Cecilija Oblonšek (* 1982) je po končani Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru na oddelku za glasbo, smer glasbena pedagogika, kjer je marca 2007 diplomirala. Med študijem se je vpisala na Umetniško gimnazijo Fran Korun Koželjski Velenje – glasbena smer modul B, petje in instrument, smer orgle, in jo v letu 2006 zaključila z zaključnim koncertom. Po prvem letu študija na Pedagoški fakulteti se je vpisala na Teološko fakulteto – enota Maribor, smer teologija enopredmetno, kjer je diplomirala septembra 2007. V času študija in kasneje se je izpopolnjevala na seminarjih in delavnicah s področja orgel, koralne glasbe in liturgike. Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2016 zaključila študij z doktorsko nalogo z naslovom Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje. Od leta 2008 je na isti fakulteti zaposlena kot asistentka pri Katedri za liturgiko in liturgično glasbo za področje cerkvene glasbe. Deluje tudi kot strokovna vodja Zavoda za cerkveno glasbo ter v uredništvu liturgično-molitvene revije Magnificat.

Deluje kot predavateljica in (so)organizatorka liturgično-glasbenih delavnic in izobraževanj. Že v času študija se je začela strokovno udejstvovati s pisanjem strokovnih in poljudnih člankov tako s področja glasbe kot tudi liturgike, redno (je) objavlja(la) strokovne članke z glasbeno-liturgično vsebino v revijah Cerkev v sedanjem svetu (Cerkev danes)Pastoralni pogovoriTretji dan, Božje okolje, vsakomesečno pa v liturgično-molitveni reviji Magnificat. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki v okviru Zavoda za cerkveno glasbo pripravlja predavanja ob liturgično-pastoralnih tečajih psalmistov, organistov, pastoralnih delavcev v različnih slovenskih mestih in po župnijah. Prav tako predava predmete Liturgika, Pesem in glasba ter Nauk o zakramentih v Teološko-pastoralni šoli v Celju, Mariboru in Murski Soboti. Z letom 2010 je postala članica Nadškofijske komisije za liturgijo in cerkveno glasbo v Mariboru in tajnica Komisije za orgle, ki je delovala v okviru mariborske metropolije. Bila je članica uredniškega odbora revije Tretji dan in od leta 2011 tudi članica Sveta revije, od leta 2017 pa tudi področna urednica za liturgijo in cerkveno glasbo. Od leta 2013 je članica uredniškega odbora revije Magnificat in skupaj s sodelavci Zavoda za cerkveno glasbo oblikovalka glasbenih vsebin v tej reviji. 

Ker v okviru dela pri Zavodu za cerkveno glasbo, ki si med drugim prizadeva za čim učinkovitejšo vključitev koralnih napevov v današnje obrede v Katoliški cerkvi na Slovenskem, skupaj s sodelavci pripravlja gradiva, postaja to področje tudi pomemben del njenega znanstvenega raziskovanja, kot je vidno iz bibliografije, hkrati pa želi v okviru strokovnega in pastoralnega dela teorijo prenašati v prakso preko delavnic in izobraževanj in ostajati v stiku s situacijo "na terenu". 

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. OBLONŠEK, Cecilija. Liturgična inkulturacija in vprašanje tradicije = Liturgical inculturation and the matter of tradition. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 101-129. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Oblonsek.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Oblonsek. [COBISS.SI-ID 88311299], [SNIP]
2. OBLONŠEK, Cecilija. Suradnja Cerkvenog glasbenika i Sv. Cecilije te suradnja slovenskih i hrvatskih crkvenih glazbenika u vrijeme Barlèovog uređivanja Sv. Cecilije (1914 - 1941). Sveta Cecilija : časopis za duhovnu glazbu. 2020, letn. 40, št. 3-4, str. 57-63. ISSN 1330-2531. [COBISS.SI-ID 49887747]
3. OBLONŠEK, Cecilija. Možnosti umestitve sodobne krščanske glasbe v evharistično slavje. Tretji dan. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 64-75, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10943491]
4. OBLONŠEK, Cecilija. Liturgična glasba po drugem vatikanskem cerkvenem zboru in doprinos Gregorja Zafošnika v glasbeno zakladnico pokoncilske Cerkve na Slovenskem = Liturgical music after Vatican Council II and contribution of Gregor Zafošnik to musical treasure of post-council Church in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 139-161. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Oblonsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D2ODONSB. [COBISS.SI-ID 8047962], [SNIP]
5. OBLONŠEK, Cecilija. Govorica Cerkve v liturgiji in premagovanje komunikacijskih "vozlov" znotraj obredja po zadnjem cerkvenem zboru. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 3/4, str. 72-81. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 717439]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

6. OBLONŠEK, Cecilija. Vloga obredne glasbe, kot jo razume Katoliška cerkev, in njeno mesto v družbi. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. 2018, letn. 21, št. 1, str. 12-17. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 717183]

1.04 Strokovni članek

7. OBLONŠEK, Cecilija. "Ne pojemo pri maši, ampak pojemo mašo!" : kakšna cerkvena glasba približa človeka Bogu pri nedeljskem bogoslužju. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 5, str. 12-14, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 125957635]
8. OBLONŠEK, Cecilija. Anketa med glasbeniki slovenskih župnij ob sinodi 2021-2023. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2022, letn. 115, [št.] 4, str. 6-7, ilustr., 2022, letn. 115, [št.] 5, str. 7-8, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 125216771]
9. OBLONŠEK, Cecilija, ŠTER, Katarina. Vstopni spev : 4. postna nedelja - nedelja Laetare, 27. marec 2022. Magnificat. mar. 2022, letn. 9, št. 3, str. 30-33, note. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 103119363]
10. OBLONŠEK, Cecilija. Liturgična glasba in sv. Cecilija. Zavod za cerkveno glasbo. 22. nov. 2022, ilustr. ISSN 2784-7357. https://portal.pridi.com/2022/11/22/liturgicna-glasba-in-sv-cecilija/. [COBISS.SI-ID 131642115]
11. OBLONŠEK, Cecilija. Obhajilna pesem : okusite in glejte, kako dober je Gospod : (Ps 34). Magnificat. jan. 2021, letn. 8, št. 1, str. 28-30. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 44829443]
12. OBLONŠEK, Cecilija, PRIOL, Cvetana. Kralj neba je na oltarju. Magnificat. maj 2021, letn. 8, št. 5, str. 29-31. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101125635]
13. OBLONŠEK, Cecilija. Najlepši dar. Magnificat. avgust 2021, letn. 8, št. 8, str. 30-31, notno gradivo. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101138947]
14. OBLONŠEK, Cecilija. Kot po mrzli studenčini. Magnificat. oktober 2021, letn. 8, št. 10, str. 32-34, notno gradivo. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101142531]
15. OBLONŠEK, Cecilija, THOMAS AQUINAS. O salutáris hóstia. Magnificat. november 2021, letn. 8, št. 11, str. 31-33, notno gradivo. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101148419]
16. OBLONŠEK, Cecilija. Jezus moj, ljubim te. Magnificat. december 2021, letn. 8, št. 12, str. 32-33, notno gradivo. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101150467]
17. OBLONŠEK, Cecilija. Poljubi znotraj bogoslužja : Bog najbolj neverjetne stvari prinaša v jeziku običajnosti. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 18-19, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34301699]
18. OBLONŠEK, Cecilija. Glasbena podoba krizmene maše. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2020, letn. 113, [št.] 1, str. 7-9, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 11086851]
19. OBLONŠEK, Cecilija. Bogoslužni sodelavci - izredni delivci obhajila. Magnificat. feb. 2020, letn. 7, št. 2, str. 21-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11068675]
20. OBLONŠEK, Cecilija. Bogoslužni sodelavci - pritrkovalci. Magnificat. apr. 2020, letn. 7, št. 4, str. 18-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 11086339]
21. ŠTER, Katarina, OBLONŠEK, Cecilija. O-antifone. Zavod za cerkveno glasbo. 21. nov. 2020, ilustr., note. ISSN 2784-7357. https://cerkvena-glasba.si/2020/11/o-antifone/. [COBISS.SI-ID 89428227]
22. OBLONŠEK, Cecilija, HRGAREK, Luka. Izobraževanje za psalmiste. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 2, str. 7-8, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 10959875]
23. OBLONŠEK, Cecilija. Teološka in glasbeno-liturgična vsebina 1. in 2. novembra. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 4, str. 13-14, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 10996739]
24. OBLONŠEK, Cecilija. Sijaj tako svetle luči : kaj nam pripoveduje simbolna govorica velikonočne sveče. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 6, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10948611]
25. OBLONŠEK, Cecilija. Prazničnost vstopne procesije in vstopnega speva. Magnificat. maj 2019, letn. 6, št. 5, str. 20-21. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10947843]
26. OBLONŠEK, Cecilija. "Slava Bogu na višavah" : angelska in naša hvalnica. Magnificat. jun. 2019, letn. 6, št. 6, str. 21-23. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 10958083]
27. OBLONŠEK, Cecilija. Glasbene sestavine revije Magnificat. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2018, letn. 111, [št.] 2, str. 12. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 716927]

1.05 Poljudni članek

28. OBLONŠEK, Cecilija. Zakramenti = pogled OFS. Brat Frančišek : glasilo Frančiškovega svetnega reda (FSR) v Sloveniji. marec/april 2022, letn. 32(142), št. 2, str. 4-6, ilustr. ISSN 1408-0192. [COBISS.SI-ID 101158915]
29. OBLONŠEK, Cecilija. Nujnost liturgičnega izobraževanja : kako lahko Božje ljudstvo v polnosti doživi bogastvo liturgičnega obhajanja?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 1, str. 21-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 98287875]
30. OBLONŠEK, Cecilija. Izkušnja lepo obhajane svete maše je najboljša "šola liturgije" : (nujnost liturgičnega izobraževanja za rast v osebni veri, 2. del). Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 2, str. 24-26, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 105397763]
31. OBLONŠEK, Cecilija. "Okrog enega oltarja" (B 41) : premislek o eklezialni razsežnosti krizmene maše. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 3, str. 24-26, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 112845315]
32. OBLONŠEK, Cecilija. Aleluja, vzklik veselja : kaj pomeni ta hebrejska beseda in kako jo pojemo pri velikonočnem bogoslužju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2022, letnik 71, št. 15-16, str. 7. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 131634947]
33. OBLONŠEK, Cecilija. Prebudimo hrepenenje otrok po Bogu. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. feb. 2021, št. 9, str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 53199875]
34. OBLONŠEK, Cecilija, HRGAREK, Luka. Formacija bogoslužnih sodelavcev - psalmistov. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 23-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030531]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

35. OBLONŠEK, Cecilija. On živi! za otroke, Ljubljana 2022. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2022, letn. 115, [št.] 5, str. 17-18, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 132719875]
36. OBLONŠEK, Cecilija. Marjan Grdadolnik, Psalmi; Očitanja (notna izdaja), Idrija 2021. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2021, letn. 114, [št.] 6, str. 15, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 91514627]
37. OBLONŠEK, Cecilija. Jurij Snoj: Gregorijanski koral v srednjeveških rokopisih na Slovenskem. Tretji dan. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 142-144, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10946051]
38. OBLONŠEK, Cecilija. Hvalospev (zgoščenka) in Hvalospev v notah (notna izdaja), Ljubljana 2018. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2018, letn. 111, [št.] 4, str. 20-21, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 726655]
39. OBLONŠEK, Cecilija. Miškolinček: zgoščenka, kjer zaslišiš celo utripanje otroškega srca pred rojstvom. Iskreni.net. ISSN 1854-0589. https://www.iskreni.net/prosti-cas/skupni-cas/167344-miskolincek-zgoscenka-kjer-zaslisis-celo-utripanje-otroskega-srca-pred-rojstvom.html. [COBISS.SI-ID 704127]
40. OBLONŠEK, Cecilija. Kosto Selak: 14 himen v čast Deloriti (14 himana u čast Deloriti) ... Tretji dan. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 116, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10916611]

1.22 Intervju

41. OBLONŠEK, Cecilija (intervjuvanec). Cerkvena glasba služi bogoslužju : božični prazniki ... o cerkveni glasbi sem govorila ... Cecilijo Oblonšek ... Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2023, leto 59, št. 1, str. 66-68, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 137824515]
42. OBLONŠEK, Cecilija (intervjuvanec). Liturgija - odsev večne lepote : konferenca o liturgiji in liturgični glasbi Sacrificium laudis : "ideja o takšnem ... pravi dr. Cecilija Oblonšek ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2022, letn. 71, št. 34, str. 18, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119202819]
43. OBLONŠEK, Cecilija (intervjuvanec). Bog je že ob rojstvu vedel, kam jo pošilja : vsestranska cerkvena glasbenica, asistentka na Teološki fakulteti, žena in mama. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 10-11, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10958851]

1.25 Drugi sestavni deli

44. OBLONŠEK, Cecilija. "Recept" za glasbeno vsebino maše. Del 2, Spremenljivi mašni spevi. #najst. jan.-feb. 2023, št. 3, str. 44, ilustr. ISSN 2463-7564. [COBISS.SI-ID 136270595]
45. OBLONŠEK, Cecilija. "Recept" za glasbeno vsebino maše. Del 1, Priprava. #najst. nov.-dec. 2022, št. 2, str. 44, ilustr. ISSN 2463-7564. [COBISS.SI-ID 133381123]
46. OBLONŠEK, Cecilija. Izobraževanji Zavoda za cerkveno glasbo v postnem času. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2022, letn. 115, [št.] 2, str. 13-14, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 110096899]
47. OBLONŠEK, Cecilija. Nedelja Božje besede : 3. nedelja med letom, 23. 1. 2022. Magnificat. jan. 2022, letn. 9, št. 1, str. 30-32. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101153539]
48. OBLONŠEK, Cecilija. Svečnica - 2. februar. Magnificat. feb. 2022, letn. 9, št. 2, str. 31-34. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101154563]
49. OBLONŠEK, Cecilija, ŠTER, Katarina. 4. postna nedelja - nedelja Laetare : 27. marec 2022. Magnificat. marec 2022, letn. 9, št. 3, str. 30-33. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101157123]
50. OBLONŠEK, Cecilija. Cvetna nedelja - spomin Gospodovega vhoda v Jeruzalem : 10. april 2022. Magnificat. apr. 2022, letn. 9, št. 4, str. 32-34. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101231619]
51. OBLONŠEK, Cecilija. Gospodov vnebohod : 26. 5. 2022. Magnificat. maj 2022, letn. 9, št. 5, str. 31-33. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 104915203]
52. OBLONŠEK, Cecilija. Binkošti (Mdr 1,7). Magnificat. jun. 2022, letn. 9, št. 6, str. 28-29. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 108779779]
53. OBLONŠEK, Cecilija. 14. nedelja med letom. Magnificat. jul. 2022, letn. 9, št. 7, str. 30-32. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 112560643]
54. OBLONŠEK, Cecilija. 19. nedelja med letom. Magnificat. avg. 2022, letn. 9, št. 8, str. 32-33. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 115844611]
55. OBLONŠEK, Cecilija. Sv. Mihael, Gabriel in Rafael. Magnificat. sep. 2022, letn. 9, št. 9, str. 32-34. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 119114243]
56. OBLONŠEK, Cecilija. Vstopni spev na praznik apostolov. Magnificat. okt. 2022, letn. 9, št. 10, str. 29-30. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 122503427]
57. OBLONŠEK, Cecilija. Jezus Kristus, Kralj vesoljstva : Njegovo kraljestvo je večno. Magnificat. nov. 2022, letn. 9, št. 11, str. 32-33. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 126789123]
58. OBLONŠEK, Cecilija. Refleksija 4. mednarodne konference Papeškega sveta za kulturo. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2021, letn. 114, [št.] 1, str. 20-21, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 56764931]
59. OBLONŠEK, Cecilija. Spletna delavnica o glasbeni pripravi slovesnih večernic. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2021, letn. 114, [št.] 4, str. 19, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 77191427]
60. OBLONŠEK, Cecilija. Ciklus spletnih predavanj "Sursum corda". Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2021, letn. 114, [št.] 6, str. 14, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 91514115]
61. OBLONŠEK, Cecilija. Marijino veselje ob snidenju s Sinom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. avg. 2021, letn. 70, št. 33, str. 8, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73416707]
62. OBLONŠEK, Cecilija. Spletna delavnica o O-antifonah. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2020, letn. 113, [št.] 6, str. 22. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 45833987]
63. OBLONŠEK, Cecilija. V knjigi psalmov v Svetem pismu ponekod zasledimo besedno zvezo "Stopniška pesem", ponekod pa besedo "sela". Kaj označujeta zapisa?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 29. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030787]
64. OBLONŠEK, Cecilija. Izobraževanje za psalmiste v Mariboru. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 5, str. 17, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 11029251]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

65. OBLONŠEK, Cecilija. Sodelovanje med Cerkvenim glasbenikom in Sv. Cecilijo in sodelovanje slovenskih in hrvaških cerkvenih glasbenikov v času Barlètovega urejanja Sv. Cecilije (1917(!)-1941) = Suradnja između časopisa Crkveni glazbenik i Sv. Cecilija, te suradnja između slovenskih i hrvatskih crkvenih glazbenika u vremenu Barlèovog uređivanja Sv. Cecilije (1917(!)-1941) : Međunarodni znanstveni simpozij; Zagreb, 26. 10. 2019 : 150. obljetnica rođenja Janka Barléa: 150-letnica rojstva Janka Barlléta. Zagreb: Nadbiskupijski pastoralni institut, 2019. [COBISS.SI-ID 513788446]

3.25 Druga izvedena dela

66. ŠTER, Katarina, OBLONŠEK, Cecilija. O-antifone : delavnica o petju O-antifon v slovenščini v organizaciji Zavoda za cerkveno glasbo, 1. december 2020. [COBISS.SI-ID 90481923]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

67. OBLONŠEK, Cecilija (urednik, avtor dodatnega besedila), HRGAREK, Luka (urednik), ŠTIFTAR, Luka (urednik). Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju, Marku, Luku in Janezu = Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2023. 3 zv. Cantus Ecclesiae, 1. [COBISS.SI-ID 139621123]
68. OBLONŠEK, Cecilija (urednik, avtor dodatnega besedila), HRGAREK, Luka (urednik), ŠTIFTAR, Luka (urednik). Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa = Passio Domini nostri Iesu Christi. Množica. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2023. 4 zv. Cantus Ecclesiae, 1. [COBISS.SI-ID 139747075]
69. VIDMAR, Katarina (skladatelj, notograf), OBLONŠEK, Cecilija (urednik). Glej, prihajam : zbirka spevov med berili in pred evangelijem za liturgično leto A. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2022. 1 partitura (122 str.). Psalmi et cantica liturgiae sacrae, 1. [COBISS.SI-ID 120044803]
70. VIDMAR, Katarina (skladatelj, notograf), OBLONŠEK, Cecilija (urednik). Glej, prihajam : zbirka spevov med berili in pred evangelijem za liturgično leto A. Dotis. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2022. Psalmi et cantica liturgiae sacrae, 1. [COBISS.SI-ID 128281859]
71. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. Darilna izd. Ljubljana: Družina, 2021. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0809-3. [COBISS.SI-ID 54104067]
72. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. (Obhajilna izd.). Ljubljana: Družina, 2020. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0149-0. [COBISS.SI-ID 304258816]
73. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. 4. ponatis. Ljubljana: Družina, 2020. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0150-6. [COBISS.SI-ID 304259328]
74. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), HRGAREK, Luka (urednik, notograf). Krizmena maša : Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika Maribor : [liturgični vodnik za obhajanje krizmene maše velikega četrtka]. Maribor: Zavod za cerkveno glasbo, 2019. 27 str. [COBISS.SI-ID 96489985]
75. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. (Obhajilna izd.). Ljubljana: Družina, 2019. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0149-0. [COBISS.SI-ID 298530304]
76. OBLONŠEK, Cecilija (urednik), PURGER, Mojca (urednik). Moj prvi molitvenik. 3. ponatis. Ljubljana: Družina, 2019. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0150-6. [COBISS.SI-ID 298562304]
77. CANJUGA, A. (skladatelj), HRGAREK, Luka (urednik, notograf), OBLONŠEK, Cecilija (urednik). Slovesna pontifikalna sveta maša : Sveta Cecilija, devica in mučenka. Maribor: samozal. L. Hrgarek, 2018. [COBISS.SI-ID 95588097]

Prevajalec

78. LIBERTO, Giuseppe (intervjuvanec). Liturgična glasba po II. vatikanskem cerkvenem zboru. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 3/4, str. 123-124. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 717695]

Avtor dodatnega besedila

79. OBLONŠEK, Cecilija (urednik, avtor dodatnega besedila), HRGAREK, Luka (urednik), ŠTIFTAR, Luka (urednik). Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju, Marku, Luku in Janezu = Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2023. 3 zv. Cantus Ecclesiae, 1. [COBISS.SI-ID 139621123]
80. OBLONŠEK, Cecilija (urednik, avtor dodatnega besedila), HRGAREK, Luka (urednik), ŠTIFTAR, Luka (urednik). Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa = Passio Domini nostri Iesu Christi. Množica. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2023. 4 zv. Cantus Ecclesiae, 1. [COBISS.SI-ID 139747075]

Intervjuvanec

81. Sanjala sem o večerji z Janezom Pavlom II. : ne vem pa, kateri od naju je kuhal, pravi Cecilija Oblonšek. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 5, str. 42, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 131618819]

Oseba, ki intervjuva

82. MLAKAR, Franjo (intervjuvanec). Kjer sem prepeval, sem lahko vplival na to, da smo peli psalme : v letošnjem letu ... uredil Franjo Mlakar, cerkveni pevec s prav posebno zgodbo in naš tokratni sogovornik. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2022, letn. 115, [št.] 5, str. 2-6, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 132716547]
83. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ponižnost ni v skrivanju darov, ampak v zahvaljevanju zanje in uporabi. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2020, letn. 30, [št.] 2, str. 14-18, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 91549443]


NERAZPOREJENO

84. OBLONŠEK, Cecilija. On živi! - Dodatek 2019, Ljubljana 2019. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2019, letn. 112, [št.] 6, str. 20, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 91389699]
85. OBLONŠEK, Cecilija. Legokocke, v katerih je lik tudi duhovnik? : zanimiv katehetski pripomoček. Iskreni.net. ISSN 1854-0589. https://www.iskreni.net/vsebine/zivljenjski-slog/legokocke-v-katerih-je-lik-tudi-duhovnik-zanimiv-katehetski-pripomocek. [COBISS.SI-ID 716159]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI