Sara Jerebic (*1975)

Sara Jerebic je specialistka zakonske in družinske terapije in doktorica znanosti s področja Zakonske in družinske terapije (izbirno področje Kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.) Dodatna strokovna znanja na področju zakonske in družinske terapije je pridobivala pri mednarodno uveljavljenih predavateljih, raziskovalcih in kliničnih terapevtih:

  • dr. Susan Johnson, Gail Palmer, Leanne Campbell: Emotionally Focused Therapy for Couples iz Canade; 
  • dr. John Gottman &  dr. Julie Schwarz Gottman: Clinical training in Couples, The Gottman Institute iz Seattla; 
  • Lynn Stadler: Gestalt therapy with Children and Adolescent in the Oaklander Model, Violet Solomon Oaklander Fundation iz Santa Barbare;
  • dr. Christine A. Courtois: Treating complex trauma, Courtois & Associates, PC iz Washingtona, DC; 
  • dr. David Grand, dr. Mario Salvador: Brainspotting iz Španije;
  • dr. Monika Baumann, dr. Martha S. Jachobi, Brainspotting iz Avstrije.

Klinično delo s posamezniki, pari, otroki in družinami izvaja na Družinskem inštitutu Bližina, katerega je soustanoviteljica in strokovna direktorica (2006). Z znanstvenimi in strokovnimi prispevki aktivno sodeluje na domačih in tujih mednarodnih kongresih in konferencah (ZDA, Kanada, Italija, Avstrija, Hrvaška, BIH, Poljska).

Opravljene ima strokovne izpite za delavce v državni upravi in pravosodju ter na področja socialnega varstva. Je ustanovna članica in članica izvršnega odbora Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ki ji je podelilo nazive "Zakonski in družinski terapevt", "Supervizor", "Učitelj". Je supervizorka z licenco na področju socialnega varstva. 

Področja poučevanja

•    Zakonska in družinska diagnostika ter ocena
•    Pomoč zakonu in družini
•    Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine
•    Specifični problemi v družini
•    Relacijska družinska terapija I (klinične vaje)
•    Relacijska zakonska terapija I (klinične vaje)
•    Terapevtska obravnava otrok in mladostnikov

Raziskovalna področja

-    Travma in zloraba v otroštvu
-    Partnerski odnosi
-    Zakonska in družinska terapija
-    Zasvojenosti

Članstva in gostovanja

Članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in Socialne zbornice Slovenije, gostujoča na Faculty of Education, Colleage of William and Marry, Virginia, USA.

Monografije 

JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Bližina osrečuje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Družinski inštitut Bližina, 2017. 174 str.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Are childhood sexual abuse and intimate safety in adult intimate relationships correlated?. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 193-206, tabele, graf. prikazi. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3458, DOI: 10.15633/pch.3458. [COBISS.SI-ID 8284250], [WoS do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Consequences of childhood sexual abuse for intimate couple relationship according to relational marital therapy. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 133-146. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058970], [WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. Psychotherapy in achieving health and well-being for children and young people. [Spletna izd.]. April 2020, no. 3, str. 5-13. ISSN 2637-2487. https://journal.bhidapa.ba/index.php/bhidapa/article/view/17/16. [COBISS.SI-ID 14748163]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.04 Strokovni članek

4. JEREBIC, Sara. Bolečina kot priložnost za rast. Mohorjev koledar ... 2020, str. 112-114. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 8328282]
5. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Bližina osrečuje. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 1, str. 67-70. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7568474]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vjerovati u boga čini ljude otpornijim = Believe in god makes people more resilience. V: PEHLIĆ, Izet (ur.), HASANAGIĆ, Anela (ur.). Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama : znanstvena monografija = Psychological and spiritual protection and support in crisis situations : scientific monography. Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta, 2021. Str. 53-79, tabele. ISBN 978-9958-697-64-7. https://www.academia.edu/46811671/PSIHOLO%C5%A0KA_I_DUHOVNA_ZA%C5%A0TITA_I_PODR%C5%A0KA_U_KRIZNIM_SITUACIJAMA_ZNANSTVENA_MONOGRAFIJA_PSYCHOLOGICAL_AND_SPIRITUAL_PROTECTION_AND_SUPPORT_IN_CRISIS_SITUATIONS_SCIENTIFIC_MONOGRAPHY. [COBISS.SI-ID 61635587]
7. JEREBIC, Sara. Spolna zloraba in potravmatska rast = Sexual abuse and post-traumatic growth. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 571-576. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13297923]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
8. JEREBIC, Sara. Dolgoročne posledice spolnega nasilja = Long-term consequences of sexual violence. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OGRIN, Tomaž (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Ljudje in okolje : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 7. oktober 2019 : zvezek F = People and Environment : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 7 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 14-18. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-165-8, ISBN 978-961-264-166-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_F%20-%20Ljudje%20in%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8319834]
9. JEREBIC, Sara. Razumevanje odraslih partnerskih odnosov v luči spolne zlorabe v otroštvu. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 5-8. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7981402]
10. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vloga kateheta v mreži odnosov z veroučenci in njihovimi družinami. V: JERETINA, Simona (ur.). V mreži : družine, odrasli in mladi v današnjem svetu - priložnosti za oznanilo evangelija : zbornik. Ljubljana: SKU - Slovenski katehetski urad, 2018. Str. 77-94. ISBN 978-961-92803-8-6. [COBISS.SI-ID 7839578]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. JEREBIC, Sara. Razumevanje in razreševanje transgeneracijskega prenosa spolne zlorabe. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 29. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47117827]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
12. JEREBIC, Sara. Družinsko okolje kot dejavnik tveganja za spolno zlorabo v otroštvu = Family environment as a risk factor for childhood sexual abuse. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 284. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17506051]
13. PATE, Tanja, JEREBIC, Sara. Čustvena nestabilnost in agresivnost pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 9-10. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38982147]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
14. JEREBIC, Sara. Spolna zloraba in potravmatska rast = Sexual abuse and post-traumatic growth. V: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 253. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 8139354]
15. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Therapeutic treatment of trauma in children in foster care. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254298]
16. JEREBIC, Sara. Transforming the legacy of child sexual abuse in relational couple therapy with the power of brainspotting. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254042]
17. JEREBIC, Sara. Transgeneracijski prenos nasilja in relacijska družinska terapija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 9. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131162]
18. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. V: KOCIJAN HERCIGONJA, Dubravka (ur.). Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata : knjiga sažetaka. Sarajevo: Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija BHIDAPA; Zagreb: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladeži i obitelji INSTITUT D. O. M., 2018. Str. 37, 37. ISBN 978-9926-8300-0-7. [COBISS.SI-ID 8029786]
19. JEREBIC, Sara. Travma spolne zlorabe v otroštvu - spolnost v odraslem partnerskem odnosu : delavnica in predstavitev raziskave. V: Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja. [Maribor]: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2018. Str. [10]. http://www.skzp.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-sre%C4%8Danja.pdf. [COBISS.SI-ID 7916378]
20. JEREBIC, Sara. Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimna varnost v odraslem partnerskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 9. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7958618]
21. JEREBIC, Sara. Klinična obravnava psiholoških travm pri otrocih : z upoštevanjem nevrobiologije do sprememb v terapevtskem procesu. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017. Str. 16. ISBN 978-961-92819-2-5. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7619162]
22. JEREBIC, Sara. Spolna zloraba v otroštvu in terapevtski proces relacijske zakonske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017. Str. 18. ISBN 978-961-92819-2-5. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7619418]
23. JEREBIC, Sara. Helping children in distress : brain integration through experiential learning. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 41. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7784026]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

24. JEREBIC, Sara. Tveganje in nevarnosti shujševalnih diet - povezava z nezdravim prehranjevanjem. V: Debelost & negibanje : tiha ubijalca digitalne družbe : [javna tribuna], 21. april 2016, Mestna knjižnica Kranj. [Kranj]: TEOAEL Akademija športa in sprostitve: PBS center športne odličnosti, 2016. Str. 6, portret. [COBISS.SI-ID 7457882]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. JEREBIC, Sara. Sexual abuse as trauma and posttraumatic growth. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 193-209. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8097882]
26. JEREBIC, Sara. Violent upbringing in the name of faith. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 284-293. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7647066]

1.20 Predgovor, spremna beseda

27. JEREBIC, Sara. Uvodnik. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 6. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38981635]

1.22 Intervju

28. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Ali lahko postaneta starša "dober team" kljub razlikam, ki ju ločujejo?. Bibaleze.si : [majhni koraki v pravo smer]. 2020. ISSN 2350-6008. https://www.bibaleze.si/druzina-in-odnosi/dr-sara-jerebic-kronicno-nesloznost-starsev-bi-lahko-predstavili-kot-razpoko-v-jedrskem-reaktorju.html. [COBISS.SI-ID 34227459]
29. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Kriza lahko odnos uniči ali ga utrdi in izboljša. Novi tednik NT&RC. 2020, leto 75, št. 13, str. 29, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 8358234]
30. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Razpadejo odnosi, ljudje bankrotirajo, izgubijo službo, a se kljub temu ne ustavijo. Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. 7. 6. 2020. ISSN 1855-0959. https://www.zurnal24.si/zdravje/intima/spolnost-slovencev-skozi-oci-terapevtke-333102. [COBISS.SI-ID 18552067]
31. MILLONIG, Peter (intervjuvanec), JEREBIC, Sara (intervjuvanec), VOLČIČ, Silva (intervjuvanec), VOLČIČ, Nace (intervjuvanec), VINDIŠ, Tadej (intervjuvanec). Nima smisla čakati : poslovnež, terapevtka, misijonarja in glasbenik o tem, kaj jim pomeni misijon. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 5, str. 14-17, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8214106]
32. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). "Sramu na področju spolnosti se je treba znebiti". Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. 31. 8. 2019. ISSN 1855-0959. https://www.zurnal24.si/zdravje/intima/spolnost-slovencev-skozi-oci-terapevtke-333102. [COBISS.SI-ID 8183130]
33. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Zaznamovani smo z odnosi v družini. Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih. nov.-dec. 2018, letn. 20, št. 6, str. 9-12, portret. ISSN 1580-6065. [COBISS.SI-ID 8059994]
34. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Bližina osrečuje! : intervju s Saro Jerebic, zakonsko in družinsko terapevtko. 7 navad srečnih ljudi. jan. 2017, št. 1, str. [51-55], portreti. ISSN 2536-3220. https://issuu.com/janapuhar/docs/sedem_navad_sre__nih_ljudi. [COBISS.SI-ID 7625306]
35. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Po bližini hrepenimo in se je hkrati bojimo : z dr. Saro Jerebic in dr. Dragom Jerebicem ob izidu njune knjige Bližina osrečuje. Novi tednik NT&RC. 16. feb. 2017, leto 72, št. 7, str. 26-27, portret. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 7640154]
36. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Ne recite najstniku, da je problematičen. Zarja : slovenska družinska revija. 21. feb. 2017, letn. 3, št. 8, str. 22-23, ilustr. ISSN 2386-0626. [COBISS.SI-ID 7640410]
37. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Iskrenost in povezanost : zakon - izjemno poslanstvo in hkrati odgovornost. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. dec. 2016, št. 12, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7494490]
38. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Diete so kratkoročna rešitev. Praznična Družina. 2016, št. 2, str. 38-40, portret. ISSN 2350-3645. [COBISS.SI-ID 7456858]

1.25 Drugi sestavni deli

39. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdaj reči "dovolj je"? : razmislimo o širšem okviru situacije, v kateri ste se znašli. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. jan. 2021, št. 3, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 46817795]
40. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. 17. zapoved: Ne kritiziraj! : mož pri sosedih naredi vse, za kar ga prosijo, doma pa ga moramo čakati in priganjati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 21. feb. 2021, št. 8, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 52561411]
41. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Spletni prevaranti in manipulanti : tudi starejši bodite previdni, s kom si pišete na spletu ali po sms sporočilih. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. mar. 2021, št. 13, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 57805827]
42. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Navzven vse lepo, kaj pa navznoter? : kdaj je bolje biti tiho in kdaj je prav, da smo jasni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 9. maj 202112992, št. 19, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 62158851]
43. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Mož se ni postavil zame. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. jan. 2020, št. 2, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8276826]
44. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako naj se obnašam do svojega očeta?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. feb. 2020, št. 7, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8317530]
45. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ločena dedek in babica. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. mar. 2020, št. 12, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8359258]
46. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakramentalni del možganov : ali živiva milost zakramenta zakona, če si greva pogosto na živce?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. maj 2020, št. 18, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 16185347]
47. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prepir zaradi dediščine : krčevit boj za gmotne dobrine se začne, če so otroci ostali lačni ljubezni in potrditve. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. jun. 2020, št. 23, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 18374659]
48. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Jezik ljubezni mojega sozakonca : kaj storiti, če se zdi, da je začetna ljubezen zbledela?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. jul. 2020, št. 29, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 22882819]
49. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je ljubezen? : vse se vrti okoli ljubezni, redko pa se vprašamo, kaj sploh je ljubezen. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 23. avg. 2020, št. 34, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 25652739]
50. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Vera ne pomeni imunosti na nezvestobo : pari se ne zavedajo, da zavračanje in ignoriranje drugega odpirata vrata nezvestobi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. sep. 2020, št. 39, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 30242819]
51. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako se soočate z izgubo? : napravimo prostor za tistega, ki se želi pogovarjati o svoji izgubi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. nov. 2020, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 34585347]
52. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj ne upoštevajo ukrepov? : o tem, kako močna nepomirjena občutja zameglijo naš razum in popačijo našo presojo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 6. dec. 2020, št. 49, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 40705795]
53. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Žena mi teži" : ko žena pritiska na moža in ga poskuša nadzirati, mož začuti utesnjenost, jezo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. Velika noč 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8118106]
54. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdo odloča o denarju v družini? : denar je zelo pogosta tema konfliktov med zakoncema. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. dec. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8233818]
55. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Resno razmišljam o razvezi : ali lahko terapija reši zakonca pred ločitvijo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2. jun. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8136538]
56. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Ali je televizije in mobitela preveč? : kako razločevati, kdaj je zaslon zgolj prijetna sprostitev in kdaj škoduje naši družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. feb. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8074330]
57. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Žena nima želje po spolnosti : si ženske na splošno želijo manj spolnosti kot moški?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 14. jul. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8152410]
58. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakonca in post : ko že malenkosti privedejo do konfliktov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. mar. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8087386]
59. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ali ima moj mož ADHD? : motnja pozornosti in hiperaktivnosti tudi odrasle ovira pri vsakdanjem življenju. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. avg. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8185178]
60. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Živeti z možem, ki ima motnjo pozornosti : kot bi imela še enega otroka, pravi bralka iz Ruš. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. sep. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8190298]
61. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Posledice travme nerazrešene moči : zakaj nekateri ljudje v določenih okoliščinah reagirajo pretirano obrambno?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. okt. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8215130]
62. JEREBIC, Sara. Skozi oči otroka. V: Radost sobivanja. 1. izd. [Celje]: Osnovna šola Lava, 2018. Str. [30-31]. Rastoča knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 8030554]
63. JEREBIC, Sara. Kreativna družinska terapija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 49. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7958874]
64. JEREBIC, Sara. Rast zakoncev v ljubezni. V: et al. Poročila se bova! : kaj potrebujeva za dober zakon?. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2016. Str. 24-26, ilustr. ISBN 978-961-93860-6-4. [COBISS.SI-ID 7457370]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

65. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Bližina osrečuje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Družinski inštitut Bližina, 2017. 174 str. ISBN 978-961-278-306-8. [COBISS.SI-ID 287441664]

2.08 Doktorska disertacija

66. JEREBIC, Sara. Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Jerebic], 2016. XIV, 214 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87724&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7489114]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

67. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Ljubezen in zaljubljenost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-ljubezen-in-zaljubljenost-1512019/. [COBISS.SI-ID 8129370]
68. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Neprostovoljno samski. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-neprostovoljno-samski-242019/. [COBISS.SI-ID 8130650]
69. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Otrok in šola. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-otrok-in-%C5%A1ola-2212019/. [COBISS.SI-ID 8129626]
70. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Pohvala. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-pohvala-1922019/. [COBISS.SI-ID 8129882]
71. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Spolnost v odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-spolnost-v-odnosu-752019/. [COBISS.SI-ID 8170330]
72. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Travme. Celje: Radio, 2019. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-travme-2622019/. [COBISS.SI-ID 8130138]
73. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Zaljubljenost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-zaljubljenost-532019/. [COBISS.SI-ID 8130394]
74. TRATNIK, Katja (oseba, ki intervjuva), BABIĆ, Ranko (diskutant), DEU, Tina (diskutant), ČUTURA, Danijela (diskutant), JEREBIC, Sara (diskutant). Ko se rodi otrok. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Dobro jutro. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174469577. [COBISS.SI-ID 7641178]
75. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje), JEREBIC, Sara (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). Radost ljubezni. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Obzorja duha. http://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174476418. [COBISS.SI-ID 7698010]
76. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Spolnost v odnosu. Celje: Radio, 2016. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-spolnost-v-odnosu-2792016/. [COBISS.SI-ID 8130906]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

77. JEREBIC, Sara. Bližanje šolskih počitnic : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 22. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7914330]
78. JEREBIC, Sara. Čustva in zdravje pri otrocih : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 2. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7913306]
79. JEREBIC, Sara. Čustvena odtujenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8057178]
80. JEREBIC, Sara. Ljubezen na daljavo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 8. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7913818]
81. JEREBIC, Sara. Najstniki med počitnicami : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 17. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8055642]
82. JEREBIC, Sara. Najstniška čustva : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 12. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7915098]
83. JEREBIC, Sara. Nepopolno starševstvo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 14. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8055898]
84. JEREBIC, Sara. Otroci in zaljubljenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 21. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8056154]
85. JEREBIC, Sara. Partnerska terapija : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 4. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8056666]
86. JEREBIC, Sara. Pohvale : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 3. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 7915866]
87. JEREBIC, Sara. Povezanost v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 19. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7915354]
88. JEREBIC, Sara. Prihod dojenčka : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 29. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7914586]
89. JEREBIC, Sara. Skupina za mamice z dojenčki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 5. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7914842]
90. JEREBIC, Sara. Spolnost v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 15. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7914074]
91. JEREBIC, Sara. Stari starši in vnuki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 26. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7915610]
92. JEREBIC, Sara. Terapevtska pomoč : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 28. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8056410]
93. JEREBIC, Sara. Verska zasvojenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 18. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8057434]
94. JEREBIC, Sara. Zakaj so TV, tablica in pametni telefon tako uničevalni za zakon? : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 18. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8056922]
95. JEREBIC, Sara. Zasvojenost s pametnim telefonom : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 10. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8055386]
96. JEREBIC, Sara. Zasvojenost z vero : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 23. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7913562]
97. JEREBIC, Sara. Čustva in zdravje pri otrocih : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 10. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 7620698]
98. JEREBIC, Sara. Dober starš : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 12. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 7911770]
99. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), JEREBIC, Drago (intervjuvanec). Družinski inštitut Bližina predstavlja svojo knjigo : prispevek v oddaji Tedenska izdaja TV Celje, 22. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7625818]
100. JEREBIC, Sara. Izzivi mladostništva : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 28. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 7912538]
101. JEREBIC, Sara. Kako opazimo, da je naš otrok zaljubljen : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 20. junij 2017. [COBISS.SI-ID 7696218]
102. JEREBIC, Sara. Kako preživeti počitnice? : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 7. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 7911002]
103. JEREBIC, Sara. Komunikacija z najstniki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 12. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7913050]
104. JEREBIC, Sara. Kronični konflikti med staršema : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 25. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 7622234]
105. JEREBIC, Sara. Manipuliranje z otroki ob razvezi : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 19. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 7912026]
106. JEREBIC, Sara. Meje v odnosih : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 16. maj 2017. [COBISS.SI-ID 7640922]
107. JEREBIC, Sara. Minljivost dojenčka : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 6. junij 2017. [COBISS.SI-ID 7695962]
108. JEREBIC, Sara. Moški in ženske : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 7. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7621978]
109. JEREBIC, Sara. Neprostovoljno samski : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 28. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 7621722]
110. JEREBIC, Sara. Odnos z mamo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 17. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 7912282]
111. JEREBIC, Sara. Povezanost v medsebojnih odnosih : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 17. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 7620954]
112. JEREBIC, Sara. Preoblikovanje odnosa z bivšim partnerjem : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 24. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 7621210]
113. JEREBIC, Sara. Prepir v zakonu : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 27. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 7911258]
114. JEREBIC, Sara. Prepiri v zakonskem odnosu : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 27. junij 2017. [COBISS.SI-ID 7696474]
115. JEREBIC, Sara. Prihod dojenčka : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 23. maj 2017. [COBISS.SI-ID 7640666]
116. JEREBIC, Sara. Rast v partnerskem odnosu : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 3. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 7620442]
117. JEREBIC, Sara. Starševstvo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 5. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 7911514]
118. JEREBIC, Sara. Stiske ob praznikih : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 5. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7912794]
119. JEREBIC, Sara. Verska zasvojenost : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 31. jan. in 7 feb. 2017. [COBISS.SI-ID 7621466]
120. JEREBIC, Sara. Izgorelost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 18. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 7468634]
121. JEREBIC, Sara. Izguba in žalovanje : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 1. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 7469146]
122. JEREBIC, Sara. Izzivi enostarševske družine : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 23. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 7466842]
123. JEREBIC, Sara (intervjuvanec), KERMAVNAR, Marija (intervjuvanec). Kako prepoznati nasilje? : prispevek v oddaji 24 ur, 7. julij 2016. [COBISS.SI-ID 7461722]
124. JEREBIC, Sara. Kako se soočiti z odvisnostjo pri mladostniku? : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 8. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 7469402]
125. JEREBIC, Sara. Medgeneracijske razlike pri skupnem bivanju : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 25. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 7468890]
126. JEREBIC, Sara. Na novo sestavljena družina : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 6. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 7467354]
127. JEREBIC, Sara. Nasilje nad otroki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 11. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 7468378]
128. JEREBIC, Sara. Nasilje v družini : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 4. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 7468122]
129. JEREBIC, Sara. Odražanje preteklosti v sedanjosti : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 16. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 7466586]
130. JEREBIC, Sara. Partnersko in družinsko življenje : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 13. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 7467610]
131. JEREBIC, Sara. Preteklost v sedanjih partnerskih odnosih : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 9. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 7466330]
132. JEREBIC, Sara. Samopodoba : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 6. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 7620186]
133. JEREBIC, Sara. Sedanjost, preteklost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 15. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 7483994]
134. JEREBIC, Sara. Spletne spolne zlorabe : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 7467866]
135. JEREBIC, Sara. Zmota v osebi : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 25. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 7619930]
136. JEREBIC, Sara. Zmota v osebi na praktičnih primerih : Radio Celje, oddaja Strokovnjak svetuje, 22. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 7619674]
137. JEREBIC, Sara. Življenje v enostarševski družini : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 30. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 7467098]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

138. JEREBIC, Sara. Justice and mental health system in Slovenia : predavanje na 3th European Conference with international participation EAPAP (European Association of Parental Practitioners), 18. September 2020, Zagreb. [COBISS.SI-ID 29782019]
139. JEREBIC, Sara. Travma v otroštvu in lajšanje bolečine z alkoholom : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42067971]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
140. JEREBIC, Sara. Graceful recovery from traumatic brain injury : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146522]
141. JEREBIC, Sara. Proces razreševanja spolnega nasilja : prispevek na 1. mednarodni strokovni konferenci Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov, Ljubljana, Zdravniška zbornica Slovenije, 16. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8133722]
142. JEREBIC, Sara, MARKOVIĆ, Milena. Dolžnost prijave kaznivih dejanj organom pregona ter pričanje terapevtov na sodišču : predavanje na XI študijskem dnevu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 13. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 7979866]
143. MARKOVIĆ, Milena, JEREBIC, Sara. Kaj prinaša Uredba GDPR (General Data Protection Regulation) : predavanje na XI študijskem dnevu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 13. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 7979610]
144. JERE

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (2018 - 2021) ARRS