Slavko Krajnc (*1960)

Prof. dr. Slavko Krajnc je rojen 20. 4. 1960 na Ptuju. Študij teologije je opravil dve leti v Ljubljani (1981-1983), nato tri leta v Seraphicum-u, »Pontificia facultas theologica S. Bonaventurae« v Rimu (1983-1986); eno leto pastoralne specializacije na Karl-Franzens-Universität Graz« (1986-1987) in v župniji Mariahilf v Gradcu. Nato je nadaljeval študij na »Pontificium Athenaeum Anselmianum, Facultas Sacrae Liturgiae« v Rimu in ga zaključil z doktoratom dne 3. 06. 1993. V času teoloških študijev je opravil triletno glasbeno šolo koralnega petja na »Scuola di musica, T. Ludovico da Victoria, associata al Pontificio istituto di Musica sacra« v Rimu. Leta 1994 je postal honorarni predavatelj na TEOF, 1997 asistent, 1999 docent in predstojnik katedre za liturgiko, 2005 izredni profesor in leta 2015 redni profesor za liturgiko. Na povabilo Papeške fakultete sv. Bonaventura v Seraphicum-u v Rimu je predaval liturgiko na enoti »Istitutul Teologic Romano-Catolic Franciscan – Roman« v Romuniji in sicer: v oktobru-decembru 1996, juniju 1997, aprilu-maju 1999, novembru-decembru 1999 in v juniju 2000.

Vse od leta 2006 ob predavateljski službi na TEOF UL, predava tudi kot honorarni predavatelj na Akademiji za glasbo UL – smer Sakralna glasba. Ob tem je predaval na mnogih mednarodnih simpozijih (Rim, Fatima, Dobogoko-Manreza, Košice, Krakow) in nekatere tudi sam organiziral (o Jožefu Muršcu /1995/, Jakobu Gomilšaku /2002/ ob 1700-letnici smrti sv. Viktorina Ptujskega, Zdenki Serajnik /2017/ itd.), sodeloval v raznih raziskovalnih projektih (ARRS L6-1352; J6-3257; »Aufbruch« pod vodstvom prof. ddr. Paula Zulehnerja) in bil vodja projekta ARRS – L6-6057. 

Njegov glavni znanstveno raziskovalni interes se kaže v raziskovanju slovenske liturgične zgodovine, inkulturacije, semiotike in liturgije, priprava in izdaja Slomškovih rokopisnih in anastatičnih liturgičnih priročnikov ter novih inkulturiranih bogoslužnih knjig.
Od 1999 – vse do danes, predstojnik katedre za liturgiko
Od 1999 – 2005 in od 2008 - , član senata
Od 1995 – 2011 predstojnik Inštituta za liturgiko in cerkveno glasbo
Od 2011 – 2017 predstojnik Inštituta za aplikativno teologijo
Od 1999 – 2005 in 2008 – 2017 koordinator za teološke simpozije
 
Področja poučevanja

 • Splošna in zakramentalna liturgika (EMT)
 • Obredje in bogočastje (UTR, TRŠ)
 • Krščanska bogoslužja (UDTŠ)
 • Pastoralno in liturgično petje (PI)
 • Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih (RE)
 • Liturgična, prostorska in telesna duhovnost (DI)
 • Zborovsko petje (izbirni za: EMT, UTR, UDTŠ, ZDŠ)
 • Teorija glasbe in gregorijanski koral (izbirni za: EMT, UTR, TRŠ)
 • Cerkvena glasba v službi bogoslužja (izbirni za: EMT, UTR, TRŠ)
 • Bogoslužni sodelavci (interdisciplinarni izbirni za: EMT)

 Raziskovalna področja

Vodja raziskovalnega projekta:

 • 7. 2004 - 30. 6. 2007: L6-6057 - »Analiza slovenskih pokoncilskih obrednikov in priprava novih«

Član raziskovalnih projektov:

 • 1. 1999 – 30. 6. 2001: L6-1352 – »Analiza nekaterih segmentov pedagoško – religijskega delovanja Katoliške cerkve«
 • 7. 2001 – 30. 6. 2004: J6-3257 – »Literarna kritika spokornih molitev in daritev«

Član raziskovalne programske skupine:

 • 2000-2014; 2017–2020: P6-0262 - »Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti«

Članstva in gostovanja

 • Od 1993 član Slovenske liturgične komisije.
 • Od 1994 član APL - Associazione professori e cultori di liturgia (Padova).
 • Od 2009 član Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie (Tübingen).
 • Od 1994-2003 član Association Europeenne des Secretaires nationaux de Liturgie (CH - La Pelouse).

Predavanja na Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Romunija:

 • junij 2000: Liturgia sacramentale 
 • november – december 1999: Liturgia generale 
 • april . maj 1999: Pastorale liturgica 
 • 14.7.-19.7.1997: La fede celebrata 
 • oktober – december 1996: Liturgia generale e Liturgia sacramentale

Monografije

 1. L'opera liturgica di Anton Martin Slomšek nella sua attività pastorale : il pensiero e la sollecitudine liturgico-pastorale dai suoi scritti e in particolare dal Mnemosynon slavicum e dal Manuale liturgicum : excerptum ex dissertatione ad doctoratum sacrae liturgiae assequendum in Pontifico Instituto Liturgico. Roma: Pontificum Athenaeum s. Anselmi de Urbe: Pontificum Institutum Liturgicum, 1993. 259 str.
 2. Postna mašna evhologija. Bogoslovni vestnik, 1997, 57, št. 4, str. 529-544.
 3. L'attiva partecipazione liturgica nella Chiesa slovena come preparazione al Concilio Vaticano II. V: MONTAN, Agostino (ur.), SODI, Manlio (ur.). Actuosa participatio : conoscere, comprendere e vivere la liturgia : studi in onore del Domenico Sartore, (Monumenta studia instrumenta liturgica, 18). Città del Vaticano: Editrice Vaticana, 2002, str. 273-288 (od 645 strani)
 4. Il rito della purificazione e della benedizione della puerpera con l'esempio dell'inculturazione slovena. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2004, let. 64, št. 4, str. 663-676.
 5. Inkulturacija druge osnovne izdaje rimskega poročnega obrednika. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, let. 66, št. 1, str. 89-109.
 6. Osebnost in poslanstvo Avguština Stegenška (1875-1920). Studia Historica Slovenica, 2007, letn. 7, št. 3/4, str. 489-511.
 7. Trubarjevo pojmovanje evharistije. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Primož Trubar, (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408-4015, 26). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009, str. 155-173.
 8. Slomškov rokopisni obrednik Manuale liturgicum. V: KRAJNC, Slavko (ur.), SLOMŠEK, Anton Martin. Liturgični priročnik. 2, Manuale liturgicum : Slomškov rokopisni obrednik : [faksimile, diplomatični in kritični prepis], (Zbrano delo, 2, 2). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011, str. 7-28 (495 strani).
 9. Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji. Bogoslovni vestnik, 2011, letn. 71, št. 1, str. 7-18.
 10. Razumijevanje liturgije u svjetlu Wittgensteinove filozofije jezika. Diacovensia, 2013, god. 21, br. 3, str. 477-493.
 11. Razumijevanje nekih misnih dijelova u svjetlu Peirceove teorije znakova. Diacovensia, 2014, god. 22, br. 2, str. 143-162.
 12. Liturgy and Tillichʼs theory of symbols. Bogoslovni vestnik, 2014, letn. 74, št. 2, str. 311-325. 
 13. Le fonti liturgiche antiche - fonti di ispirazione per lʼinculturazione dei libri liturgici sloveni odierni. V: Reformy liturgii a powrót do źródeł, (Ad fontes liturgicos, 4). Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, 2014, str. 301-316 (397 strani).
 14. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48), (Priročniki TEOF, 24). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 248 str.
 15. KRAJNC, Slavko, HOLCMAN, Borut. Placebo effect. Lex localis, letn. 12, št. 3, str. 715-730, doi: 10.4335/12.3.715-730(2014).

 

Predvideni termini izpitov v juniju

Objavljeno: 8.5.2018

LJUBLJANA

V torek, 12. junija in v torek, 26. junija:

Splošna liturgika
Zakramentalna liturgika
Krščanska bogoslužja
Cerkvena glasba v službi bogoslužja
_________________________________

MARIBOR - po dogovoru!
_________________________________

Navedeno se lahko spremeni.

 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNC, Slavko. Znanstveno, pedagoško in strokovno delo prvega dekana Teološke fakultete prof. dr. Franca Ušeničnika. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 247-278, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 11013891]
2. KRAJNC, Slavko. Duhovnost, ki temelji na liturgiji in na "liturgiji" po liturgiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 797-811. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Krajnc.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8022362], [SNIP, WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. KRAJNC, Slavko. Gostoljubje : osebna izkaznica liturgičnega in pastoralnega sodelavca = Hospitality : an identity card of a liturgical and pastoral associate. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 489-503. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Krajnc. [COBISS.SI-ID 43729411], [SNIP, WoS]
4. KRAJNC, Slavko. Raziskovalno in pedagoško delo predavatelja liturgike Karla Jaša = Research and pedagogical work of liturgist Karel Jaš. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 123-137. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Krajnc.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y9Q1NJ63. [COBISS.SI-ID 8047706]

1.04 Strokovni članek

5. KRAJNC, Slavko. Od kdaj in zakaj krščujemo dojenčke?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2017, leto 51, [št.] 2, str. 4-6, ilustr., portret. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 10582787]
6. KRAJNC, Slavko. Prof. dr. Marijan Smolik (1928-2017). Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2017, letn. 110, [št.] 1, str. 21, portret. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 10582275]
7. KRAJNC, Slavko. Odpoved in obdarovanje : post posvečuje telo in dušo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 65, št. 7, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10279683]
8. KRAJNC, Slavko. Sveta pokora. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2015/16, št. 51/52, str. 10-14, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 10306051]

1.05 Poljudni članek

9. HOČEVAR, Ksenja, KRAJNC, Slavko. Velikonočno tridnevje: skrivnost Trpečega, Umrlega in Vstalega : liturgik prof. Slavko Krajnc z nasveti, kako naj doma praznujemo praznična bogoslužja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 24. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11090435]
10. KRAJNC, Slavko. Prihovški oratorij 2019 povezal 180 otrok okrog podobe in sporočila Petra Klepca. Utrip : glasilo Občine Oplotnica. maj 2020, str. 49, ilustr. [COBISS.SI-ID 28000003]
11. KRAJNC, Slavko. Hozana - Gospod, reši nas : 6. postna nedelja - cvetna. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 2, str. 137-139. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 10583043]
12. KRAJNC, Slavko. Bog sodi drugače kot ljudje : Slomškova nedelja, 24. 9. 2017. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 4, str. 289-291. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 10694147]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. KRAJNC, Slavko. Bogoslužje, nepogrešljiv navdihovalni vir življenja in ustvarjanja Zdenke Serajnik. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 178-200. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10687491]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. KRAJNC, Slavko. Župnija smo mi. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. Str. 6-8, ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 10297603]
15. KRAJNC, Slavko. Ustanovitev župnije in seznam župnikov od ustanovitve župnije do danes. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. Str. 15-24, ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 10297859]
16. KRAJNC, Slavko. Župnijska cerkev Blažene Device Marije Vnebovzete na Prihovi. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. Str. 75-116, ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 10298115]
17. KRAJNC, Slavko. Zadnje večje obnove in nove stvaritve v cerkvi na Prihovi in v drugih njenih pastoralnih prostorih. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. Str. 117-122, ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 10298371]
18. KRAJNC, Slavko. Ob 250-letnici tudi 50-letnica Terezije Zorko v župnišču. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. Str. 123-124, ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 10301187]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

19. KRAJNC, Slavko. Nikolaj Aracki Rosenfeld. Celebrare l'Alleanza: la tipologia dalla Bibbia alla liturgia. Rim: Centro Liturgico Vincenziano, 2017. 535 str. ISBN: 978-88-7367-224-1. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 662-664. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 33664259], [SNIP]
20. KRAJNC, Slavko (recenzent). Za pristne medčloveške odnose. V: SLATINEK, Stanislav. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče. Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018. Str. 119-122. Znanstvena knjižnica, 60. ISBN 978-961-265-179-4, ISBN 978-961-6844-64-2. [COBISS.SI-ID 63435267]
21. KRAJNC, Slavko. Cecilija Oblonšek, Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 743-744. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 10615555], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

22. KRAJNC, Slavko. Pri tebi, Mati, smo doma. V: KRAJNC, Slavko (ur.), SERAJNIK, Zdenka. Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti : pesmi Zdenke Serajnik Mariji v čast. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2020. Str. 5-6. ISBN 978-961-290-772-3. [COBISS.SI-ID 11076099]
23. KRAJNC, Slavko (avtor dodatnega besedila). Plamen, ki ožarja srce za Gospoda. V: AHČIN, Nataša. V tvoj plamen. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 5-7. ISBN 978-961-04-0645-7. [COBISS.SI-ID 27979523]
24. KRAJNC, Slavko. Globoke so življenja korenine. V: KRAJNC, Slavko (ur.), et al. Izliva duša se mi v hvalospev : pesmarica. 1. natis. Slovenske Konjice: Občina Slovenske Konjice, 2017. Str. 4. [COBISS.SI-ID 10693891]
25. KRAJNC, Slavko. "Kdaj iz temè bo zasijala luč?". V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 10-11. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10685955]

1.22 Intervju

26. KRAJNC, Slavko (intervjuvanec). V "ječi" svojih domov : z duhovnikom, profesorjem liturgike na Teološki fakulteti dr. Slavkom Krajncem o praznovanju cvetne nedelje (in velikonočnega tridnevja) brez župnijskega občestva. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. apr. 2020, letn. 69, št. 14, str. 2-3. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11089667]
27. KRAJNC, Slavko (intervjuvanec). "V nenehnem dialogu z Bogom" : župnik in profesor Slavko Krajnc o ustvarjanju nekdanje prihovške župljanke. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 66, št. 44/45, str. 12, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10693635]
28. KRAJNC, Slavko. Kaj o simpoziju meni njegov pobudnik dr. Slavko Krajnc?. Novice. 26. okt. 2017, št. 1380, str. 14, ilustr. ISSN 1408-3965. [COBISS.SI-ID 10693379]
29. KRAJNC, Slavko (intervjuvanec). Post naj vodi k spreobrnjenju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 65, št. 7, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10279939]

1.25 Drugi sestavni deli

30. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost - rdeča nit pastoralnega dela in poslanstva župnije na Prihovi. Utrip : glasilo Občine Oplotnica. maj 2018, str. 42-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 11078147]
31. KRAJNC, Slavko. Terezija Zorko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 66, št. 23, str. 29, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10618883]
32. KRAJNC, Slavko. Neobjavljena dela Zdenke Serajnik. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 294-295. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10688003]
33. KRAJNC, Slavko. Praznik Jezusove spremenitve na gori Tabor : 18. nedelja med letom : 6. 8. 2017. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 3, str. 239-241. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 10931971]
34. KRAJNC, Slavko. Pogled na življenje in poslanstvo Cerkve na Slovenskem po novi razdelitvi škofij : teološki simpozij ob 10. obletnici nove razdelitve škofij. Sporočila slovenskih škofij. 2016, [št.] 3, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 10403843]
35. KRAJNC, Slavko. Iz semen preteklosti in sedanjosti v cvet prihodnosti. Utrip : glasilo Občine Oplotnica. Maj 2016, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 10615811]
36. KRAJNC, Slavko. Sončna Prihova, tudi ko ni sonca. Utrip : glasilo Občine Oplotnica. Maj 2016, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 10402563]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

37. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 168 str. Znanstvena knjižnica, 77. ISBN 978-961-6844-93-2. [COBISS.SI-ID 48634883]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

38. KRAJNC, Slavko. Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 223 str. Priročniki TEOF, 27. ISBN 978-961-6844-71-0. [COBISS.SI-ID 298756096]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

39. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. KRAJNC, Slavko (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
40. Služba božja : liturgijsko pastoralna revija. KRAJNC, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Makarska: Franjevačka visoka bogoslovija, 1960-. ISSN 0037-7074. [COBISS.SI-ID 6931458]
41. KRAJNC, Slavko (urednik). Cerkveni molitvenik. 2. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2020. 376 str., note. ISBN 978-961-94056-4-2, ISBN 978-961-04-0609-9. [COBISS.SI-ID 302181888]
42. SERAJNIK, Zdenka, KRAJNC, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti : pesmi Zdenke Serajnik Mariji v čast. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2020. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-290-772-3. [COBISS.SI-ID 303772416]
43. GRIL, Janez (urednik), KRAJNC, Slavko (urednik). Pasijoni : leto A - po Mateju, leto B - po Marku, leto C - po Luku, veliki petek - po Janezu. 4. ponatis. Ljubljana: Družina, 2019. 54 str. ISBN 978-961-222-828-6. [COBISS.SI-ID 299333632]
44. KRAJNC, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠKULJ, Edo (urednik), MRZDOVNIK, Martin (urednik), PRAPÓTNIK, Blaž (urednik). Izliva duša se mi v hvalospev : pesmarica. 1. natis. Slovenske Konjice: Občina Slovenske Konjice, 2017. 1 partitura (125 str.). [COBISS.SI-ID 291637504]
45. GRIL, Janez (urednik), KRAJNC, Slavko (urednik). Pasijoni : leto A - po Mateju, leto B - po Marku, leto C - po Luku, veliki petek - po Janezu. 3. ponatis. Ljubljana: Družina, 2017. 54 str. ISBN 978-961-222-828-6. [COBISS.SI-ID 288858880]
46. KRAJNC, Slavko (urednik). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 295 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 291900928]
47. KRAJNC, Slavko (urednik, fotograf). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 283577088]

Mentor pri doktorskih disertacijah

48. OBLONŠEK, Cecilija. Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje : doktorska disertacija. Ljubljana: [C. Oblonšek], 2016. XII, 327 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84133&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10378243]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

49. LORBEK, Primož. Radijski in televizijski prenosi liturgičnih obredov v luči graditve občestva : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Lorbek], 2020. VI, 77 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119883. [COBISS.SI-ID 31249667]
50. MEGLIČ, Primož. Somaševanje - edinost duhovništva, daritve in Božjega ljudstva : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Meglič], 2017. IV, 64 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97767&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7722074]
51. VINOJČIĆ, Matej. Veselje v bogoslužju in bogoslužje veselja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vinojčić], 2017. VI, 77 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97766&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7722586]
52. FRANC, Mitja. Analiza in primerjava "Hipolitove anafore" z anaforo apostolov Addàija in Màrija : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Franc], 2016. VI, 76, XX str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83586&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7281242]

Mentor pri diplomskih delih

53. TEKAVEC, Maja. Podobe Marije v slovenskih ljudskih pesmih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Tekavec], 2016. IX, 80 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86073&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7385690]
54. SOTLER, Andrej. Teološko-liturgična razlaga obreda mašniškega posvečenja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Sotler], 2016. V, 82 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85043&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10393091]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

55. SADAR, Tadej. Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka z vidika alikvotnih tonov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Sadar], 2018. IV, 31 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102768&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960154]
56. TRUNK, Tjaša. Pomen in sporočilo atributov (orodij) izbranih svetnikov : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [T. Trunk], 2017. V, 56 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98313&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10706947]
57. VIDOVIČ, Mateja. Pomen in sporočilo atributov (živali) izbranih svetnikov : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [M. Vidovič], 2017. V, 37 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92367&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10608899]

Avtor dodatnega besedila

58. SERAJNIK, Zdenka, KRAJNC, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti : pesmi Zdenke Serajnik Mariji v čast. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2020. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-290-772-3. [COBISS.SI-ID 303772416]
59. KRAJNC, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠKULJ, Edo (urednik), MRZDOVNIK, Martin (urednik), PRAPÓTNIK, Blaž (urednik). Izliva duša se mi v hvalospev : pesmarica. 1. natis. Slovenske Konjice: Občina Slovenske Konjice, 2017. 1 partitura (125 str.). [COBISS.SI-ID 291637504]

Fotograf

60. KRAJNC, Slavko (urednik, fotograf). Sončna Prihova : 250-letnica župnije Prihova. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2016. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-285-143-9. [COBISS.SI-ID 283577088]

Recenzent

61. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. 199 str. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21617411]
62. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. 263 str., ilustr. Posebne izdaje, 66. ISBN 978-961-7054-31-6. [COBISS.SI-ID 43115011]
63. JAMNIK, Anton (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]
64. ARACKI, Nikolaj (urednik). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. 139 str., ilustr. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 301193728]
65. ŽALEC, Bojan. Čovjek, moral i umjetnost : uvod u filozofsku antropologiju i etiku. Zagreb: Lara, 2019. 327 str. ISBN 978-953-8258-60-2. [COBISS.SI-ID 8250458]
66. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. 209 str., ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8153690]
67. SLATINEK, Stanislav. Sprava : knjižica za spovednike. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 109 str. Znanstvena zbirka Teologija, 21. ISBN 978-961-265-148-0. [COBISS.SI-ID 283860736]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Vodja projekta ARRS: 1.7.2004-30.6.2007
L6-6057: Analiza slovenskih pokoncilskih obrednikov in priprava novih

Sodelovanje pri projektih ARRS:
a) od 1.7.2001-30.6.2004
J6-3257:Literarna kritika spokornih molitev in daritev
b) od 1.1.1999-30.6.2001
L6-1352: Analiza nekaterih segmentov pedagoško-religijskega delovanja Katoliške cerkve