Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2012 je diplomiral iz zgodovine in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je na omenjeni fakulteti zaključil magistrski študij zgodovine. Istega leta je prejel Študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete za svoje magistrsko delo o odnosih med Kijevsko Rusijo in Bizancem. Leta 2018 je doktoriral iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je opravil državni strokovni izpit iz bibliotekarstva pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

Med letoma 2016 in 2018 je Malmenvall deloval kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti, kjer je preučeval predvsem intelektualno zgodovino vzhodnih Slovanov v srednjem veku. Leta 2016 je postal asistent na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu (Ljubljana) na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2017 je postal asistent pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Od leta 2018 deluje kot vodja znanstvenoraziskovalnega dela na Fakulteti za poslovne vede (leta 2019 se je preimenovala v Fakulteto za pravo in poslovne vede), vodja Knjižnice Katoliškega inštituta ter predavatelj in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2018 je bil izvoljen za docenta na Fakulteti za poslovne vede na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2019 je dosegel habilitacijo v naziv docenta na Teološki fakulteti na področju religiologije in religijske antropologije. Med letoma 2019 in 2021 je vodja podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta »Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Od leta 2021 do 2025 je v okviru Teološke fakultete predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog. Od leta 2021 do 2023 je na Fakulteti za pravo in poslovne vede prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in podiplomski študij.

Od leta 2009 je Malmenvall objavil nad sto petdeset znanstvenih del (člankov, poglavij v monografijah ipd.) in prevodov na področju kulturne in cerkvene zgodovine, filozofije, ekumenske teologije, ekleziologije in literarne zgodovine. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje predstavljata zgodovina in teološka misel vzhodnega krščanstva in katoliško-pravoslavnih odnosov. Je avtor znanstvene monografije Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest (2019, izdala Teološka fakulteta) ter znanstvene monografije Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney (izdala Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu, 2021). Sodeloval je pri pripravi prve slovenske izdaje (2015) glavnega vzhodnoslovanskega srednjeveškega vira, kronike Pripoved o minulih letih, in prve slovenske izdaje drugih reprezentativnih vzhodnoslovanskih besedil iz 11. stoletja (oboje je izdal Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete). Je glavni urednik znanstvene revije Res novae (izdaja Fakulteta za pravo in poslovne vede), član uredniškega odbora znanstvene revije Šolska kronika (izdaja Slovenski šolski muzej), član uredniškega odbora znanstvene revije Galychina (izdaja Prikarpatska nacionalna univerza Vasyla Stefanika, Ivano-Frankivsk, Ukrajina) in član uredniškega odbora znanstvene revije Edinost in dialog (izdaja Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani). Sodeluje tudi kot terminološki svetovalec za teologijo pri pripravi novega slovarja slovenskega knjižnega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, prav tako je član Komisije za ekumenski in medreligijski dialog pri Slovenski škofovski konferenci. Leta 2018 je prejel Svečano listino za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce, ki jo podeljuje Univerza v Ljubljani. Leta 2020 je prejel ugledno mednarodno nagrado Danubius Young Scientist Award, ki jo podeljuje Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave za izjemne znanstvene dosežke in odmevnost v kontekstu podonavske regije. V slovenski jezik je prevedel (2019, prvi zvezek; 2020, drugi zvezek; izdalo Kulturno-umetniško društvo Logos) monumentalno delo Poti ruske teologije (1937), ki ga je napisal ruski pravoslavni teolog in zgodovinar Georgij Florovski. Bil je soprevajalec pri prvi slovenski izdaji Izbranih filozofskih spisov Vladimirja Solovjova (2019, izdalo Kulturno-umetniško društvo Logos).

Malmenvall tekoče obvlada slovensko, rusko, angleško, italijansko in srbsko, ima pasivno znanje nemškega, ukrajinskega, latinskega in cerkvenoslovanskega jezika.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MALMENVALL, Simon. Smrt Borisa in Gleba kot poosebitev krščanskega političnega ideala in pojav vladarskih mučencev. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 6, št. 1, str. 26-68. ISSN 2464-0344. [COBISS.SI-ID 54530819]
2. MALMENVALL, Simon. Samožrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega : mučeništvo Jovana Vladimirja iz Duklje in Magnusa Erlendssona z Orkneyjskih otokov1 [!] = Self-sacrifice and perseverant love towards one's neighbor : martyrdom of Jovan Vladimir of Dioclea and Magnus Erlendsson of Orkney. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 453-462. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 41073155], [SNIP, WoS, Scopus]
3. MALMENVALL, Simon, PUZOVIĆ, Vladimir. Jovan Vladimir of Dioclea : ruler martyrdom and its reception in Serbian historiography = Jovan Vladimir iz Duklje : vladarsko mučeništvo in njegov odmev v srbskem zgodovinopisju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 669-683. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 44544259], [SNIP]
financer: ARRS, Ciljni projekti, Z6-1883, SI, Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja
4. MALMENVALL, Simon. Ruler martyrs on the periphery of medieval Europe. Bogoslovska smotra. 2020, vol. 90, no. 5, str. 989-1010. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=365279. [COBISS.SI-ID 51723779], [SNIP]
5. MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and medieval ruler martyrs : to persevere in love "until the end" = Jovan Vladimir iz Duklje in srednjeveški vladarski mučenci : biti stanoviten v ljubezni "do konca". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 251-267. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall1.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 34757123]
financer: ARRS, Projekt, Z6-1883, SI, Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja
6. MALMENVALL, Simon. Poslanstvo visokošolske knjižnice in koncept tretjega prostora = the mission of university libraries and the concept of the third place. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2020, [letn.] 29 = 53, [št.] 1/2, str. 189-209. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 42855427]
7. MALMENVALL, Simon. "Latinsko-grški" (katoliško-pravoslavni) odnosi v Jeruzalemskem kraljestvu : primer potopisa staroruskega igumana Danijela. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 27, št. 2, str. 233-254, ilustr. ISSN 1318-0185. DOI: 10.19233/AH.2019.11. [COBISS.SI-ID 1024485088], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
8. MALMENVALL, Simon. Onkraj geografskih in kulturnih meja : podoba "drugega" v staroruskem potopisu na ozadju katoliško-pravoslavnih odnosov = Transcending geographical and cultural borders : image of the "other" in the Rus' travel diary on the background of Catholic-East Orthodox relations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 713-725. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Malmenvall.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 8262490], [SNIP, WoS, Scopus]
9. MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, vol. 12, issue 2, str. 43-58. ISSN 1337-8740. DOI: 10.17846/CL.2019.12.2.43-58. [COBISS.SI-ID 1024483040], [SNIP, WoS do 27. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 25. 4. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]
10. MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, vol. 85, nr. 2, str. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232], [SNIP]
11. MALMENVALL, Simon. Salvation history in Fides et ratio : theological (ecumenical) and historiographical Implications. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 387-400. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Malmenvall.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994714], [SNIP]
12. MALMENVALL, Simon. Ekleziologija Vladimirja Solovjova v delih Franca Grivca. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 943-956. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Malmenvall.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8042074], [SNIP]
13. MALMENVALL, Simon. Idejni predpogoji za uspeh oktobrske revolucije. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2018, 20, [št.] 1, str. 51-68. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 1624717]
14. MALMENVALL, Simon. Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. nov. 2018, letn. 47, št. 3, str. 77-97. ISSN 0351-1189. https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/7150/6670. [COBISS.SI-ID 1024452576], [SNIP]
15. MALMENVALL, Simon. Zgodovina odrešenja v ekumenski perspektivi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 67-78. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Malmenvall.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7711834], [SNIP, WoS do 24. 1. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
16. MALMENVALL, Simon. V iskanju idejnih predpogojev za uspeh boljševiške oktobrske revolucije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 671-686. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Malmenvall.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7810394], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]
17. MALMENVALL, Simon. Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. apr.-jun. 2017, letn. 65, št. 2, str. 312-322. ISSN 0350-6894. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2017_2_07.pdf. [COBISS.SI-ID 64488034], [SNIP, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0]
18. MALMENVALL, Simon. Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 71, št. 1/2, str. 8-29. ISSN 0350-5774. [COBISS.SI-ID 7666522], [SNIP, Scopus do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3]
19. MALMENVALL, Simon. Razvoj cerkvene organizacije v Kijevski Rusiji do sredine 12. stoletja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 547-558. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Malmenvall.pdf. [COBISS.SI-ID 7575898], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 21. 3. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6]
20. MALMENVALL, Simon. Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 39, št. 3, str. 59-76, [163]. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 63102050], [SNIP]
21. MALMENVALL, Simon. Enciklika Laudato si : kriza zahodnega individualizma v kontekstu politične antropologije in odprtosti katoliškega družbenega nauka. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 1, št. 1, str. 7-27. ISSN 2464-0344. [COBISS.SI-ID 7403098]

1.02 Pregledni znanstveni članek

22. MALMENVALL, Simon. Pravna in ekonomska ureditev pravoslavne Cerkve v Kijevski Rusiji. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 3, št. 1, str. 25-43. ISSN 2464-0344. http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/3/370/ResNovae3.pdf. [COBISS.SI-ID 7925082]
23. MALMENVALL, Simon. Pojem zgodovine odrešenja : pomen in idejni razvoj. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 3, št. 2, str. 39-58. ISSN 2464-0344. http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/4/435/ResNovae4.pdf. [COBISS.SI-ID 8069466]
24. MALMENVALL, Simon. Župan Odese Grigorij Grigorjevič Marazli (1878-1895) kot mestni graditelj in mecen. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 17, št. 1, str. 87-96, 424, ilustr. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 1522821], [SNIP, Scopus]

1.04 Strokovni članek

25. MALMENVALL, Simon. Vzhodnoslovanski potopis o Sveti deželi : umestitev v zgodovino odrešenja in spoznavanje "drugega". Koledar : za leto ... 2021, str. 155-160. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 42326019]
26. MALMENVALL, Simon. Od ikon k večnosti. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2021, letn. 12, št. 43, str. 8-11. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 62352899]
27. MALMENVALL, Simon. "Slovenska zemlja" v poznem srednjem veku : pripovedna vira o poskusu zedinjenja krščanstva na florentinskem koncilu - velik pomen tudi za slovensko zgodovino. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. maj 2021, št. 133, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 61338115]
28. MALMENVALL, Simon. O razumevanju zgodovine kot zgodovine odrešenja. Koledar : za leto ... 2020, str. 120-126, portr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 1024483808]
29. MALMENVALL, Simon. "Bog in Rim" : oris bizantinske politične teologije v luči hierarhičnih vzorov. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2020, letn. 11, št. 39, str. 14-17, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 13645827]
30. MALMENVALL, Simon. Mučeništvo kot odpoved : krščanski vladarji na obrobju srednjeveške Evrope. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2020, letn. [11], št. 41, str. 80-83. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 38426627]
31. MALMENVALL, Simon. Katoliški vplivi v ruski baročni kulturi. Koledar : za leto ... 2019, str. 113-121, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 8060506]
32. MALMENVALL, Simon. Ruska baročna kultura in zahodni (katoliški) vplivi. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 5/6, str. 7-13, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8012890]
33. MALMENVALL, Simon. Zgodovina odrešenja v Fides et Ratio : (nez)možnosti dialoga med teologijo in postmodernim zgodovinopisjem. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 101-108, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8038746]
34. MALMENVALL, Simon, MAVER, Aleš. Med liturgično obnovo in reformo. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2016, leto 49 [i. e.] 50, [št.] 1, str. 26-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 7149402]
35. MALMENVALL, Simon. Stoletja katoliško-pravoslavnih spopadov in sklenitev miru na komunističnem otoku. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. sep. 2016, leto 58, št. 223, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7426138]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

36. MALMENVALL, Simon. Passion-bearers in medieval Slavic hagiography : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. V: PUZOVIĆ, Vladislav (ur.), TATALOVIĆ, Vladan (ur.). Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve : [zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve (1219-2019): istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasleđe", 10-14. decembar 2018. Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd]. 2. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 2020. Str. 209-221. ISBN 978-86-7405-228-0. [COBISS.SI-ID 44747523]
37. MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. V: NAGIRNYY, Vitaliy (ur.), PUDŁOCKI, Tomasz (ur.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. Str. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, tom. 9. ISBN 978-83-61329-25-1, ISBN 978-83-66304-19-2. ISSN 2353-219X. [COBISS.SI-ID 1024481504]
38. MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb and the concept of salvation history in Rus'. Colloquia Russica. Series 1., Religiï i viruvannja Rusi (IX-XVI stolittja): Materiali VIII Mižnarodno naukovoï konferenciï, L'viv, 15-18 listopada 2017 r. = Religions and beliefs of Rus' (9th-16th centuries) epublication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th-18th November, 2017. str. 93-103. ISSN 2353-219X. [COBISS.SI-ID 8069210]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

39. MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and martyrdom on the periphery of Europe : sacrifice and perseverant love towards the one's neighbor = Jovan Vladimir iz Duklje in mučeništvo na evropskem obrobju : žrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38157059]
40. MALMENVALL, Simon. Transcending geographical and cultural borders : image of the "other" in the Earliest Rus' travel diary on the background of Catholic-East Orthodox relations = Onkraj geografskih in kulturnih meja : podoba "drugega" v najzgodnejšem staroruskem potopisu na ozadju katoliško-pravoslavnih odnosov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 32-34. [COBISS.SI-ID 8228186]
41. MALMENVALL, Simon. Kijevska Rusija in Palestina: razumevanje etničnih kategorij v potopisu igumana Danijela. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2019. Str. 11. [COBISS.SI-ID 8133978]
42. MALMENVALL, Simon. Salvation history in Fides et ratio : between theological (ecumenical) and historiographical considerations = Zgodovina odrešenja v Fides et ratio : med teološkimi (ekumenskimi) in zgodovinopisnimi razmisleki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986266]
43. MALMENVALL, Simon. Salvation history in ecumenical perspective = Zgodovina odrešenja v ekumenski perspektivi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 32. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744346]
44. MALMENVALL, Simon. Voluntary sacrifice of Boris and Gleb : the Christian testimony as a political ideal in Kievan Rus' historical narrative = Prostovoljno žrtvovanje Borisa in Gleba : krščansko pričevanje kot politični ideal v kijevsko ruski zgodovinski pripovedi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 33-35. [COBISS.SI-ID 7448410]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

45. MALMENVALL, Simon. Salvation history in Fides et ratio : between theological (ecumenical) and historiographical considerations. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 121-130, 189. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21772547]
46. MALMENVALL, Simon. Beseda o postavi in milosti : primer osmišljanja položaja Kijevske Rusije v svetovni krščanski skupnosti. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 51-70. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 1024477408]
47. MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 83-98. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 1024477664]
48. MALMENVALL, Simon. Salvation history in ecumenical perspective. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 149-156. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155738]
49. MALMENVALL, Simon. Franc Ksaver Lukman (1880-1958) : pregled njegove življenjske in akademske poti. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 24-34, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8238426]
50. MALMENVALL, Simon. Zgodovina odrešenja : kratek pregled razvoja nekega pojma. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 342-357. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 1024485344]
51. MALMENVALL, Simon. Voluntary sacrifice of Boris and Gleb : the Christian testimony as a political ideal in Kievan Rus' historical narrative. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 157-164. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7868506]
52. MALMENVALL, Simon. Moskovska Rusija, firenški koncil in slovensko ozemlje. V: MITHANS, Gašper (ur.). Stičišče religijskih svetov : družbeni in politični vidiki ekumenizma na Slovenskem = Religious encounters : societal and political aspects of ecumenism in Slovene lands. Elektronska izd. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Znanstvena založba Annales, 2018. Str. 9-27. ISBN 978-961-7058-10-9. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/01/STICISCE_RELIGIJSKIH_SVETOV.pdf. [COBISS.SI-ID 1024465120]
53. MALMENVALL, Simon. Vstop srednjeveške Rusije v proces zgodovine odrešenja pri kijevskem metropolitu Hilarijonu. V: GRDINA, Igor (ur.), VIZJAK, Jona (ur.). Toleranca in medreligijski dialog : zbornik znanstvenih razprav. 1. natis. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 31-36. Zbirka Strokovne monografije. ISBN 978-961-6966-27-6. [COBISS.SI-ID 7825242]
54. MALMENVALL, Simon. Georges Florovsky and Russian intellectual history : rejection of orthodoxy as a way towards the bolshevik revolution?. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 111-117, 177-178. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7540570]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

55. MALMENVALL, Simon. Dostojevski in Bahtin : širina in omejenost koncepta polifoničnega romana. V: KOS, Matevž (ur.). Dostojevski in jaz : ob dvestoti obletnici rojstva F. M. Dostojevskega. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021. Str. 115-124. Zbirka Novi pristopi, 79. ISBN 978-961-7017-75-5. [COBISS.SI-ID 56723203]
56. MALMENVALL, Simon. Pravoslavna cerkev in zahodni (katoliški) vplivi v Rusiji od sredine 17. do začetka 18. stoletja. V: et al. Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega. Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019. Str. 106-113, ilustr. ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 1024477152]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

57. MALMENVALL, Simon. Manj znano o znanem : delo Tomaža Ivešića o teoriji slovenskega narodnega vprašanja. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jun. 2021, št. 134, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 66001667]
58. MALMENVALL, Simon. Alexander Schmemann. Za življenje sveta: zakramenti in pravoslavje. Prev. Tina Osterman, spremna beseda David Bresciani. Ljubljana: Družina, Založba Dravlje, 2018. 159 str. ISBN: 978-961-04-0510-8. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 313-316. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall2.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Malmenvall2. [COBISS.SI-ID 34793987]
59. MALMENVALL, Simon. [Recenzija]. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.). Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020. Str. 393-394. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-26-6. [COBISS.SI-ID 60888835]
60. MALMENVALL, Simon. Lojze Cvikl (ur.), Il padre: servire nel nascondimento: Maksimilijan Žitnik. Rim ... Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2019, letn. 28 = 52, št. 1/2, str. 278-279, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 514441324]
61. MALMENVALL, Simon. Vladislav Puzović : Ruski putevi srpskog bogoslovlja : školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama 1849-1917. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2018, [letn.] 27, [št.] 3, str. 241-242, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 514165100]
62. MALMENVALL, Simon. Bogoljub Šijaković in Aleksandar Raković. The University and Serbian theology: the historical and educational context of the establishment of the Faculty of Orthodox theology in Belgrade (research, documentation, bibliography). Los Angeles: Sebastian Press, 2014, 133 str. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2017, letn. 26, št. 3, str. 419-421, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 7787610]
63. MALMENVALL, Simon. Janez Juhant in Bojan Žalec, ur., Which religion, what ideology: the (religious) potentials for peace and violence, Dunaj, Zürich: Lit Verlag, 2016, 208 str. ISBN 978-3-643-90664-9. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 705-707. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Malmenvall2.pdf. [COBISS.SI-ID 7577946], [SNIP]
64. MALMENVALL, Simon. Res novae: revija za celovito znanost, Ljubljana: Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, letnik 1, številka 1, 2016, 136 str. ISSN 2464- 0352. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 715-717. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Malmenvall3.pdf. [COBISS.SI-ID 7578970], [SNIP]
65. MALMENVALL, Simon. Boštjan Furlan, Ožbej Peterle, Marko Balažic: Slovenija in pika!. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2016, letn. 7, št. 25/26, str. 137-138. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 7527002]

1.20 Predgovor, spremna beseda

66. MALMENVALL, Simon. Poti ruske teologije : zgodovinsko-teološko ozadje. V: FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Str. 421-431. Knjižna zbirka KUD Logos, 71. ISBN 978-961-7096-38-5. [COBISS.SI-ID 20976899]
67. MALMENVALL, Simon. Georgij Florovski in Poti ruske teologije v slovenskem prevodu : o avtorju. V: FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srednjega veka do začetka 19. stoletja. Ljubljana: KUD Logos, 2019. Str. 355-359. Knjižna zbirka KUD Logos, 66. ISBN 978-961-7011-73-9. [COBISS.SI-ID 1024485600]
68. DOLENC, Bogdan, MALMENVALL, Simon. Uvodnik. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 887-888. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Uvod.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8044122], [SNIP]

1.22 Intervju

69. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Duhovno bogastvo pravoslavja : pogovor s Simonom Malmenvallom. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. dec. 2020, št. 128, str. 8-9, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 40951299]
70. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Meta PHoDcast 82 : dr. Simon Malmenvall, humanist. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. 13. 9. 2018. ISSN 2536-3425. https://metinalista.si/meta-phodcast-82-dr-simon-malmenvall-humanist/. [COBISS.SI-ID 7962458]
71. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Dve osebnosti, dva nazora, ena volja za sodelovanje : ekspresnih 5 : papež in patriarh s prelomnim dogovorom za zaščito kristjanov, družine in verske svobode. Nedelo. 21. feb. 2016, leto 22, št. 8, str. 10, ilustr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 7149658]
72. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Cerkve svet ne bo bolj cenil, če bo takšna, kot je on sam : mag. Simon Malmenvall, rusist in zgodovinar. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2016, letn. 9, št. 52, str. 28-34, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 7526746]

1.25 Drugi sestavni deli

73. MALMENVALL, Simon. "V službi vere, kulture in miru": zadnje obdobje odnosov med Rusko pravoslavnocerkvijo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji = "In service of faith, culture and peace": recent period of relations between the Russian Orthodox Church and Catholic Church in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 331-334. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Malmenvall.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 62060291]
74. MALMENVALL, Simon. Prof. dr. Martin Dimnik : (1941-2020). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 699-700. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Malmenvall%2CMemoriamBV80%2C3.pdf. [COBISS.SI-ID 44608259], [SNIP]
75. MALMENVALL, Simon. Mednarodna znanstvena konferenca Osem stoletij avtokefalnosti Srbske pravoslavne Cerkve (1219-2019) : zgodovinska, teološka in kulturna dediščina : Beograd, Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu 10.-14. 12. 2018. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 265-266. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG. [COBISS.SI-ID 8189018], [SNIP]
76. MALMENVALL, Simon. "Colloquia Russica X: diplomacija Stare Rusije" : Krakov, 9.-11. oktober 2019. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 839-840. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 8313946], [SNIP]
77. MALMENVALL, Simon. Ekumensko srečanje s predstavniki Ruske pravoslavne Cerkve (Stična, 27. 7. 2019) = Ecumenical meeting with the representatives of the Russian Orthodox Church (Stična, Slovenia, July 27, 2019). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 281-284. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Malmenvall.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 11043587]
78. MALMENVALL, Simon. Colloquia Russica VIII: religija in verovanja v Stari Rusiji : mednarodna znanstvena konferenca : Lvov, 15.-18. 11. 2017. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 279-280. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Malmenvall.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7879002], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

79. MALMENVALL, Simon. Ruler martyrs on the periphery of Medieval Europe : Boris and Gleb of Kievan Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Belgrade: Faculty of Orthodox Theology, 2021. 145 str. ISBN 978-86-7405-230-3. [COBISS.SI-ID 34130441]
80. MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344]

2.02 Strokovna monografija

81. KURILLO, Jurij (avtor, urednik), KUHAR, Peter, BRAJNIK, Ljuba, MALMENVALL, Simon, MEGLIČ, Ivan. Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega. Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 299549696]

2.05 Drugo učno gradivo

82. MALMENVALL, Simon. Katoliška Cerkev in ekumenizem : izbor in komentar dokumentov : študijsko gradivo pri predmetu "Ekumenizem". Ljubljana: [S. Malmenvall], 2021. 250 str. [COBISS.SI-ID 53211139]
83. MALMENVALL, Simon. Raznolikost krščanskih Cerkva in skupnosti : kratek zgodovinski in teološki pregled : študijsko gradivo pri predmetih "Ekumenizem" ter "Krščanske Cerkve in ekumensko gibanje". Ljubljana: [S. Malmenvall], 2021. 100 str. [COBISS.SI-ID 53184515]

2.08 Doktorska disertacija

84. MALMENVALL, Simon. Oblikovanje kulture Kijevske Rusije v luči pojmovanja zgodovine odrešenja : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Malmenvall], 2018. VIII, 384, XXIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104470&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7962970]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

85. MITTENDORFER, Martin (oseba, ki intervjuva), SEJDINOVIĆ, Nedim (intervjuvanec), OBRADOVIĆ, Aleksandar (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Partijarh. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 24 sek)). Offsajd. https://radiostudent.si/politika/offsajd/partijarh. [COBISS.SI-ID 53096963]
86. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Poti ruske teologije, 2. knjiga G. Florovskega. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/share/osdb_2021_01_19_Simon_Malmenvall_p.mp3. [COBISS.SI-ID 49976579]
87. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Simon Malmenvall: "Srednjeveško krščanstvo dojema zgodovino kot prizorišče srečevanja med bogom in človekom.". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (32 min, 11 sek)). Podobe znanja. https://4d.rtvslo.si/arhiv/podobe-znanja/174765092. [COBISS.SI-ID 58321667]
88. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Slovenec iz Trsta, ki ga zanima Rusija. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Naš gost. https://avdio.ognjisce.si/share/ng_2021_01_30_Simon_Malmenvall. [COBISS.SI-ID 49979139]
89. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Črtomir in Valjhun ali Ciril in Metod?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174741574. [COBISS.SI-ID 44455427]
90. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Dober vodnik po zgodovini pravoslavja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2020/osdb_2020_12_15_Simon_Malmenvall_p.mp3. [COBISS.SI-ID 44450819]
91. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), KOČAN, Faris (intervjuvanec). Razkol v pravoslavnem svetu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Eppur si muove - in vendar se vrti. https://4d.rtvslo.si/arhiv/eppur-si-muove-in-vendar-se-vrti/174675635. [COBISS.SI-ID 514525292]
92. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vladarji, mučenci, svetniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 56 sek)). Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299. [COBISS.SI-ID 514527596]
93. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Kako dobro poznamo zgodovino pravoslavja?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2019/osdb_2019_10_01_Poti_ruske_teologije_1_p.mp3. [COBISS.SI-ID 8217434]
94. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), ŽUGIĆ, Vladimir (intervjuvanec). Narobeslavje. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2019. Kultivator. https://radiostudent.si/politika/kultivator/narobeslovje. [COBISS.SI-ID 514278508]
95. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432. [COBISS.SI-ID 514293356]
96. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Poti ruske teologije, drugi del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2019/osdb_2019_10_22_Poti_ruske_teologije_2_p.mp3. [COBISS.SI-ID 8217690]
97. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vzhodna shizma. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174587380. [COBISS.SI-ID 514182252]
98. POREDOŠ, Miha (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), STOPAR, Andrej (intervjuvanec). Divide et impera. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2018. Kultivator. https://radiostudent.si/politika/kultivator/divide-et-impera. [COBISS.SI-ID 7988826]
99. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), MATAJC, Vanesa (intervjuvanec), VERGINELLA, Marta (intervjuvanec). Ko se civilizacija pogrezne v barbarstvo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije javni zavod, 2018. Intelekta. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/10/intelekta-134/. [COBISS.SI-ID 68316770]
100. ROZMAN, Marko, MALMENVALL, Simon (diskutant), RIFEL, Tadej (diskutant). 100 let oktobrske revolucije. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sledi večnosti. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174496405. [COBISS.SI-ID 7746394]
101. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), JAKOP, Pavle (diskutant), GRŽAN, Karel (diskutant), ŠKODLAR, Borut (diskutant), KONTREC, Melita, ŽALEC, Bojan (diskutant), MALMENVALL, Simon (diskutant). "Le kaj počne Bog v nebesih, ki je na zemlji toliko trpljenja". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sveto in svet. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174500030. [COBISS.SI-ID 7742554]
102. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), JALUŠIČ, Vlasta (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), MOČNIK, Rastko (intervjuvanec). Oktobrska revolucija, najpomembnejši dogodek 20. stoletja. Ljubljana: RTV Slovenija, 2017. Intelekta. https://

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI