Doc. dr. Marjan Turnšek (1955) je leta 1981 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil istega leta posvečen v duhovnika v Mariboru. Štiri leta je služboval kot kaplan v župniji Sv. Martina v Velenju in leta 1985 pričel podiplomski študij dogmatične teologije v Rim in ga sklenil na Papeški univerzi Gregoriani v naslednjem zaporedju:

- magisterij  leta 1987 z magisterskim delom: Corpo mistico: Il mistero dell'unità della Chiesa e dell'Eucaristia (Skrivnostno telo: Skrivnost edinosti Cerkve in Evharistije);

- doktorat leta 1990 z doktorsko dizertacijo: Chiesa e sacramenti nella teologia del periodo preconciliare e nei decreti del Vaticano II: Indagine sul rapporto tra sacramentaria ed ecclesiologia (Cerkev in zakramenti v teologiji predkoncilskega obdobja in v dekretih drugega vatikanskega koncila: Raziskava o odnosu med teologijo o zakramentih in naukom o Cerkvi), Roma, tipkopis, 1990, 427 str.

- v tem času je diplomiral tudi iz bibliotekonomije na Bibliotheca apostolica Vaticana: Scuola di biblioteconomia: diploma (1988).

Na TEOF je deloval v katedri za dogmatično teologijo kot asistent od leta 1990, kot visokošolski učitelj od leta 1991 od 1994, kot docent in izredni profesor do leta 2010. Med leti 1994 in 2006 je bil rektor bogoslovja v Mariboru. Leta 2006 je postal prvi murskosoboški škof. Delovanje na TEOF kot predavatelj in raziskovalec je prekinil leta 2010, ko je postal nadškof pomočnik v Mariboru. S študijskim letom 2015/16 pa se je kot docent ponovno vključil v življenje TEOF in postal predstojnik Katedre za dogmatično teologijo.

Od leta 1990 do 1999 je bil znanstveni sodelavec na Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu v postopku za razglasitev za blaženega škofa Antona Martina Slomška; sodeloval je pri izdelavi zgodovinsko-teološke pozicije za ta postopek: Beatificationis et canonizationis servi dei Antonii Martini Slomšek, Episc. lavantin. (1800-1862): Positio super vita et virtutibus, 2 dela v 3 zvezkih, Roma: Congregatio de causis sanctorum, 1994-1995, 2104 str. Od leta 1993 je član Europäische Gesellschaft für katholische Theologie.

Njegovo osnovno področje proučevanja je dogmatična teologija. Še posebej se je veliko ukvarjal s področji nauka o Bogu, kristologije in mariologije, nauka o zakramentih, ekleziologije, angelologije in demonologije. V času delovanja na TEOF je bil vključen tudi v različne raziskovalne projekte. Svoja spoznanja je na simpozijih in drugih oblikah posredoval tudi raznim pastoralnim delavcem in institucijam; hkrati pa je tudi sam bil vključen v različne oblike pastoralnega delovanja (redno oznanjevanje, duhovne vaje, ekskurzije, romanja, v medijih).

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Marjan. Nežnost : nekoliko zapostavljena krepost. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 185-208. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Turnsek.pdf. [COBISS.SI-ID 10813699], [SNIP]
2. TURNŠEK, Marjan. Perkov nauk o Cerkvi med "starim in novim". Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 971-980. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Turnsek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8043098], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. TURNŠEK, Marjan. Slomškov odnos do judovstva = Slomšek's attitude towards Judaism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 181-200. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Turnsek.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Turnsek. [COBISS.SI-ID 44115203]
4. TURNŠEK, Marjan. Franc Plemenitaš - učitelj dogmatike v Mariboru = Franc Plemenitaš - teacher of dogmatic theology in Maribor. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 57-82. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Turnsek.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Turnsek. [COBISS.SI-ID 10984963]

1.04 Strokovni članek

5. TURNŠEK, Marjan. Neznana molitev. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 2, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 16103683]
6. TURNŠEK, Marjan. Cerkev na Slovenskem obnavlja posvetitev naše domovine Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Časnik : spletni magazin z mero. https://www.casnik.si/socasna-molitev-ima-posebno-vrednost/. [COBISS.SI-ID 20038915]
7. TURNŠEK, Marjan. Smo še živi kristjani. Stopinje. 2020, letn. 49, str. 88-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 11075075]
8. TURNŠEK, Marjan. Kako prebuditi spečo "Trnuljčico"?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 5, str. 12-15, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 11004675]
9. TURNŠEK, Marjan. Ob bližnjih volitvah v ŽPS : župnik in lepota timskega dela. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 6, str. 24-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 11040259]
10. TURNŠEK, Marjan. Trije Gospodovi prihodi : Jezusov zgodovinski prihod ob spočetju in rojstvu, Gospodov prihod ob koncu sveta v slavi in njegovo prihajanje v naša srca. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 51/52, str. 6, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11040515]
11. TURNŠEK, Marjan. Načrtovanje v katehezi (pastorali) je izziv življenja. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2018, leto 52, [št.] 1, str. 4-7, ilustr., portret. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 10745859]
12. TURNŠEK, Marjan. Tveganje ni potrebno : ali je joga lahko krščanska?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2018, letn. 67, št. 28, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11050243]
13. TURNŠEK, Marjan. "Spreobrnite se in verujte evangeliju!" : lectio divina: Mr 1,12-15 : evangelij 1. postne nedelje - B. Magnificat. feb. 2018, letn. 5, št. 6, str. 16-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10739971]
14. TURNŠEK, Marjan. Hrana in pijača srca : lectio divina: Lk 21,25-28.34-36 : evangelij 1. adventne nedelje - C. Magnificat. feb. 2018, letn. 5, št. 12, str. 16-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10890243]
15. TURNŠEK, Marjan. Krst - potapljanje neodrešenega človeka v Boga. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 64, str. 5-12, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 11075587]
16. TURNŠEK, Marjan. Z Marijo povezuje Bog nebo in zemljo : praznovanje stote obletnice prikazovanja Marije v Fatimi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. okt. 2017, letn. 66, št. 42, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11053315]
17. TURNŠEK, Marjan. Resnično je z nami : lectio divina: Jn 6,51-58 : Evangelij na praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi - A. Magnificat. jun. 2017, letn. 4, št. 6, str. 12-16. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10613251]
18. TURNŠEK, Marjan. Marija - utelešena lectio divina. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 57, str. 13-16, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 11055875]
19. TURNŠEK, Marjan. S krstom "oblečemo" nov "slog življenja". Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 61, str. 4-7, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 11051267]
20. TURNŠEK, Marjan. Človekova pot svetosti. Stopinje. 2017, letn. 46, str. 59-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 11075331]
21. TURNŠEK, Marjan, VEČKO, Snežna (urednik). Duhovno branje - lectio divina : brati Sveto pismo, kot ga bere Cerkev že od prvih stoletij. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2016, leto 23, št. 1, str. 8-9. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10273539]
22. TURNŠEK, Marjan. Molitev za bolnike v Svetem pismu. Božje okolje. 2016, leto 41, št. 4, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 10411011]

1.05 Poljudni članek

23. TURNŠEK, Marjan. Očka naš! : razlaga prvih dveh besed molitve Očenaš. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 3, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 21034243]
24. TURNŠEK, Marjan. "Posvečeno bodi tvoje ime" : slavljenje je najbolj osnovna drža pred Stvarnikom. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 4, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 26445571]
25. TURNŠEK, Marjan. Slomškov teološko vsebinski prikaz dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2019, letn. 10, št. 34, str. 40-41, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 11039235]
26. TURNŠEK, Marjan. Ne posnemajmo svetnika, ampak bodimo njegovega duha. Stopinje. 2018, letn. 47, str. 43-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 16379187]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

27. TURNŠEK, Marjan. Katehet - obličje obličja Očetovega usmiljenja. V: JERETINA, Simona (ur.). Leto usmiljenja v družini in družbi : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad, 2016. Str. 97-119. ISBN 978-961-92803-6-2. [COBISS.SI-ID 10524675]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

28. TURNŠEK, Marjan. Slomškov odnos do judovstva = Slomšek's attitude towards Judaism. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 90-91. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63300611]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. TURNŠEK, Marjan. Zakramentalnost simbola in srečanja. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 298-341, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 11036931]
30. TURNŠEK, Marjan. Teološko-duhovna razsežnost v meditacijah Zdenke Serajnik. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 163-177. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10687235]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. TURNŠEK, Marjan. Franc Plemenitaš : (1922-1989). V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 80-87, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 11036419]
32. TURNŠEK, Marjan. Cistercijan z ognjem. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve, 2017. Str. 51-56. ISBN 978-961-6725-11-8. [COBISS.SI-ID 10600707]

1.20 Predgovor, spremna beseda

33. TURNŠEK, Marjan. Pravilnik za katehezo za naš čas. V: Pravilnik za katehezo = Direttorio per la catechesi. Ljubljana: Družina, 2021. Str. 5-8. Cerkveni dokumenti, 167. ISBN 978-961-04-0812-3. [COBISS.SI-ID 60640003]
34. TURNŠEK, Marjan. Predgovor. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 15-22. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 11036163]
35. TURNŠEK, Marjan. Ob začetku katehetskega leta. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 66, str. 3-5, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 11017219]
36. TURNŠEK, Marjan. Slovenski katehetski urad "računa" tudi s Katehetsko pastoralno šolo. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 12-13, ilustr. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10750211]
37. TURNŠEK, Marjan. Beseda nadškofa ob novem katehetskem letu. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 58, str. 3-4, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 11055107]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

38. TURNŠEK, Marjan. Ali more z Vzhoda priti kaj dobrega?. Časnik : spletni magazin z mero. https://www.casnik.si/na-praznik-gospodovega-razglasenja-se-sprasujemo-ali-more-z-vzhoda-priti-kaj-dobrega/. [COBISS.SI-ID 47576579]
39. TURNŠEK, Marjan. Nedolžni marketinški prijem?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. feb. 2021, letn. 70, št. 7, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51137795]
40. TURNŠEK, Marjan. "O Bog, o Bog, kje si, da to dopuščaš?". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 14/15, str. 8, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 59862787]
41. TURNŠEK, Marjan. Kdo predlaga kandidate za blažene?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. maj 2021, letn. 70, št. 18, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61351171]
42. TURNŠEK, Marjan. "Moje pripombe, da bi bilo bolje, če bi imeli kakega otroka kot že tretjega psa, sin ni lepo sprejel". Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 31-33, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48853763]
43. TURNŠEK, Marjan. Kruh in vino z oltarja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2020, letn. 69, št. 1, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11065091]
44. TURNŠEK, Marjan. Raztros pepela. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2020, letn. 69, št. 12, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11088899]
45. TURNŠEK, Marjan. Vera v Boga mora prinašati svobodo in mir v srce. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2020, leto 56, št. 2, str. 44-45, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11069187]
46. TURNŠEK, Marjan. Marija je postala velika, ker je Bog lahko delal v njej. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2020, leto 56, št. 5, str. 46-47, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17000195]
47. TURNŠEK, Marjan. Se bog norčuje iz mene?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2019, letn. 68, št. 6, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10928387]
48. TURNŠEK, Marjan. Reiki, ezoterika, joga ---. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. maj 2019, letn. 68, št. 18, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11047939]
49. TURNŠEK, Marjan. Lahko zaupam astrologinji?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. okt. 2019, letn. 68, št. 41, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11001347]
50. TURNŠEK, Marjan. Kruh in vino z oltarja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2020, letn. 69, št. 1, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11045123]
51. TURNŠEK, Marjan. Deklice ministrantke. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2018, letn. 67, št. 5, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11052291]
52. TURNŠEK, Marjan. "Trdno sklenem, da se bom poboljšal ---". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. apr. 2018, letn. 67, št. 16, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11051523]
53. TURNŠEK, Marjan. Duhovnik superman. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jun. 2018, letn. 67, št. 26/27, str. 40, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11050755]
54. TURNŠEK, Marjan. "Strankarija" in lažne obtožbe. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. sep. 2018, letn. 67, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11049731]
55. TURNŠEK, Marjan. Odpustki. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2018, letn. 67, št. 42, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11049219]
56. TURNŠEK, Marjan. Že in še ne?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2018, letn. 67, št. 47, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11048707]
57. TURNŠEK, Marjan. Biodinamika. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. jun. 2017, letn. 66, št. 24, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11055363]
58. TURNŠEK, Marjan. "Pravljični" trije kralji?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. jun. 2017, letn. 66, št. 24, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11057667]
59. TURNŠEK, Marjan. Prvi starši in izvirni greh. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. avg. 2017, letn. 66, št. 35, str. 24, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11054851]
60. TURNŠEK, Marjan. Smrt v raju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. nov. 2017, letn. 66, št. 46, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11053059]
61. TURNŠEK, Marjan. Kaj je bistveno za post?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. feb. 2016, letn. 65, št. 7, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11061507]
62. TURNŠEK, Marjan. Bela nedelja ali nedelja usmiljenja?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. apr. 2016, letn. 65, št. 14, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11060739]
63. TURNŠEK, Marjan. "Kristusova priča". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. maj 2016, letn. 65, št. 20, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11060227]
64. TURNŠEK, Marjan. Novomašniško praznovanje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2016, letn. 65, št. 26/27, str. 40, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11059971]
65. TURNŠEK, Marjan. Pišite o pokori!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. avg. 2016, letn. 65, št. 33, str. 24, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11059459]
66. TURNŠEK, Marjan. Prvi človek in izvirni greh. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. sep. 2016, letn. 65, št. 39, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11058947]
67. TURNŠEK, Marjan. Kip odšel - Marija ostaja : razmislek ob koncu romanja kipa fatimske Marije po Sloveniji. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2016, letn. 65, št. 43, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11058691]
68. TURNŠEK, Marjan. Raztros pepela. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. nov. 2016, letn. 65, št. 46, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11058179]
69. TURNŠEK, Marjan. Posvetitev Srcema : spodbuda ob stoletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. božič 2016, letn. 65, št. 51/52, str. 22, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11057411]

1.22 Intervju

70. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Marija je tudi kuhala s Svetim Duhom : pogovor z upokojenim mariborskim nadškofom dr. Marjanom Turnškom o Svetem Duhu. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 2, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 61397251]
71. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Novost krsta : o pomenu in življenju iz milosti tega zakramenta. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2021, letn. 70, št. 2, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 45836035]
72. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Utrdimo klecava kolena : pogovor z nadškofom Marjanom Turnškom ob začetku postnega časa. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. feb. 2021, letn. 70, št. 8, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 52564739]
73. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). V prvih vrstah evangelizacije : upokojeni nadškof Marjan Turnšek, predsednik Slovenskega katehetskega urada, o apostolskem pismu papeža Frančiška Antiquum ministerium. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. maj 2021, letn. 70, št. 21, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 64345859]
74. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Intervju z nadškofom dr. Marjanom Turnškom. V materini šoli : glasilo Bernardove družine. 2020, leto 35, [št.] 5, str. 11-14, ilustr. ISSN 1854-4053. [COBISS.SI-ID 20182531]
75. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec), SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Nežnost vidi drugega : Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof, in Barbara Simonič, predavateljica in družinska terapevtka, o Božji nežnosti. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 1, str. 6-9, portreti. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8075098]
76. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Škandali in vojne so sad svobode, ki nam je dana : Sveti Duh ... pogovarjali z nadškofom Marjanom Turnškom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. jun. 2019, letn. 68, št. 23, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10965763]
77. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Svetost je to, da človek dopusti, da skozenj sije Bog. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. sep. 2019, letn. 68, št. 38, str. 16-17, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 14405918]
78. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Svetost je to, da človek dopusti, da skozenj sije Bog : spodbujajmo ... nadškof Marjan Turnšek ... Z njim smo se pogovarjali ... ima Slomšek povedati danes. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. sep. 2019, letn. 68, št. 38, str. 16-17, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10994947]
79. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Potopljeni v božjo ljubezen. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2017, letn. 66, št. 9, str. 14, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11056387]
80. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Potreben je prehod od kateheze otrok h katehezi odraslih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. sep. 2017, letn. 66, št. 37, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11054339]
81. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Intervju z upokojenim nadškofom dr. Marjanom Turnškom. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. 2015/2016, [št. 1], str. 23-26. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 10374659]

1.25 Drugi sestavni deli

82. TURNŠEK, Marjan. "Kruh" so tudi dobri odnosi : razlaga dela molitve očenaš: Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Božje okolje. 2021, leto 46, št. 2, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 61401091]
83. TURNŠEK, Marjan. "Periskop" za nebesa : razlaga vrstice očenaša: kakor v nebesih tako na zemlji. Božje okolje. 2021, leto 47 [i. e. 46], št. 1, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 51885571]
84. TURNŠEK, Marjan. Ljubezen v služenju drugemu : Lectio divina: Mr 1,29-39 : Evangelij 5. nedelje med letom (B). Magnificat. feb. 2021, letn. 8, št. 2, str. 10-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 48848387]
85. TURNŠEK, Marjan. Pastir vodi v svobodo : Lectio divina: Jn 10,11-18 (str. 348) : Evangelij 4. velikonočne nedelje (leto B). Magnificat. apr. 2021, letn. 8, št. 4, str. 10-13. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 56765699]
86. TURNŠEK, Marjan. Komu bolj verjamem? : Lectio divina: Mr 3,20-35 : Evangelij 10. nedelje med letom (leto B). Magnificat. jun. 2021, letn. 8, št. 6, str. 10-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 63890179]
87. TURNŠEK, Marjan. "Pridi k nam tvoje kraljestvo" : kdor vzpostavi živ stik z Jezusom, vstopi v njegovo kraljestvo. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34307843]
88. TURNŠEK, Marjan. "Zgodi se tvoja volja" : svoboda do lastnih zamisli v življenju. Božje okolje. 2020, leto 46 [i. e. 45], št. 6, str. 41, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 44825091]
89. TURNŠEK, Marjan. Čas koronakrize je lahko tudi čas osebnega preporoda. Časnik : spletni magazin z mero. https://www.casnik.si/cas-koronakrize-je-lahko-tudi-cas-osebnega-preporoda/. [COBISS.SI-ID 39392003]
90. TURNŠEK, Marjan. Rdeč alarm nam spet tuli. Časnik : spletni magazin z mero. https://www.casnik.si/rdec-alarm-nam-spet-tuli-violeta-tomic-pa-razbija-po-parlamentu/. [COBISS.SI-ID 37195267]
91. TURNŠEK, Marjan. Čas hrepenenja po združitvi z Jezusom : kako smo z Gospodom povezani pri evharističnem in kako pri duhovnem obhajilu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 13, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 20530691]
92. TURNŠEK, Marjan. Kako prejemamo duhovno obhajilo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2020, letn. 69, št. 12, str. 9. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11088643]
93. TURNŠEK, Marjan. Spoved v času epidemije : kaj storiti, ko tega zakramenta ni mogoče obhajati kot običajno. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 25. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11089411]
94. TURNŠEK, Marjan. Največji greh je nevera v moč vstajenja : če verujemo, da je Kristus vstal, verujemo v moč, ki je močnejša od vsakega trpljenja, človeške nemoči, ujetosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 6-7. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11090179]
95. TURNŠEK, Marjan. Duše v vicah. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19098627]
96. TURNŠEK, Marjan. Zakaj satan ne umre?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. sep. 2020, letn. 69, št. 36, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27229955]
97. TURNŠEK, Marjan. Amen!?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2020, letn. 69, št. 47, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 38264835]
98. TURNŠEK, Marjan. Klic k Božjemu načinu življenja : Lectio divina: Mt 5,38-48 : (7. nedelja med letom - A). Magnificat. feb. 2020, letn. 7, št. 2, str. 10-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11074819]
99. TURNŠEK, Marjan. Krščanstvo je vera svobode : Lectio divina: Mt 26,14-75; 27,1-66 : (cvetna nedelja - A). Magnificat. apr. 2020, letn. 7, št. 4, str. 8-11. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11086595]
100. TURNŠEK, Marjan. Gospod nas prihaja rešit - tu in zdaj! : Lectio divina: Mt 9,36-38;10,1-8 : Evangelij 11. nedelje med letom A. Magnificat. jun. 2020, letn. 7, št. 6, str. 9-13. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 17001475]
101. TURNŠEK, Marjan. Zelena luč Božjemu posegu : Lectio divina: Mt 15,21-28 : Evangelij 20. nedelje med letom A. Magnificat. avg. 2020, letn. 7, št. 8, str. 9-13. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 22882307]
102. TURNŠEK, Marjan. Pot svetlobe in luči : Lectio divina: Lk 2,1-14 : Evangelij na praznik Jezusovega rojstva (leto B). Magnificat. dec. 2020, letn. 7, št. 12, str. 9-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 38266627]
103. TURNŠEK, Marjan. Ne morem reči "da Bogu" in hkrati "da grehu". Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 44-46, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 38136835]
104. TURNŠEK, Marjan. Grešne igre in filmi. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2020, leto 56, št. 10, str. 43-45, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 29455619]
105. TURNŠEK, Marjan. Postna duhovna obnova za duhovnike in animatorje JMS v Stični. V materini šoli : glasilo Bernardove družine. 2020, leto 35, [št.] 5, str. 23-27, 2020, leto 35, [št.] 6, str. 16-27. ISSN 1854-4053. [COBISS.SI-ID 20519171]
106. TURNŠEK, Marjan. Grešnost - drugorazredna tema?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. jul. 2019, letn. 68, št. 30, str. 24, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10981123]
107. TURNŠEK, Marjan. Drage katehistinje, katehisti in kateheti : pismo predsednika Slovenskega katehetskega urada nadškofa Marjana Turnška od začetku katehetskega leta 2019/20. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. sep. 2019, letn. 68, št. 35, str. 20, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10992643]
108. TURNŠEK, Marjan. Konkretnost Božje ljubezeni : Lectio divina: Jn 8,1-11 : Evangelij 5. postne - tihe nedelje. Magnificat. apr. 2019, letn. 6, št. 4, str. 9-12. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10936323]
109. TURNŠEK, Marjan. Največja moč je nemoč ljubezni : Lectio divina: Lk, 9,51-62 : Evangelij 13. nedelje med letom. Magnificat. jun. 2019, letn. 6, št. 6, str. 10-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10958339]
110. TURNŠEK, Marjan. Boj, ki vodi do zmage : Lectio divina: Lk 12,49-53 : Evangelij 20. nedelje med letom - C. Magnificat. avg. 2019, letn. 6, št. 8, str. 10-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10981379]
111. TURNŠEK, Marjan. Kdor prav moli, tudi prav živi : Lectio divina: Lk 18,9-14 : Evangelij 30. nedelje med letom - C. Magnificat. okt. 2019, letn. 6, št. 10, str. 10-13. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10994691]
112. TURNŠEK, Marjan. Povabilo k spreobrnjenju : Lectio divina: Mt 11,2-11 : Evangelij 3. adventne nedelje med letom - A. Magnificat. dec. 2019, letn. 6, št. 12, str. 10-13. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11028995]
113. TURNŠEK, Marjan. Klic k Božjemu načinu življenja : Lectio divina: Mt 5,38-48 : (7. nedelja med letom - A); 23. 02. 2020. Magnificat. feb. 2020, letn. 7, št. 2, str. 10-14. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11068931]
114. TURNŠEK, Marjan. Greh, pekel, nebesa za triletnega otroka : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2019, leto 55, št. 1, str. 62-63, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11048195]
115. TURNŠEK, Marjan. Verujem v Boga, vendar pa ne verujem v vse, kar uči Cerkev : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2019, leto 55, št. 5, str. 62-65, ilustr., jun. 2019, leto 55, št. 6, str. 62-64, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11047683]
116. TURNŠEK, Marjan. Sem samo jaz tako neumna, da si prizadevam za pravičnost v družbi? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2019, leto 55, št. 6, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11047427]
117. TURNŠEK, Marjan. Zakaj je Bog dopustil, da so Jezusa mučili? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2019, leto 55, št. 11, str. 62-63, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11035395]
118. TURNŠEK, Marjan. Izpolnjevanje Božje volje ne pomeni sebe ponižati, ampak sebe v največji meri izpolniti : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2019, leto 55, št. 12, str. 90-91, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11035651]
119. TURNŠEK, Marjan, ŽAKELJ, Janez. Katehet - pričevalec skrivnosti : mednarodni kongres o katehezi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 63, str. 5-10, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 10914819]
120. TURNŠEK, Marjan. Koliko škoduje amulet ali izrečeno prekletstvo? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2018, leto 54, št. 1, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11052547]
121. TURNŠEK, Marjan. Veljavnost spovedi : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2018, leto 54, št. 3, str. 38-40, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11052035]
122. TURNŠEK, Marjan. Ali gredo tudi živali v nebesa? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2018, leto 54, št. 4, str. 41-42, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11051779]
123. TURNŠEK, Marjan. Razmišljanje po človeško ali po Božje? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2018, leto 54, št. 6, str. 39-40, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11051011]
124. TURNŠEK, Marjan. Kdo je Jezus za Jude danes? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2018, leto 54, št. 7, str. 39-40, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11050499]
125. TURNŠEK, Marjan. Ali naj ob napakah drugih samo molčimo in trpimo? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2018, leto 54, št. 8, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11049987]
126. TURNŠEK, Marjan. Odpuščati človeku, ki s svojim govorjenjem dela škodo in se z njim ne moreš strinjati : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2018, leto 54, št. 9, str. 38-40, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11049475]
127. TURNŠEK, Marjan. Kako Marija napoveduje vojno? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2018, leto 54, št. 11, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11048963]
128. TURNŠEK, Marjan. Spoved in obhajilo mi ne dajeta moči za izpolnjevanje božjih zapovedi : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2018, leto 54, št. 12, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11048451]
129. TURNŠEK, Marjan. Pred samomorom je napisal, da noče imeti nič s Cerkvijo. Je pogubljen? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2017, leto 53, št. 2, str. 46-48, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11056899]
130. TURNŠEK, Marjan. Kaj pomeni duhovniška, preroška in kraljevska služba kristjana? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2017, leto 53, št. 2, str. 48-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11057155]
131. TURNŠEK, Marjan. Kdo je danes sploh ateist? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2017, leto 53, št. 3, str. 46--48, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11056643]
132. TURNŠEK, Marjan. "Moj otrok je duševno prizadet. Gre lahko k obhajilu?" : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2017, leto 53, št. 4, str. 46-48, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11056131]
133. TURNŠEK, Marjan. Bolniško maziljenje naj v nas vzbudi zaupanje v Boga tudi v bolezni : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2017, leto 53, št. 6, str. 48-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11055619]
134. TURNŠEK, Marjan. Imam "črne dneve" : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2017, leto 53, št. 9, str. 49-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11054595]
135. TURNŠEK, Marjan. Ali je zdravljenje z bioresonanco sprejemljivo za kristjana? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2017, leto 53, št. 10, str. 49-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11054083]
136. TURNŠEK, Marjan. "Veliko duš gre v pekel, ker zanje nihče ne moli" : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2017, leto 53, št. 12, str. 46--49, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11052803]
137. TURNŠEK, Marjan. Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 2017, letn. 36, [št.] 9, str. 179. [COBISS.SI-ID 11053571]
138. TURNŠEK, Marjan. Pismo katehistom ob začetku novega veroučnega leta. Sporočila slovenskih škofij. 2017, letn. 36, [št.] 9, str. 180. [COBISS.SI-ID 11053827]
139. TURNŠEK, Marjan. Bog, ki je ljubezen, ne potrebuje posrednikov : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2016, leto 52, št. 1, str. 46-48, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11062275]
140. TURNŠEK, Marjan. Komu pomaga, če se postim? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2016, leto 52, št. 2, str. 46-47, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11061763]
141. TURNŠEK, Marjan. "Odpustki me motijo, ker so nekakšen srednjeveški ostanek" : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2016, leto 52, št. 3, str. 46-47, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11060995]
142. TURNŠEK, Marjan. Kaj je greh proti Svetemu Duhu in kaj je duša in vest? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2016, leto 52, št. 5, str. 48-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11060483]
143. TURNŠEK, Marjan. Molimo in častimo malike, svetnike, ki so jih izdelale človeške roke : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2016, leto 52, št. 9, str. 48-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11059715]
144. TURNŠEK, Marjan. Ali vse čaka močvara ali večno pogubljenje? : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2016, leto 52, št. 11, str. 46-48, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11058435]
145. TURNŠEK, Marjan. Strašna privlačnost sil zla : pisma. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2016, leto 52, št. 12, str. 48-50, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 11057923]
146. TURNŠEK, Marjan. Nagovor nadškofa Turnška na prvo soboto : (Ljubljanska stolnica, 2. 1. 2016). V materini šoli : glasilo Bernardove družine. 2016, leto 31, [št.] 3, str. 9-10, ilustr. ISSN 1854-4053. [COBISS.SI-ID 11061251]
147. TURNŠEK, Marjan. Besede spodbude. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2015/16, št. 54, str. 25-26, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 11059203]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

148. TURNŠEK, Marjan. Slovesni portal v življenje skrivnosti : zakramenti uvajanja v skrivnostno življenje cerkvenega organizma. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 163 str. Znanstvena knjižnica, 75. ISBN 978-961-6844-88-8. [COBISS.SI-ID 32093187]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

149. TURNŠEK, Marjan. Evangeljski pogled na izredno stanje v katerem se nahajamo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Duhovni nagovor. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=evangeljski+pogled. [COBISS.SI-ID 38081027]
150. TURNŠEK, Marjan. Humarjeva nedelja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Duhovni nagovor. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=humarjeva+nedelja. [COBISS.SI-ID 38084611]
151. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Kako Cerkev gleda na homeopatijo, jogo, zveze med istospolnimi, vlogi ženske in celibatu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=kako+cerkev+gleda+na+homeopatijo. [COBISS.SI-ID 37210115]
152. TURNŠEK, Marjan. Neverjetno zavzemanje Boga za človeka. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Duhovni nagovor. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=Neverjetno+zavzemanje+Boga+za+%C4%8Dloveka. [COBISS.SI-ID 38088451]
153. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Prenašanje maš prek socialnih omrežij in o tem, kaj papež ob izidu filma o njem samem pravi glede istospolno usmerjenih oseb. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/cikel/radijska_kateheza. [COBISS.SI-ID 37202179]
154. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Šesta Božja zapoved - ne nečistuj. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share/rk_2020_02_29_marjan_turnsek. [COBISS.SI-ID 20074243]
155. TURNŠEK, Marjan. Druga velikonočna nedelja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Duhovni nagovor. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=Druga+velikono%C4%8Dna+nedelja. [COBISS.SI-ID 38128387]
156. TURNŠEK, Marjan. Duhovni nagovor na Cvetno nedeljo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Duhovni nagovor. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=Duhovni+nagovor+na+Cvetno+nedeljo+. [COBISS.SI-ID 38131971]
157. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec). Kaj je človek?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=kaj+je+%C4%8Dlovek. [COBISS.SI-ID 37234691]
158.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

P6-0262    Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji

L6-6064    Trinitarizacija medčloveških odnosov in družbe

J6-0613    Priprava izvirnika priročnika za vsa področja sistematične teologije