Doc. dr. Tadej Stegu je rojen v Ljubljani leta 1972. Štiri leta teološkega študija je opravil na visoki teološki šoli mednarodnega škofijsko misijonskega bogoslovnega semenišča Redemptoris Mater v Pulju in zaključil dodiplomski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob delu v različnih podjetjih po magistrskem študiju na isti fakulteti in neposrednem prehodu na doktorski študij pod mentorstvom prof. dr. Alojzija Slavka Snoja in somentorstvom prof. dr. Ane Krajnc s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 3. marca 2006 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in prejel naslov doktor znanosti.

Leta 2007 je bil prvič imenovan za asistenta na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, ponovno leta 2010 in 2013, leta 2014 pa za docenta. Na fakulteti sodeluje pri izvajanju predmetov s področja pastoralne teologije, katehetike in didaktike. Od leta 2014 opravlja službo prodekana za študijske zadeve.

Njegovo znanstveno in raziskovalno delo je povezano z njegovo katehetsko dejavnostjo in je usmerjeno predvsem na področja sodobnih izzivov evangelizacije, kateheze in pastorale ter izobraževanja odraslih. Ugotovitve objavlja v različnih strokovnih in znanstvenih revijah, kot so Bogoslovni vestnik, Kateheza, Edinost in dialog, Diacovensia, British journal of religious education in drugih. Je član Andragoškega društva Slovenije (ADS), Religious Education Association (REA), European Society for Catholic Theology (ESCT) in Equipe europea di catechesi (EEC). V letih 2013-2015 je vključen v mednarodno raziskovalno skupino, ki pripravlja prvo enciklopedijo krščanske edukacije; Encyclopedia of Christian education je izšla leta 2015 (ur. Kurian, George Thomas in Lamport, Mark A. pri Lanham: Rowman & Littlefield). Vključen je v več raziskovalnih projektov in raziskovalni program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.

Podrobnejša bibliografija je dosegljiva v sistemu SICRIS.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. STEGU, Tadej. Pandemija in oznanilo kerigme = The pandemic and the proclamation of the kerygma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 425-432. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Stegu. [COBISS.SI-ID 41064195], [SNIP, WoS, Scopus]
2. STEGU, Tadej. Transhumanizem in krščanska antropologija = Transhumanism and Christian anthropology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 683-692. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Stegu.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Stegu. [COBISS.SI-ID 8263514], [SNIP, WoS do 8. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
3. STEGU, Tadej. Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 393-403. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7440986], [SNIP, WoS, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

1.04 Strokovni članek

4. STEGU, Tadej. Kateheza odraslih v Sloveniji : najbolj razširjene oblike kateheze odraslih. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 2, str. 22-25, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8359002]

1.05 Poljudni članek

5. STEGU, Tadej. "Nova" pasha. Božje okolje. 2016, leto 40 [i. e. 41], št. 6, str. 4, portret. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7511642]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. STEGU, Tadej. Prevention of sexual abuse in the new Church movements and communities = Preprečevanje spolnih zlorab v novih cerkvenih gibanjih in skupnostih. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 37-38. [COBISS.SI-ID 8280154]
7. STEGU, Tadej. Resilience and the proclamation of the kerygma = Rezilientnost in oznanilo kerigme. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 45-46. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38967555]
8. STEGU, Tadej. Transhumanism and Christian anthropology = Transhumanizem in krščanska antropologija. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 8231258]
9. STEGU, Tadej. Lifelong religious education and multicultural dialogue in Slovenia = Vseživljenjsko religijsko učenje in medkulturni dialog v Sloveniji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 44-45. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745626]
10. STEGU, Tadej. Sacrifice and mercy in Slovenian Catholic religious education = Žrtev in milost v katoliški religijski vzgoji na Slovenskem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 55-57. [COBISS.SI-ID 7449690]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. STEGU, Tadej. Preprečevanje spolnih zlorab v novih cerkvenih gibanjih in skupnostih = Prevention of sexual abuse in the new Church movements and communities. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 66-75. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34831107]
12. STEGU, Tadej. Sacrifice and mercy in Slovenian Catholic religious education. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 257-264. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7870042]
13. STEGU, Tadej. Religijsko izobraževanje odraslih in medverski dialog. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 269-279. ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 8003418]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. STEGU, Tadej. Recenzija : Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 173-175. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7845210]

1.20 Predgovor, spremna beseda

15. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]

1.22 Intervju

16. STEGU, Tadej (intervjuvanec). Želiš zase nekaj več? : lani na Duhovno akademijo vpisanih več kot 160 slušateljev. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. okt. 2017, letn. 66, št. 42, str. 15, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7731290]
17. STEGU, Tadej (intervjuvanec). "Ko si priznamo, da je življenje nekaj več" : neformalno izobraževanje Duhovna akademija že drugo leto odpira vrata na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. okt. 2016, letn. 65, št. 42, str. 7, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7432794]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

18. STEGU, Tadej. Katehetika : opća i diferencijalna. Pula: [T. Stegu], 2019. IV, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8080218]
19. STEGU, Tadej. Andragogika : izbrana poglavja za uporabo študentom pri predmetu Pedagogika in andragogika. Ljubljana: [T. Stegu], 2018. 43 str., tabela. [COBISS.SI-ID 8080474]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

20. STEGU, Tadej, JURAN KANELLOPULOS, Marija, MEVEC, Janez, ROŽMAN, Lucija, VRTOVEC, Špela. Religijsko izobraževanje odraslih za celostno vseživljenjsko rast : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2018. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Porocila/Raziskovalno%20poro%C4%8Dilo%205_10_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 7940954]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

21. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

22. BURGER, Magda, REBEC, Slavko, ZELIČ, Brigita, ZOREC, Franc, ČESEN, Anton, GERJOLJ, Stanko, STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski načrt. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-278-379-2. [COBISS.SI-ID 293883648]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. STEGU, Tadej, JERETINA, Simona. Pogačnikovi pastoralni poudarki : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43286531]
24. STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Novi slovenski nacrt kateheze i pogled na katehezu u Sloveniji danas : prispevek na međunarodnom znanstvenem simpoziju Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije, Zagreb, 10. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8128346]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

25. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja. STEGU, Tadej (področni urednik 2010-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1967-2014. ISSN 0009-0387. [COBISS.SI-ID 16181506]

Mentor pri diplomskih delih

26. ŽALIK JEREBIČ, Janja. Pomen in uporabna vrednost vpeljave sistema PasIS za pastoralno delovanje v župniji Beltinci : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Žalik Jerebič], 2016. VI, 78, XXVI str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83555&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10355203]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

27. CUPIN, Helena. Izzivi verskega izobraževanja odraslih v Cerkvi na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Cupin], 2016. VIII, 34, XIV str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85854&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7367258]

Recenzent

28. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]
29. JUHANT, Janez, KVATERNIK, Peter, ŠEGULA, Andrej, VODIČAR, Janez, MAVRIČ, Luka, ŠLIBAR, Miro, PLUT, Jože, BALOBAN, Josip, ARAČIĆ, Pero, VRANJEŠ, Nikola, ŠEGULA, Andrej (urednik). Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 175 str. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 293768960]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

  • V letih 2013-2015 je vključen v mednarodno raziskovalno skupino, ki pripravlja prvo enciklopedijo krščanske edukacije; Encyclopedia of Christian education je izšla leta 2015 (ur. Kurian, George Thomas in Lamport, Mark A. pri Lanham: Rowman & Littlefield).
  • Mentor v projektu Religijsko izobraževanje odraslih za celostno vseživljenjsko rast (RCR), ki je l. 2017 potekal v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 (ŠIPK). 
  • Vključen je v raziskovalni program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.