Iva Nežič Glavica (*1975) se je po končani gimnaziji vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru, smer nemščina in teologija. Leta 2012 je magistrirala in leta 2017 je doktorirala na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani (Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju).

Leta 2016 je v okviru Društva za krščansko geštalt pedagogiko in Instituta für integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge pridobila naziv  geštalt trenerka. Od leta 2020 je docentka  na Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo. Sodeluje v neposrednem pedagoškem procesu in pri znanstveno raziskovalni dejavnosti. Izvaja izobraževanja in delavnice za učitelje, katehete in starše. Je poročena, mati treh otrok.

Od leta 2018 je na TEOF-u koordinatorka za pedagoško usposabljanje.

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Geštalt pedagogika v službi oblikovanja duhovno-religiozne dimenzije življenja = Gestalt pedagogy in the service of shaping the spiritual and religious dimension of life. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 135-147. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/01/Nezic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QMF67ZB6, DOI: 10.34291/BV2021/01/Nezic. [COBISS.SI-ID 72600579], [SNIP, WoS do 24. 2. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
2. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Albert Höfer's integrative Gestalt pedagogy as an answer to the challenges of contemporary Christian education. European journal of science and theology. 2020, vol. 16, no. 3, str. 1-14. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue16.html. [COBISS.SI-ID 12889347], [SNIP, WoS, Scopus do 14. 6. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
3. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Der Beitrag der integrativen Gestaltpädagogik nach Albert Höfer im Bereich der holistischen Religionspädagogik = Contribution of the integrative gestalt pedagogy from Albert Höfer in the field of holistic religious education. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 205-223. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3370, DOI: 10.15633/pch.3370. [COBISS.SI-ID 8182362], [WoS]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Resonanca in edukacija : temeljni poudarki resonančne pedagogike skozi prizmo resonančnih odnosov = Resonance and education : the fundamental emphases of resonance pedagogy through the prism of resonance relations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 715-724. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/NezicGlavica.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RVJSXIOI, DOI: 10.34291/BV2022/03/Nezic. [COBISS.SI-ID 134630147], [SNIP, Scopus]
5. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Zaupam, zato si upam : zaupanje kot temeljna geštalt pedagoška kategorija = I trust; therefore, I dare : trust as a fundamental gestalt pedagogical category. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 905-916, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Nezic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L4D6RV5H, DOI: 10.34291/BV2021/04/Nezic. [COBISS.SI-ID 91441411], [SNIP, WoS, Scopus do 11. 9. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
6. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Vloga izkustvenega učenja v gestalt pedagoškem modelu učenja in poučevanja po Albertu Höferju = The role of experiential learning in the gestalt pedagogical model of teaching and learning by Albert Höfer. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 191-202. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OE2R1UEZ, DOI: 10.34291/BV2019/01/Nezic. [COBISS.SI-ID 8181338], [SNIP, WoS do 1. 3. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 6. 5. 2023: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10.00]
7. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Geštalt pedagogija kao "dodana vrijednost" religiozne edukacije. Crkva u svijetu. [Print ed.]. 2018, god. 53, br. 2, str. 243-265, ilustr. ISSN 0352-4000. [COBISS.SI-ID 7934298], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

8. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kreative Prozesse in unseren Gestaltkursen. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2018, jg. 23, nr. 89, str. 46-48, graf. prikazi. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 7955034]
9. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Verheißungen im Alten und Neuen Testament. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2018, jg. 23, nr. 91, str. 111-112, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 8035674]

1.05 Poljudni članek

10. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Poučevanje z glavo, srcem in rokami : geštalt pedagoški prijemi v katehezi. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 27-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119395075]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Obitelj - Crkva u malom i njeni izazovi u epidemiološkim uvjetima pandemije covid19. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ŠEGULA, Andrej (ur.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 179-190. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104884995]
12. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Integrative gestalt pedagogical approach as an answer to the changing needs in Christian spirituality. V: KONDRLA, Peter (ur.). Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia = Religiosity, spirituality and alternative religious movements. Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020. Str. 217-222. ISBN 978-80-558-1595-4. [COBISS.SI-ID 76396291]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

13. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Empatija, ključ do sočloveka in narave. V: MIKLIČ, Polona (ur.). Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana, 2. april 2022. Ljubljana: Škofijska karitas, 2022. Str. 12-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 105369091]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Ko se pri katehezi srečata "analogno" in "digitalno" = When "analogue" and "digital" meet in catechesis. V: VODIČAR, Janez (ur.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 50-51. [COBISS.SI-ID 157894915]
15. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Resonance and education : the fundamental emphases of resonance pedagogy through the prism of resonance relations = Resonanca in edukacija : temeljni poudarki resonančne pedagogike skozi prizmo resonančnih odnosov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 130096131]
16. NEŽIČ GLAVICA, Iva. The family - Church in small and its challenges in the grip of the Covid-19 epidemic. V: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 77232131]
17. NEŽIČ GLAVICA, Iva. I trust, therefore i dare : trust as a fundamental gestalt pedagogical category = Zaupam, zato si upam : zaupanje kot temeljna geštalt pedagoška kategorija. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 34. [COBISS.SI-ID 84719875]
18. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Family - the challenge of the Church = Družina - izziv Cerkve. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 39-41. [COBISS.SI-ID 70956547]
19. NEŽIČ GLAVICA, Iva. The Church - a safe environment for children and adolescents? = Cerkev - varno okolje za otroke in mladostnike?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 25-27. [COBISS.SI-ID 8279130]
20. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Gestalt pedagogical approach in response to changing needs in Christian spirituality = Geštalt pedagoški pristop kot odgovor na spremenjene potrebe v krščanski duhovnosti. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [5]. [COBISS.SI-ID 8245850]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Družina - "skriti" potencial Cerkve = Family - the "hidden" potential of the Church. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 49-57. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137441539]
22. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Cerkev - varno okolje za otroke in mladostnike? = The Church - a safe environment for children and adolescents?. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 58-65. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34830083]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

23. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Recenzija monografije ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, Božje oznanilo sodobnemu človeku. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 169-171. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7844954]

1.25 Drugi sestavni deli

24. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Komu in čemu bomo v adventnem času odprli vrata našega doma?. Aleteia. 28. nov. 2021, fotogr. ISSN 2738-5191. https://si.aleteia.org/2021/11/28/komu-in-cemu-bomo-v-adventnem-casu-odprli-vrata-nasega-doma/?fbclid=IwAR2pIxMsNQ6E-FaG9kFwBFAqUB8cwHvMjBNCe9J4g-uTFS_u-KM9hA8ZLhs. [COBISS.SI-ID 86922499]
25. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Molimo z božičnimi figuricami iz jaslic. Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic. dec. 2021, leto 21, št. 25, str. 23, ilustr. ISSN 2670-7861. [COBISS.SI-ID 93030659]
26. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Družinska postna akcija - Lego križev pot. Pridi in poglej ---. 18. feb. 2021, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2021/02/16/druzinska-postna-akcija-lego-krizev-pot-2/. [COBISS.SI-ID 52578819]
27. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kako moliti rožni venec z otroki. Pridi in poglej ---. 29. sep. 2021, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2021/09/29/kako-moliti-rozni-venec-z-otroki/. [COBISS.SI-ID 78456067]
28. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Gestaltwandel : Stanko Gerjolj, Franz Feiner, Hans Neuhold, Janez Vodičar, Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2021, jg. 26, nr. 100, str. 35, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 62058499]
29. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kako se lahko kot družina povežemo ob postavljanju jaslic. Aleteia. 21. dec. 2020, fotogr. ISSN 2738-5191. https://si.aleteia.org/2020/12/21/kako-se-lahko-kot-druzina-povezemo-ob-postavljanju-jaslic/. [COBISS.SI-ID 45330947]
30. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Naj zagori plamen - pisma birmancu. Pridi in poglej ---. 2. okt. 2020, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2020/10/02/naj-zagori-plamen-pisma-birmancu/. [COBISS.SI-ID 32238339]
31. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Družinska priprava na božič s smrečico hvaležnosti. Pridi in poglej ---. 9. dec. 2020, fotogr. ISSN 2738-3326. https://portal.pridi.com/2020/12/09/druzinska-priprava-na-bozic-s-smrecico-hvaleznosti/. [COBISS.SI-ID 42014979]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

32. SADAR, Silvestra (oseba, ki intervjuva), NEŽIČ GLAVICA, Iva (intervjuvanec). Kako izkusiti Boga pri verouku?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share/rk_2021_09_04_nezic_glavica. [COBISS.SI-ID 86924035]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. NEŽIČ GLAVICA, Iva, GERJOLJ, Stanko. Freude an und Angst vor Lebensveränderungen : predavanje na 3. Europäischer Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge "Die Kunst zu leben - zum Menschsein befreien Integrative Gestaltpädagogik in ihren vielen Facetten und Möglichkeiten", 11. - 13. August 2023, Celje. [COBISS.SI-ID 162753283]

3.25 Druga izvedena dela

34. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Etična drža učitelja in razreševanje konflikta v razredu : predavanje z delavnico v okviru Programi profesionalnega usposabljanja Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega izkustvenega pristopa, od 11. 3. do 19. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 8309850]
35. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Etična drža učitelja in razreševanje konflikta v razredu : predavanje z delavnico v okviru Programi profesionalnega usposabljanja Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega izkustvenega pristopa, od 12. 3. do 20. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 8307034]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

36. GERJOLJ, Stanko (urednik), FEINER, Franz (urednik), NEUHOLD, Hans (urednik), VODIČAR, Janez (urednik), NEŽIČ GLAVICA, Iva (urednik). Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 58041859]

Recenzent

37. JUHANT, Janez, KVATERNIK, Peter, ŠEGULA, Andrej, VODIČAR, Janez, MAVRIČ, Luka, ŠLIBAR, Miro, PLUT, Jože, BALOBAN, Josip, ARAČIĆ, Pero, VRANJEŠ, Nikola, ŠEGULA, Andrej (urednik). Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 175 str. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 293768960]


NERAZPOREJENO

38. NEŽIČ GLAVICA, Iva (avtor, fotograf). Družinski lego križev pot. Ljubljana: Salve, 2023. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-289-163-3. [COBISS.SI-ID 137768707]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 04. 12. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

PROJEKTI:

- Na študenta osredinjeno učenje in poučevanje po geštalt pedagoškem modelu (2023). 

- Z ozaveščanjem o stresu do boljših odnosov in dobrega počutja (2022/23).

- Mednarodni projekt: Shaut (ERASMUS+); Social Sciences and Humanities in Intersectoral Outreach for Better Education and Sustainable Innovation (2019-23)

- Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (UL). Oblikovanje multiplikatorjev (2018-2022).

- Trajnostno uvajanje inovativne didaktike z uporabo IKT v programih UL, Pilotna posodobitve pri predmetij:Veščine in etika javnega nastopanja (2019), Razodetje in odrešenje v odnosih (2023).

- Mednarodni projekt »Ethika – Ethics and values education in schools and kindergartens. So-izvajanje delavnice »Emotionen«. Zadar, 11. do 12. 04. 2016

 

IZVAJANJE DELAVNIC/IZOBRAŽEVANJ:

- Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delvcev v Domu starješih občanov Trebnje, (2022/23). Soizvjanje izobraževanja: Geštalt koncept: celostna metoda za kakovostne odnose

- Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2018/19, 2019/20 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«. So-izvajanje delavnice za učitelje.

- ŠO Alojzij Šuštarja, Ljubljana. So-izvajanje delavnice za učence: »Sporočila staršev« (2019)

- OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika. So-izvajanje delavnice za šolski kolektiv: »Razredna skupnost v obliki dreves v razredu. Risanje kot pomoč pri razreševanju konfliktov v razredu« (2018)