Doc. dr. Matjaž Ambrožič (*1967) je po zaključeni družboslovno-jezikovni gimnaziji in odsluženi vojaščini leta 1987 začel s študijem teologije na ljubljanski Teološki fakulteti. V duhovnika je bil posvečen leta 1993. Najprej je deloval kot kaplan v Kočevju (1993–1996) in v Novem mestu – Šmihelu (1996–1996). Jeseni 1997 je odšel v Rim na Papeško univerzo Gregoriana, kjer je na Fakulteti za zgodovino Cerkve opravil podiplomski študij in leta 2002 doktoriral. Nato je bil duhovni pomočnik na Vrhniki (2001–2004) in v župniji Ljubljana – Stožice (2004-2013). Od leta 2013 je župnik v Begunjah na Gorenjskem.

Znanstveno-raziskovalno in predavateljsko se udejstvuje na TEOF Univerze v Ljubljani in na njeni Enoti v Mariboru (asistent 2001, docent 2004, 2010, 2015). Znanstveno-raziskovalno dejavnost posveča področju domače cerkvene in svetne zgodovine, kakor tudi umetnostne zgodovine. Veliko časa posveča tudi preučevanju arhivskega gradiva.

Doc. dr. Matjaž Ambrožič je izvedenec (kolavdator) na področju zvonoslovja in orglarstva ter pisec strokovnih elaboratov ob restavracijah in nakupih zvonov in orgel. Na področju zvonarstva sodeluje z Beratungsausschuß für Deutsche Glockenwesen.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AMBROŽIČ, Matjaž. Plečnikova dela za Žensko kaznilnico v Begunjah in njihova usoda po odhodu usmiljenk = Plečnik's creations for the Women's Prison in Begunje and their fate upon departure of the Sisters of Charity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 971-988. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Ambrozic.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Ambrozic. [COBISS.SI-ID 8267098], [SNIP, WoS, Scopus]
2. AMBROŽIČ, Matjaž. Prof. dr. Janez Ev. Zore in njegova vloga pri ustanavljanju Ljubljanske univerze in Teološke fakultete. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 281-297. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8212570]
3. AMBROŽIČ, Matjaž. Ribniška graščaka Anton st. in Anton ml. Rudež - poslednja patrona župnije Sodražica. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 3, str. 625-638, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8006490], [SNIP, Scopus]
4. AMBROŽIČ, Matjaž. Karmeličani na Kostanjevici pri Novi Gorici. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2017, letn. 40, št. 2, str. 325-337. ISSN 0351-2835. [COBISS.SI-ID 1985397]
5. AMBROŽIČ, Matjaž. Evidenčna knjiga mozirske bratovščine sv. Rešnjega telesa. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2016, 21, [št.] 2, str. 111-117, 203, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 40982573], [SNIP]
6. AMBROŽIČ, Matjaž. Jekleni zvonovi jeseniške železarne Kranjske industrijske družbe. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Letn. 64, št. 3, str. 527-546, ilustr. Kronika, letn. 64, 3. ISBN 978-961-6777-20-9. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 7484506], [SNIP, Scopus]
7. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf). Historični zvonovi zvonarja Gašperja Franchija. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Miscellanea. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. [št.] 38, str. 61-94, fotogr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 38. ISBN 978-961-6844-49-9. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 7451994]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. AMBROŽIČ, Matjaž. Posledice terezijanskih reform in ukrepov v Cerkvi na Slovenskem = The consequences of Theresian reforms and measures in the Church in Slovenia. V: PREINFALK, Miha (ur.). Marija Terezija : (1717-1780) : razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope : mednarodni znanstveni simpozij, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 7.-9. junij 2017 : program in povzetki referatov = Maria Theresia : (1717-1780) : enlightened reformer and grandmother of Central Europe : international scientific conference, Ljubljana, Atrij ZRC, 7-9 June 2017 : programme and summaries. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2017. Str. 29-31. [COBISS.SI-ID 41666093]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. AMBROŽIČ, Matjaž. Iz korespondence nadškofa Šuštarja s predstavniki in uslužbenci Svetega sedeža. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 202-221, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37914371]
10. AMBROŽIČ, Matjaž. Arhivski drobci župnije Sodražica iz obdobja 1862-1945. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 271-289, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32744195]
11. AMBROŽIČ, Matjaž. Posledice terezijanskih reform in ukrepov v Cerkvi na Slovenskem. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC, 2018. Str. 217-237. ISBN 978-961-05-0105-3. [COBISS.SI-ID 43306541]
12. AMBROŽIČ, Matjaž. Zvonovi v preddvorski župniji. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Preddvor - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina, 2018. Str. 228-247, ilustr. ISBN 978-961-90734-2-1. [COBISS.SI-ID 7875930]
13. AMBROŽIČ, Matjaž. Okvir in avtorji Pesmiške hranice Elizabete Triplat iz leta 1829. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 155-162. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36. ISBN 978-961-237-963-6. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Ambrozic.pdf, DOI: 0.4312/Obdobja.36.155-162. [COBISS.SI-ID 7749722]
14. AMBROŽIČ, Matjaž. Zvonovi v župniji Šentvid pri Stični. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), ŠTEH, Matej (ur.). Šentviško tisočletje : 1000 let Župnije Šentvid pri Stični : znanstvena monografija. Šentvid pri Stični: Župnijski urad, 2017. Str. 329-341, ilustr. ISBN 978-961-285-845-2. [COBISS.SI-ID 7794778]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

15. AMBROŽIČ, Matjaž. Dejan Pacek : Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 701-702. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Ambrozic.pdf. [COBISS.SI-ID 44890115], [SNIP]
16. AMBROŽIČ, Matjaž. Lilijana Žnidaršič Golec: Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)prezentacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 223 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 316-317, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 24790019], [SNIP]
17. AMBROŽIČ, Matjaž. Jure Volčjak. Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774). Acta Ecclesiastica Sloveniae 39. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 403 str. ISBN: 978-961-6844-57-4. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 265-266. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Ambrozic.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7879514], [SNIP]
18. AMBROŽIČ, Matjaž. Miha Šimac, Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 213-215. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7251546], [SNIP]
19. AMBROŽIČ, Matjaž. Lilijana Žnidaršič Golec: Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2016, leto 64, [št.] 1, str. 119-120, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/38604. [COBISS.SI-ID 7162202], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

20. AMBROŽIČ, Matjaž. Janez Evangelist Krek - sto let pozneje. V: AMBROŽIČ, Matjaž (ur.). Janez Evangelist Krek - sto let pozneje (1917-2017). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 7-9. Znanstvena knjižnica, 64. ISBN 978-961-6844-66-6. [COBISS.SI-ID 8004954]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

21. AMBROŽIČ, Matjaž. Christian, Karel : (1756-1830). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2019. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158586/. [COBISS.SI-ID 45869613]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

22. AMBROŽIČ, Matjaž. Zgodovina Cerkve na Slovenskem : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 640 str. Priročniki TEOF, 28. ISBN 978-961-6844-79-6. [COBISS.SI-ID 302045696]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

23. Slovar zvonjenja in pritrkavanja. KOVAČIČ, Mojca, BOKAL, Ljudmila, AMBROŽIČ, Matjaž, KLOPČIČ, Tomaž. Kamnik: Amebis, 2021-. Zbirka Termania. ISSN 2784-5338. https://www.termania.net/slovarji/346/Slovar_zvonjenja_in_pritrkavanja. [COBISS.SI-ID 65079299]
24. KOVAČIČ, Mojca (avtor, fotograf), BOKAL, Ljudmila (avtor, fotograf), AMBROŽIČ, Matjaž, KLOPČIČ, Tomaž (avtor, fotograf). Slovar zvonjenja in pritrkavanja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0010-0. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1119/4754/1345-1. [COBISS.SI-ID 290509056]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

25. AMBROŽIČ, Matjaž. O zvonarstvu : prispevek v oddaji Ars humana, Radio Slovenija, 3., ars program, 11. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 47196931]

3.12 Razstava

26. AMBROŽIČ, Matjaž. Plečnikova dediščina v Begunjah nekdaj in danes : razstava, Begunje, 30. jun. do 15. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 8169306]
27. AMBROŽIČ, Matjaž. Iz zakladnice sv. Urha : razstava v okviru prireditve Urhov semenj, 1. julija 2018. [COBISS.SI-ID 10829059]
28. AMBROŽIČ, Matjaž. Knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič : razstava v okviru prireditve Urhov semenj, 2. julija 2017. 7 panojev. [COBISS.SI-ID 10659843]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

29. AMBROŽIČ, Matjaž. Pogačnikove cerkv. službe pred škof. imen. : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43284227]

3.25 Druga izvedena dela

30. AMBROŽIČ, Matjaž. Zvonovi in zvonjenje : predavanje za oskrbovance Doma dr. Janka Benedika, Radovljica, 23. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 25185539]
31. AMBROŽIČ, Matjaž. Slovar zvonjenja in pritrkavanja : predavanje v okviru pobude "Pojte zvonovi" Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje, 23. febr. 2018. [COBISS.SI-ID 10774531]
32. AMBROŽIČ, Matjaž. Freske Matije Bradaške v ž. c. sv. Urha v Begunjah na Gorenjskem : predavanje v župnijski cerkvi, 1. junija 2017. [COBISS.SI-ID 10659587]
33. AMBROŽIČ, Matjaž. Jekleni zvonovi KID : predavanje na redni okrogli mizi Pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev na Teološki fakulteti - Ljubljana, 17. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 10577667]
34. AMBROŽIČ, Matjaž. Oltarji in oprema v ž. c. sv. Urha v Begunjah na Gorenjskem : predavanje v župnijski cerkvi, 1.septembra 2017. [COBISS.SI-ID 10660355]
35. AMBROŽIČ, Matjaž. Razmišljanja ob 500. obletnici reformacije : predavanje v župnijski cerkvi Cerklje na Gorenjskem, 26. oktobra 2017. [COBISS.SI-ID 10726403]
36. AMBROŽIČ, Matjaž. Veliki Slovenec - rojak knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič : predavanje v dvorani psihiatrične bolnišnice v Begunjah, 30. junija 2017. [COBISS.SI-ID 10660099]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

37. Acta ecclesiastica Sloveniae. AMBROŽIČ, Matjaž (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, 1979-. ISSN 0351-2789. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/acta-ecclesiastica-sloveniae, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dacta+ecclesiastica+sloveniae%27&pageSize=25&frelation=Acta+ecclesiastica+Sloveniae. [COBISS.SI-ID 15981570]
38. AMBROŽIČ, Matjaž (urednik). Janez Evangelist Krek - sto let pozneje (1917-2017). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 293 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 64. ISBN 978-961-6844-66-6. [COBISS.SI-ID 297262336]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

39. PACEK, Dejan. Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pacek], 2020. VIII, 390, XI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122246. [COBISS.SI-ID 46461187]

Mentor pri diplomskih delih

40. OKRETIČ, Sara. Koprska stolnica in bogoslužna oprema skozi čas : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Okretič], 2016. V, 63, X str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83762&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7300954]
41. GALZINJA, Urška. Ljubljanski škofijski list o šolstvu, družini in vzgoji : prvo Jegličevo desetletje (1898-1908) : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Galzinja], 2016. X, 69, LXI str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86076&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7386458]

Recenzent

42. GERŠIČ, Matjaž (avtor, kartograf, fotograf). Krajevna skupnost Lesce : v prostoru in času. 1. izd. Lesce: Krajevna skupnost, 2021. 247 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95304-0-5. [COBISS.SI-ID 53170691]
43. KOLAR, Bogdan. Zgodovina župnije Koprivnik v Bohinju. V: LAMOVŠEK, Marjan (ur.), et al. Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij : 1793-2018 : monografija ob 225. obletnici imenovanja Valentina Vodnika za prvega stalnega dušnega pastirja in izgradnje župnijske cerkve na Koprivniku. Koprivnik v Bohinju: Turizem Bohinj, 2018. Str. 11-144, ilustr. ISBN 978-961-288-670-7. [COBISS.SI-ID 7956570]
44. ČIPIĆ REHAR, Marija. Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015. Ljubljana: Nadškofija, 2016. 616 str., ilustr. ISBN 978-961-285-531-4. [COBISS.SI-ID 287433984]
45. KOLAR, Bogdan. Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofije : ob deseti obletnici škofije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-278-253-5. [COBISS.SI-ID 283767808]


NERAZPOREJENO

46. AMBROŽIČ, Matjaž (intervjuvanec). Depresija še vedno tabu : [pogovor s] Tatjano Sodja in Matjažem Ambrožičem. Praznična Družina. 2017, št. 1, str. 23-25, ilustr. ISSN 2350-3645. [COBISS.SI-ID 10559235]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Doc. dr. Matjaž Ambrožič Matjaž je znanstveni sodelavec pri raziskovalnem programu P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (2004―2020).