Mateja Pevec Rozman, ekonomist (1995), univ. dipl. teologinja (1999),  mag. teologije (2002), dr. znanosti (2007), mlada raziskovalka na TEOF (1999-2007), docentka pri Katedri za filozofijo na TEOF, prodekanja za znanstveno- raziskovalno dejavnost in predstojnica Enote v Mariboru (2014).

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEVEC ROZMAN, Mateja. Pomen in vloga religije v sodobni postmoderni družbi in iskanje bistva religioznega fenomena. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 289-302. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Pevec.pdf. [COBISS.SI-ID 10713603], [SNIP, WoS do 3. 2. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8]

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. PEVEC ROZMAN, Mateja. Anton Trstenjak v neutrudni hoji za človekom = Anton Trstenjak in tireless search for a human. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 13-27. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Pevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Pevec. [COBISS.SI-ID 10984451], [Scopus]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. PEVEC ROZMAN, Mateja. Sacrifice and Love; some Considerations = Žrtvovanje in ljubezen; nekateri premisleki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 10462723]
4. PEVEC ROZMAN, Mateja. Pojmovanje osebe pri vzajemni delitvi = La conception de la personne dans le partage. V: Vzajemna delitev v zdravstvu = Le partage en médecine : [zbornik povzetkov]. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2016. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 10452739]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PEVEC ROZMAN, Mateja. Oseba in dialog : medsebojnost ("das Zwischen") kot ontološki temelj dialoga pri Martinu Bubru. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 66-67. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63291395]
6. PEVEC ROZMAN, Mateja. Ethics of resilience; human vulnerability and dependence in times of pandemics, global uncertainty and tense present = Etika rezilientnosti; ranljivost in odvisnost človeka v času pandemij, globalne negotovosti in napete sedanjosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 40-42. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38537731]
7. PEVEC ROZMAN, Mateja. The human being as a minded being - a cultural being with vitues = Ljudsko biće kao umno biće - kulturno biće s vrlinama. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 87-88. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 10998019]
8. PEVEC ROZMAN, Mateja. Transhumanism and the question of human dignity = Transhumanizem in vprašanje človekovega dostojanstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 43-44. [COBISS.SI-ID 11029763]
9. PEVEC ROZMAN, Mateja. God, virtue and the question of good life = Bog, vrline in vprašanje dobrega življenja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 27-28. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 10865155]
10. PEVEC ROZMAN, Mateja. The meaning of religion in postmodernity: what is the essence of religious phenomena = Religija v postmoderni: poskus odstiranja bistva religioznega fenomena. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 38-39. [COBISS.SI-ID 10690563]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. PEVEC ROZMAN, Mateja. God, virtue and the question of good life. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 99-111, 188. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21779971]
12. PEVEC ROZMAN, Mateja. Kulturni in družbeno etični temelji Evropske unije. V: JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 128-139, 146-148. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 10713347]
13. PEVEC ROZMAN, Mateja. Tihi jezik poezije Zdenke Serajnik kot odstiranje neskončne Lepote onkraj jezika filozofije. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 46-56. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10686211]
14. PEVEC ROZMAN, Mateja. Truth and compassion on the horizon of interpersonal relationships and personal responsibility. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 119-125, 178-179. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 10529539]

1.20 Predgovor, spremna beseda

15. PEVEC ROZMAN, Mateja. Knjižici na pot. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 9-11, portret. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10749955]
16. PEVEC ROZMAN, Mateja. Katalogu na pot = Catalogue preface. V: SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. Str. 9-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 10894083]
17. JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Uvodnik: Evropska Unija in vrednote = Introduction: the European Union and values. V: JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 6-11. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 7757402]
18. PEVEC ROZMAN, Mateja. Uvodnik. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. 2015/2016, [št. 1], str. 4-5. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 10374403]

1.25 Drugi sestavni deli

19. PEVEC ROZMAN, Mateja. Dijaki Škofijske gimnazije v našem Domu. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef. 2020, št. 21, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 39393795]
20. PEVEC ROZMAN, Mateja. Slavnostna akademija ob 50-letnici Teološke fakultete v Mariboru. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 259-266, ilustr. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Pevec.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0AC1QFSP. [COBISS.SI-ID 8049754]
21. PEVEC ROZMAN, Mateja. Nagovor ravnateljice dr. Mateje Pevec Rozman na slovesnosti ob 50-letnici KPŠ. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 16-18, portret. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10750467]
22. PEVEC ROZMAN, Mateja. KPŠ v mariborski nadškofiji. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 45-46, portret. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10751235]
23. PEVEC ROZMAN, Mateja. Povabilo k dialogu : predavanji ob tednu za krščansko edinost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 66, št. 6, str. 18, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10533123]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

24. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

25. PEVEC ROZMAN, Mateja, KLUN, Branko. Religija: dejavnik medkulturnega dialoga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sedmi dan. http://ars.rtvslo.si/2017/11/religija-dejavnik-medkulturnega-dialoga/. [COBISS.SI-ID 10697475]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

26. PEVEC ROZMAN, Mateja. Judeo-Christian, Greek, and modern understanding of the human rights : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 25. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993411]
27. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human freedom and free will : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 26. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993667]
28. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human rights : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 24. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993155]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

29. PEVEC ROZMAN, Mateja. Etika rezilientnosti; ranljivost in odvisnost človeka v času pandemij, globalne negotovosti in napete sedanjosti = Ethics of resilience; human vulnerability and dependence in times od pandemics, global uncertainty and tense present : e-predavanje preko aplikacije Zoom na Mednarodni znanstveni konferenci Etika rezilientnosti: ranljivost in preživetje v času pandemije in globalne negotovosti v organizaciji Teološke fakultete, Univerze v Ljubljani, Celje, 5.-7. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 38523139]
30. PEVEC ROZMAN, Mateja. Bioethics and politics - introduction to topic : lecture at a Summer School Bioethics and politics - confirmation with topical issues, Faculty of Theology, University of Ljubljana, 14th May 2019. [COBISS.SI-ID 10993923]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

31. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. PEVEC ROZMAN, Mateja (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
32. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. PEVEC ROZMAN, Mateja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2019. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
33. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]
34. PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik). Katehetsko pastoralna šola : statut in predmetnik. Ljubljana: Katehetsko pastoralna šola, 2017. 59 str. [COBISS.SI-ID 10889731]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

35. HORVAT MADJAR, Tamara. Človek kot religiozno bitje in njegovo mesto v stvarstvu v današnjem svetu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Horvat Madjar], 2017. VI, 93 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92816&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7674714]

Mentor pri diplomskih delih

36. ŠMIDHOFER, Maks. Aristotelovo pojmovanje prijateljstva : sodobni premisleki : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šmidhofer], 2016. III, 71 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84095&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7310938]
37. GRASSELLI, Vid. MacIntyrejeva kritika sodobne moralne filozofije : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Grasselli], 2016. IV, 66 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86075&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7386202]
38. ŠALIKA, Metka. Smisel življenja in transcendentalno : diplomsko delo. Maribor: [M. Šalika], 2016. I, 80 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60816. [COBISS.SI-ID 22475016]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

39. SEKOLOVNIK, Ožbej. Pojmovanje človekovega dostojanstva in vprašanje njegove svobode pri Giovanniju Picu della Mirandoli : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Sekolovnik], 2019. III, 41 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113411. [COBISS.SI-ID 11040003]
40. ŠTIGLIC, Tamara. Vpliv okolja in samodejavnosti na osebnostni razvoj človeka : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Štiglic], 2019. II, 34 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111685. [COBISS.SI-ID 11002883]
41. CEVZAR, Anja. Lepota kot pot (do) Boga : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Cevzar], 2018. V, 43 str. [COBISS.SI-ID 7965530]
42. DOVEČAR, Klementina. Spoznanje Boga v moči naravnega razuma : diplomsko seminarska naloga. Maribor: [K. Dovečar], 2018. [4], 53 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103306&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10847491]
43. VIDIC, Simon. Vprašanje človekove odgovornosti znotraj pojava množičnega nasilja: poskus razlage na primeru Eichmann : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [S. Vidic], 2018. IV, 29 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103468&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7965018]

Avtor dodatnega besedila

44. SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95392513]
45. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]

Oseba, ki intervjuva

46. CVIKL, Lojze (intervjuvanec). Mladi si želijo, da jim prisluhnemo : pogovor z mariborskim nadškofom in metropolitom Alojzijem Cviklom ob škofovski sinodi mladih. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 51-57. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10943235]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI