O čem govori projekt Ethos?

Človeštvo se mora sprijazniti z nenehnimi in hitrimi spremembami, ki močno vplivajo na družbo. Ekonomski in tehnični dejavniki so gonilna sila napredka, lahko pa povzročijo tudi globoke in pomembne trke na področju vrednot: dostopi do virov (tako materialnih kot nematerialnih kot sta npr. znanje in poučevanje) so še vedno neenakomerno porazdeljeni, negotovost pa povzroča strah, skrbi, stiske in celo preplah, kar se lahko hitro sprevrže v nasilje in agresijo. Poglavitna motivacija za projekt izhaja iz spoznanja, da so izzivi, s katerimi se danes soočamo, ne le ekonomski ali politični, temveč etični.

Ethos se zavzema za etično izobraževanje in vzgojo v predšolski dobi, v osnovnih in srednjih šolah z namenom, da bi otrokom podali temelje za kritično razmišljanje, spoštovanje drugih, strpnost, medkulturnost, mediacijo, sočutje in dialog. Sedanje šolske prakse kažejo na številne izzive, ki jih je potrebno upoštevati.

Prvič, vseobsegajoča narava etične refleksije in zavedanja zahteva integrativni pristop, kjer bodo te teme lahko vključene v vse ali vsaj v večino šolskih predmetov (npr. pojem poštene igre, preprečevanje nasilja, zloraba nedovoljenih substanc pri telesni vzgoji in športu itd.) in v celotno šolsko življenje.

Drugič, učitelji in vzgojitelji pogostoma nimajo dovolj specifičnega znanja in kompetenc, da bi se pri pouku lahko na dovolj jasen in celovit način lotili etičnega izobraževanja

Ethos ponuja odgovore s pomočjo analize trenutnega stanja etične vzgoje in izobraževanja v državah, ki so udeležene v projektu.

 

Kakšni so cilji projekta Ethos?

Projekt Ethos stremi k celovitemu etičnemu izobraževanju in vzgoji v osnovnih šolah in v predšolski dobi. S tem bi otrokom podali temelje za kritično razmišljanje, spoštovanje, strpnost, medkulturnost, sočutje in dialog. Naš namen je, da v okviru projekta oblikujemo ter ponudimo osnovnošolskim učiteljem in vzgojiteljem v vrtcih inovativne in integrativne učne priložnosti, ki bodo upoštevale njihove pridobljene sposobnosti in izkušnje ter temeljile na načelih vseživljenjskega učenja. Vse to zajema oblikovanje učnih gradiv in pripomočkov, prirejenih otrokom različnih starosti, in priročnike za učitelje, ki temeljijo na ustreznih metodoloških izhodiščih in hkrati omogočajo izmenjavo dobrih praks iz različnih okolij. Na začetku projekta smo zato opravili primerjavo obstoječih predmetov, ki se dotikajo etičnih vsebin v sodelujočih državah, izvedli analizo potreb učiteljev ter s fokusnimi skupinami preverjali, kaj pričakujejo, s kakšnimi ovirami in problemi se srečujejo pri svojem delu ter kaj zanje ostajajo tabu teme. Dolgoročni cilj projekta Ethos pa je izoblikovati vseevropsko mrežo za etično vzgojo in izobraževanje, ki bo zagotavljala in ponujala strokovne podlage in učna gradiva, zasnovana na upoštevanju pomembnih pedagoških spoznanj in inovativnih praks ter bo služila tudi kot temelj za nadaljnje projekte s tega področja.

 

Kdo so partnerske organizacije?

Sestava partnerskih organizacij v projektu je zelo pestra, saj v njem sodelujejo univerze, osnovne šole, nevladne organizacije, raziskovalni inštituti in podjetja, prihajajo pa iz sedmih  evropskih držav. Gre za naslednjih osem organizacij: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (nosilec projekta), OŠ Šmartno v Tuhinju, Kirchliche Pädagogische Hochschule (Gradec, Avstrija), Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Nemčija), Scienter CID (Granada, Španija), Amitie (Bologna, Italija), Društvo »Mala filozofija« (Zadar, Hrvaška) in Inova 4T (Tuzla, Bosna in Hercegovina). Kakor vidite so zajeta tudi raznolika kulturna področja, kar predstavlja pomembno dodano vrednost projekta, saj so se najboljše ideje in rešitve porodile v aktivnem dialogu in izmenjavi pogledov. Kriteriji, po katerih smo izbrali partnerske organizacije so predvsem poglobljeno poznavanje področja izobraževanja, izkušnje s področja evropskih projektov, dobri stiki z različnimi ciljnimi skupinami ter odlike, ki so pomembne pri vsakem projektu, kot so odzivnost, zanesljivost in vzajemnost.