Tanja Pate je docentka, mentorica in raziskovalka na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter zakonska in družinska terapevtka ter supervizorka. Sodeluje na prvostopenjskem študijskem programu Človek in medosebni odnosi, na drugostopenjskem magistrskem programu Zakonski in družinski študiji in na programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija.

Izobrazba:

 • Doktorat znanosti iz področja zakonska in družinska terapija, UL Teološka fakulteta (2014)
 • Univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, UL Pedagoška fakulteta (2007)

Področja poučevanja

 • Metode znanstvenega in raziskovalnega dela
 • Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki
 • Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine
 • Seminar o znanstvenem delu za diplomante 
 • Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije I in II
 • Terapevtska obravnava družin s kroničnimi boleznimi in posebnimi potrebami
 • Relacijska družinska terapija (klinične vaje) II
 • Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) I

Področja raziskovanja

Ukvarja se z raziskovanjem duhovnih, psihičnih in telesnih dejavnikov ter relacijskih vzorcev na področju posameznika in družine.

Članstva in gostovanja

Članica združenja Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Monografije

PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje, (Znanstvena knjižnica, 66). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, ŠEREMET, Ana, PATE, Tanja. The role of emotion dysregulation in problematic alcohol use and coping with problems. European journal of mental health. 2024, vol. 19, str. 1-15, ilustr. ISSN 1788-7119. https://semmelweis.hu/ejmh/2024/04/30/the-role-of-emotion-dysregulation-in-problematic-alcohol-use/, DOI: 10.5708/EJMH.19.2024.0018. [COBISS.SI-ID 194578179], [SNIP, WoS, Scopus]
2. SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja. Čustveno soočanje s posledicami življenjsko ogrožajočih zdravstvenih stanj : presečna raziskava = Emotional coping with the consequences of life-threatening health conditions : a cross-sectional study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2024, letn. 58, št. 2, str. 111-119, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3120, https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.2.3120, DOI: 10.14528/snr.2024.58.2.3120. [COBISS.SI-ID 198997507]
3. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Physical violence and scapegoating within the family : an exploration of biblical texts and contemporary psychology. Journal of religion and health. Aug. 2023, vol. 62, issue 4, str. 2638-2655. ISSN 0022-4197. https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-023-01818-3, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 110.1007/s10943-023-01818-3. [COBISS.SI-ID 151911171], [JCR, SNIP]
4. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS do 1. 7. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.44]
5. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
6. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
7. PATE, Tanja, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, BRATINA, Nataša. Fear of hypoglycemia, anxiety, and subjective well-being in parents of children and adolescents with type 1 diabetes. Journal of health psychology. 2019, vol. 24, iss. 2, str. 209-218. ISSN 1359-1053. DOI: 10.1177/1359105316650931. [COBISS.SI-ID 2997164], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2024: št. citatov (TC): 38, čistih citatov (CI): 36, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.00]
8. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS do 28. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 24. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
9. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
10. PATE, Miha, PATE, Tanja. Strategije discipliniranja pri starših in konflikti v odnosu z mladostnikom = Parental discipline strategies and conflicts in relationships with adolescents. Socialna pedagogika. jul. 2019, letn. 23, št. 1/2, str. 49-64, ilustr. ISSN 1408-2942. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 12545097]

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara. Intimate partner violence and physical health problems in women : a systematic review of the literature = Intimnopartnersko nasilje in telesne zdravstvene težave pri ženskah : pregled literature. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2021, letn. 90, št. 7/8, str. 390-398, tabele. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 83232003], [SNIP]
12. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta, PATE, Tanja. Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere = Partner violence in Christian families and role of faith. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 535-553, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 8224090], [SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 7. 3. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67]
projekt: J5-9349; financer: ARRS

1.04 Strokovni članek

13. SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, ŠTAJER, Dušan, GOSTEČNIK, Christian, et al. Psihosocialna obravnava preživelih po nenadnem srčnem zastoju in njihovih svojcev = Psychosocial treatment of survivors of sudden cardiac arrest and their relatives. Rehabilitacija. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 20, št. 1, str. 84-89, ilustr. ISSN 1580-9315. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2021_No1_p84-89.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 73122051]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. PATE, Tanja. Problematična raba alkohola, funkcionalnost v družini ter individualne težave = Problematic use of alcohol, family functionality and individual problems. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2023 = Information Society - IS 2023 : zbornik 26. mednarodne multikonference = proceedings of the 26th International Multiconference : zvezek F = volume F : 9. oktober 2023, 9 October 2023, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2023. 61-65, tabele, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-278-5. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 172304131]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
15. PATE, Tanja. Čustvena regulacija, zloraba alkohola in funkcionalnost v družini. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov : 12. maj 2023, Ljubljana, Slovenija = Dynamic of Alcoholism/Addiction and Family Life: Theory, Research, and Good Practice : international scientific conference : proceedings book with peer review on scientific papers : 12 May, 2023, Ljubljana, Slovenia. 1. spletna izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 32-39, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7167-16-0. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 179253763]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARIS
16. PATE, Tanja, REMŠKAR, Maja. Občutki tesnobe in pogostost rabe alkohola v času epidemije s COVID-19 = Feelings of anxiety and frequency of alcohol use during the COVID-19 epidemic. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 21-29. ISBN 978-961-6966-89-4. [COBISS.SI-ID 96165379]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
17. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 46-55, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59284483]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
18. PATE, Tanja. Agresija ter čustveno procesiranje pri moških z izkušnjo fizične in spolne zlorabe v otroštvu = Men abused as children. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OGRIN, Tomaž (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Ljudje in okolje : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 7. oktober 2019 : zvezek F = People and Environment : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 7 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 49-51, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-165-8, ISBN 978-961-264-166-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_F%20-%20Ljudje%20in%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8320090]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. PATE, Tanja. Čustvena regulacija, zloraba alkohola in funkcionalnost v družini. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse = Dynamic of alcoholism/addiction and family life: theory, research, and good practice : mednarodna konferenca = international conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 12. 5. 2023. Elektronska izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 5. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 152055043]
20. PATE, Tanja, OMULEC, Andrej. Effectiveness research methodology in doctoral dissertations in relational family therapy. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122350595]
21. PATE, Tanja. Women's frequency of alcohol use and anxious feelings during the COVID-19 epidemic. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=146&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122355715]
22. PATE, Tanja. Listening to spouse and listening to God. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136249091]
23. PATE, Tanja. Analiza sprememb v izraženosti individualnih problemov in moči v terapevtskem procesu po relacijskem družinskem modelu pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 18. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47121667]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
24. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 291-292. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17507075]
25. PATE, Tanja, JEREBIC, Sara. Čustvena nestabilnost in agresivnost pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 9-10. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38982147]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
26. PATE, Tanja. Posledice partnerskega nasilja za zdravje žensk. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 29. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132442]
27. PATE, Tanja. Vloga staršev pri čustvenem spoprijemanju z otrokovo kronično boleznijo = Parents' role in emotional confrontation with child's chronic illness. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov z recenzijo : [Portorož, 20. september 2019] = Health of Children and Adolescents : 3rd scientific and professional international conference : book of abstracts : [Portorož, 20th September 2019]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 46-47. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/mobile/index.html. [COBISS.SI-ID 8202586]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. PATE, Tanja. Duhovnost, duhovna rast in okrevanje po zasvojenosti z alkoholom. V: SIMONIČ, Barbara (ur.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 221-243. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169358851]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARIS
29. PATE, Tanja. Spolna zloraba v otroštvu ter spremembe v doživljanju problemov in moči po procesu relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 205-221, tabela. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73435395]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
30. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

31. PATE, Tanja. Gregor Greif : Abstinenčna kriza pri športnikih po koncu kariere z vidika relacijske družinske terapije ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 1074. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Pate.pdf. [COBISS.SI-ID 141816835], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

32. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. PATE, Tanja. Statistične metode za analizo uporabe alkohola in drog : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112621059]
projekt: J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
34. PATE, Tanja. Preučevanje obrambnih mehanizmov in njihova vloga pri zasvojenosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42040323]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

35. VRBNJAK, Nataša. Samopodoba ter sposobnosti za bližino in regulacijo čutenj odraslih z izkušnjo posvojitve z vidika relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Vrbnjak], 2024. X, 319, XVII str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 199284995]
36. GREIF, Gregor. Abstinenčna kriza pri športnikih po koncu kariere z vidika relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Greif], 2021. XIII, 287, XII str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 119832835]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

37. FIFER, Teja. Doživljanje strahu pred ponovitvijo raka pri mladostnikih in mladih odraslih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Fifer], 2023. VI, 78, V str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 165837315]
38. ZEMLIČ RADOVIĆ, Tamara. Anksioznost in spoprijemanje s procesom žalovanja po izgubi bližnje osebe : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Zemlič Radović], 2021. VI, 67 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 70580227]
39. DOLINŠEK, Ana. Čustveno doživljanje mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni družini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2021. III, 75, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=125511, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 56876035]
40. TRAMPUŽ, Nadja. Doživljanje mater z izkušnjo poporodne depresije : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Trampuž], 2021. VI, 78, III str., tabela. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71123459]
41. NOVAK, Neža. Doživljanje prve nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Novak], 2021. IV, 79 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71068675]
42. ŠOŠTARIČ, Kaja. Medosebni odnosi in osebnostna rast : živeta izkušnja študentov zakonske in družinske terapije : [magistrsko delo]. Ljubljana: [K. Šoštarič], 2021. VII, 77, I str., tabeli. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71006211]
43. SEVER, Manca. Osebnostna rast žensk ob izkušnji materinstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sever Žumer], 2021. IV, 90 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71087363]
44. BORKO, Sara. Partnerska odtujenost, agresija in samospoštovanje : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Borko], 2021. VIII, 72, III str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 67089155]
45. URAN DREO, Valentina. Povezanost izkušnje travme v otroštvu ter duševnih stik v poporodnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [V. Uran Dreo], 2021. VIII, 67 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 69129987]
46. ZAFRED, Jasna Ida. Problematična uporaba interneta, osamljenost in socialna podpora pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [J. I. Zafred], 2021. X, 112, VIII str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 85998851]
47. KROPIVNIK, Špela. Uporaba sprostitvenih tehnik pri obvladovanju stresa, simptomov depresivnosti in tesnobnosti : magistrsko delo. Maribor: [Š. Kropivnik], 2021. X, 86, IV str., graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 66886659]
48. BAJUK, Petra. Žalost, jeza in strah pri starših otrok s kronično boleznijo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Martić], 2021. XIII, 180 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 74458627]
49. NOVAK, Anamarija. Doživljanje odnosa z očetom in lastnega samospoštovanja pri mladih odraslih ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2020. VI, 92, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121611, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 34478595]
50. CAFNIK, Vita. Povezanost med enakopravnostjo in intimnostjo v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Cafnik], 2020. VII, 96, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=115977, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 17061635]
51. GOTAR, Tadeja. Povezanost med narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gotar], 2020. VI, 102, V str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 28491779]
52. MRAVLJA, Maruša. Čustveno spoprijemanje v kriznih situacijah, samokontrola, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri poklicnih gasilcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mravlja], 2019. VIII, 92, X str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8199258]
53. KOJIĆ, Monika. Diferenciacija jaza, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in navezanost v odrasli dobi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kojić], 2019. VI, 95, III str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 10980867]
54. STUDEN, Urška. Doživljanje življenjskih prehodov pri materah majhnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Studen], 2019. VI, 73, IV str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8151898]

Recenzent

55. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 22. 07. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

RAZISKOVALNI PROJEKT ARRS:

 • Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)
 • Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349)