978-961-04-0644-0. [COBISS.SI-ID 21125123]
31. MATJAŽ, Maksimilijan. Z Božjo besedo v novo leto. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10916867]
32. MATJAŽ, Maksimilijan. Odpirati pogled, um in srce za besedo življenja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11027459]
33. MATJAŽ, Maksimilijan. Novo testo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10793987]
34. MATJAŽ, Maksimilijan. Izstopiti iz narave v življenje evangelija : predgovor. V: RUPNIK, Marko Ivan. Po duhu : duhovna teologija, pot Cerkve papeža Frančiška. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 7-15. ISBN 978-961-04-0534-4. [COBISS.SI-ID 10889219]
35. MATJAŽ, Maksimilijan. Uvodnik. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10530051]
36. MATJAŽ, Maksimilijan. Priložnosti in izzivi teološkega dialoga = Opportunities and challenges of the theological dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 9-12. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Matjaz.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y24ABFPL. [COBISS.SI-ID 10521859]

1.22 Intervju

37. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Človeka lahko izpolni samo odnos : o "nenavezanosti" v Svetem pismu z biblicistom prof. Maksimilijanom Matjažem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53201667]
38. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Pot v življenje : o velikonočnem jutru, oznanilu vstajenja in pogumu za svobodo v pogovoru s prof. Maksimilijanom Matjažem, predavateljem Nove zaveze in biblične teologije na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 4-5. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11089923]
39. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Mežičarji od tod in tam. Šumc : glasilo Občine Mežica. sep. 2018, št. 54, str. 41-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 10851587]
40. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Klic v novo življenje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 66, št. 15/16, str. 16, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10593539]

1.25 Drugi sestavni deli

41. MATJAŽ, Maksimilijan. Da bi živeli kot sinovi in hčere : petek, 25. december : Božič - Gospodovo rojstvo. Magnificat. dec. 2020, letn. 7, št. 12, str. 298-299. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 38267395]
42. MATJAŽ, Maksimilijan. "Sklonil se je in pisal po tleh." (Jn 8,8). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 19. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10953731]
43. MATJAŽ, Maksimilijan. Božja beseda gradi občestvo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 21. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11027971]
44. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanja Nedelje Božje besede - Svetega pisma 2020. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 5, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11027715]
45. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanje nedelje Božje besede - Svetega pisma 2020. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 5, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030019]
46. MATJAŽ, Maksimilijan. Na poti z Besedo - k mizi : nedelja Svetega pisma nas usmerja v Jezusovo občestvo med nami. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. jan. 2019, letn. 68, št. 4, str. 1, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10915075]
47. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveto pismo - ena sama beseda blagoslova : od prve do zadnje strani je popisano z blagoslovi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10948355]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

48. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 303 str., ilustr. Priročniki TEOF, 25. ISBN 978-961-6844-59-8. [COBISS.SI-ID 292092928]
49. MATJAŽ, Maksimilijan. Duhovnost Svetega pisma : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 68 str. [COBISS.SI-ID 10274563]
50. MATJAŽ, Maksimilijan. Svet apokrifov in Kumran : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 98 str. http://eksegeza.net/enew/index.php/biblicni-studij/izbirni-predmeti/svet-apokrifov-in-kumran. [COBISS.SI-ID 10274819]

2.05 Drugo učno gradivo

51. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem. Drugo pismo Korinčanom, Pismo Galačanom in Pismo Rimljanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 150 str. [COBISS.SI-ID 18386435]
52. MATJAŽ, Maksimilijan. Janezovi spisi: Razodetje (Apokalipsa) : (izbrana poglavja za program EMT). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 98 str. [COBISS.SI-ID 19156995]
53. MATJAŽ, Maksimilijan. Teologija Nove zaveze : (izbrane teme iz teologije evangelijev, Pisma Rimljanom in Pisma Hebrejcem). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 120 str. [COBISS.SI-ID 11064579]
54. MATJAŽ, Maksimilijan. Biblična antropologija in biblična praksa v karitativnem delu : (študijsko gradivo). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2019. 38 str. [COBISS.SI-ID 11064835]
55. MATJAŽ, Maksimilijan. Pravičnost in odrešenje v Svetem pismu : (študijsko gradivo za program 2 RE). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2019. 33 f. [COBISS.SI-ID 11067907]
56. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem. Pismo Galačanom, Rimljanom in Filipljanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2018. 125 str. [COBISS.SI-ID 10813187]
57. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem. Praapostolska kerigma, Pavlova misijonska dejavnost in Pismi Tesaloničanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2018. 94 str. [COBISS.SI-ID 10782979]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

58. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. MATJAŽ, Maksimilijan (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
59. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. MATJAŽ, Maksimilijan (glavni urednik 2019-). Ljubljana: Slovensko biblično gibanje, 1994-. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 41844992]
60. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. MATJAŽ, Maksimilijan (glavni in odgovorni urednik 2015-, odgovorni urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
61. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. MATJAŽ, Maksimilijan (področni urednik 2000-, 2006, član uredniškega sveta ). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2019. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

62. BUDISELIĆ, Ervin. Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja = Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Budiselić], 2019. XIV, 364, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117598. [COBISS.SI-ID 24818691]

Mentor pri magistrskih delih

63. PODJAVORŠEK, Janja. Pavel kot učitelj in vzgojitelj v 1 Kor in 1 Tes : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Podjavoršek], 2016. X, 116, V str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86057&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7388762]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

64. LEBAN, Martin. Jezusov pogovor s Samarijanko (Jn 4,1-42) kot model pomoči mladim na poti razločevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Leban], 2020. VII, 89 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113798. [COBISS.SI-ID 8315738]
65. RUS, Matej. Skušnjave - moč in pogum odločitve : biblično-antropološka analiza Mt 4,1-11 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rus], 2019. IX, 99 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113332. [COBISS.SI-ID 8255322]
66. PERČIČ, Martin. Sveti zakon in spolnost v luči teologije odnosa pri apostolu Pavlu in Janezu Pavlu II. : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Perčič], 2018. XII, 122 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103780&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7969882]
67. BREGAR, Gregor. Telo in občestvo v Pavlovem pismu Korinčanom: med individualizmom in cerkvenostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Bregar], 2018. VI, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105378. [COBISS.SI-ID 8009050]
68. BRNOT, Urban. Življenje v Kristusu kot temeljna Pavlova paradigma v pismu Rimljanom: deleženje v telesu greha v nasprotju z deleženjem v Kristusu : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Brnot], 2018. VIII, 111 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105838. [COBISS.SI-ID 8035418]
69. DOMIĆ, Matild. Iščoč Gospodovo obličje z Josephom Ratzingerjem - Benediktom XVI. : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Domić], 2017. XI, 94 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92599&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7650650]
70. GORIŠEK, Boštjan. Ozdravljenje slepote kot podoba evangeljske pedagogike : analiza Mr 8,22-26 : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Gorišek], 2016. IX, 89 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85859&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7368538]

Mentor pri diplomskih delih

71. JEZERNIK, Tadeja. Biblični motivi v delih dr. Franca Sušnika v letih 1915 do 1941 : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jezernik], 2016. V, 63 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83558&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10355459]
72. ZUPANČIČ, Brigita. Evangelijska pedagogika : Jezus in učenec v Markovem evangeliju : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Zupančič], 2016. V, 55 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86509&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7396698]
73. PINTER, Simona. Moč v slabotnosti kot antropološki izziv : (2 Kor 4,7-12) : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pinter], 2016. VII, 81 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86533&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10441219]
74. ZAFOŠNIK, Tina. Učenci, učenčevstvo in Jezus v Markovem evangeliju : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [T. Zafošnik], 2016. V, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85034&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7351386]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

75. MIR, Alenka. "Kristus nas je osvobodil za svobodo" (Gal 5,1A) : boj za svobodno življenje na podlagi Pisma Galačanom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mir], 2020. VI, 51 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114129. [COBISS.SI-ID 11077635]
76. TOMAŽIČ, Neža. Razumljivost in razumevanje besedil ter svetopisemska govorica : analiza na podlagi pastirskih pisem slovenskih škofov za postni čas med leti 2010 in 2020 : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Tomažič], 2020. VI, 48, XXXV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120613. [COBISS.SI-ID 31326979]
77. OMERZEL, Teja. Simbol vode v Janezovem evangeliju : "Čakali so na valovanje vode" Jn 5,3b : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Omerzel], 2018. VII, 63 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104808&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7979354]
78. PUČNIK, Samo. Iskanje vloge stalnega diakona v katoliški Cerkvi danes : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pučnik], 2017. VIII, 50 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94392&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10640899]

Avtor dodatnega besedila

79. ZOCHE, Hermann-Josef. Apostol : roman o Pavlu. 2. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 534 str., [2] str. pril., zvd. ISBN 978-961-278-427-0. [COBISS.SI-ID 301699072]
80. ZOCHE, Hermann-Josef. Apostol : roman o Pavlu. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 534 str., [2] str. pril., zvd. ISBN 978-961-278-427-0. [COBISS.SI-ID 298542080]
81. KASTELIC, Anja. Na tvojo besedo --- : razmišljanja ob Božji besedi nedelj in praznikov za leto A. 1. ponatis. Ljubljana: Slovenska kapucinska provinca, 2017. 285 str. Frančiškova knjižnica, Priročniki, št. 4. ISBN 978-961-6078-51-1. [COBISS.SI-ID 288072192]
82. KASTELIC, Anja. Na tvojo besedo --- : razmišljanja ob Božji besedi nedelj in praznikov za leto A. 1. izd. Ljubljana: Slovenska kapucinska provinca, 2016. 287 str. Frančiškova knjižnica, Priročniki, št. 4. ISBN 978-961-6078-51-1. [COBISS.SI-ID 285411840]
83. ARKO, Andraž. Pasijon po Gibsonu. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta, 2016. 272 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 47. ISBN 978-961-6873-39-0, ISBN 978-961-6844-46-8. [COBISS.SI-ID 283263232]

Recenzent

84. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. MATJAŽ, Maksimilijan (recenzent 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
85. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za vse kristjane, katoličane, pastoralne delavce in vse iskalce duhovnega, duševnega zdravja, notranjega miru, smisla in polnosti življenja). Dopolnjena in spremenjena izd. Moravče: Izobraževalne in svetovalne storitve, 2020. 480 str. ISBN 978-961-290-759-4. [COBISS.SI-ID 303649024]
86. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za pastoralne delavce, kristjane, katoličane in vse iskalce duhovnega zdravja). Moravče: samozal., 2017. 394 str. ISBN 978-961-288-022-4. [COBISS.SI-ID 291718656]
87. ARKO, Andraž. Pasijon po Gibsonu. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta, 2016. 272 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 47. ISBN 978-961-6873-39-0, ISBN 978-961-6844-46-8. [COBISS.SI-ID 283263232]


NERAZPOREJENO

88. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0819-2. [COBISS.SI-ID 62501891]
89. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef. Križev pot z varuhi spomina. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0710-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610407102. [COBISS.SI-ID 33253635]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS program J6-5567 Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji

ARRS projekt J6- J65567 Beseda v dialogu

Vodja projekta: ARRS projekt J6-0607 Apostolska dela - Zgodovina prve cerkve.

Projekt novega slovenskega prevoda Svetega pisma - Jeruzalemska biblija (SPJ)