izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, višji znanstveni sodelavec; r. 1978; 2003 diplomiral iz filozofije in zgodovine ; 2008 doktoriral iz filozofije na temo “Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika”; član Slovenskega filozofskega društva, Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ter ESCT; trenutno raziskovalec na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) ter predstojnik katedre za teorijo prava in etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije. V letu 2015/2016 Fulbright gostujoči raziskovalec na Univerzi v Arizoni. Urednik knjižne zbirke Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog pri LIT Verlag (Berlin). Več na: www.vojkostrahovnik.idh.si

Član Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo ljudi

Član Delovne skupine UL za izvajanje načrta integritete

ENGLISH

Vojko Strahovnik, PhD, Associate Professor and Senior Research Associate in Philosophy at the University of Ljubljana; 2016 – Fulbright visiting scholar at University of Arizona (Tucson, AZ), currently Visiting Lecturer at the Universty of Arizona, Department of Philosophy.

Graduated from history and philosophy in 2003 at the University of Ljubljana (History BA thesis: “The Problem of Narrative in History”; Philosophy BA thesis: “Moral Particularism”); 2005-2008 junior researcher at Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2008 PhD in Philosophy (thesis: Moral intuitionism, particularism and contemporary metaethics); 2008-2012 head of research unit at IPAK institute and researcher at Science and Research Centre (University of Primorska) with research project on animal ethics; 2010-: assistant professor at Faculty for Government and European Studies and European Faculty of Law in Nova Gorica; currently researcher at Faculty of Theology (University of Ljubljana) and head of Chair for legal theory and ethics in public life at Faculty of Government and European Studies. Editor of the Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog book series at LIT Verlag (Berlin).

More info: www.vojkostrahovnik.idh.si

Venice International University - sodelovanje na poletnih šolah

Objavljeno: 29.3.2019

Spoštovane, spoštovani, 

danes je na Univerzi v Ljubljani potekala predstavitev pobude oz. mreže VIU-Venice International University (več na povezavi: http://www.univiu.org/), katere članica je postala tudi naša univerza. V okviru te pobude je mogoče sodelovanje doktorskih in magistrskih študentov na poletnih šolah ter v okviru intenzivnih kratkih študijskih oblik na temo globalizacije. Na povezavi so podrobnejše informacije in predstavitev. Vabljeni! 

Vojko Strahovnik 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic virtues and interreligious dialogue : a case for humility = Virtù epistemiche e dialogo interreligioso : il caso dell'umiltà = Spoznavne vrline in medreligijski dialog : primer ponižnosti. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 395-404. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.25. [COBISS.SI-ID 45399299], [SNIP, WoS, Scopus]
2. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS, Scopus]
3. STRAHOVNIK, Vojko. Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka = Virtues and transhumanist human augmentation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 601-610. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Strahovnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 8260954], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 16. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
4. STRAHOVNIK, Vojko. (Ne)moč filozofije : vrednotenje, javno življenje in dialog. Dialogi. 2019, letn. 55, št. 3/4, str. 115-125. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 69647714]
5. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Ontological reflections on what there is. Open journal of philosophy. 2019, vol. 9, no. 2, str. 140-151. ISSN 2163-9442. DOI: 10.4236/ojpp.2019.92010. [COBISS.SI-ID 8119898]
6. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Core and ancillary epistemic virtues. Acta analytica. [Online ed.]. September 2018, vol. 33, no. 3, str. 295-309. ISSN 1874-6349. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12136-018-0349-4, DOI: 10.1007/s12136-018-0349-4. [COBISS.SI-ID 7866458], [SNIP, WoS do 14. 12. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0]
7. STRAHOVNIK, Vojko. Metafizični monizem, izjave o mnoštvu in zmerna teorija zmote. Analiza : časopis za kritično misel. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 22, [št.] 1, str. 79-92. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 69130082]
8. STRAHOVNIK, Vojko. Spoznavna (ne)pravičnost, krepost spoznavne ponižnosti in monoteizem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 299-311. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Strahovnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7992922], [SNIP, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7]
9. STRAHOVNIK, Vojko. Ethical education and moral theory. Metodički ogledi. [Spletna izd.]. 2018, vol. 25, no. 2, str. 11-29. ISSN 1848-2325. https://hrcak.srce.hr/222571, DOI: 10.21464/mo.25.2.1. [COBISS.SI-ID 8161370], [SNIP]
10. STRAHOVNIK, Vojko. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 2, str. 379-386. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_STRAHOVNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 7693402], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
11. STRAHOVNIK, Vojko. Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 269-278. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7769946], [SNIP, WoS do 3. 2. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 21. 3. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10]
12. STRAHOVNIK, Vojko. Humility, religions, and dialogue. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. Vol. 22, no. 87/88, str. 3-21, 133, 137. Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88. ISBN 978-961-6964-93-7. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899482]
13. STRAHOVNIK, Vojko. Pomen moralne teorije za etično vzgojo. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 45-58, 186-187. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISSN/1581%E2%80%936044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 3114583]
14. STRAHOVNIK, Vojko. Razsežnosti moralne teorije. Analiza : časopis za kritično misel. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 20, št. 2, str. 5-26, ilustr. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 7508058]
15. STRAHOVNIK, Vojko. Razsežnosti intelektualne ponižnosti, dialog in sprava. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 471-482. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7574618], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]
16. STRAHOVNIK, Vojko. Defeasibility, norms and exceptions : normalcy model = Uklonljivost, norme in izjeme : model normalnosti. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. št. 29, 2016, str. 61-92, 126. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7524954], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
17. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, cognition, and dialogue. Santalka : filosofija, komunikacija. 2016, vol. 24, no. 1, str. 14-23. ISSN 2029-6339. http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/view/233/pdf, DOI: 10.3846/cpc.2016.233. [COBISS.SI-ID 7220058]

1.04 Strokovni članek

18. STRAHOVNIK, Vojko. W. D. Ross: Moralni intuicionizem in pluralizem dolžnosti. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2017, letn. 24, št. 1/4, str. 29-35. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 7774810]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Etične priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: GROSEK, Štefan (ur.), LOPUH, Mateja (ur.). 3. seminar etike v intenzivni medicini, maj 2016. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2016. Str. 41-47. ISBN 978-961-6442-70-1. [COBISS.SI-ID 3650732]
20. ĆURKO, Bruno, STRAHOVNIK, Vojko. Play as a way to developing critical thinking in ethics education : the example of Ethika project. V: NAGY, Anikó (ur.), SÁNDOR, Pálfi (ur.). Játékkal a világ körül = [Play around the world]. Debreceni = Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó = Debrecen University Press, 2016. Str. 5-16. ISBN 978-963-318-559-9. [COBISS.SI-ID 7330394]
21. STRAHOVNIK, Vojko. Rudolf Trofenik in fenomenologija pravne zavesti. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 275-285, portret. ISBN 978-961-237-832-5. [COBISS.SI-ID 7298394]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]
23. STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human augmentation = Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 8231770]
24. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Moral Seemings. V: Ethical issues : theoretical & applied. Str. [12]. http://bledconference.splet.arnes.si/files/2018/06/BLED-2018-A.pdf. [COBISS.SI-ID 7883866]
25. STRAHOVNIK, Vojko. Monotheism, epistemic injustice, and the virtue of epistemic humility = Monoteizem, spoznavna nepravičnost in krepost spoznavne ponižnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 30-31. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987290]
26. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic agency and epistemic justice as an ancillary epistemic virtue. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2018. Str. 42-43. ISBN 978-961-7058-03-1. [COBISS.SI-ID 7983962]
27. STRAHOVNIK, Vojko. Moral theory and ethics eductaion = Moralna teorija i etičko obrazovanje. V: GUĆ, Josip (ur.). Simpozij 12. Mediteranski korijeni filozofije, Split, Hrvatska, 5.-7. travnja 2018 = Symposium XII Mediterranean Roots of Philosophy, Split, Croatia, April 5-7, 2018. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Split: Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, [2018]. Str. 56. Mediteranski korijeni filozofije, 12. ISSN 1848-4387. [COBISS.SI-ID 7854426]
28. STRAHOVNIK, Vojko. Cosmopolitan justice, borders and hospitality. Glasnik UP ZRS. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 21, [št.] 3, str. 63. ISSN 2232-349X. [COBISS.SI-ID 7318618]
29. STRAHOVNIK, Vojko. Cosmopolitan justice, borders, and hospitality. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference "borders/debordering", Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca "meje/odmejitev", naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale "confini/deconfinamento" verso una nuova cultura mondiale dell'ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2016. Str. 63. Glasnik UP ZRS, letn. 21 (2016), št. 3. ISSN 2232-349X. [COBISS.SI-ID 1538546116]
30. STRAHOVNIK, Vojko. Intellectual humility, shame, forgiveness, and self-sacrifice = Intelektualna ponižnost, sram, odpuščanje in samožrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 7449946]
31. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and ontology : twin moral earth arguments and Putnam's rejection of ontology. V: Putnamova pot : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Putnam's path : International Conference : abstracts booklet : Maribor 15.11.-16.11. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 2016. Str. 17-18. [COBISS.SI-ID 7485274]
32. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Noncognitivism and moderate error theory. V: RoME. [S. l.: s. n., 2016?]. Str. 14. [COBISS.SI-ID 7344730]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

33. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic injustice, shame, humility, and sharing the epistemic space with others : an investigation of epistemic justice as a virtue. V: ŠKOF, Lenart (ur.), MACKENZIE HAWKE, Shé (ur.). Shame, gender violence, and ethics : terrors of injustice. Lanham [etc.]: Lexington Books, cop. 2021. Str. 91-104. Feminist strategies. ISBN 978-1-7936-0467-5, ISBN 978-1-7936-0468-2. [COBISS.SI-ID 62224643]
34. STRAHOVNIK, Vojko. The virtues of epistemic justice and humility in the context of inter-religious dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 79-86, 187. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21768451]
35. STRAHOVNIK, Vojko. Overcoming the delusion of neutrality of public discourse. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 69-76. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154970]
36. STRAHOVNIK, Vojko. Interpreting defeasible principles and rules. V: NOVAK, Marko (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2018. Str. 52-69. ISBN 978-1-5275-1164-4, ISBN 1-5275-1164-2. [COBISS.SI-ID 7998810]
37. STRAHOVNIK, Vojko. Intellectual humility, shame, forgiveness, and self-sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 77-85. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867738]
38. STRAHOVNIK, Vojko. Nekaj premislekov o vlogi in pomeni civilne družbe v javnem življenju. V: JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 88-98, 143. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 7752538]
39. STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik ponižnosti in dialoga. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 86-96. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 7726938]
40. STRAHOVNIK, Vojko. Truth, history, integrity, and reconciliation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 75-83, 174. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7540314]
41. STRAHOVNIK, Vojko. Religion, global justice and hospitality. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. Str. 91-100. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 7521882]
42. STRAHOVNIK, Vojko. Beyond new religious intolerance. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 67-75, 196. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7135834]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

43. STRAHOVNIK, Vojko. Urška Lampret : Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 704. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 44890883], [SNIP]
44. STRAHOVNIK, Vojko. Mateja Centa, Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 783-785. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Centa.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7816026], [SNIP, WoS]

1.20 Predgovor, spremna beseda

45. NOVAK, Marko, STRAHOVNIK, Vojko. Introduction. V: NOVAK, Marko (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2018. Str. 1-4. ISBN 978-1-5275-1164-4, ISBN 1-5275-1164-2. [COBISS.SI-ID 7999066]
46. ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga : uvodnik. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 7-9. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 7727194]
47. STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. Str. 9-12. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 7522650]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

48. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and values education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed. 2016, str. 1-6. http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-287-532-7/page/5, DOI: 10.1007/978-981-287-532-7_167-1. [COBISS.SI-ID 7391322]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

49. STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics : perspectives on global justice. Zürich; Wien: Lit, cop. 2019. 122 str. Philosophy in dialogue, vol. 5. ISBN 978-3-643-91124-7. [COBISS.SI-ID 8153946]
50. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni sudovi, intuicija i moralna načela. Zagreb: Naklada Lara, 2019. 324 str., tabele. ISBN 978-953-8258-48-0. [COBISS.SI-ID 8065882]
51. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o prirodi moralnosti. Zagreb: Naklada Lara, 2018. 320 str., ilustr. ISBN 978-953-7289-81-2. [COBISS.SI-ID 7898458]
52. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti. 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 267 str. Dialogi, letn. 16. ISBN 978-961-220-110-4. [COBISS.SI-ID 89944321]

2.02 Strokovna monografija

53. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

54. AVBELJ, Matej, BROŽIČ, Liliana, IGLIČAR, Albin, JAMBREK, Peter, NOVAK, Marko, JUSTINEK, Gorazd, STRAHOVNIK, Vojko, GRUM, Bojan, VODOPIVEC, Ines (avtor, urednik), JAMBREK, Peter (urednik). Metodologija znanstvenega raziskovanja. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-4-6. [COBISS.SI-ID 301746688]

2.05 Drugo učno gradivo

55. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Beagle explores the soil : educational picture book. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 23 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. [COBISS.SI-ID 48823299]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
56. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 12 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5bdaf901-2dd7-4a80-ae8b-2874138f9470/6.%20Soil%20degradation_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48819459]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
57. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 17 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/852876e9-1c2c-4459-982b-869c63898e36/5.%20Animals%20and%20Us%20%E2%80%93%20Us%20as%20Animals_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48826115]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

58. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Curriculum for bioethical education and attitude guidance for living environment. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 40 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e131c102-b0db-4efa-83cd-4108cd8ff955/O3%20Curriculum%20FINAL%20(ENG).pdf. [COBISS.SI-ID 48832515]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
59. ČOP ANDESILIĆ, Maja, CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Osnove kurikuluma za Etiko športa. [Varaždin: Elektrostrojarska škola, 2019]. 72 str. https://ess.hr/ethicsofsport/documents/O1_Ethics_of_Sport_Curriculum_SI_PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 48839427]
financer: Projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+; 2017-1-HR01-KA201-035428) je financiran s strani Evropske komisije in hrvaške državne agencije Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije
60. CENTA, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

61. CIJAN, Nina (scenarist), STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec), MARČIČ, Renata (intervjuvanec), MANDIĆ-MULEC, Ines (intervjuvanec). Kultura strahu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 33 sek)). Na kratko. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174761173. [COBISS.SI-ID 56778755]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

62. STRAHOVNIK, Vojko. France Veber and his moral philosophy : lecture at Center for the Philosophy of Freedom, The University of Arizona, Tucson, AZ, 13th April 2017. [COBISS.SI-ID 7637338]
63. STRAHOVNIK, Vojko. Error theory and non-cognitivism : lecture at the University of New Mexico, Department of Philosophy Albuquerque, New Mexico, 22th Apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7219546]
64. STRAHOVNIK, Vojko. Moderate error theory and non-cognitivism : lecture at the University of Arizona Department of Philosophy, Tucson, Arizona, Apr. 1, 2016. [COBISS.SI-ID 7219802]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

65. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž, MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency, AI, and the doublestandard argument : chromatic transparency in judgement and decision-making : predavanje na 13. Rocky Mountain Ethics Congress, University of Colorado, Boulder, 16. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26249219]
66. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Etika v športu in športna vzgoja : predstavitev izkušenj mednarodnega projekta : prispevek na Kolokviju filozofije športa, 20. november 2019, Ljubljana, Fakulteta za šport. [COBISS.SI-ID 8242778]
67. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, BOKAL, Drago, DRENIK BAVDEK, Simona. Transparency in AI's decision making : some ethical and legal reflections : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048042980]
68. STRAHOVNIK, Vojko. Agents of hospitality and global justice : lecture at the conference Social change in a comparative perspective of Europe and Asia, Warsaw, October 13th and 14th, 2016. [COBISS.SI-ID 7434074]
69. STRAHOVNIK, Vojko. Ethika - ethics and values education in schools and kindergartens (www.ethics-education.eu) : lecture at the conference Digital media in preschool and kindergarten, ecoMedia 2016, Switzerland, October 17th, 2016. [COBISS.SI-ID 7433818]

3.25 Druga izvedena dela

70. DEISINGER, Mitja, LOPUH, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, ŠKOF, Lenart, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Evtanazija - perspektive onstran pro&contra : okrogla miza : simpozij Humanistika in pravo, 27. marca 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34257625]
71. STRAHOVNIK, Vojko. Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu : drugo predavanje v ciklu predavanj Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij, Ljubljana, 14. okt. 2019 - 3. mar. 2020. [COBISS.SI-ID 8355162]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

72. Analiza : časopis za kritično misel. STRAHOVNIK, Vojko (član uredniškega odbora 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. https://daf.splet.arnes.si/spletni-dostop/. [COBISS.SI-ID 67716608]
73. Dignitas : revija za človekove pravice = the Slovenian journal of human rights. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7. [COBISS.SI-ID 98923520]
74. Philosophy in dialogue. STRAHOVNIK, Vojko (urednik 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794]
75. NOVAK, Marko (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2018. 195 str., tabele. ISBN 978-1-5275-1164-4, ISBN 1-5275-1164-2. [COBISS.SI-ID 2053162166]
76. ŽALEC, Bojan (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 290144768]
77. STRAHOVNIK, Vojko (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. 106 str. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 7521114]

Mentor pri doktorskih disertacijah

78. LAMPRET, Urška. Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Lampret], 2020. IX, 243 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116729. [COBISS.SI-ID 18433795]
79. TOMAŽIČ, Luka Martin. Dialektična metoda in njena uporaba pri reševanju pravnih primerov : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Martin Tomažič], 2017. IV, [2], 214 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4556&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053177526]
80. SINREIH, Marko. Organizacijska kultura v podjetju ter vpliv lastništva na motivacijo zaposlenih v času tranzicije : doktorska disertacija. Kranj: [M. Sinreih], 2016. VI, 222 str., tabele, graf. prikazi. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1653&lang=slv. [COBISS.SI-ID 287329536]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

81. CENTA, Mateja. Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Centa], 2017. VII, 239 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92597&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7642458]

Mentor pri magistrskih delih

82. SAVIOZZI, Saša. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost na primeru podjetja BMW Group : magistrsko delo. Brežice: [S. Saviozzi], 2021. 94 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 54104579]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

83. ZALOŽNIK, Ervin. Genocid kot zločin proti človečnosti in družbena smrt : magistrsko delo. Kranj: [E. Založnik], 2020. 75 str. http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 53007363]
84. ORZAN, Linda. Pojem človekovega dostojanstva v zdravstvu in pravu : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Orzan], 2019. 94 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6244&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048055780]
85. VENGUŠT, Adam. Prestrukturiranje družbe PS zavarovanja v luči trajnostnega poslovanja : magistrska naloga. Slovenj Gradec: A. Vengušt], 2018. 75 f., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024457250]
86. VLAISAVLJEVIĆ, Ljubinka. Prispevalna pravičnost in skupno dobro kot temelja družbe : magistrsko delo. Kranj: [L. Vlaisavljević], 2018. IV, 79 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4555&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053177270]
87. MAKOVEC, Nina. Živalska etika z vidika prava : vprašanje pravic živali : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Makovec], 2017. VIII, 118 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5191&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053228470]
88. ZELNIK, Maksimiljan. Etična presoja demokratične in totalitarne države : magistrsko delo. Kranj: [M. Zelnik], 2016. VII f., 137 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4563&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053179318]
89. KUHAR, Sara. Etični in pravni vidiki odločanja o zdravljenju ob koncu življenja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kuhar Dobnikar], 2016. V, 107 f. [COBISS.SI-ID 2053256630]
90. ANTIĆ, Marija. Politika in etika ob koncu življenja : magistrsko delo. Kranj: [M. Antić], 2016. VIII, 145 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4113. [COBISS.SI-ID 2053157814]

Mentor pri diplomskih delih

91. ŽUŽEK, Marko. Vpliv kulturnih razlik na poslovanje z Rusijo : diplomsko delo. Kostanjevica na Krasu: [M. Žužek], 2018. 83 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024453922]
92. JANDRLIČ, Dejan. Poslovna etika v šoli vožnje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Jandrilič], 2017. 43 f., barv. ilustr. [COBISS.SI-ID 1024446754]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

93. HLEDE, Stanislava. Javna uprava, javni interes in družbena odgovornost : diplomsko delo. Kranj: [S. Hlede], 2018. IV, 94 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4920. [COBISS.SI-ID 2053208502]
94. KOŠČAK, Martin. Modeli etičnega odločanja in njihov pomen pri odločanju : diplomsko delo. Višnja Gora: [M. Koščak], 2017. 52 str. [COBISS.SI-ID 1024433120]

Prevajalec

95. HORGAN, Terry, TIENSON, John. Dekonstrukcija novovalovskega materializma. Analiza : časopis za kritično misel. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 22, [št.] 3, str. 123-134. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 8086874]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

96. VAJDA, Sandra. Abolicionizem in moralna dopustnost uporabe živali v raziskovalne namene : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Vajda], 2016. 49 f. [COBISS.SI-ID 66044514]

Recenzent

97. ŠUSTER, Danilo. Kaj delajo filozofi?. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. XIII, 221 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 008. ISBN 978-961-6620-76-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 97553153]
98. UEXKÜLL, Jakob von. Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi : slikanica nevidnih svetov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0062-6. [COBISS.SI-ID 294327296]
99. POTRČ, Matjaž. Zero point reference : conscious philosophy. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 103 str. ISBN 978-620-2-01037-5. [COBISS.SI-ID 26130488]


NERAZPOREJENO

100. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti. 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. Dialogi, letn. 16. ISBN 978-961-220-113-5. http://www.aristej.si/slo/e-knjige.html. [COBISS.SI-ID 90288129]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti/projects:

ARRS projekt J6-6851 Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja

ARRS projekt J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Ethics and values education in schools and kindergartens (Erasmus+); več: www.ethics-education.eu

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Learn together to Live together (Erasmus+); http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni projekt H2020: INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)