Mari Jože Osredkar (*1963)

Rojen v Ljubljani, 11. 3. 1963. Osnovno šolo obiskoval v Ljubljani (1969 – 1977). Prve redovne obljube v frančiškanskem redu - Nova Gorica, 22. 8. 1980. Maturiral na gimnaziji v Kamniku (junij 1982). Služenje 15-mesečnega vojaškega roka v JLA - Skopje, 1982-1983. Študij teologije na Teološki Fakulteti v Ljubljani, 1983-1989. Slovesne obljube v frančiškanskem redu - 4. oktober 1987. Diakonsko posvečenje – Ljubljana Vič, junij 1988. Diploma iz Teologije – Ljubljana, junij 1989. Duhovniško posvečenje – Ljubljana, stolnica, 29. junija 1989. Magisterij iz teologije na Teološki fakulteti - Ljubljana, februar 1993. Podiplomski študij teologije na Katoliškem Institutu v Parizu (1993 – 1995). Osebni tajnik Apostolskega Nuncija Msgr Edmonda Farhata v Ljubljani od 1996 do junija 2001. Izvolitev v naziv asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1. julija 2002. Doktorat iz teologije - 25. oktobra 2002 na Katoliškem Institutu v Parizu. V delovnem razmerju za nedoločen čas na Univerzi v Ljubljani od 1. decembra 2003. Imenovanje za sodnega izvedenca za področje religije na Min. za pravosodje, Ljubljana, 21. 12. 2006. Izvolitev v naziv docenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 6. aprila 2009. Predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog od 4. maja 2009. Predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog (2017-2021).

Področja poučevanja

Osnovno bogoslovje, nekrščanska verstva in religiologija:
Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi
Verstva sodobnega sveta
Vsebina in vloga svetovnih verstev v sodobnem svetu
Judovstvo krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost
Monoteizmi
Monoteizem v preteklosti in danes
Osnovno bogoslovje
Verovanjski sistemi v luči religiološke analize
Osnovno bogoslovje in religiologija

Raziskovalna področja

Na področju osnovnega bogoslovja so najpomembnejše področje raziskovanja medosebni odnosi. Raziskuje, kako odnosi vplivajo na verovanje. Na področju religiologije pa raziskuje dialog med katoličani in muslimani ter primerja nauk o odrešenju in razodetju v krščanstvu in islamu.

Članstva

Mari Jože Osredkar je član komisije za ekumenizem in medreligijski dialog pri Slovenski škofovski konferenci, predstavnik Slovenske škofovske konference v komisiji za odnose med Katoličani in muslimani pri Evropski škofovski konferenci ter član evropskega združenja katoliških teologov.

Gostovanja

 • Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Théologie, Touluse, France. Od 1. do 14. februarja 2009 (skupaj dva tedna). Dieu et ses nombreuses représentations: predavanje na Faculté de théologie de Toulouse, 5 et 6 février 2009. Toulouse, 2009.
 • Dumlupinar University, Küthaya, Islamic divinity school, Turquie. Do 6. marca 2015 (skupaj en teden dni). Erasmus program. Catholics and Muslims relations according to Catholic doctrine: predavanja na Dumlupinar University, Küthaya - Turčija, 3. - 5. mar. 2015.
 • Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Théologie, Touluse, France. (prof. dr. Bruno Gautier). Od septembra 2015 do februarja 2016 (skupaj 6 mesecev). Limportance de la culture pour la théologie: Gaudium et spes 53-62 : 6 nov. 2015, Faculté de Théologie, Touluse.
 • Qum and Tehran, Iran 14. - 16. 12. 2015 (skupaj teden dni). Reasons for dialogue between Muslims and Catholics based on Catholic teachings: lecture at the 2nd round of Iran-Slovenia Interreligious Dialogue - A World without Violence and Extremism, Qum and Tehran.
 • Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr Steven Covin). Od septembra do decembra 2016. (skupaj tri mesece). The culture and the future of religion: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 15th 2018  in Religion and revolution in Europe: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 16th 2018. 2018.
 • Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr. Rudolf Siebert). November do december 2017 (skupaj en mesec).
 •  Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr. Rudolf Siebert). September do december 2018 (skupaj tri mesece). Religion in the modern Slovenian society: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 20th 2018. 2018 in The spiritual revolution of Saint Francis of Assisi: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 19th 2018. 2018.

Monografije:

 1. La théologie selon Guy Lafon. Nouvelle revue théologique, tome 129, no. 3, str. 435-446. 

 2. Un retournement dans la pensée du salut : l'oeuvre du Guy Lafon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2003, let. 63, št. 2, str. 193-216.

 3. Il est important d'être ensemble: hommage à Guy Lafon, un penseur de l'entretien. Paris: Éditions franciscaines; Ljubljana: Brat Frančišek, 2008.

 4. Božje razodetje v Bibliji in Koranu, (Znanstvena knjižnica, 52). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016.

 5. Teologija odnosa: in Beseda je človek postala, (Znanstvena knjižnica, 51). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016.

 6. Theology of sacrifice. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 117-131, 136, 140.

 7. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 313-323.

 8. La révélation de Dieu dans l'entretien d'humanité. V: FAES, Hubert (ur.), BASSET, Guy (ur.), WEISER, François (ur.). Chemins de libertè : mélanges en l'honneur de Guy Fafon : ouvrage collectif. Clamart: Nouvelle Alliance. 2011, str. 46-59.

 9. Monotheism and violence according to Jan Assmann. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 133-139, 200.

 10. Islamska kristologija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2015, letn. 75, št. 4, str. 703-715.

 11. Rešuje me božje usmiljenje: pridige in razmišljanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OSREDKAR, Mari Jože. "S smrtjo se odnos spremeni, ne pa uniči" : življenje in teologija Guyja Lafona = "Death does not destroy the relationship, but changes it" : the life and theology of Guy Lafon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, 1, str. 73-88. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/BV2020/01/Osredkar. [COBISS.SI-ID 26625795], [SNIP, WoS do 26. 1. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
2. OSREDKAR, Mari Jože. Revelation as a manifestation within human culture. Bogoslovska smotra. 2020, vol. 90, no. 5, str. 1011-1026. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/251243. [COBISS.SI-ID 51836931], [SNIP]
3. OSREDKAR, Mari Jože. V začetku je bil dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 17-31. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7873882], [SNIP]
4. OSREDKAR, Mari Jože. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 313-323. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993178], [SNIP]
5. OSREDKAR, Mari Jože. Theology of sacrifice. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. Vol. 22, no. 87/88, str. 117-131, 136, 140. Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88. ISBN 978-961-6964-93-7. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899226]
6. NARED, Matija, OSREDKAR, Mari Jože. Ordali v pravnem sistemu Antešakov na Madagaskarju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 523-534. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared.pdf. [COBISS.SI-ID 7575386], [SNIP, WoS, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. OSREDKAR, Mari Jože. Nastajanje dokumenta Nostra aetate = Creating of the document Nostra aetate. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 17-29. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Osredkar. [COBISS.SI-ID 61881603]
8. OSREDKAR, Mari Jože. "Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten" (2 Kor 12,10b) = "When I am weak, I am strong" (2 Co 12:10b). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 335-344. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 40843523], [SNIP, WoS, Scopus]
9. POTISEK, Janez, OSREDKAR, Mari Jože. Jezik nasilja nekoč, svoboda izražanja danes = Language of violence in the past, freedom of expression today. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 345-354. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Potisek. [COBISS.SI-ID 40971267], [SNIP, WoS, Scopus]
10. OSREDKAR, Mari Jože. Religija kot izziv za transhumanizem = Religion as a challenge for transhumanism. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 657-668. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Osredkar. [COBISS.SI-ID 8261978], [SNIP, WoS do 12. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
11. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški temelji medreligijskega dialoga = Catholic foundations of interreligious dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 87-97. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar2.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar2. [COBISS.SI-ID 11041283], [Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]
12. OSREDKAR, Mari Jože. Profesor dr. Lambert Ehrlich. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 17-44. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8211034]
13. JEGLIČ, Urška, OSREDKAR, Mari Jože. Pravni sistemi islama. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1075-1086. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Flisar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8040026], [SNIP]
14. OSREDKAR, Mari Jože. Vzgojitelji za "dialog" v 100 letih poučevanja teologije v Sloveniji = The educators for "dialogue" in 100 years of teaching theology in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 191-206. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0NXCIO0J. [COBISS.SI-ID 8048730]
15. TRONTELJ, Nik, OSREDKAR, Mari Jože. Sto let osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 369-381. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Trontelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7772506], [SNIP, WoS, Scopus]
16. OSREDKAR, Mari Jože. Darovanje kot najintenzivnejša oblika odnosa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 265-276. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7438938], [SNIP, WoS do 15. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
17. OSREDKAR, Mari Jože. Krščanski dialog v medčloveških odnosih = Christian dialogue in human relationships. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 13-25. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2TKDSXLS. [COBISS.SI-ID 7545434]

1.04 Strokovni članek

18. OSREDKAR, Mari Jože. Jan Assmann in jezik nasilja v Svetem pismu. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 1, str. 65-67. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8321626]
19. OSREDKAR, Mari Jože. Trpljenje nedolžnih in krščanska podoba dobrega Boga : ker se izrazi odnosa do Boga spreminjajo, se spreminja tudi podoba Boga. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jan. 2019, št. 105, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8068442]
20. OSREDKAR, Mari Jože. Zvestoba Cerkvi ali tradicionalizem? : katoliško pojmovanje dialoga z drugimi kulturami in religijami. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2019, št. 107, str. 7-8, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8096602]
21. OSREDKAR, Mari Jože. Rad bi molil z Besedo, ki je človek postala. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jan. 2017, št. 81, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7547482]
22. OSREDKAR, Mari Jože. Obisk delegacije Teološke fakultete na Centru za medreligijski dialog : Teheran, 13.-17. december 2015. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 221-223. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7252826], [SNIP, Scopus]
23. OSREDKAR, Mari Jože. "Aux chiottes les religions!" : kdo je kriv za grozote v zgodovini človeštva in danes, človek ali Bog?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. feb. 2016, št. 70, str. 14-15, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7156058]
24. OSREDKAR, Mari Jože. Dei Verbum --- : --- ali Božjo voljo prepoznati. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2016, št. 72, str. 14, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7222362]
25. OSREDKAR, Mari Jože. Moliti za duše ali za rajne. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. okt. 2016, št. 78, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7432026]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

26. OSREDKAR, Mari Jože. Prispevek vernikov za bolj etično slovensko družbo = The contribution of the faithful for a more ethical Slovenian society. V: PIVEC, Franci (ur.), KRISPER, Marjan (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. Str. 12-16. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-194-8, ISBN 978-961-264-195-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_D%20-%20Etika%20in%20stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 36487171]
27. OSREDKAR, Mari Jože. Prihodnost dialoga med kristjani in muslimani. V: GRABUS, Nedžad (ur.). Stoletje islamske skupnosti na Slovenskem : sto let džamije v Logu pod Mangartom : zbornik strokovnih prispevkov. Ljubljana: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, 2018. Str. 195-219. ISBN 978-961-93054-4-7. [COBISS.SI-ID 298740224]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

28. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški dokumenti o misijonski dejavnosti Cerkve. V: BIŠČAK, Luka (ur.). Zbornik misijonskega simpozija ob izrednem misijonskem mesecu oktobru 2019 : krščeni in poslani. Ljubljana: Misijonsko središče Slovenije, 2020. Str. 34-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 17504003]
29. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliška cerkev in drugače verujoči. V: Frančiškovi bratje v odnosu do drugačnih : ob 800-letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom. [Brezje]: Frančiškanski Marijanski center Slovenije, [2019]. Str. 13-24. [COBISS.SI-ID 8229210]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. OSREDKAR, Mari Jože. Nastajanje dokumenta Nostra aetate = Creating of the document Nostra aetate. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 60-61. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63281923]
31. OSREDKAR, Mari Jože. Fragility is beneficial to man = Krhkost človeku koristi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 36-37. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38159107]
32. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški teološki temelji medreligijskega dialoga = Catholic theological basis of the interreligious dialogue. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 67-69. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8186714]
33. OSREDKAR, Mari Jože. Christianity as a challenge for transhumanism = Krščanstvo kot izziv za transhumanizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 40-41. [COBISS.SI-ID 8228442]
34. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between idea and reality = Dialog med idejo in resničnostjo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 36-37. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744602]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

35. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški nauk o družini. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. [94-96]. ISBN 978-961-264-143-6, ISBN 978-961-264-144-3. [COBISS.SI-ID 8103514]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. OSREDKAR, Mari Jože. The Gospel ethics and the image of a good God. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 155-162, 191. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21777667]
37. OSREDKAR, Mari Jože. "Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo" (Jn 8,7) : slovenski izdaji na pot. V: MALDAMÉ, Jean-Michel. Monoteizem in nasilje : krščanska izkušnja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. Str. 9-28. ISBN 978-961-278-456-0. [COBISS.SI-ID 8300122]
38. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between an idea and reality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 135-142. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155482]
39. OSREDKAR, Mari Jože. Sacrifice : the constitutional element of the human and faith relationship. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 113-120. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7868250]
40. OSREDKAR, Mari Jože. Monotheism and violence according to Jan Assmann. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 133-139, 200. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7136346]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

41. OSREDKAR, Mari Jože. Jean-Michel Maldamé, Monoteizem in nasilje: krščanska izkušnja. Celje: Mohorjeva družba, 2020. 194 str. ISBN 978-961-278-456-0. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, 1, str. 235-236. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Osredkar%20rec_.pdf. [COBISS.SI-ID 26651139], [SNIP]
42. OSREDKAR, Mari Jože. Aljaž Peček, Vidiki odrešenja v računalniških igrah ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 745-746. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Pecek.pdf. [COBISS.SI-ID 7584090], [SNIP]
43. OSREDKAR, Mari Jože. Matija Nared, Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 739-740. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared2.pdf. [COBISS.SI-ID 7583578], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

44. OSREDKAR, Mari Jože. Spremna beseda. V: MIHELIČ, Stanka. Do nebeških vrat. Darilna izd. Kot pri Ribnici: samozal., 2021. Str. 5-6. ISBN 978-961-95249-0-9. [COBISS.SI-ID 54010883]
45. OSREDKAR, Mari Jože. Medreligijski dialog - vsiljevanje prepričanja ali spoštovanje in sprejetje različnosti = Interreligious dialogue - imposing beliefs or respecting and accepting diversity. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 9-12. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 11040771]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

46. OSREDKAR, Mari Jože. Naučimo se sobivati. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2020, letn. 69, št. 46, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 37894403]
47. OSREDKAR, Mari Jože. Ali je show končan?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2016, letn. 65, št. 47, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7483226]

1.22 Intervju

48. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Frančiškan dr. p. Mari Osredkar. Misijonska obzorja. apr. 2021, leto 35, [št.] 2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-4369. [COBISS.SI-ID 59807747]
49. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Nasilne niso religije, nasilen je človek : p. Mari Osredkar, pisec spremne besede h knjigi Monoteizem in nasilje - krščanska izkušnja. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2020, št. 119, str. 4-5, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8336218]
50. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Spoštovanje in sprejemanje : pred mednarodno konferenco o dialogu med kristjani in muslimani ob 800. letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom Al-Kamilom v Egiptu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8194394]

1.25 Drugi sestavni deli

51. OSREDKAR, Mari Jože. Bog je popolnoma drugačen. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2019, št. 108, str. 7. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8112474]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

52. OSREDKAR, Mari Jože. Božje razodetje v Bibliji in Koranu. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 172 str. Znanstvena knjižnica, 52. ISBN 978-961-6844-52-9, ISBN 978-961-6873-45-1. [COBISS.SI-ID 287950336]
53. OSREDKAR, Mari Jože. Teologija odnosa : in Beseda je človek postala. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 148 str. Znanstvena knjižnica, 51. ISBN 978-961-6844-50-5, ISBN 978-961-6873-44-4. [COBISS.SI-ID 287906560]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

54. KOVAČ, Edvard, OSREDKAR, Mari Jože, GERDEN, Tomaž. Monoteizem in nasilje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-123/. [COBISS.SI-ID 8325978]
55. LANG, Nataša, OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kdor je trden v svoji veri in identiteti, lahko živi medverstveni dialog. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi večnosti. https://ars.rtvslo.si/2019/10/sledi-vecnosti-124/. [COBISS.SI-ID 8214362]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

56. OSREDKAR, Mari Jože. Rešuje me Božje usmiljenje : pridige in razmišljanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 144 str. ISBN 978-961-6873-57-4. [COBISS.SI-ID 304473856]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

57. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Monoteizem in nasilje : pogovor o knjigi, Radio Ognjišče, oddaja Mozaik dneva, Ljubljana, 6. feb. 2020. http://avdio.ognjisce.si/share/io_2020_02_06_mozaik.mp3. [COBISS.SI-ID 8325722]
58. OSREDKAR, Mari Jože. Mednarodni simpozij o dialogu med kristjani in muslimani : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve - Dialog med kristjani in muslimani, Radio Ognjišče, 29. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8214618]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

59. OSREDKAR, Mari Jože. The culture and the future of religion : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 15th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8017754]
60. OSREDKAR, Mari Jože. Religion and revolution in Europe : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 16th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8018010]
61. OSREDKAR, Mari Jože. Religion in the modern Slovenian society : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 20th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8018522]
62. OSREDKAR, Mari Jože. The spiritual revolution of Saint Francis of Assisi : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 19th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8018266]
63. OSREDKAR, Mari Jože. The political and religious situation in Slovenia : lecture at Kalamazoo Valley Community College, Michigan, October 19, 2016. [COBISS.SI-ID 7514714]
64. OSREDKAR, Mari Jože. Religion in Slovenia and the former Yugoslavia : lecture at Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, October 17, 2016. [COBISS.SI-ID 7514970]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

65. OSREDKAR, Mari Jože. Misijoni v cerkvenih dokumentih : predavanje na Misijonskem simpoziju, Ljubljana, 12. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8214874]

3.25 Druga izvedena dela

66. LESJAK, Gregor (diskutant), ČRNIČ, Aleš (diskutant), ZALTA, Anja (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije[!] : okrogla miza, Cankarjev dom, Ljubljana, 14.10. 2019. [COBISS.SI-ID 70326882]
67. BEDNAŠ, Marijana (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), GAMS, Matjaž (diskutant), KLAMPFER, Ksenija (diskutant), KONTIČ, Bojan (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), MALAČIČ, Janez (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant), SAMBT, Jože (diskutant), STAROVIČ, Vojko (diskutant), STROPNIK, Nada (diskutant), ŠVAB, Alenka (diskutant), ZAVRTANIK, Danilo (diskutant), PAHOR, Borut (diskutant). O demografski politiki, zlasti z vidika rodnosti in priseljevanja : posvet pri predsedniku, Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36074333]
68. ZALTA, Anja (diskutant), KUHN, Elmar (diskutant), RASOULIPOUR, Rasoul (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant), BERGER, Maurits S. (diskutant). On the fulures of islam and muslims in Europe's democracies = O prihodnostih islama in muslimanov v evropslih demokracijah : okrogla miza na mednarodni konferenci Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27. maj, 2019. [COBISS.SI-ID 69645922]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

69. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. OSREDKAR, Mari Jože (član uredniškega odbora 2006, področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
70. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. OSREDKAR, Mari Jože (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
71. OSREDKAR, Mari Jože (urednik). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 301543936]

Mentor pri doktorskih disertacijah

72. PEČEK, Aljaž. Vidiki odrešenja v računalniških igrah : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Peček], 2016. VII, 399 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81142&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7171162]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

73. NARED, Matija. Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Nared], 2016. X, 278 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85847&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7365210]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

74. MAČEK, Katja. Religijski nauk sodobnega vahabizma : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Maček], 2020. VII, 72 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121216. [COBISS.SI-ID 34494979]
75. TRČEK, Ana. Hadisi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Trček], 2019. VIII, 60 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108267. [COBISS.SI-ID 8149850]
76. KOŠIR, Klemen. Islamska eshatologija : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Košir], 2017. V, 50 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97765&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7722842]
77. KRANČAN, Alen. Komentar k prvi knjigi Vodnika za zmedene Mojzesa Majmonida : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Krančan], 2017. VII, 90, LXXXVI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89139&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7565914]
78. VENE, Janez. Krščanske skupnosti Bližnjega vzhoda : magistrsko delo. Ljubljana: [J. J. Vene], 2017. VIII, 113 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97770&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7727706]
79. LEVIČNIK, Dejan. Angeli v judovstvu, krščanstvu in islamu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Levičnik], 2016. X, 146 str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85842&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7359066]
80. TRONTELJ, Nik. Predavatelji osnovnega bogoslovja na ljubljanski Teološki fakulteti od njene ustanovitve do danes : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Trontelj], 2016. VIII, 118, CLXXIX str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85843&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61756258]

Mentor pri diplomskih delih

81. ŠVENT, Sandra. Dialog med katoličani in muslimani v Sloveniji : skupno diplomsko delo. Maribor; Ljubljana: [S. Švent], 2016. II, 100 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62123. [COBISS.SI-ID 22566664]
82. SODEC, Tina. Irshad Manji - primer islamskega feminizma : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [T. Sodec], 2016. IV, 53 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85032&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7351130]
83. BUKOVEC, Urša. Islamska eshatologija : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bukovec], 2016. III, 30 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83563&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7276634]
84. TRČEK, Ana. Liturgična praksa islamske skupnosti v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Trček], 2016. VIII, 38, XII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85886&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7363418]
85. MARIČ, Marjana. Nove verske skupnosti v samostojni Sloveniji : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [M. Marič], 2016. IV, 70 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85031&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7350874]
86. PEČEČNIK, Ana. Pojmovanje duše v indijskih religijah : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A.Pečečnik], 2016. VI, 45 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83562&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10355971]
87. JANUŠ, Peter. Pojmovanje razodetja v islamu in katolištvu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Januš], 2016. III, 94 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83559&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10355715]
88. ŠUŠTARŠIČ, Jerneja. Praktična primerjava med krščansko in budistično meditacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Šuštaršič], 2016. VI, 57 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86519&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7400538]
89. GODEC, Klemen. Vegetarijanstvo v treh krščanskih Cerkvah : katoliški, pravoslavni in protestantski : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Godec], 2016. VII, 70, V str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85038&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7352410]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

90. MEHLE, Andrej. Islamski feminizem : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Mehle], 2020. III, 39 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117213. [COBISS.SI-ID 21954051]
91. PRAPROTNIK, Liza. Verovanja staroselskih ljudstev Mezoamerike: Quetzalcóatl : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [L. Praprotnik], 2020. II, 33 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121775. [COBISS.SI-ID 34508035]
92. CIRINGER, Peter. Primerjava katoliške in theravada budistične antropologije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Ciringer], 2019. II, 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110228. [COBISS.SI-ID 8192346]
93. JANČIČ, Nika. Mohamed kot drugi tolažnik : (primerjava Jezusa in Mohameda) : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [N. Jančič], 2018. IV, 42 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103568&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7888986]
94. GAČNIK, Filip. Religiozno življenje Vikingov : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Gačnik], 2018. III, 39 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102692&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960410]
95. VUČAK, Daniela. Spolnost v islamu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vučak], 2018. II, 41 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101603&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7889242]
96. KRAJNC, Aljaž. 99 imen Boga v islamu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Krajnc], 2017. IV, 52 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=93031&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7689562]
97. KOROŠEC, Claudio. Mesto Marije, Kristusove matere, v islamski sveti knjigi : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Korošec], 2016. III, 46 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83561&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10356227]

Recenzent

98. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. OSREDKAR, Mari Jože (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
99. VODIČAR, Janez. Religijska antropologija : [univerzitetni učbenik za študente Univerze v Ljubljani]. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Priročniki TeoF, e3. ISBN 978-961-6844-45-1. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/prirocniki-teof. [COBISS.SI-ID 283227648]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Bilateralni projekt Slovenija USA

BI-US/17-18-024 ARRS