Dr. Mateja Cvetek je bila rojena 30.3.1974 v Murski Soboti. Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti. Leta 2003 je zaključila specialistični študij zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. V letu 2006 se je vpisala na magistrski podiplomski program Zakonska in družinska terapija, v okviru katerega ji je bil leta 2008 odobren neposreden prehod na doktorski študij. Doktorsko disertacijo z naslovom »Čustveno procesiranje in spodbujanje razvoja čustvenega procesiranja v relacijski zakonski in družinski terapiji« je uspešno zagovarjala v letu 2013.

Že v času dodiplomskega izobraževanja je pridobivala številne delovne izkušnje, zlasti na področju dela z mladostniki. Po zaključenem dodiplomskem študiju psihologije je opravljala psihološko svetovalno delo na področju dela z odvisniki od drog, kasneje se je zaposlila kot svetovalna delavka na osnovni šoli, od leta 2010 pa je zaposlena na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2009 in 2012 je bila izvoljena v naziv asistentke na Teološki fakulteti in sicer pri Katedri za psihologijo in sociologijo religije. Leta 2015 je bila izvoljena v naziv docentke za področje zakonske in družinske terapije.

V letih od 2005 do 2008 je bila podpredsednica Društva psihologov Slovenije. Od leta 2008 je članica in od leta 2015 tudi predsednica strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
2. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The concept of respect in the Bible and in modern sciences : a descriptive model of respect in interpersonal relations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 855-869, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8023642], [SNIP, WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
3. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The Expressions of Spirituality Inventory - revised (ESI-R) : psychometric evaluation of the Slovene-language version. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1087-1100, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8039770], [SNIP]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. CVETEK, Mateja. (Ne)sodelovanje med partnerjema kot ključen kazalnik (ne)stabilnosti partnerskega odnosa. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 58-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 7947098]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. CVETEK, Mateja. Obravnava nasilja v relacijski družinski terapiji v luči polivagalne teorije. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 25. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47112963]
6. CVETEK, Mateja. Občutljivost za notranje doživljanje in iskanje identitete pri mladostnicah, vključenih v terapevtski proces. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017. Str. 10. ISBN 978-961-92819-2-5. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7666010]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. CVETEK, Mateja. Čas po ločitvi : živeti z zamero ali odpustiti?. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 31-53. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7860058]
8. CVETEK, Mateja. Children's comprehension of the religious story affected by their emotional capacities. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 249-261, tabela. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7646554]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. CVETEK, Mateja. (Ne)sodelovanje med partnerjema kot ključen pokazatelj (ne)stabilnosti partnerskega odnosa : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7832410]
10. CVETEK, Mateja. Čustvena (ne)zrelost za partnerstvo in (ne)odločenost ostati v zakonu : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7530842]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih

11. NASTRAN, Katja. Psihično blagostanje ter navezanost na starše in prijatelje v zgodnjem mladostništvu - primerjava med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Nastran], 2016. IX, 219, X str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85048&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7355482]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. SERAFINI, Saša. Doživljanje zavisti pri poslovno uspešnih ljudeh : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Serafini], 2021. X, 210, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=126436. [COBISS.SI-ID 62376451]
13. GORC, Larisa. Doživljanje ženstvenosti pri ženskah z izkušnjo nasilnega partnerskega odnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Repar], 2021. XII, 186, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124588. [COBISS.SI-ID 52872707]
14. JURAN KANELLOPULOS, Marija. Regulacija afekta po smrti otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Juran Kanellopulos], 2021. VI, 166, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124589. [COBISS.SI-ID 52870659]
15. KRUŠIČ, Nana. Spoštovanje v partnerskem odnosu pri odraslih z izkušnjo starševske ločitve v svojem otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Krušič], 2021. VII, 126, II str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65453827]
16. MURGELJ STIBRIČ, Zoia. Sprememba družinske dinamike po diagnozi shizofrenije : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Murgelj Stibrič], 2021. V, 92, II str., tabele. [COBISS.SI-ID 65452803]
17. MAKOVEC, Manuela. Doživljanje sorojencev v družinah z otrokom s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2020. VIII, 183, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122936. [COBISS.SI-ID 45172739]
18. MARAŽ, Maja. Kvaliteta čustvenega odnosa s starši, subjektivno blagostanje, spolno zavedanje in duhovnost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Maraž], 2020. VI, 133 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114473. [COBISS.SI-ID 8330330]
19. HVALA, Tjaša. Starševsko dojemanje samostojnosti otroka v vrtcu Montessori : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čufer], 2020. V, 119 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119775. [COBISS.SI-ID 29399811]
20. PRESEČNIK, Tina. Izkušnja odhoda od doma mladih odraslih z ločenimi starši : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Presečnik], 2019. IV, 137 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111341. [COBISS.SI-ID 8200538]
21. KRAJNC, Maruška Merisa. Izkušnja odpuščanja svojim staršem pri odraslih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. M. Krajnc], 2019. VI, 133, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111342. [COBISS.SI-ID 8200794]
22. TEPINA, Marijana. Izražanje otrokovih vzorcev čustvene regulacije, navezanosti in vedenja v igri s peskom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tepina], 2019. V, 168 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112691. [COBISS.SI-ID 8218970]
23. CVITKOVIČ, Tina. Odpuščanje v zakonskih in partnerskih odnosih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Cvitkovič Pisk], 2019. VI, 113, I str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106049. [COBISS.SI-ID 8066650]
24. VERTNIK, Primož. Povezanost med fizičnimi simptomi, jezo in hvaležnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Vertnik], 2019. VI, 86 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108485. [COBISS.SI-ID 8151386]
25. KESTNAR, Nina. Povezanost med navezanostjo in procesom žalovanja med starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kestnar], 2019. VI, 81 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106812. [COBISS.SI-ID 8093786]
26. ERMAN, Andreja. Terapevtovo doživljanje terapevtskega odnosa skozi lečo navezanosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erman], 2019. VIII, 142, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108483. [COBISS.SI-ID 8151130]
27. NOVAK, Miha. Družinska klima in problematična uporaba interneta pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2018. VII, 75 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101790&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7905370]
28. PERNAT, Lara. Ljubosumje, navezanost in doživljanje partnerskega odnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Pernat], 2018. V, 69 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106050. [COBISS.SI-ID 8066138]
29. ERKIĆ, Nataša. Povezanost med doživljanjem spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih in zakoncih : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Erkić Jokić], 2018. VI, 65 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102988&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7959642]
30. GAVEZ, Katja. Povezanost med hvaležnostjo in odločenostjo ostati v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Gavez], 2018. VIII, 108 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106051. [COBISS.SI-ID 8066394]
31. MIKUŽ, Urška. Primerjava doživljanja medosebnih odnosov pri edincih in dvojčkih : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Mikuž], 2018. X, 84, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103567&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7965786]
32. FISTRIĆ, Katja. Razlike med samskimi odraslimi in odraslimi v partnerskih odnosih na področju čustvenega procesiranja, vrstniške navezanosti in čustvenega doživljanja odnosov s svojimi starši : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fistrić], 2018. VIII, 123 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99750&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7828826]
33. BENKO, Maja. Sodobno dojemanje in razumevanje zdrave spolnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Benko], 2018. IX, 126, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104965&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7983194]
34. LAVRIH GABRIJEL, Eva. Čustvene kompetence pri vodstvenem kadru : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Lavrih Gabrijel], 2017. VII, 176, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99189&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7806554]
35. ŽIVEC, Pia. Dinamika družine z osebo z duševno motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Živec], 2017. VI, 105 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88628&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7533146]
36. ROŽMAN, Ana. Doživljanje svetosti zakona v povezavi s čustvenimi kompetencami in zadovoljstvom v zakonskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rožman], 2017. XIII, 78 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92600&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7656794]
37. KREŽE, Sanja. Interoceptivno zavedanje in navezanost na Boga pri ljudeh s tesnobnimi simptomi : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jeriček], 2017. VII, 66 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95427&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7724122]
38. PORENTA, Ana. Komunikacija o spolnosti v družini, interoceptivno zavedanje, čuječnost in zavedanje svoje spolnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Porenta], 2017. V, 122 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91443&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7593050]
39. BRGLEZ, Polona. Povezanost med stopnjo problematičnega pitja alkohola pri starših, emocionalnim starševstvom in odraslimi stili ljubezni : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Brglez], 2017. V, 104 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91442&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7592794]
40. KASTELIC, Katja. Spreminjanje doživljanja spolnosti skozi življenje : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kastelic], 2017. VI, 159, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95426&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7722330]
41. PEROVŠEK, Matija. Doživljanje hvaležnosti in zadovoljstvo v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Perovšek], 2016. VIII, 109 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86539&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7412314]
42. ANDERS, Špela. Iskanje smisla ob posrednem soočanju s travmatičnim dogodkom : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Anders], 2016. V, 224, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88624&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10498051]
43. ERPIČ, Dragica. Izpostavljenost alkoholni zasvojenosti v izvorni družini, občutja hvaležnosti, zadovoljstvo v zakonu in pripravljenost za odpuščanje : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Erpič], 2016. VI, 97 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86540&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7412570]
44. RUSTJA, Eva. Materino doživljanje podpore v primeru materinstva otroku s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Rustja], 2016. VI, 135, V str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81143&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7138650]
45. CHUUYA, Brigita. Odnos do sebe, življenja in smrti : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Chuuya], 2016. IX, 133, XX str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87719&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7434586]
46. KADUNC, Polona. Povezanost med pripravljenostjo na odpuščanje, čustvenimi kompetencami in zadovoljstvom v partnerski zvezi : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Rotar], 2016. VII, 85 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86055&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7387482]
47. VOLČJAK, Diana. Povezanost med stopnjo avtonomije in intimnosti v izvorni družini s kasnejšim samospoštovanjem, stopnjo individualizacije in zadovoljstvom s partnerskim odnosom : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Volčjak], 2016. VIII, 88 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83551&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7269466]
48. MAROLT, Ana Marija. Povezanost simptomov, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje, s kvaliteto vrstniških odnosov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. M. Marolt], 2016. V, 121 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86060&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7389786]
49. JESENOVEC, Urška. Prisotnost simptomov depresije pri starših in njihovih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Jesenovec], 2016. V, 81 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83548&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7268698]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

50. GORC, Larisa. Dojemanje ljubezni v različnih razvojnih obdobjih : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Gorc], 2018. XII, 88 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101559&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7888730]

Avtor dodatnega besedila

51. RODIČ, Polona. Sestradana. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-278-485-0. [COBISS.SI-ID 303997440]

Recenzent

52. VODIČAR, Janez (urednik). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Raziskovalni projekt »Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija«.