Robert Petkovšek (*1965)

Po končanem dodiplomskem študiju na Univerzi v Ljubljani (teologija, grščina s književnostjo, sociologija kulture in filozofija) podiplomski študij filozofije na Katoliškem inštitutu v Parizu, kjer je magistriral na temo »L’itinéraire de la liberté dans la pensée de Plotin« (G. Madec), doktoriral na temo »Le statut existential du platonisme« (J. Greisch) in diplomiral iz biblične hebrejšine. Zaposlen je kot profesor za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2006 do leta 2010 je bil prodekan za študijske zadeve, od leta 2013 do leta 2016 predstojnik katedre za filozofijo, od leta 2005 do leta 2009 predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko, od leta 2017 pa je predstojnik Inštituta za bioetiko. Od leta 2009 je urednik znanstvene publikacije Bogoslovni vestnik in od leta 2015 vodja raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269). V letih 2008-2015 je vodil Katoliški inštitut. Od leta 2016 je dekan Teološke fakultete.

Področja poučevanja

Logika in kritika s filozofijo jezika; zgodovina filozofije; sodobna filozofija; etika; filozofija religije; religijska epistemologija; religijsko razodetje; vera in razum; uvod v metodologijo znanstvenega dela.  - - - Spletne učilnice.

Raziskovalna področja

Krščanska filozofija, religijska epistemologija, filozofija religije, platonizem, eksistencializem, hermenevtika krščanstva, filozofija kulture.

Član

Gostovanja

Monografije 

  1. Le statut existential du platonisme: Platon dans l'analytique existentiale de Heidegger (Bern: Peter Lang, 2004), XIV + 714 str.
  2. Heidegger-Index (19191927) (Ljubljana: Teološka fakulteta, 1998), 248 str.
  3. Filozofsko-antropološki pogledi na človeka (Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016), 350 str.
  4. Bog in človek med seboj (Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016), 259 str.
  5. Truth and Compassion: Lessons from the past and premonitions of the future, Robert Petkovšek in Bojan Žalec., ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2017), 186 str.
  6. Sacrifice: From origins of culture to contemporary life challenges, Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2018), 307 str.
  7. Religion as a Factor of Intercultural Dialogue, Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2018), 209 str.
  8. Ethical Implications of One God: The Significance of Monotheism. Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2020), 199 str.


 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETKOVŠEK, Robert. "O pravi razdalji" : pogled z vidika mimetične teorije = "On the right distance" : a view from the perspective of mimetic theory. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 293-320. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 40832259], [SNIP, WoS do 12. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
2. PETKOVŠEK, Robert. Teologija pred izzivi sodobne antropološke krize : preambula apostolske konstitucije Veritatis gaudium = Theology facing the challenges of the modern anthropological crisis : preamble of the apostolic constitution Veritatis gaudium. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 17-31. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 8178778], [SNIP, WoS do 31. 5. 2021: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 17, Scopus do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 21]
3. PETKOVŠEK, Robert. Svoboda med žrtvovanjem in darovanjem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 33-51. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Petkovsek.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7874138], [SNIP, WoS do 12. 2. 2021: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 14, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16]
4. PETKOVŠEK, Robert. Veselje resnice in svetopisemski monoteizem = The joy of truth and biblical monotheism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 235-258. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Petkovsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EMQ2JNE8. [COBISS.SI-ID 8049242], [Scopus]
5. PETKOVŠEK, Robert. Vloga razuma v samorazumevanju svetopisemskega monoteizma po Janu Assmannu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 615-636. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Petkovsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7809882], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 26. 3. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8]
6. PETKOVŠEK, Robert. Beseda Bog v jeziku metafizike in v jeziku evangelija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 7-24. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7246426], [SNIP, WoS do 24. 2. 2021: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 15, Scopus do 29. 4. 2021: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16]
7. PETKOVŠEK, Robert. Spomin kot obljuba : pogled z vidika mimetične teorije in hermenevtike eksistence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 495-508. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Petkovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 7574874], [SNIP, WoS do 12. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. PETKOVŠEK, Robert. Vloga teološkega študija v Ljubljani pred in po ustanovitvi Univerze v Ljubljani = The role of theological studies in Ljubljana before and after the foundation of the University of Ljubljana. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 473-490. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Petkovsek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 8223066], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

1.04 Strokovni članek

9. PETKOVŠEK, Robert. Stoletnica Teološke fakultete - štiristoletnica teološkega študija. Zvon : kulturno - družbena revija. 2019, letn. 22, št. 6, str. 44-51, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8247130]
10. PETKOVŠEK, Robert. V svetu, a ne od sveta: o identiteti kristjana. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2017, št. 89, str. 1, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7721306]
11. PETKOVŠEK, Robert. Stalna vzgoja. Provincialni razgledi. avg. 2016, št. 106, str. 32-49. [COBISS.SI-ID 7340378]
12. PETKOVŠEK, Robert. Reči besedo Bog. Zvon : kulturno - družbena revija. 2016, letn. 19, št. 2, str. 30-34. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7216730]

1.05 Poljudni članek

13. PETKOVŠEK, Robert. Teologija na Slovenskem : njeno poslanstvo nekoč, danes in jutri. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine. 2020, letn. 14, št. 3, str. 8-11, ilustr. https://issuu.com/domsv.joefcelje/docs/vp3_2020_web. [COBISS.SI-ID 48718083]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. PETKOVŠEK, Robert. Sjećanje kao obećanje: pod vidom mimetičke teorije i hermeneutike postojanja (egzistencije). V: DŽOLAN, Mijo (ur.), MARAS, Mirjana (ur.). Nepomireno društvo - nepomirena pamćenja : doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra : zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije, Split, 26-28. svibnja 2016. Zagreb; Sarajevo: Synopsis; Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2018. Str. 54-71. ISBN 978-953-6482-26-9, ISBN 978-9958-01-066-8, ISBN 978-953-7968-83-0. [COBISS.SI-ID 8016986]
15. GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Etične priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: GROSEK, Štefan (ur.), LOPUH, Mateja (ur.). 3. seminar etike v intenzivni medicini, maj 2016. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2016. Str. 41-47. ISBN 978-961-6442-70-1. [COBISS.SI-ID 3650732]
16. PETKOVŠEK, Robert. Hermeneutika moralno-povijesnog imperativa: "Nikada više zla nasilja!". V: MAROS, Zorica (ur.), TOMAŠEVIĆ, Darko (ur.). Zbornik radova. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2016. Str. 45-69. Teološke teme, 5. ISBN 978-9958-747-50-2, ISBN 978-953-241-517-9. [COBISS.SI-ID 10463235]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

17. PETKOVŠEK, Robert. Memorija i obečanje u mimetičkoj teoriji René Girarda = Memory and promise in the mimetic theory of René Girard. V: Vodič konferencije. Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2016. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 10347011]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. PETKOVŠEK, Robert. "On the right distance" : a view from the perspective of mimetic theory = "O pravi razdalji" : pogled z vidika mimetične teorije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 39-40. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38965251]
19. PETKOVŠEK, Robert. Fraternal humanism - a signpost in the digital age = Bratski humanizem - kažipot v digitalni dobi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 8228698]
20. PETKOVŠEK, Robert. Ethical implications of one God according to Jan Assmann = Etične implikacije enega Boga po Janu Assmannu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 26-27. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986522]
21. PETKOVŠEK, Robert. The role of reason in self-purification of religion according to Jan Assmann = Vloga razuma v samoočiščevanju religije pri Janu Assmannu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 37-38. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744858]
22. PETKOVŠEK, Robert. Lies and the truth in sacrifice and self-giving = Laž in resnica v žrtvovanju in darovanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 43. [COBISS.SI-ID 7448666]
23. PETKOVŠEK, Robert. Challenges of mimetic theory for theology = Izzivi mimetične teorije za teologijo. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016]. Str. 8. [COBISS.SI-ID 7215706]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. PETKOVŠEK, Robert. Ethical implications of monotheism according to Jan Assmann. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 25-39, 184. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21760771]
25. PETKOVŠEK, Robert. Peace and justice : professed aims of monotheism (Jan Assmann). V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 23-37. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154458]
26. PETKOVŠEK, Robert. Two fundamental forms of freedom : sacrifice and self-giving. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 29-47. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867226]
27. PETKOVŠEK, Robert. Renunciation of lie - way out of violence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 13-28, 171. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7539290]
28. PETKOVŠEK, Robert. Apocalyptic thinking and forgiveness in Girard's mimetic theory. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 35-48, 194. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7135066]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. PETKOVŠEK, Robert. Obnova nedolžnosti - dar s križa človeku. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve, 2017. Str. 59-69. ISBN 978-961-6725-11-8. [COBISS.SI-ID 7600730]
30. PETKOVŠEK, Robert. Krepost preprostosti. V: NOVAK, Pavle (ur.). Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Str. 22-34. [COBISS.SI-ID 7759194]
31. PETKOVŠEK, Robert. Ali smo sami sebi vredni? : antropološko-teološki razmislek. V: KOMEL, Dean (ur.), ZALAZNIK, Tomaž (ur.). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. Str. 53-56. ISBN 978-961-7014-03-7. [COBISS.SI-ID 7757914]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

32. PETKOVŠEK, Robert. Borut Pohar : Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu. Doktorska disertacija. Mentor: Robert Petkovšek. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018. 491 + XI str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1113-1115. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Pohar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8042842], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

33. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Etika rezilientnosti = Ethics of resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 251-252. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 46258179], [SNIP]
34. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 9-10. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21782531]
financer: ARRS, Programi, P2-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
35. PETKOVŠEK, Robert. Knjigi na pot. V: RIES, Julien. K izvirom verstev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. Str. 5-7. ISBN 978-961-278-506-2. [COBISS.SI-ID 43630851]
36. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 9-11. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154202]
37. PETKOVŠEK, Robert. Teološka misel na Slovenskem - včeraj, danes, jutri. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 7-13. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8238170]
38. PETKOVŠEK, Robert. "Duh pa oživlja". V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 9-11. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7843674]
39. PETKOVŠEK, Robert. Leksikon v filozofiji. V: STRES, Anton. Leksikon filozofije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. xvii-xxii. ISBN 978-961-278-405-8. [COBISS.SI-ID 8101978]
40. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 10-11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7998042]
41. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 11-16. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866970]
42. PETKOVŠEK, Robert. Da bi videli!. Magnificat. okt. 2017, letn. 4, št. 10, str. 2-5. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 7725658]
43. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 9-12. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7539034]
44. PETKOVŠEK, Robert. Teološki um in njegovo poslanstvo. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. 2016/2017, [št. 1], str. 6-7. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 7677274]
45. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7446618]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

46. PETKOVŠEK, Robert. Tla pod nogami - nebo nad nami. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19957763]
47. PETKOVŠEK, Robert. V novo leto s preroško držo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8057690]
48. PETKOVŠEK, Robert. Evropa - demokracija ali diktatura?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8125018]
49. PETKOVŠEK, Robert. Bratski humanizem - odgovor Cerkve na antropološko krizo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. okt. 2019, letn. 68, št. 41, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8203354]
50. PETKOVŠEK, Robert. Revolucija v rokah romantikov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. maj 2018, letn. 67, št. 21, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7870554]
51. PETKOVŠEK, Robert. Čistost evangelija je nesporna : zakaj postati in ostati kristjan?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2018, letn. 67, št. 35, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7949914]
52. PETKOVŠEK, Robert. Ustvarjalci prihodnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2017, letn. 66, št. 13, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7590746]
53. PETKOVŠEK, Robert. Temeljna pravica: biti človek : zakaj odhajati v misijone?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. okt. 2017, letn. 66, št. 43, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7731546]
54. PETKOVŠEK, Robert. Svetilniki sredi noči. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2016, letn. 65, št. 6, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7139930]
55. PETKOVŠEK, Robert. Sij vélike noči. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 65, št. 12/13, str. 11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7175258]
56. PETKOVŠEK, Robert. Biti duhovnik : sredi tega sveta duhovnik ustvarja bogoslužni prostor in bližino. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 65, št. 26/27, str. 11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7294554]
57. PETKOVŠEK, Robert. Hitreje, višje, močneje : moralna lepota. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 65, št. 34, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7340634]
58. PETKOVŠEK, Robert. Nemočni - merilo demokracije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. nov. 2016, letn. 65, št. 46, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7451226]

1.22 Intervju

59. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Človek je obsojen na dialog. Kanonist. 15. jun. 2020, fotogr. ISSN 2670-5214. https://www.kanonist.eu/blog/2020/6/14/clovek-je-obsojen-na-dialog. [COBISS.SI-ID 20049667]
60. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Študij teologije in njegova prihodnost : dekan Teološke fakultete Robert Petkovšek o pomenu teološkega študija danes in jutri. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. nov. 2019, letn. 68, št. 46, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8219994]
61. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Tri vprašanja --- Robertu Petkovšku. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. dec. 2019, letn. 55, št. 12, str. 20-21, ilustr. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 8247386]
62. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Osamosvojitve Slovenije ne bi bilo brez slovenske univerze. Te pa ne bi bilo brez teološke fakultete. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 8-13, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8194650]
63. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Robert Petkovšek. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2018, letn. 54, št. 10, str. 32-33, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7971162]
64. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Dr. Robert Petkovšek. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 6. apr. 2017, leto 22, št. 14, str. 38-42, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 7608410]
65. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Resnica ni šala. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2016, letn. 65, št. 49, str. 8, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7493978]

1.25 Drugi sestavni deli

66. PETKOVŠEK, Robert. Generirajte zdravo misel. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2018, št. 100, str. 7, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7949402]
67. PETKOVŠEK, Robert. Kakor topla reka ljubezni. Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic. dec. 2017, leto 17, št. 21, str. 11-12, ilustr. ISSN 2670-7861. [COBISS.SI-ID 7806042]
68. PETKOVŠEK, Robert. Identiteta vincencijanskega duha. V: NOVAK, Pavle (ur.). Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Str. 18-22. [COBISS.SI-ID 7758682]
69. PETKOVŠEK, Robert. Kepost [i. e. Krepost] krotkosti. V: NOVAK, Pavle (ur.). Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Str. 76-79. [COBISS.SI-ID 7759962]
70. PETKOVŠEK, Robert. Duhovnik je prinašalec življenja. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine. 2016, letn. 9, št. 2, str. 2-3, fotogr. [COBISS.SI-ID 7397722]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

71. PETKOVŠEK, Robert. Bog in človek med seboj. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 259 str. Znanstvena knjižnica, 48. ISBN 978-961-6844-48-2. [COBISS.SI-ID 285377280]

2.02 Strokovna monografija

72. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

73. PETKOVŠEK, Robert. Filozofsko-antropološki pogledi na človeka. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Priročniki TEOF, e4. ISBN 978-961-6844-47-5. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=431. [COBISS.SI-ID 284819456]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

74. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831. [COBISS.SI-ID 8067418]
75. LANG, Nataša, LAPUH, Mateja (diskutant), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), OŠLAJ, Borut (diskutant). Kdaj življenje ni več vrednota?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi večnosti. https://ars.rtvslo.si/2019/03/sledi-vecnosti-99/. [COBISS.SI-ID 8104282]
76. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), JUHANT, Janez (diskutant), KENDA, Boštjan Botas (diskutant), KOSEC, Kaja (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174599735. [COBISS.SI-ID 8085082]
77. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽALEC, Bojan (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Dialog - religija. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sveto in svet. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174503851. [COBISS.SI-ID 7760218]
78. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), PETRIČ, Franci (diskutant), ŠTEFANIČ, Bogomir (diskutant), GOLOB, Berta (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 65 let tednika Družine. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174473498. [COBISS.SI-ID 7644250]
79. FRANK, Peter, OŠLAJ, Borut (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Bog vere in bog filozofov. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Sledi večnosti. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174430702, http://ars.rtvslo.si/2016/10/bog-vere-in-bog-filozofov/. [COBISS.SI-ID 7431514]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

80. PETKOVŠEK, Robert. Kaj je etika in zakaj ravnati etično? : predavanje na 4. simpoziju etike v intenzivni medicini v organizaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Slovemskega združenja intenzivne medicine, 12. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 62996227]
81. PETKOVŠEK, Robert. Nedotakljivost človekovega življenja : predavanje na Simpoziju o evtanaziji, Ljubljana, 13. mar. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8087898]
82. PETKOVŠEK, Robert. Divine body and incarnation in the mimetic theory : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 7570522]
83. PETKOVŠEK, Robert. La formazione permanente nella nuova Ratio Formationis : lezione alla Conferenza dei visitatori di Europa e medio oriente, Napoli, 31. mar.-3. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7192666]
84. PETKOVŠEK, Robert. La realtà europea dentro e oltre la nuova Ratio Formationis : lezione alla Conferenza dei visitatori di Europa e medio oriente, Napoli, 31. mar.-3. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7192410]

3.25 Druga izvedena dela

85. PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ARNEŽ, John George (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Francis S. Collins - Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : pogovor o knjigi, Mohorski večer, Celje, 7. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8230746]
86. PETKOVŠEK, Robert (diskutant), KUHAR, Roman (diskutant), FILIPČIČ, Katja (diskutant), MARŠ, Tomaž (diskutant). 100 let univerze in naprej : kako za novo stoletje integrirati znanje in koncipirati izobraževalni proces za napredek družbe? : okrogla miza na dogodku Vključevanje humanistike je nujno za razumevanje spreminjajoče se evropske družbe in izzivov prihodnost, Ljubljana, 27. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8202074]
87. PETKOVŠEK, Robert. En Bog v zrcalu različnih religij in veroizpovedi : predavanje na novoletnem srečanju Živeti prihodnost iz korenin dozorele preteklosti, Dom prosvete v Tinjah, 7. in 8. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 7527258]
88. PETKOVŠEK, Robert. Identiteta vincencijanskega duha : govor na 12. radijskem misijonu, Radio Ognjišče, 2.-8. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 7617370]
89. PETKOVŠEK, Robert. Krepost preprostosti : govor na 12. radijskem misijonu, Radio Ognjišče, 2.-8. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 7617626]
90. PETKOVŠEK, Robert. Krščanstvo pred izzivom prihodnosti : predavanje na novoletnem srečanju Živeti prihodnost iz korenin dozorele preteklosti, Dom prosvete v Tinjah, 7. in 8. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 7527514]
91. PETKOVŠEK, Robert. Nasilje in etika križa : predavanje, Postna premišljevanja 2017, Ljubljana, 29. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7604058]
92. PETKOVŠEK, Robert. Rodovitnost - ne storilnost : slavnostno predavanje na prireditvi Kresovanje in praznik domovine, Celje, Dom sv. Jožef, 24. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 7662426]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

93. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. PETKOVŠEK, Robert (področni urednik 2007-, glavni in odgovorni urednik 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
94. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. PETKOVŠEK, Robert (področni urednik 1997-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2019. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
95. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. 199 str. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21617411]
96. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. 209 str., ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8153690]
97. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. 309 str., tabele. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866714]
98. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. 186 str., tabele. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7538778]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

99. POHAR, Borut. Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Pohar], 2018. XI, 491 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101453&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7882330]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

100. PRINČIČ, Jernej. Predsokratski pojem physis v razmerju do hebrejske biblične tradicije : physis in etični red : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Prinčič], 2019. V, 67 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111684. [COBISS.SI-ID 8204634]
101. ŽLENDER, Rok V. Vizija duhovništva pri sv. Vincenciju Pavelskem : magistrsko delo. Ljubljana: [R. V. Žlender], 2019. V, 74 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113207. [COBISS.SI-ID 8248666]
102. GROŠELJ, Jon. Nasilje v mimetični teoriji : primer ekonomije : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Grošelj], 2016. II, 54 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83547&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7268186]

Mentor pri diplomskih delih

103. GOLOB, Marko. Politična ekonomija teologije : ljubezen v resnici : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Golob], 2016. V, 100 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87721&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7402842]
104. BIŠČAK, Luka. Prihodnost krščanstva : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Biščak], 2016. IV, 85 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86517&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7399514]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

105. AHMETOVIĆ, Amir. Vprašanje zla po Luigiju Pareysonu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Ahmetović], 2019. III, 32 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111340. [COBISS.SI-ID 8197466]

Avtor dodatnega besedila

106. TURNŠEK, Marjan (urednik). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 476 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 302799872]

Recenzent

107. STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics : perspectives on global justice. Zürich; Wien: Lit, cop. 2019. 122 str. Philosophy in dialogue, vol. 5. ISBN 978-3-643-91124-7. [COBISS.SI-ID 8153946]
108. KLUN, Branko (urednik), TREBEŽNIK, Luka (urednik, prevajalec). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 137 str. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 299145472]
109. KALAN, Valentin. Hypokrisis : fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0093-0. [COBISS.SI-ID 295839488]
110. TREBEŽNIK, Luka. Med nihilizmom in mesijanizmom : Derridajeva filozofija religije. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 264 str. Znanstvena knjižnica, 65. ISBN 978-961-6844-67-3. [COBISS.SI-ID 297390080]
111. KLUN, Branko. Metafizika : izbrana poglavja : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 139 str. Priročniki TEOF, 26. ISBN 978-961-6844-68-0. [COBISS.SI-ID 297593600]
112. KOMEL, Dean. Razotkrivenost prebivanja : o razgraničenju hermeneutičke fenomenologije i filozofske antropologije. Zagreb: Lara; V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 286 str. ISBN 978-953-7289-78-2. [COBISS.SI-ID 293677568]
113. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]
114. ŽALEC, Bojan (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 290144768]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI