Saša Poljak Lukek (*1979)

 • Leta 2015 (2020) pridobila naziv docentke pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti.
 • Leta 2009 in 2010 koordinatorica Mednarodne raziskave o starševstvu za Slovenijo pod okriljem Family Research Laboratory, University of New Hampshire.
 • Od leta 2009 aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi učnega programa predmetov bolonjskega magistrskega programa Zakonski in družinski študiji.
 • Od leta 2007 aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi vaj pri predmetih podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije.
 • Aktivno sodelovala na konferencah s prispevki s področja relacijske družinske terapije.
 • Opravila desetmesečno stažiranje s supervizijo na Frančiškanskem družinskem inštitutu. Od leta 2006 opravljala samostojno terapevtsko delo pod supervizorstvom in leta 2009 pridobila naziv Zakonski in družinski terapevt, učitelj in supervizor pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
 • Pridobivala znanja iz organizacije  in sooblikovanja »šole za starše« z namenom predstavitve relacijskega  pogleda na družino staršem otrok v vrtcu in prvih razredih osnovne šole.
 • S prostovoljnim delom v času dodiplomskega študija pridobila znanja iz organizacije in izvedbe doživljajsko-pedagoških taborov in izvajanja socialnih delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah za socialno ogrožene otroke.
   
  Delovne izkušnje
   
 • Od leta 2009 izvedba vaj in seminarjev drugostopenjskega študija Zakonski in družinski študiji pri predmetih Psihični in sociološki razvoj partnerstva in družine, Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije in Modeli psihoterapevtske obravnave.
 • Od leta 2007 izvedba vaj v okviru podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije pri predmetih Teorije družine in družinske študije in Družinski sistem in terapija I in II oziroma Relacijska družinska terapija (klinične vaje) II in Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) II ter izbirni predmet Terapevtska obravnava nezvestobe in ločitve.
 • Od leta 2006 dalje opravljanje terapevtskega dela z družinami, pari in posamezniki pri Frančiškanskem in družinskem inštitutu in v okviru lastne prakse.
 • Od leta 2004 do leta 2009 zaposlena na Osnovi šoli Trzin kot svetovalna delavka v vrtcu in vodja oddelka podaljšanega bivanja; sodelovala v več strokovnih skupinah (za vzgojno problematiko, za oblikovanje vzgojnega načrta, za delo z otroci s posebnimi potrebami, za vodenje vrstniške in šolske mediacije).

Področja poučevanja

Študijski program Zakonske in družinske študije:

 • Psihični razvoj partnerstva in družine
 • Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije

Program izpopolnjevanja Zakonske in družinske terapije:

 • Relacijska družinska terapija (klinične vaje) II
 • Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) II
 • Terapevtska obravnava nezvestobe in ločitve

Raziskovalna področja

 • Fizično kaznovanje otrok v družini
 • Družinska psihologija
 • Ločitev in soočanje družine s stresom
 • Nasilje in terapevtska obravnava družine
 • Sprememba v relacijski družinski terapiji
 • Proces relacijske družinske terapije

Članstva in gostovanja

Članica Zakonskih in družinski terapevtov Slovenije

V študijskem letu 2020/2021 gostujoča predavateljica na Hrvatsko katoličko vseučilišče Zagreb, Hrvaška

Monografije 

 • Poljak Lukek, Saša. 2017. Ko odnosi postanejo družina. Oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Neurobiological and relational bases for understanding aggressiveness. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 1, str. 155-176. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3615, DOI: 10.15633/pch.3615. [COBISS.SI-ID 25547523], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
3. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
4. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, issue 4, str. 1123-1136. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.04 Strokovni članek

6. POLJAK LUKEK, Saša. Ko odnosi postanejo družina : oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 5, str. 66-69. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7732826]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 46-55, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59284483]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
8. POLJAK LUKEK, Saša. Izzivi skrbništva otrok za ločena starša in proces relacijske družinske terapije. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 22-33. [COBISS.SI-ID 7946074]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. POLJAK LUKEK, Saša. Identifikacija spremembe v oddaljenem načinu izvajanja relacijske družinske terapije z zasvojeno osebo = Identification of a change in on-line relational family therapy with an addicted person. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo =9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 316. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58197507]
10. POLJAK LUKEK, Saša. Regulacija sramu in krivde pri fizičnem nasilju v vzgoji in v procesu relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 19. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47121411]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
11. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 291-292. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17507075]
12. POLJAK LUKEK, Saša. Physical violence in family and the role of self-control. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8256090]
13. POLJAK LUKEK, Saša. Addressing physical violence against children in relational family therapy interventions. V: EFTA-SIPPR : Naples 2019, 11-14 September : visible and invisible: bordering change in systemic family therapy. [S. l.: s. n.]. https://www.conftool.com/efta2019naples/index.php?page=browseSessions&search=poljak. [COBISS.SI-ID 8191322]
14. POLJAK LUKEK, Saša. Kako doseči ničelno toleranco do fizičnega kaznovanja otrok z intervencijami relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 35. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132698]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. POLJAK LUKEK, Saša. Corporal punishment and affect dysregulation in the parental role. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 211-228. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098138]
16. POLJAK LUKEK, Saša. Razpad partnerskega odnosa v različnih razvojnih obdobjih družine. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 55-79. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7860314]
17. POLJAK LUKEK, Saša. Disciplining children in divorced families : the process of change in relational family therapy. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 234-248, ilustr. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7646298]
18. POLJAK LUKEK, Saša. Predelava čustvene stiske v procesu ločevanja - proces spremembe v relacijski družinski terapiji. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2016. Str. 155-167, graf. prikazi. ISBN 978-961-93880-5-1. http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE.pdf. [COBISS.SI-ID 7357018]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

19. POLJAK LUKEK, Saša. Ko odnosi postanejo družina : oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 199 str. ISBN 978-961-278-352-5. [COBISS.SI-ID 291645952]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. POLJAK LUKEK, Saša. Sledenje spremembam v relacijski družinski terapiji pri obravnavi odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42073859]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
21. POLJAK LUKEK, Saša. Why do i hit - the dynamics of physical punishment of children in the family : prispevek na mednarodni konferenci Mocna rodzina fundamentem zdrowego społeczeństwa, 22. oktobra 2018, Aula Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. [COBISS.SI-ID 7990618]
22. POLJAK LUKEK, Saša. Izzivi skrbništva otrok za ločena starša in proces relacijske družinske terapije : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7832922]
23. POLJAK LUKEK, Saša. Regulacija starševskih čustev v procesu ločitve - proces relacijske družinske terapije : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7531098]
24. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Repetition of trauma in intimate relationship : a relational family therapy perspective : lecture at the Mental Health Advisory Group Conference, Prague, March 9th-12th 2016. [COBISS.SI-ID 7183450]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. PAVLIČ, Mojca. Predšolske preventivne delavnice kot pomoč za krepitev starševskih kompetenc : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pavlič Drnovšek], 2021. IX, 73, III str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=126478. [COBISS.SI-ID 62379779]
26. BLATNIK, Sandra. Anoreksija - pot od spoznanja do ozdravitve : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Blatnik], 2020. V, 51 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124448. [COBISS.SI-ID 52826883]
27. JAGODIC, Neža. Izzivi zakonskih in družinskih terapevtk v času nosečnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jagodic], 2020. VI, 117, IV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119645. [COBISS.SI-ID 31238147]
28. ALIŠIČ, Denis. Navezanost v primarni družini kot temelj navezanosti v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Ališič], 2020. V, 53, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117262. [COBISS.SI-ID 21963267]
29. KOLENC, Blažka. Usklajevanje materinske vloge s profesionalno kariero : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kolenc], 2020. 81, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121535. [COBISS.SI-ID 34469123]
30. GOSTENČNIK, Ines. Čustvena lakota in navezanost : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Gostenčnik], 2018. VIII, 77, VII str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103818&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10849283]
31. ATANASKOVIĆ, Sara, CVEK, Maruša. Primerjava v doživljanju izgorelosti med zakonskimi in družinskimi terapevti v Sloveniji in ZDA : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Atanasković: M. Cvek], 2018. VI, 172, L str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104379&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10815235]
32. NOVAK, Petra, PRESKER, Martina, URH, Katarina. Sočutno starševstvo in stili vzgoje v eno- in dvostarševski družini : (magistrsko delo). Ljubljana: [P. Novak: M. Presker: K. Urh], 2018. IX, 271, CCCLXX, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100529&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7846746]
33. MURŠIČ, Katja. Stili vzgoje v povezavi z zadovoljstvom s starševstvom in znaki motnje hiperaktivnosti in pozornosti pri otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Muršič], 2017. V f., 87, VII str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92601&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10621443]

Mentor pri diplomskih delih

34. ČADEŽ, Maruša. Različni vidiki doživljanja staršev ob rojstvu in odraščanju otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čadež], 2016. IV, 49, IV str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86510&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7396954]

Recenzent

35. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (raziskovalni projekt ARRS št. J5-6825)  1.7.2014―30.6.2017