Študijski program Človek in medosebni odnosi združuje duhovnost s temeljnimi znanji duševnega zdravja. Preko študijskih vsebin usmerja študente, da raziskujejo kdo je človek, kako človek osmišlja svoje življenje, kako deluje, kaj ga motivira, kaj so njegove vrednote, kako razumeti stisko človeka, na kakšen način izkušnje zaznamujejo človeka, od kod prihajajo določeni vrednostni in idejni sistemi, kakšne so psihološke zakonitosti njegovega delovanja, kakšen pomen imajo odnosi, kako reševati napetosti in nesoglasja, kako osmisliti človekovo trpljenje in odpuščanje.

V osredje postavlja človeka znotraj njegovih mnogoterih odnosov - do svojih bližnjih, do družbe, do sebe, do naravnega okolja, do Boga, do transcendentnega.


→ Program se izvaja v Ljubljani ali v Mariboru.

→ Razpisan je redni in izredni način študija.

Smeri študija

Študij Človek in medosebni odnosi je sestavljen iz obveznega skupnega dela, kjer študentje pridobivajo osnovna znanja tako iz področja duhovnosti, religije in teologije kot tudi s področja psihologije, svetovanja, razvojnih teorij in odnosov. Predmeti skupnega dela predstavljajo osnovo za nadaljnji poglobljen študij na izbrani študijski smeri.

Ob vpisu na študijski program bodoči študent izbere smer študija in s tem tudi naziv, ki ga pridobi po koncu študija. Program ponuja študij na smeri:

1. smer: 2. smer:
Zakonska in družinska terapija ter svetovanje  Teološki in religijski študiji
družinski svetovalec/družinska svetovalka  diplomat/diplomantka teoloških in religijskih študijev
predmetnik ZDTs predmetnik TRŠ


Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje

Je namenjena študentom in študentkam, ki se želijo izobraževati na področju psihologije, svetovanja in psihoterapije. Študentje bodo po zaključenem študiju sposobni nuditi osnovno oskrbo družine na področju duševnega zdravja - izobraževanje, podporo in usmerjanje družine z namenom uspešnega preprečevanja psihosocialnih težav. Na smeri pridobijo osnovna znanja iz področja psihoterapije in osebno terapevtsko izkušnjo. Program je zasnovan na podlagi kompetenc psihoterapevtskega poklica, ki ga predvidevajo mednarodni standardi in kot tak namenjen tudi osnovnemu izobraževanju na področju psihoterapije in usmerja študente v nadaljnji študij družinske terapije na drugi in tretji stopnji.

Študij na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje je interdisciplinarni, saj pri njem poleg strokovnjakov na področju družinske terapije UL Teološke fakultete sodelujejo tudi visokošolski učitelji UL Medicinske fakultete.

Smer Teološki in religijski študiji

Je namenjena študentom in študentkam, ki imajo interes, da bi bili aktivni znotraj cerkvenih skupnosti in tistim, ki bi želeli razširiti svoja obzorja s krščansko kulturo in izročili drugih religij, torej tistim, ki želijo spoznati pomen religij znotraj zgodovine človeštva in v sodobni kulturi. Program je usmerjen v spodbujanje medkulturnega in medverskega dialoga, zato je primeren tudi za vse, ki iščejo odgovore na področju religij in verstev. Program bo pripravil za delovanje na župnijah in vodenje župnijske skupnosti. Poleg tega smer ustrezno pripravlja vse, ki bodo želeli nadaljevati drugostopenjski študij religiologije (npr. na Teološki fakulteti na magistrskem študijskem programu Religiologija in etika).


Informacije za vpis

Vpisni pogoji – pogoj za vpis je opravljena splošna matura (oziroma končani nekateri programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja ob dodatnem izpitu iz splošne mature iz ustreznih predmetov).

Pomembni datumi:

Informativni dnevi 16. 2. (ob 10. in 15. uri) in 17. 2. 2024 (ob 10. uri)
1. prijavni rok 20. 2.–20. 3. 2024 (preko eVŠ)

Odgovori na pogosta vprašanja

  1. Kje se lahko zaposlim po končanem študiju?

Študijski program izobražuje za delovna mesta na področju duhovne dejavnosti, za nudenje socialno-varstvenih storitev oziroma za delovna mesta, kjer se pričakuje poznavanje duhovnega in duševnega delovanja človeka.

Na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje pričakujemo zaposlitve na področju edukacije, preventive in promocije duševnega zdravja posameznika in družine, na področju osnovne podpore družini, osnovne oskrbe posameznika v stiski in usmerjanja posameznikov po socialnem in zdravstvenem sistemu pomoči ter na področju multidisciplinarnega sodelovanja za oblikovanje duševne in duhovne podpore posameznikom in družini. Profil družinskega svetovalca bo dopolnjeval dosedanje socialno-varstvene, izobraževalne in zdravstvene dejavnosti, kjer bodo lahko naši študenti v razširjenih programih in projektih sodelovali v skrbi za duševno zdravje.

Na smeri Teološki in religijski študiji pričakujemo zaposlitve na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (stalni diakoni, pastoralni referenti, sodelovanje v organih verskih skupnosti), na področju humanitarne, karitativne in socialno-varstvene dejavnosti, na področju kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, upravljanje kulturne dediščine), na področju javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah), na področju medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci), na področju založništva (uredniki, pomočniki urednikov) ter na področju menedžmenta (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo na razvoju kadrov).

  1. Ali so pogoji za vpis enaki v Ljubljani in v Mariboru?

Študij se izvaja v Ljubljani in na Enoti v Mariboru. Na obeh enotah so enaki pogoji za vpis in se bo študijski program (ob zadostnem vpisu študentov) izvajal v enakem obsegu.

  1. Ali bom po končanem študiju psihoterapevt?

Študij na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje predstavlja osnovno izobraževanja na področju psihoterapije. Kljub temu, da nimamo sprejete zakonodaje na področju psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji, po sedaj veljavnih kriterijih (ki jih za področje družinske terapije uravnava Združenje za zakonsko in družinsko terapijo Slovenije), študent po prvi stopnji študije še ne more samostojno opravljati psihoterapevtskih storitev. Na naši fakulteti študenti, ki bi želeli opravljati ta poklic, izobraževanje nadaljujejo na magistrskem študiji Zakonski in družinski študiji (smer Zakonska in družinska terapija) in nato na študiju izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija. Na vseh treh stopnjah študija študenti pridobi zadostno število ur splošnega psihoterapevtskega izobraženja, specifičnega psihoterapevtskega izobraževanja in osebno terapevtsko izkušnjo, ki so po mednarodnih standardih potrebni za opravljanje psihoterapije. Po končanem izobraževanju opravljajo še stažiranje, s katerim pridobijo dovoljšen obseg prakse za opravljanje psihoterapevtskega poklica. Naziv družinski terapevt podeljuje Združenje za zakonsko in družinsko terapijo Slovenije.

  1. Ali so vsi skupni predmeti obvezni za obe smeri študija?

Da. Skupni obvezni predmeti so obvezni za študente obeh smeri študija. Skupni predmeti predstavljajo osnovna znanja iz področja duhovnosti in duševnega zdravja, ki dajejo študentom osnovo za študij na posameznih smereh. Študent oz. študentka lahko v okviru zunanje izbirnosti do vključno 12 ECTS iz obveznih ali izbirnih enot programa tudi prenese oz. pridobi na drugih programih UL Teološke fakultete oz. na programih drugih visokošolskih zavodov.

  1. Kaj pomeni osebna izkušnja na smeri ZDTs?

Osebna terapevtska izkušnja se bo v okviru študijskega programa pridobivala pri predmetih Refleksija in razvoj lastne osebnosti na osnovi osebne izkušnje 1 in 2 (v prvem in tretjem letniku). Cilj predmetov je opravljena refleksija osebnega doživljanja, osebnosti, temperamenta ter odnosov in osebna izkušnja, ki omogoča, da študenti lahko identificirajo, se zavedajo in primerno uravnavajo svojo osebno vključenost in prispevke v procesu psihoterapije in svetovanja, ki ga prakticirajo. Študijski proces bo potekal v obliki skupinskega učenja, refleksivnega učenja ter konkretnimi praktičnimi vajami, igrami vlog, s katerimi se bo študent seznanjal z lastnimi značilnosti in lastno osebnostjo.

  1. Ali je možno študij vpisati tudi vzporedno?

Da.

  1. Ali moram biti veren, da se vpišem na Teološko fakulteto?

Ne. Za vpis v študijski program Človek in medosebni odnosi ni potrebna pripadnost veroizpovedi. Študij sicer temeljni na krščanskih vrednotah, vendar istočasno spodbuja medkulturnost in medverski dialog ter strpnost.

  1. Kako bo potekal izredni študij?

Vpisna mesta za izredni študij so predvidena za vpis v Ljubljani in za vpis v Mariboru. Izredni študentje bodo v dogovoru s profesorji opravljali svoje obveznosti. Študijski program za izredne študente bo sledil enakim ciljem in kompetencam kot študij za redne študente, način študija pa bo prilagojen (npr. študij po sklopih, predavanja oziroma konzultacije v popoldanskem času, samostojen študij ob posnetkih predavanj itd.).