(*1964, Ljubljana) Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1991) je magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1994). Istega leta je začel poučevati filozofijo na Gimnaziji Želimlje, kjer še vedno poučuje. Leta 2003 je pod mentorstvom dr. Edvarda Kovača doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani s tezo: Poetika kot vrh ali konec filozofije s poudarkom na iskanju govorice o Bogu pri Paulu Ricoeurju. Je tudi geštalt trener in član EEC-a in AIPh-ja. Leta 2015 je pol leta predaval na Don Bosco college for philosophy and education Moshi Tanzania, CUEA Nairobi.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VODIČAR, Janez. Avtoriteta na področju vzgoje in verovanja v digitalni dobi = Authority in education and religion in the digital age. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1035-1047. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TJSNIRJG, DOI: 10.34291/BV2023/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 179038467], [SNIP, Scopus]
2. VODIČAR, Janez. Kritika sekularizacije : tradicija kot pot do trdožive prihodnosti = Critique of secularization : tradition as a way to a resilient future. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 253-266. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G579WDG9, DOI: 10.34291/BV2020/02/Vodicar. [COBISS.SI-ID 40816387], [SNIP, WoS do 5. 2. 2024: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 31. 1. 2024: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.00]
3. VODIČAR, Janez. Transhumanizem in katoliška vzgoja = Transhumanism and Catholic education. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 693-704. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F7DUWS1Y, DOI: 10.34291/BV2019/03/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8264026], [SNIP, WoS do 27. 2. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
4. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. The lay person and his Christian vocation in the teaching of pope John Paul II. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 49-63. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3361, DOI: 10.15633/pch.3361. [COBISS.SI-ID 8182874], [WoS do 17. 2. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. VODIČAR, Janez. Holarhični model celostne resonančne pedagogike za novo katehezo = A holarchical model of holistic resonance pedagogy for a new catechesis. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 691-704. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KJJBL6JQ, DOI: 10.34291/BV2022/03/Vodicar. [COBISS.SI-ID 134634755], [SNIP, WoS, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
6. VODIČAR, Janez. Odprtost pomenu kot temelj upanja v vzgoji in izobraževanju = Openness to meaning as a foundation for hope in education. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 893-904. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4K2SG99H, DOI: 10.34291/BV2021/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 91441155], [SNIP, WoS do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 22. 1. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
7. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Kateheza v službi vzgoje za kulturo poklicanost = Catechesis in the service of education for a vocational culture. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1087-1096. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G3F9W83V, DOI: 10.34291/BV2019/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8268378], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 2. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50]

1.04 Strokovni članek

8. VODIČAR, Janez. Ricoeurjevski pogled na ujetost in svobodo. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2023, letn. 30, [št.] 1/4, str. 25-30. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 180716803]
9. VODIČAR, Janez. Škofova modrost. Zvon : kulturno - družbena revija. 2023, letn. 26, št. 3/4, str. 68-73. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 157707011]
10. VODIČAR, Janez. Katehet, pastoralni delavec in iskanje novega zaupanja v Cerkvi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2021/22, št. 72, str. 29-36, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 91298563]
11. VODIČAR, Janez. Vloga tradicije in vrlin pri moralnem presojanju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2020, letn. 27, [št.] 1/4, str. 112-117. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 38843395]
12. VODIČAR, Janez. Kateheza na medmrežju - nuja ali priložnost?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2020/21, št. 70/71, str. 5-10, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 43848195]
13. VODIČAR, Janez. Med pravičnostjo in dobrim pri Paulu Ricoeurju in Ivanu Cankarju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2019, letn. 26, št. 1/4, str. 54-59. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 8293722]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. VODIČAR, Janez. Komparativna teologija kao jedan od mogućih izazova vjerskoga odgoja u kontekstu globalnih migracija. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ŠEGULA, Andrej (ur.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 45-56. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104879107]
15. VODIČAR, Janez. Religija kao sadržaj u školskom sustavu Republike Slovenije : neophodna za toleranciju, a htjeli bismo je zaobići. V: RAZUM, Ružica (ur.), MALOVIĆ, Nenad (ur.), VUJICA, Kristina (ur.). Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi : zbornik radova = Religious education in intercultural Europe : proceedings. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2021. Str. 177-191. Zbornici radova, 16. ISBN 978-953-6420-40-7. https://repozitorij.kbf.unizg.hr/islandora/object/kbf:134/datastream/FILE0/view. [COBISS.SI-ID 103900419]
16. VODIČAR, Janez. The returning to God - anatheism and novels by E. E. Schmitt. V: KONDRLA, Peter (ur.). Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia = Religiosity, spirituality and alternative religious movements. Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020. Str. 9-19. ISBN 978-80-558-1595-4. [COBISS.SI-ID 76395267]
17. KRANER, David, VODIČAR, Janez. Vpliv komuniciranja na učenje : mladostnik in njegovo okolje. V: MANDARIĆ, Blaženka Valentina (ur.), RAZUM, Ružica (ur.), BARIĆ, Denis (ur.). Nastavničke kompetencije : zbornik radova. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 89-104, tabele. Biblioteka Zbornici radova, knj. 7. ISBN 978-953-6420-13-1, ISBN 978-953-11-1207-9. [COBISS.SI-ID 8099930]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. VODIČAR, Janez. Avtoriteta pri oznanjevanju v digitalnem času = Authority in the proclamation in the digital age. V: VODIČAR, Janez (ur.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 58-60. [COBISS.SI-ID 157900035]
19. VODIČAR, Janez. A holarchical model of holistic resonance pedagogy for a new catechesis = Holarhični model celostne resonančne pedagogike za novo katehezo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 46. [COBISS.SI-ID 130089731]
20. VODIČAR, Janez. Comparative theology as a possible response for the religious education in the context of global migrations. V: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 77229827]
21. VODIČAR, Janez. Mjesto svjedočenja u novom "Direktoriju za katehezu" = Place of testimony in the new "Directory for catechesis". V: MOHORIĆ, Marijana (ur.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 79-80. [COBISS.SI-ID 79663107]
22. VODIČAR, Janez. Openness to meaning as a foundation for hope in education = Odprtost pomenu kot temelj upanja v vzgoji in izobraževanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 50. [COBISS.SI-ID 84804355]
23. VODIČAR, Janez. Homily as a way to a communal Church = Homilija kot pot do občestvene Cerkve. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 53-55. [COBISS.SI-ID 70959875]
24. VODIČAR, Janez. Ricoeur in politika : kvadratura kroga = Ricoeur and politics : square footage of a circle. V: REPAR, Primož (ur.). Državljan kot svetovljan v luči fenomena apokalypsis : mednarodna filozofska delavnica in šesta konferenca Kierkegaard 2018 : 7. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka 2019 : in memoriam dr. Cvetka H. Tóth. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. Str. 461-462. Zbirka Revija v reviji, 16, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-33-0. [COBISS.SI-ID 77707523]
25. VODIČAR, Janez. Catechesis and the pastoral of salvation or sin? = Kateheza in pastorala odrešenja ali greha?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 40-43. [COBISS.SI-ID 8280666]
26. VODIČAR, Janez. Critique of secularization : tradition as a path to resilient future = Kritika sekularizacije : tradicija kot pod do trdožive prihodnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 51-52. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968579]
27. VODIČAR, Janez. E. E. Schmitt's symbol of the way as a possibility of living religion today. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [18]. [COBISS.SI-ID 8246106]
28. VODIČAR, Janez. Transhumanism and Catholic education = Transhumanizem in katoliška vzgoja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 54. [COBISS.SI-ID 8232538]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. VODIČAR, Janez. Nadškof Jožef Pogačnik - katehet. V: PACEK, Dejan (ur.), ŠIMAC, Miha. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023. Str. 327-348, ilustr. Zbirka Testes temporum, 1. ISBN 978-961-278-631-1. [COBISS.SI-ID 144966403]
30. VODIČAR, Janez. Homilija kot pod do občestvene Cerkve = Homily as a way to a communal Church. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 21-34. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137432835]
31. VODIČAR, Janez. Distanzierung in der gestaltpädagogischen Theorie und Praxis. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), et al. Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. Str. 58-73. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 62257667]
32. VODIČAR, Janez. Delo za kristjana v Cerkvi v somraku zlorab = Working for a christian in the Church in the twilight of abuse. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 94-106. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34838531]
33. VODIČAR, Janez. Ricoeurjeva podoba Boga: odmikanje in vračanje. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 37-54. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8088922]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

34. VODIČAR, Janez. Wychowanie religijne w Słowenii. V: KOCHEL, Jan (ur.), KOSTORZ, Jerzy (ur.). Leksykon katechetyczny. Kielce: Jedność, cop. 2022. Str. 764-769. ISBN 978-83-8144-615-0. [COBISS.SI-ID 105250051]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

35. VODIČAR, Janez. "Being with" or Salesian assistance in the digital age = "Być przy", czyli salezjańska asystencja wychowawcza w epoce cyfrowej. Seminare. 2023, vol. 44, no. 2, str. 1-14. ISSN 2450-1328. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/article/view/13208/12288, DOI: 10.21852/sem.1809. [COBISS.SI-ID 185975811]
36. VODIČAR, Janez. Zoran Turza. Razgovori o Jobu: filozofski, ekonomski, antropološki i teološki pristup starozavjetnoj Knjizi o Jobu. Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 197 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 765-767. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Vodicar1.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1E3MYCVA. [COBISS.SI-ID 134736643], [SNIP]
37. VODIČAR, Janez. Pietro Braido, Janez Bosko duhovnik mladih v stoletju svoboščin ... Ricerche storiche salesiane : rivista semestrale di storia religiosa e civile. 2020, anno 39, n. 1=74, str. 189-191. ISSN 0393-3830. [COBISS.SI-ID 21829635]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

38. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike = Presentation of the topic. V: VODIČAR, Janez (ur.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 12-19. [COBISS.SI-ID 157888003]
39. VODIČAR, Janez. About the project Theology, digital culture and the challenges of human-centered artificial intelligence. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 5-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 131652611]
40. VODIČAR, Janez. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 5-8. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137420547]
41. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 11-14. [COBISS.SI-ID 70961411]
42. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 14-17. [COBISS.SI-ID 70961923]
43. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]
44. VODIČAR, Janez. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 5-7. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34784771]

1.22 Intervju

45. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). Vaja za glasno in odločno oznanilo : oktobra 2020 je bil dr. Janez Vodičar izvoljen za dveletni mandat dekana Teološke fakultete v Ljubljani. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53202691]
46. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). "Nepopolnost v meni odpira hrepenenje" : pogovor z duhovnikom dr. Janezom Vodičarjem, dolgoletnim predavateljem in pedagogom, o ponižnosti in človeški nepopolnosti. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 6-8, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259162]

1.25 Drugi sestavni deli

47. VODIČAR, Janez. Didacta 2023 : Stuttgart, 7.‒3. 2023. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 2, str. 508-509. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/02/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MY34TAR1. [COBISS.SI-ID 174827779], [SNIP]
48. VODIČAR, Janez. Searching for answers in difficult times. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 15. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119995395]
49. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
50. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 10-12. [COBISS.SI-ID 8280922]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

51. VODIČAR, Janez. Biseri duha. 1. natis. Ljubljana: Salve, 2023. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-289-177-0. [COBISS.SI-ID 151325955]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

52. LANG, Nataša (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), STIPIĆ, Milan (intervjuvanec), VODIČAR, Janez (intervjuvanec). Novi slovenski prevod Božje liturgije - bizantinsko-slovanskega obreda - je izjemen podvig predvsem v korist grkokatolikov, ki bodo lažje obhajali liturgijo tudi v slovenščini. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 54 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174961881. [COBISS.SI-ID 154690051]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

53. VODIČAR, Janez. Doprinos teologov za družbo : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 17. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 177825283]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

54. VODIČAR, Janez. Homilia jako droga do Kościoła synodalnego : możliwość budowania odpowiedzialnych świeckich : predavanje na Zaangażowanie wiernych świeckich w posługę słowa w Kościele: historia i współczesne wyzwania, Konferencja naukowa (Vedecká konferencia), 14-15.05.2023. [COBISS.SI-ID 152818179]
55. VODIČAR, Janez. Prenova poučevanja religijskih vsebin : predavanje na mednarodni konferenci Izobraževanje za prihodnost: Razvoj pedagoških študijskih programov, 22. november 2023, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 173443075]
56. VODIČAR, Janez. Pogačnikova katehetska dejavnost : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43284995]
57. VODIČAR, Janez. Vzgoja za solidarnost : prispevek na simpoziju z mednarodno udeležbo Solidarnost v poslovnem svetu, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 8. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8141914]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

58. VODIČAR, Janez. Religion as content of educational system in Slovenia : required for tolerance, but rather avoided : main session speaker's lecture at the Three-day Workshop "The contribution of religious education to coexistence in a multicultural society", Zagreb, July, 6-8. 2021. [COBISS.SI-ID 70433283]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

59. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. VODIČAR, Janez (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, https://www.teof.uni-lj.si/publications/theological-quarterly. [COBISS.SI-ID 8745472]
60. Konštantínove listy. VODIČAR, Janez (član uredniškega odbora 2016-). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008-. ISSN 2453-7675. http://www.constantinesletters.ukf.sk/. [COBISS.SI-ID 7251290]
61. Seminare. VODIČAR, Janez (član uredniškega odbora 2021-). Łomianki: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 1975-. ISSN 2450-1328. http://seminare.pl, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/. [COBISS.SI-ID 68461827]
62. Služba božja : liturgijsko pastoralna revija. VODIČAR, Janez (član uredniškega odbora 2022-). Makarska: Franjevačka visoka bogoslovija, 1960-. ISSN 0037-7074. http://hrcak.srce.hr/sluzba-bozja?lang=en. [COBISS.SI-ID 6931458]
63. VODIČAR, Janez (urednik). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 62 str. [COBISS.SI-ID 157886211]
64. VODIČAR, Janez (urednik). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 200 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 127511299]
65. GERJOLJ, Stanko (urednik), FEINER, Franz (urednik), NEUHOLD, Hans (urednik), VODIČAR, Janez (urednik), NEŽIČ GLAVICA, Iva (urednik). Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 58041859]
66. VODIČAR, Janez (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 59 str. [COBISS.SI-ID 70950915]
67. VODIČAR, Janez (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 43 str. [COBISS.SI-ID 8278618]
68. VODIČAR, Janez (urednik). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

69. TOMAŽIČ, Neža. Revija Mavrica kot spremljevalec pri verski vzgoji otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Tomažič], 2023. VI, 55, XXX str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=150808. [COBISS.SI-ID 165992707]
70. CEVZAR, Anja. Rezilienca pedagogov in mladostnikov v povezavi z religijskim poukom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Cevzar], 2021. V, 60, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=153003. [COBISS.SI-ID 74469891]
71. PRIMC, Nejc. Etične dileme in vera v času vietnamske vojne : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Primc], 2020. 102 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122106&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122106. [COBISS.SI-ID 42180611]
72. MEVEC, Janez. Kriza identitete in iskanje smisla pri mladi generaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mevec], 2020. VII, 72 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124076, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124076. [COBISS.SI-ID 52830979]
73. JANČIČ, Nika. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri verskem pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jančič], 2020. V, 46, IV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117995, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117995. [COBISS.SI-ID 21996291]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

74. BERLIČ, Meta. Metoda jigsaw pri katehezi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Berlič], 2021. IV, 32, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=129272. [COBISS.SI-ID 74887427]
75. POLJANŠEK, Veronika. Religijski motivi v trilogiji Njegova temna tvar : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Poljanšek], 2021. VI, 46, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128128. [COBISS.SI-ID 71051011]
76. OBLAK, Veronika. Religiozna razsežnost otroka v pedagogiki montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Oblak], 2020. VI, 58, XIV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117211, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117211. [COBISS.SI-ID 21950979]
77. TADIĆ, Marija. Iskanje odnosa - digitalna antropologija : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [M. Tadić], 2019. V, 23, III str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111484, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111484. [COBISS.SI-ID 8197722]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

78. KASTELIC, Meta. Sveti Rok, zavetnik pred kužnimi boleznimi, v cerkvah Ljubljanske nadškofije = Saint Roch, patron saint of infectious diseases in the churches of the Ljubljana Archdiocese : enoviti magistrski študijski program Farmacija. Ljubljana: [M. Kastelic], 2022. 191 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 123707907]

Recenzent

79. REPAR, Primož (urednik, prevajalec). 10. mednarodna konferenca in delavnica Kierkegaard : grožnja tehnologije in upanje na obstoj med »še ne« in »ne več«: kako lahko ljudje sploh živimo v negotovih časih, ko nam grozi popolna odprava človeštva? : [Ljubljana, 6. 6. - 10. 6. 2022]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2023. 151 str., ilustr., fotogr. Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, Zbirka Revija v reviji, 19. ISBN 978-961-7054-64-4. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 180148483]
80. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, ŠPARL, Monika, LIČEN, Nives (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 121417475]
81. REPAR, Primož (urednik). V času korona krize smo vsi "idioti" : misliti s Kierkegaardom in Dostojevskim : 8. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka : [Ljubljana, 21. 8.-27. 8. 2021]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2022. 266 str., ilustr. Zbirka Revija v reviji, 18, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-53-8. [COBISS.SI-ID 134877699]
82. KOLAR, Bogdan. Zgodba »rajske Radne« : ob stoletnici ustanovitve salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda. Ljubljana: Salve, 2022. 214 str., ilustr. Salezijanska duhovna knjižnica, 58. ISBN 978-961-289-156-5. [COBISS.SI-ID 125837827]
83. KOLAR, Bogdan (urednik). Sto let salezijanskega poslanstva na Kodeljevem 1919-2019. Ljubljana: Salezijanski zavod Kodeljevo: Salve, 2019. 295 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-289-032-2. [COBISS.SI-ID 301316352]
84. REPAR, Primož (urednik, prevajalec). Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard: = Central European Research Institute, 2019. 148 str., ilustr. Zbirka Revija v reviji, 15, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-20-0. [COBISS.SI-ID 303325952]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 26. 02. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI