Projekt ETHIKA: Etika in vrednote v šolah in vrtcih je mednarodni projekt v okviru programa Erasmus+, katerega cilji so razvijati in spodbujati inovativne prakse v šolskem izobraževanju na področju etike, vrednot in kritičnega mišljenja, razvoj učnih gradiv in metod za to področje ter s tem tudi povečanje priložnosti za izobraževanje in usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev ter povečanje ozaveščenosti na ravni šolskih in vzgojnih politik o pomenu etike in vrednot ter večji vnos teh vsebin v izobraževalne poti učiteljev in vzgojiteljev.                    

V projektu verjamemo, da so etika in vrednote v izobraževalnem prostoru zelo pomemben vidik razvoja demokratične, pluralistične in na znanju temelječe družbe, tako v smislu položaja in vloge posameznika kot državljana kot tudi glede osebnega razvoja. Hkrati ključni etični izzivi, ki se nanašajo na družbeno povezanost (družbena nepravičnost in izključenost), znanstveni in tehnološki razvoj, kulturno raznolikost in gradnjo vključujoče kulturo, terjajo poglobljene odgovore in celostne vzgojne procese.                              

Teološka fakulteta UL kot vodilni partner v projektu sodeluje še z osmimi drugimi organizacijami. Te so OŠ Valentina Vodnika (Ljubljana), OŠ Šmartno pri Litiji, Steps (Bolonja), Rambla (Palma), Društva Mala filozofija (Zadar), Kirchliche Pädagogische Hochschule (Graz), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Erlangen) in Bundesverband Ethik e. V. (Marburg).

Spletna stran projekta

 Povezava do dokumentov, gradiv, orodij in pripomočkov, ki so nastali v okviru projekta.

 European Network for Ethics and Values education - Prijavnica/Membership form (doc or PDF)

 

Ethics and Values Education in Schools and Kindergartens - ETHIKA (Erasmus+;  KA2-SE-31/14)

Projekt Ethics and Values Education in Schools and Kindergartens je financiran s strani Evropske komisije (program Erasmus+) in slovenske nacionalne agencije za program Erasmus+ CMEPIUS.

30 let programa Erasmus+

 

Povzetek projekta

Glavni cilj projekta ETHIKA je bil vzpostaviti celovito podporo učiteljem oz. vzgojiteljem v šolah in vrtcev ter tudi drugim, ki delujejo na vzgojnem področju, glede tega, kar bomo imenovali etična vzgoja ali vzgoja/izobraževanje za etiko in vrednote. (Izraz etična vzgoja uporabljamo kot kratek način nanašanja na vidike vzgoje in izobraževanja, ki so posredno ali neposredno povezani v etiko in vrednotami ter kot krovno ustreznico temu, kar v angleškem jeziku nastopa kot ethical education, pa tudi ethics education, moral education, values education in podobno.) Ta se nanaša na vse vidike procesa vzgoje in izobraževanja, ki se eksplicitno ali implicitno nanašajo na etične razsežnosti življenja in so takšni, da jih je mogoče strukturirati, usmerjati in spremljati z ustreznimi izobraževalnimi metodami in orodji. Med glavne cilje etične vzgoje umeščamo naslednje: spodbujati etično refleksijo, zavest, avtonomijo, odgovornost in sočutje pri otrocih, otrokom omogočiti vpogled in razumevanje pomembnih etičnih načel in vrednot, otroke opremili z intelektualnimi sposobnostmi (kritično mišljenje, moralno preudarno razmišljanje, dobro odločanje, sočutje idr.) za odgovorno moralno presojo, razviti pristope za izgradnjo učilnice ali šolskega okolja kot etične skupnosti ter z moralnim razmislekom umestiti posameznika v lokalne in globalne skupnosti z nalogo, da k njim prispeva. Vse to omogoča otrokom, da premagajo predsodke, diskriminacijo in druge neetične prakse ter stališča in hkrati oblikujejo pravi odnos do sebe, do odnosov, v katerih so ali vstopajo, do družbe oz. skupnosti in do okolja.

Na podlagi predhodnih izkušenj in analiz smo hkrati zaznali, da učitelji pogosto niso opremljeni in dovolj pripravljeni za obravnavo teh tem in pristopov, ki se povezujejo z etiko. Da bi odgovorili na ta izziv, smo strukturirali naše projektne aktivnosti okoli štirih glavnih rezultatov. Po celoviti analizi potreb uporabnikov, ki je vsebovala poglobljena srečanja ciljnih skupin z učitelji, je bil prvi izdelek, ki smo ga razvili, Priročnik za učitelje in vzgojitelje, ki vsebuje trinajst metodoloških pristopov k etični vzgoji, vključno s praktičnimi primeri in uporabnimi nasveti. Nastal je kot odziv na ugotovljene potrebe in zagotavlja ključna znanja, veščine in orodja za vzgojo etike in vrednot. Vsebuje opis osnovnih konceptov in pristopov pri vzgoji etike, ključne vpoglede iz moralnega razvoja otrok, čemur sledijo razmisleki glede šolskih interakcij in etičnega upravljanja. Predstavlja obširne metodološke smernice za vzgojo etike in vrednot, ter je uporabno orodje, ki je namenjeno uporabi v učilnicah ter za usposabljanja učiteljev oz. vzgojiteljev. V njem predstavljene metodologije so:

 • Kritično razmišljanje pri vzgoji etike
 • Filozofija za otroke/z otroci
 • Sokratski dialog
 • Metoda razjasnjevanja vrednot
 • Holistično učenje
 • Uporaba etičnih dilem, konfliktnih primerov in miselnih eksperimentov
 • Zgodbe in biografsko učenje
 • Kvadrat vrednot in njihovega razvoja
 • Strategije preprečevanja konflikta
 • Moralno odločanje
 • Vzgoja vrednot in etike – model MELARETE
 • Upoštevanje in pripoznavanje razlik
 • Etično delovanje: projektne aktivnosti povezane z vzgojo etike in vrednot

Drugi in povezani izdelek so izobraževalna gradiva in orodja. Ta so pripravljeni in organizirani glede na stopnje starosti otrok/učencev (3–5, 5–7, 7–9, 9–11 in 11–14 let) in šest ključnih tem, ki so bile prepoznane kot najpomembnejše (reševanje konfliktov, etično delovanje, pravičnost, spoštovanje, odgovornost, samozavest oz. samopodoba).

Tretji izdelek je učni načrt za etično vzgojo za učitelje in vzgojitelje, dopolnjuje oba prejšnja in je namenjen tako osebam, ki razvijajo in izvajajo usposabljanje vzgoje etike in vrednot za učitelje in vzgojitelje, kot tudi učiteljem in vzgojiteljem kot vodič pri samo-izobraževanju in jim je zato v pomoč pri uporabi priročnika za učitelje in izobraževalnih materialov in orodij. Ta predlog vključuje opis različnih pristopov k izobraževanju o etiki in vrednotah, opisanih na način, ki je pomemben za oblikovanje in izvajanje izobraževanja ali usposabljanja za učitelje in vzgojitelje. Vsebuje tudi nasvete o tem, kako oblikovati in izvajati usposabljanje učiteljev, ki uporabljajo gradiva, razvita v projektu. Vključeni so tudi pregled obstoječih modelov in učnih načrtov ter ostalih priložnosti za učitelje in vzgojitelje v sodelujočih državah (Slovenija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Španija). Ob koncu je podan predlog, kako dopolniti obstoječe učne načrte in učne priložnosti za učitelje. Trije kurikularni stebri, ki smo jih prepoznali in opredelili kot ključne, so Filozofija z otroki in kritično mišljenje, Etična vzgoja: metode in orodja ter Etični vidiki in izzivi sodobnega sveta (in kako jih obravnavati v učilnici).

Četrti izdelek so smernice glede oblikovanja politik za področje etične vzgoje, etike in vrednot v EU, ki nudi celovito podporo oblikovalcem politik in odločevalcem na področju izobraževanja (tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic) glede različnih dimenzij etične vzgoje. Smernice vključujejo pomen in cilje etične vzgoje, obstoječe stanje v izobraževalnih kontekstih sodelujočih evropskih države, glavne izzive, s katerimi se sooča ta področje. Tako predstavlja učinkovito orodje za odločevalce, ki temelji na prepoznanih potrebah in izkušnjah. Smernice so bile pripravljene na podlagi obstoječih politik in strateških dokumentov, analize izobraževalnih sistemov in, najpomembnejše, na podlagi številnih stikov z učitelji in vzgojitelji ter na njihovih izkušnjah. Upamo, da smo s tem zagotovili ustrezne temelje za zainteresirane odločevalce, voditelje, druge oblikovalce politik in člane civilne družbe, da bo lahko prišlo do pomembnih in smiselnih sprememb na področju etične vzgoje, s posebnim poudarkom na spodbujanju podpornega političnega konteksta z izvedbenimi ukrepi, ki podpirajo zaposlene v vzgoji in izobraževanju.  Ključni izziv je oblikovanje političnega okvira v zvezi z vrednotami EU in človekovimi pravicami ter vzpostavitev učinkovitih izvedbenih ukrepov, da se zagotovijo učinkovite možnosti za temeljno in vseživljenjsko izobraževanje učiteljev za to področje, ki bo temeljilo na najsodobnejših metodologijah in integrativnih pristopov. Glavni cilji projekta so bili torej ustvarjanje večje medsebojne povezanosti med raziskavami, prakso ter ustreznimi politikami in nosilci odločanja na ravni EU in na nacionalni ravni ter zagotovili prostor za prihodnjo javno razpravo.

Poleg opisanih rezultatov smo izvedli tudi tri celovite dejavnosti usposabljanja za učitelje. Kot del dejavnosti razširjanja je bilo pripravljenih več znanstvenih in strokovnih publikacij. V prihodnosti želimo graditi nadaljnjo sinergijo, okrepiti sodelovanje in izmenjevati dobre prakse ter izkušnje med različnimi akterji na področju etike in vrednot v izobraževanju. Zato smo vzpostavili široko evropsko mrežo za vzgojo za etiko in vrednote, ki jo bo vodila Univerza v Ljubljani. S tem bomo okrepili inovacije in internacionalizacijo v šolskem sektorju ter krepili sodelovanje in krepitev zmogljivosti na področju izobraževanja o etiki in vrednotah.