Govorilne ure

Objavljeno: 12.10.2020

Ta semester so govorilne ure

ob sredah ob 11h na Zoomu na tej povezavi,

obvezno po predhodnem dogovoru po e-pošti.

fr. Miran Špelič OFM

Svetopisemska grščina I

Objavljeno: 16.10.2019

SVETOPISEMSKA GRŠČINA I 

(ZA ZAČETNIKE)

bo v drugem semestru 2019/20 po dogovoru.

Sledite napotkom v spletni učilnici.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 141-165. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/BogatajSpelic.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44112131]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
2. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik. Razvoj pojma "theosis" od Gregorija Nazianškega do Maksima Spoznavalca. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 79-95. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/%C5%A0peli%C4%8D%2C%20Bogataj.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7712090], [SNIP, WoS do 12. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 15. 5. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

1.04 Strokovni članek

3. ŠPELIČ, Miran. Telo - ječa?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108634]

1.05 Poljudni članek

4. ŠPELIČ, Miran. Gregor Nareški : (ok. 950 - ok.1010). Mohorjev koledar ... 2016, str. 230-231, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 7087706]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ŠPELIČ, Miran. Krst - voda, ki te razsvetli, očisti, oživi in te nosi v večnost. V: JERETINA, Simona (ur.). Krst - moč v nemoči : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad, 2019. Str. 7-23. ISBN 978-961-92803-9-3. [COBISS.SI-ID 8070746]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. ŠPELIČ, Miran. Krščanska dobrodelnost v prvih stoletjih. V: MIKLIČ, Polona (ur.). Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana, 17. marec 2018. Ljubljana: Škofijska karitas, 2018. Str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7968858]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62998531]
8. ŠPELIČ, Miran. Victorinus noster: Jerome of Stridon and Victorinus of Poetovio - compatriots. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 78. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8216922]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. ŠPELIČ, Miran. Je bil Kromacij res nekorekten?. V: CHROMATIUS. Govori ; Razprave o Matejevem evangeliju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 523-534. Zbirka Cerkveni očetje, 18. ISBN 978-961-278-419-5. [COBISS.SI-ID 8085338]
10. ŠPELIČ, Miran. Kako je mali Mars postal veliki Martin in kaj ima pri tem opraviti strogi Sever. V: MOVRIN, David (ur.), SEVERUS, Sulpicius. Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. Str. 11-30. Zbirka Cerkveni očetje, 17. ISBN 978-961-278-368-6. [COBISS.SI-ID 7804250]
11. ŠPELIČ, Miran. Zdenka Serajnik s sv. Frančiškom Asiškim v teologijo. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 252-261, tabela. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 7736922]

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Hieronymus noster - Slavicus : odmevi Stridončanove dediščinev slovenski in širši slovanski kulturi = Hieronymus noster - Slavicus : echoes of the Stridonian's legacy in the Slovenian and broader Slavic culture. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 97-100. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Bogataj. [COBISS.SI-ID 34690819]
13. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Naš sv. Hieronim, knjižničar božjih navdihov : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 39-43. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 44953859]
14. ŠPELIČ, Miran. Zakaj se Hieronim ni izpovedal?. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 3-4. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8069722]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

15. ŠPELIČ, Miran. Svetnica med nami in za nas. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2016, letn. 65, št. 38, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7370842]

1.22 Intervju

16. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). "Če bo mogoče, bi se vpisal v tečaj angelščine" : pogovor z br. Miranom Špeličem o tem, kakšni so angeli in kaj počnejo. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 4, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 26615299]
17. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ko se nam bo sosed želel pridružiti : br. Miran Špelič OFM o sporočilu prvih kristjanov za Cerkev danes. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19095043]
18. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Rojstvo in rast prve Cerkve : prvi kristjani so živeli iz navdihov Svetega Duha, kot bratje in sestra, pravi Miran Špelič. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 6-8, portret. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7856986]

1.25 Drugi sestavni deli

19. ŠPELIČ, Miran. Zgodnjekrščanski simboli. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7857242]
20. ŠPELIČ, Miran. Krščansko veselje ob molitvi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 1, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7881050]
21. ŠPELIČ, Miran. Molitev in pričevanje : praznovanje srebrnega jubileja bogoslužno-molitvene revije Magnificat v New Yorku. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2018, letn. 67, št. 42, str. 19, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7978330]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

22. Teološki vokabular. ŠPELIČ, Miran, KOLAR, Bogdan. Kamnik: Amebis, 2021-. Zbirka Termania. ISSN 2784-529X. https://www.termania.net/slovarji/355/Teoloski_vokabular. [COBISS.SI-ID 65077763]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

23. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Ars humana. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

24. ŠPELIČ, Miran. S polic v glavo - zgodba knjižnice sv. Hieronima : predavanje na 8. Grošljevem simpoziju Knjižnice in knjige od antike do danes, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 6. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7659610]
25. ŠPELIČ, Miran. Smisao i cilj Jeronimovih hagiografskih djela : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena, Mlini (Dubrovnik), 19.-20. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 7755354]
26. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik. Theo-poetry of Marius Victorinus between East and West : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Marius Victorinus Conference 2017, Prague, Villa Lanna, September 14th. [COBISS.SI-ID 7717978]
27. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik. Patristična recepcija pri R. Grossetestu : primer transcendentalij v komentarjih k delom Dionizija Areopagita : predavanje na trećem znanstvenem skupu Franjevački velikani, Zagreb, 14. maj 2016. [COBISS.SI-ID 7350618]

3.25 Druga izvedena dela

28. ŠPELIČ, Miran. Naše težava in težave prvih kristjanov : predavanje na Postnih večerih župnije Šmarje - Sap, 23. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 7849562]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

29. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. ŠPELIČ, Miran (področni urednik 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
30. Keria : studia Latina et Graeca. ŠPELIČ, Miran (član uredniškega sveta 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1999-. ISSN 1580-0261. http://revije.ff.uni-lj.si/keria, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-IVF5GR1P. [COBISS.SI-ID 99551488]
31. Magnificat. ŠPELIČ, Miran (odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Družina, 2013-. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 268074496]
32. Znanstvena knjižnica. ŠPELIČ, Miran (urednik 2006-). Ljubljana: Družina: ZRC TEOF, [199-]-. ISSN 1580-5239. [COBISS.SI-ID 110685696]
33. BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), MOVRIN, David (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 301820416]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. POTISEK, Janez. Novi Jeruzalem - upanje, obljuba in podoba : patristična eksegeza Raz 21,9-22,5 : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Potisek], 2019. V, 74 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110374. [COBISS.SI-ID 8192602]
35. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna vizija metamorfoze v zgodnjekrščanski literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. D. Bogataj], 2019. XI, 196 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108384. [COBISS.SI-ID 8150362]
36. GNIDOVEC, Matej. Dokumenti II. vatikanskega koncila v luči pastoralnega vodila Gregorija Velikega : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gnidovec], 2016. 82 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82806&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7236442]

Mentor pri diplomskih delih

37. ŠPORTA, Samo. Efrem Sirski proti 'tujim naukom' v izbranih delih : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Športa], 2016. V, 84 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85891&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7353690]
38. VOLER PREPADNIK, Janez. Oglej kot patristično žarišče : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Voler Prepadnik], 2016. IV, 79 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84083&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7306074]
39. MATIĆ DINTINJANA, Ana. Osnovne poteze Ambrozijeve teologije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Matić Dintinjana], 2016. 55 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86584&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7405914]
40. TRAVEN, Bojan. Pomen askeze v sekularizacijskem vidiku kenoze : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Traven], 2016. IV, 43 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86527&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7405146]
41. URANIČ, Mojca. Preobrat človeka v Kristusu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Uranič], 2016. V, 62 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84108&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7307866]
42. GROŠELJ, Melhior. Stigme : znamenja Kristusove ljubezni : diplomsko delo. Ljubljana: [M. (M.) Grošelj], 2016. V, 98 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81130&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7175514]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

43. KOMES, Sašo. Svetopisemski elementi v novoodkritem Čelanovem življenjepisu svetega Frančiška Asiškega : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Komes], 2020. VIII, 36 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117652. [COBISS.SI-ID 25009923]
44. ČERNE, Peter. Eshatološka vprašanja pri Origenu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [P. Černe], 2019. VI, 63 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108385. [COBISS.SI-ID 8150618]

Prevajalec

45. FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. 48 str., ilustr. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 38328579]
46. FRANCISCUS, POGAČNIK, Marjan (urednik). Frančišek blagoslovil mesto in svet v viharju : "Gospod, ne pusti nas na milost in nemilost viharju," je molil papež ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. apr. 2020, letn. 69, št. 14, str. 16-17, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360794]
47. LAVRIH, Peter (urednik). Po Jezusovih stopinjah : pesmi za oblikovanje bogoslužja na romanju : frančiškanska romanja v Sveto deželo. 3. ponatis 3. dopolnjene izd. Ljubljana: Brat Frančišek, 2019. 96 str. ISBN 978-961-6873-04-8. [COBISS.SI-ID 302842880]
48. ŠKOFLJANEC, Jože (avtor razstave). V zavetju sv. Lenarta : pet in pol stoletij novomeških frančiškanov : stalna razstava, Frančiškanski samostan Novo mesto. [COBISS.SI-ID 2140277]
49. CHROMATIUS. Govori ; Razprave o Matejevem evangeliju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 537 str. Zbirka Cerkveni očetje, 18. ISBN 978-961-278-419-5. [COBISS.SI-ID 298022912]
50. FRANCISCUS. Božič nas kliče k znamenju Deteta : poslanica papeža Frančiška mestu in svetu na božič, 25. decembra. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7802970]
51. VICTORINUS, Gaius Marius. Hvalnice Trojici. KUD Logos. 2017, ilustr. ISSN 2463-9249. http://kud-logos.si/2017/hvalnice-trojici/. [COBISS.SI-ID 7890522]
52. ŠTER, Katarina. Maria, Mater gratiae = Marija, Mati milosti : marijanska antifona. Magnificat. jul. 2017, letn. 4, št. 7, str. 30-33. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 41849901]
53. TORNIELLI, Andrea (oseba, ki intervjuva), FRANCISCUS (intervjuvanec). Božje ime je Usmiljenje : pogovor z Andreo Torniellijem. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 119 str. ISBN 978-961-04-0243-5. [COBISS.SI-ID 282641920]
54. FRANCISCUS. Obličje usmiljenja = Misericordiae vultus : bula o napovedi izrednega svetega leta. 1. ponatis. Ljubljana: Družina, 2016. 40 str. Cerkveni dokumenti, Nova serija, 23. ISBN 978-961-04-0165-0. [COBISS.SI-ID 283047936]
55. FRANCISCUS. Usmiljenje in usmiljenja potrebna = Misericordia et misera : apostolsko pismo. Ljubljana: Družina, 2016. 38 str. Cerkveni dokumenti, Nova serija, 26. ISBN 978-961-04-0379-1. [COBISS.SI-ID 287964928]
56. FRANCISCUS. Pustimo se izzvati odrinjenim otrokom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. jan. 2017, letn. 66, št. 1, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7526490]
57. FRANCISCUS. Apostolsko pismo papeža Frančiška Misericordia et misera. Radio Vatikan : glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom. [Slovenska izd.]. 21. nov. 2016, fotogr. http://sl.radiovaticana.va/news/2016/11/21/apostolsko_pismo_pape%C5%BEa_fran%C4%8Di%C5%A1ka_misericordia_et_misera/1273660. [COBISS.SI-ID 7502938]

Avtor dodatnega besedila

58. AELREDUS RIEVALLENSIS. Duhovno prijateljstvo. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (379 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048488789]
59. MILLONIG, Peter (avtor, fotograf). Zasidran v veri. Knj. 1, Kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Koper: Ognjišče, 2018. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-263-232-8. [COBISS.SI-ID 296526592]
60. AELREDUS RIEVALLENSIS. Duhovno prijateljstvo. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. 183 str. ISBN 978-961-265-171-8. [COBISS.SI-ID 292744704]

Somentor pri diplomskih delih

61. SRAKA, Gregor. Hieronimovi stiki z Ilirikom v času njegovega prebivanja na Vzhodu (375-420) : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Sraka], 2016. 139 str., zvd., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83757&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7299162]
62. KOS, Polona. Interakcija religioznega izkustva in razvoj posameznika : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kos], 2016. VII, 153 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84075&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10376451]

Recenzent

63. BOGATAJ, Jan Dominik. Preobraženi : zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori : [znanstvena monografija]. Ljubljana: KUD Logos: Teološka fakulteta, 2020. 383 str. KUD Logos, 72, Znanstvena knjižnica TEOF, 73. ISBN 978-961-7096-39-2, ISBN 978-961-6844-84-0. [COBISS.SI-ID 304940032]
64. SORČ, Ciril. Iz ljubezni za ljubezen : prispevek k trinitarični antropologiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 414 str. Znanstvena knjižnica, 54, Oddelek Trinitas, 6. ISBN 978-961-6844-54-3. [COBISS.SI-ID 289848320]
65. MATJAŽ, Maksimilijan. Svet apokrifov in Kumran : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 98 str. http://eksegeza.net/enew/index.php/biblicni-studij/izbirni-predmeti/svet-apokrifov-in-kumran. [COBISS.SI-ID 10274819]
66. OSREDKAR, Mari Jože. Teologija odnosa : in Beseda je človek postala. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 148 str. Znanstvena knjižnica, 51. ISBN 978-961-6844-50-5, ISBN 978-961-6873-44-4. [COBISS.SI-ID 287906560]


NERAZPOREJENO

67. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef. Križev pot z varuhi spomina. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0710-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610407102. [COBISS.SI-ID 33253635]
68. ŠPELIČ, Miran. Porciunkula : ob 800-letnici odpustka. Ljubljana: Brat Frančišek, 2016. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6873-41-3. [COBISS.SI-ID 285605888]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI